WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НАД ВСИЧКО!

10

(712) Брацигово, год. XXX,

24 май 2012 г.

четвъртък 30 ст.

Общински вестник ISSN 1310-

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА - 24 МАЙ

„БЪДЕТЕ ПРЕБЛАГОСЛОВЕНИ“ „ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ…“

Разлистим ли пожълтелите Написва я на 15 май 1892-ра в Духовното и материално нача- Затова княз Борис приема Княз Борис изгражда другия, от времето страници на книги, град Русе, където по това вре- ло на всеки народ са двата бряга християнството, не само защото равен по значение, бряг на рекавестници и списания, ще от- ме учителства. на неговото съществувание и държавните договори на Ви- та на времето, която трябваше крием много оди, химни, поеми Девет години по-късно учи- развитие… Защото ние знаем за зантия и Немското кралство с да съхрани България за векове.

и стихотворения, посветени на телят по музика Панайот Пип- хуните, аварите, хазарите и др., българите, които били езичници, Защото той непременно е знаел братята Кирил и Методий, на ков открива случайно текста и които са имали голяма военна „нямали никаква стойност“, а за- за ожесточения диспут между тяхното свято за нас дело. завладян от творческо вдъхно- сила, завладели са големи тери- щото е трябвало едно вероизпо- Константин-Кирил Философ След Освобождението, та и вение, създава музиката в час тории, но не са оставили следа ведание да обедини народа, раз- и триезичниците – кардинали, до наши дни, са писани и ще по пеене, изписвайки нотите на във вековете. Именно това е делен от славянски, тракийски и епископи и свещеници във Венесе пишат много стихове и пес- черната дъска. Първи запяват прозрял българският княз Борис български божества. И най-важ- ция, които неудържимо забраняни за двамата солунски братя, химна учениците от Ловешката Първи /852-889 г./, който е насле- ното – на княз Борис е бил необ- вали на други народи да четат и но има една, която години на- гимназия, а днес я пее цялата дил една обширна държава от ходим един език – обединител, пишат на своя език. Защо?

ред звучи по радио и телеви- страна и няма българин, а и не баща си хан Персиян – от Карпа- защото дотогава у нас държавен Те защитавали своята теза зия, по улици и площади, която би трябвало да има, който да не тите до Странджа и от Черно до език е бил гръцкият… с това, че на кръста, на който пеем всички – „Върви народе я знае, който да не я пее и чрез Адриатическо море… Но нямаше Затова той приема като божия бил разпнат Христос, пишело на възродени“… нея да слави делото на първоу- ли да постигне и българите съд- благодат апостолското дело на гръцки, латински и еврейски имеАвтор на тая пламенна въз- чителите Кирил и Методий. бата на държавата на Атила, за- Кирил и Методий, Климент, Наум, то на осъдения… хвала е Стоян Михайловски. - На страница 2 владял половин Европа? Ангеларий, Горазд, Сава… - На страница

136 ГОДИНИ ТАЧИМ СВЯТОТО СИ МИНАЛОПРЕД ПАМЕТНИКА НА Преди 136 години кам- шовите топчета. НационалКИРИЛ И МЕТОДИЙ баните в града възвестяват ният флаг бе издигнат на решимостта на брациговци централния площад от вода строшат оковите на еннослужещи на местното робството. Пукотът на че- поделение в присъствието Във този ден ви срещаме – вас, пълководци – решовите топове стресва на много гости и граждани победители, турските орди и доказва, на Брацигово. С кратка и стъпките кънтят на буквите ви – войни, че местните хора са не само програма, изнесена от учече занемели са езическите богове майстори дюлгери, но и ге- ници на Начално училище, рои, себеотрекли се в името се поднесоха венци пред в земите ни, на великата идея „Свобода лобното място на Васил пред вас прекланят се светци тъй многобройни… или смърт“. Петлешков. Следобед търИ днес ни водите със българската реч Със заупокойна света жествената заря-проверка и като слънце златно греете над всички, литургия в чест на загина- започна в 19.30 часа с приучител всеки става с вашто слово жрец, лите въстаници от Браци- емане на военния караул и за да пали пламък във душите ни! гово и региона започнаха поднасяне на венци и цветя И нека ятото от триезичници тържествата на 11 май. Тя пред мемориален парк „Апнад вас отново бе отслужена от свещеник рилци“ и продължи от 20. „кат’ врани над сокол“ със злоба да лети, теча“. Последва празнично музей в града с изнасяне на Любомир Траянов в местна- на площад „Централен“.

