WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Проблеми на изкуството 1/2011

СТЕНОПИСИТЕ ОТ ЗАХАРИЙ ПОП ХРИСТОВ РАДОЙКОВ

В ХРАМА „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕчА” В СЕЛО КАРАБУНАР,

ПАЗАРДжИшКО

Владимир Димитров, Нов български университет

Дългогодишните ми проучвания върху стенописното

наследство на зографите от фамилията Минови ме отведоха в село Карабунар, Пазарджишко, където след Балканската война (1912) се заселват съпругата на зографа

Теофил Минов Серафина и неговият син Георги Минев.

Потомци на рода живеят в селото до 80-те години на миналия век1.

При посещението ми в храма на селото2 попаднах на един много интересен стенописен ансамбъл, който е обект на настоящата статия. Храмът е известен в научната литература от две публикации на Асен Василиев.

В книга си „Ктиторски портрети” той публикува автопортрета на зографа без подробности3, а в капиталния си труд „Български възрожденски майстори” отбелязва:

„тази църква представлява интерес с големия брой стенописи, нарисувани от младия живописец”4. Църквата