че Словото ви меч е и тежи шествие от Историческия оригиналното знаме и черета църква „Св. Йоан Пред- „Априлци“ като нажежено олово, когато спорите с невежите Правосъдие 24 май е властимащи слепци!

И ще живее вечно необятната държава на духа, единствена, непобедена близо до хората и Международен от никой на света, а вие – нейните владетели с нетленна слава, благословете ни отново На 8 май 2012 г. Районен II група – Окръжен съд с български слова! съд – Пещера беше домакин – Пловдив, Окръжен съд ден на парковете на пресконференция във – Пазарджик, Районен съд Димитър връзка с представянето на – Асеновград, Районен съд проект „Правосъдие близо – Карлово, Районен съд

АДЖЕЛАРОВ

до хората: втора фаза“. Ре- – Пещера, Районен съд На 24 май, освен един егидата на Генералната ализатор е „Център на НПО – Велинград;

от най-светлите българ- асамблея на европейските в Разград“. III група – Окръжен съд ски празници, честващи паркове.

Целта на проекта е да – Стара Загора, Окръжен славянската писменост Избраната дата е свърсе подобрят отчетността, съд – Хасково, Районен и култура, с която трябва зана с 24 май 1909 г., когапрозрачността и етиката в съд – Кърджали, Районен да се гордеем, в Европа се то в Швеция са създадени съдебната система на мест- съд – Раднево, Районен съд празнува и Ден на парко- първите в Европа девет но ниво чрез механизъм за – Свиленград, Районен съд вете - белите дробове на национални парка.

успешно наблюдение на – Димитровград;

градовете ни. Те се определят за съда. IV група – Окръжен Международният ден такива с цел да се защиОбект на гражданско на- съд – Ямбол, Окръжен съд на парковете е обявен от тят и запазят области със блюдение са 24 съдилища – Сливен, Районен съд Европейската федерация специфична биологична, на районно и окръжно ниво – Бургас, Районен съд – Пона националните и при- естетична и културна дейв Южна България, разде- морие, Районен съд – Несеродни паркове EUROPARC ност. Един от най-важните лени в четири групи по 6 (4 бър, Районен съд – Царево.

- организация, която обе- аспекти на националните районни и 2 окръжни). Ще се наблюдават клюдинява защитените при- системи от защитени териI група – Окръжен съд чови области от съдебната родни територии на три- тории е процентът, който – Благоевград, Окръжен дейност от значение за съдесет и шест европейски те заемат от общата терисъд – Кюстендил, Районен дебната реформа на местно страни. Честван за първи тория на страната. Средно съд – Перник, Районен ниво в различни съдилища

ПРЕБЛАГОСЛОВЕНИ"

- От страница Величието на двамата богоизбрани мъже е достойно оценено още от техните съвременници – Климент Охридски, Наума и Сава, Горазда и Ангелария. От амвоните векове наред се четат похвални слова, пространни и кратки жития, в израз на възхищение и признателност. Пеели са се цели векове!

И ние им се доверяваме. От тях черпим сведения. Те са главен извор за живота и дейността на Кирил и Методий. В знак на синовна признателност към двамата братя, народът ни е успял да съхрани делото цели хиляда и сто години.

Ако не беше книгата - българската, може би нямаше да съществува понятието БЪЛГАРИЯ!

Книгата! Българската!

Тая, която създадоха преди повече от единадесет века двамата солунски братя Константин-Кирил, наречен още Философ, и Методий.

Единадесет века! Народът ни извървя многобройни голготи и стръмнини, но славянската писменост не загина!

Математическо

IN MEMORIAM

НЕДКО БОРИСОВ БЪНДЕВ

Управителният съвет по математика и информа- триезичната ерес, като за- на Европа… Те създадоха ни вяра, запалено от ръката приемат го като естествена зарджик – организира тър- ничката Илияна Стоянова дъжд еднакво на всички? на славянобългарския език хамеданчването на българи, окаяните, че на този език участниците, заели призови СОУ „Народни будители” всички въздух? И как вие старогръцки, станал еталон деха на гръцки език, а това народни песни, на този език места на математическото - гр. Брацигово. Илияна се не се срамувате, като при- за другите православни за Паисий бе светотатство с пише Ботев, на този език състезание „Европейско класира втора сред всички знавате само три езика славянски народи. нашата Светая светих – бъл- запяваме „Върви, народе - гр. Брацигово, беше пред- ваме здраве, както и бъдещи Пояснете ми – бога за без- то на духа устоя… И даде „…О, българино! Защо на парвенюто, като говорят, ставено от 19 ученици от V, успехи в овладяване на на- силен ли смятате, та той не своите светци-книжовници се срамуваш да се наречеш мекат като овце – пишеМЕ, на училището и учителите по В навечерието на свет- или завистлив, та не желае? ски, Киприан – българин от своя род и език?…” измислят си новоизлюпени математика сърдечно благо- лия празник 24 май – Ден Че ние познаваме много на- Търнов град, увенчан за И с това започна Бъл- думи, комуникират, а не обдарят на родителите на тези на славянската писменост и роди, които разбират книги митрополит на Москва и гарското Възраждане, което щуват?… деца за тяхното съдействие култура, наградените учени- и славят бога, всеки на своя цяла Русия за няколко де- се осъществи от монаси, Нека не забравяме треи съпричастност към събити- ци, техните учители и роди- език…” сетилетия, както и Констан- учители, апостоли, дори от вожния вик на отец Паисий:

ето, издигащо авторитета на тели си подариха празнично Това слово е съвременно тин Костенечки, намерил заможни хора, които стро- „…О, българино, знай На организирания про- откриватели се почувстваха е и днес, когато правото на Григорий Цамблак, забеле- Словото доведе бунт, За да ценим езика, който летен коктейл на 20.05.2012 значими и удовлетворени силата още съществува… жителен житиеписец, и др. бунтът – Руско-турската е и ще бъде „...ту арфа звънг. в ОУ „Климент Охридски” от математическите си по- И не случайно делото на Словото, съхранено в война, която освободи Бъл- лива, ту меч…”!

Дулчева – старши експерт Марияна БЕКРИЕВА

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН

След предварително из- поделение 28 930 в града е събрано общо количество регламентирани отпадъци.

кампания сред населението техника при почистване на - В село Козарско кам- почистени два пункта от в местните медии - вестник, нерегламентирано сметище панията е организирана на доброволци над 60 години кабелна телевизия и радио- предимно от строителни от- местно ниво от кметството, и е събран общо 1 тон отвъзел, почистихме община- падъци в местността Райчов включили са се 50 добро- падъци.

В град Брацигово се кампанията протече както обекта в и извън селото и са - обработени пунктове, волци, като най-активна и - В село Бяга почиства- - В село Исперихово са силно замърсяване - 24;

многобройна бе групата на нето се проведе на 04.05.2012 обработени две фиксирани - количество на отпадъгодина, като населението ма- нерегламентирани сметища ците - 115 тона.

СОУ „Народни будители” разпределени в пет пункта, превърнати в нерегламенучилище, църковно насто- доброволци, които са обра- дни. За транспортирането на тирани сметища извън граятелство, ловна дружина, ботили и почистили четири боклука се използва техника да и в него. В резултат на почистването са събрани и

БАЛКАН ФОЛК

24 май е и

ЗА НОВА СОЦИАЛНА

Международен Хор „Детелина” при НЧ дарихме вълнуващо прежи- „Света Богородица” и атракСв. св. Кирил и Методий - вяване с една екскурзионна тивното заведение „Извора”,

БЪЛГАРИЯ

ден на парковете 1929”, с. Исперихово посети обиколка из старата столица. отбихме се през Дряновския орел и ловен сокол. Наблю- На следващия ден си подават се още орел змияр, скален орел, малък креслив орел, белоопашат мишелов,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

сокол скитник и сокол орко.

От неграбливите птици в зоНа 11 май 2012 година в

ЗАПОВЕД

чезване вид е синявицата, а РИОСВ – Пазарджик бе по- „Равногорски бисери” към още няколко са защитените даден сигнал за нападение читалище „23 април 1876” Относно: Намаляване на водните инциденти в община Брацигово местообитания видове като Експертите от регионал- На 12 май групата взе туриликът, късопръстата чу- ното ведомство се отзоваха участие в общинския В района е забранено: ясняването на ситуацията. представи добре в 17-ия Назначавам комисия по водно-спасителна дейност /ВСД/ в състав:

рактеристики на ландшафта констативен протокол, след Костандово. Завърнахме се 1. Михаил Дзуков – гл. сп. ЗН и ОМП като синори, единични или оглед на мястото, посочено с грамота и почетен знак.

ЧОВЕКЪТ И МАШИНИТЕ ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

В навечерието на празни- морска премия на името на телескопа към звездите. И на поета.

ка на словото литературният Никола Вапцаров, която да се обобщава: „...това са двама Гости на събитието бяха клуб в града ни бе домакин на дава на морски университети човека, които разбиха грани- съученици, приятели, близки ставянето на книгата „Никола резултати при подготовката нов начин на мислене и една во и село Жребичко, откъдето Йонков Вапцаров – Моряка“ на кадри. Предложението е нова духовност, основана на е родом авторът. Последва на проф. д.пс.н. Илия Пеев, изпратено в Международна- вечния стремеж на човека оживена дискусия с поздравБрацигово, срещу сумата от 50.00 лв. до 16.00 часа капитан I ранг от резерва, та морска администрация в към свобода и действие...“ ления към капитана за серина 08.06.2012 г.

преподавател във ВВМУ „Н. Й. Лондон, публикувано е и в Авторът предлага: „...предиз- озния изследователски труд.

общество. Особено голямо значение включиш от копчето на стабилизатора. от пластмасови бутилки.

те придобиват във време на радикални 2. Да чакаш да получиш писмо в по- 13. Ако някой ти трябва, да отидеш промени в обществено-политическата щенската кутия, а не в мейла. у тях без да му се обаждаш, или да го от 1989 година насам. Условно наречени- футболисти или коли, без значение дали гракване.

режим на управление към демократич- 4. Да ти се събере лентата от касетка- измисляш някоя игра, а не за да ги въдни до окончателната продажба на имота.

но развиващо се общество с пазарна та на касетофона и да я навиваш с пръст веждаш някъде.

България през 2010 година са се родили 5. Да си купиш вафла от 5 стотинки с приятелите си.

ската картина отчита, че родените извън 6. Да чакаш да стане време, за да рождения си ден в албумче, а не във брак са повече отколкото родените в гледаш по телевизията единственото фейсбук.

преди 20 години. Тогава извънбрачните 7. Да караш колело с контра, вместо тилки, за да купиш топка, която да е на деца са били 18 %, а сега - 54 %. Формира със спирачки и скорости. всички деца от махалата.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

дали градът моделира детето или детето 10. Да рисуваш с цветни тебешири береш джанки, череши, праскови и т.н. от Наредбата за реда за придобиване, управление и

ОБЯВЯВА

ЦВЕТЕТО НА МАЙ

Община Брацигово набира доброволци за обучение ните формирования са регламентирани от чл. 43, ал. 2 и чл.

За времето, в което се обучават, доброволците ще полу- ответния общински съвет и се вписват в регистър, поддърДокументи за участие в търга съгласно тръжчават 100 % от минималната часова работна заплата за стра- жан от Министерството на извънредните ситуации.

200 % от нейния размер. Средствата за изплащане на възна- код, а всеки доброволец - персонален идентификационен гражденията се осигуряват от държавния бюджет. Възмож- код.

но те ще са за сметка на общинските бюджети. доброволци нямат право да им отказват отсъствие от постосе извършва след представен документ за закупена Числеността на доброволните формирования се опре- янната работа при обучение или бедствена ситуация. Също деля в зависимост от броя на живеещите в различните об- така нямат право да ги наказват, уволняват или понижават в щини хора. За общини с население до 5000 души стандартът длъжност, докато те изпълняват спасителни дейности.

за численост е до 5 доброволци, за общини от 5 000 – 10 000 Повече подробности желаещите могат да получат при души – до 10 доброволци, между 10 000 - 20 000 души – до гл. сп. ЗН и ОМП Михаил Дзуков в сградата на Общинска Редакция в. “Априлци“ - Брацигово, Младежки дом, II етаж, тел. 23-54, Предпечатна подготовка и печат - “Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 440

 
Похожие работы:

«15/2010-17362(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: info@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р ЕШ Е Н И Е г. Астрахань Дело №А06-7413/2009 04 мая 2010 года Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2010 года. Решение в полном объеме изготовлено 04 мая 2010 года. Арбитражный суд Астраханской области в составе: Председательствующего судьи Блажнова Д.Н., судей...»

«Перечень реализуемых компетенций Уже изучено и переаттестовано Распределение по курсам и семестрам Накоплено по листам курсов, ЗЕТ 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 7 курс Час По семестрам Часов В том числе Контроль (сем) Всего подлежит изучению (час) 1 3 5 7 9 B D сем нед 2 сем нед сем нед 4 сем нед сем нед 6 сем нед сем нед 8 сем нед сем нед A сем нед сем нед C сем нед сем нед E сем нед Всего из ГОС или по ЗЕТ с Эк В интерактивной форме, час 18 контрольные (к), рефераты контрольные...»

«ЦИФРОВОЕФОТО Роб ШЕППАРД Техника фотосъемки пейзажей и обработка снимков в Adobe® Photoshop® Цифровое фото Фотографу-пейзажисту: компенсация ошибок съемки и улучшение снимков в Adobe® Photoshop® Цифровое творчество Роб Шеппард Техника фотосъемки пейзажей и обработка снимков в Adobe® Photoshop® Цифровое фото Фотографу-пейзажисту: компенсация ошибок съемки и улучшение снимков в Adobe® Photoshop® Цифровое творчество Москва УДК 004.92 ББК 32.973.26-018.2 Ш48 Подписано в печать с готовых...»

«qucmjlbxjj Андхрамахабхарата Введение, перевод фрагмента с языка телугу и комментарии Е.В. Таноновой В данной статье вниманию читателя предлагается перевод фрагмента из эпоса телугу, до сих пор остававшегося за пределами научных интересов исследователей. На примере Андхрамахабхараты рассматривается, в какой форме санскритский эпос входил в национальные литературы Индии и какую роль он сыграл в их становлении и развитии. Представленный перевод повествует об обряде царского дома сваямвара....»

«ФОНД СОРОС- КАЗАХСТАН ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2000 480091, Казахстан, Алматы, ул.Фурманова, 117-20 www.soros.kz О Годовом отчете - 2000 Цель Годового Отчета Фонда Сорос-Казахстан - представить деятельность организации за 2000 год как с финансовой, так и с содержательной стороны. Отчет включает описание всех программ и проектов, состав Правления, имена программных директоров и координаторов и административных сотрудников. Финансовый отчет отражает расходы по всем сферам деятельности за указываемый период...»

«ХУДОЖЕСТВЕНАЯ ЛИТЕРАТУРА БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2011 г. СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЫ ЛИТЕРАТУРА АЗИИ ЛИТЕРАТУРА АМЕРИКИ ЛИТЕРАТУРА АВСТРАЛИИ СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. 84(2Рос= Баранская, Наталья Владимировна. Рус)6 Цвет темного меду. Платье для г-жи Пушкиной : [повесть : сборник] / Наталья Б 24 Баранская ; [вступ. ст. Н. Тарховой]. - Москва : Терра-Книжный клуб, 2004. - 284, [2] с ; [8] л. ил. с. - (Я люблю Пушкина) Экземпляры: всего:2...»

«Ежемесячный обзор рынка № 63 Декабрь: Российский фондовый рынок в конце года: сдержанный позитив www.alfabank.ru 8 декабря 2005 г. Москва Тема: Прогноз ликвидности на 2006 г. обнадеживает • За последние пять лет фондовый рынок ежегодно демонстрирует завершающее ралли, которое обычно начинается в середине декабря и длится до конца января. В прошлом продолжительность ралли определялось трендом на рынке акций за предшествующие месяцы (т.е. в годы, когда фондовый рынок был очень сильным, ралли...»

«САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ СТАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ 2 В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ стр. HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 26-46-18 Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник С 13.12 по 19.12 Областная еженедельная газета № 48 (329) 7 декабря 2010 г. Цена 7 рублей В СТРАШНОМ ДТП ПОД МАРКСОМ ПОГИБЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК, стр. стр. А ВЫЖИЛ ГОЛУБЬ ПОД БАЗАРНЫМ КАРАБУЛАКОМ В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ ДЕРЕВНЮ ДЛЯ ТУРИСТОВ УМЕРЛИ стр. БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ 3 С ВИЧ стр. 2...»

«2013 ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬ СВЯТИЛИЩЕ ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 2013 2 СОДЕРЖАНИЕ Урок 1 28 сентября — 4 октября Небесное святилище................................... 5 Урок 2 5—11 октября Небо на земле...................................... 17 Урок 3 12—18 октября Жертвы............................................. Урок 4 19—25 октября Уроки святилища.........»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/26/9 Генеральная Ассамблея Distr.: General 4 April 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Двадцать шестая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Вануату * Приложение к настоящему докладу распространяется в том виде, в каком оно было получено. GE.14-13115 (R) 020514 020514 *1413115* A/HRC/26/9 Содержание Пункты Стр. Введение Резюме процесса обзора I. 5–98...»

«Всемирная организация здравоохранения ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A67/19 Пункт 14.1 предварительной повестки дня 4 апреля 2014 г. Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития Доклад Секретариата Исполнительный комитет на своей Сто тридцать четвертой сессии принял 1. к сведению предыдущий вариант этого доклада 1. Нижеследующий вариант доклада был обновлен (в частности, пункты 2, 4, 6, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 24 и 26) с учетом...»

«Отдельные Суры Священного Корана Оригинальный текст. Транскрипция. Перевод. Одобрено Духовным Управлением мусульман Европейской части России. Москва 2007 2 Перейти к содержанию. Предисловие. “Поистине, достойнейшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит ему других”. (Пророк Мухаммад) Данное пособие предназначено для тех, кто делает первые шаги в изучении Священного Корана. В основе данной книги – перевод и комментарии Священного Корана современных толкователей, а также предания о...»

«СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 мая 2005 г. N 127-п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ В соответствии с Законом Красноярского края от 28.06.96 N 10-301 О Красной книге Красноярского края, Постановлением администрации края от 09.12.96 N 742-п О Красной книге Красноярского края (в редакции Постановления Совета администрации края от 30.04.03 N 125-п), руководствуясь статьей 68 Устава Красноярского края,...»

«29 мая 2009 года Информационный №19 бюллетень (559) Издание зарегистрировано в Минпечати РФ, свидетельство Эл. №77 8295 от 23.09.2003 В НОМЕРЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам развития цифрового ТВ............................................3 Игорь Щеголев: новые технологии требуют новых частот............................................................ В...»

«НЕ ЭТАЛОН ВЕРТОЛЕТ Ми - 8МТВ-1 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ КНИГА II НЕ ЭТАЛОН Ми-17 КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ЭТАЛОН ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ Номер страницы Основание Дата Подпись № для внесения изменений внесения производившего (номер бюллетеня, нем выпущен,. п/п изменения заменяемой заменяющей замену с какой серии действует) • • Книга ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ Стр. I Сент 14/ Ми- КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ, И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ НЕ ЭТАЛОН Номер страницы...»

«Валентина Осеева Синие листья Валентина Александровна Осеева В этой книге дети смогут познакомиться с замечательными стихами и рассказами детской писательницы Валентины Осеевой. Утро Солнце – в оконце, Я – на порог. Сколько тропинок, Сколько дорог! Сколько деревьев, Сколько кустов, Пташек, букашек, Трав и цветов! Сколько цветущих, Пышных полей, Бабочек пёстрых, Мух и шмелей! Солнце – в оконце, Я – на порог. Сколько работы Для рук и для ног! Волшебное слово Маленький старичок с длинной седой...»

«Анатолий Пахомов ХАТХА-ЙОГА: КОРРЕКТНЫЙ ПОДХОД К ПОЗВОНОЧНИКУ Киев Ника-Центр 2010 УДК 615.851.8 ББК 53.59 П21 Пахомов А. П21 Хатха йога: корректный подход к позвоночнику / А. Пахомов. – К. : Ника Центр, 2010. – 352 с. ISBN 978 966 521 549 3 В этой книге основатель Киевской школы Йоги, исходя из более чем 20 летнего опыта практики Йоги и 15 летнего стажа преподавания этой дисциплины убедительно доказывает необ ходимость осознанного подхода к позвоночнику в практике асан. Кроме асан в этой книге...»

«СОВЕ ТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ ИНСТИТУТ Э Т Н О Г РА Ф И И ИМ. Н. Н. М И К Л УХО -М А КЛ А Я СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ Ж У Р Н А Л ОСНОВАН В 1926 ГОДУ ВЫ ХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 2 Март — Апрель 1973 ^СЛОГОД^КЛЯ •.‘•бвеЛ'С'йя библиотека Г им. И. В. Бабушкина И3ДАТ ЕЛЬСТВО НАУКА Москва Редакционная коллегия: Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), В,ЛП- Алексеев, Ю. В. Арутюнян, Н. А. Баскаков, С. И. Брук, JI. Ф. М оногаров* (за м. главн. редактора), Д. А. О льдерогге, А. И. Першиц, J1. П. Потапов, В. К....»

«Всемирная организация здравоохранения ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A67/47 Пункт 22.1 предварительной повестки дня 17 апреля 2014 г. Кадровые ресурсы: ежегодный доклад Доклад Секретариата В настоящем докладе представлена ситуации в области кадровых ресурсов по 1. состоянию на 31 декабря 2013 г. в следующих областях: кадровая структура; расходы на персонал; кадровая структура по внештатным сотрудникам; расходы на внештатных сотрудников; категории сотрудников в...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Государственный природный заповедник Курильский Регистрац № Инвентар № УТВЕРЖДАЮ Директор заповедника Е.М.Григорьев _1998г. Тема №1: Наблюдение явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их изучение по программе Летописи природы. Л ЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ КНИГА № 12 1996 ГОД Южно-Курильск-1998 Содержание 1. Территория заповедника. Об образовании морской охранной зоны. 7. Флора и растительность.. 7.1. Флора и ее...»


 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.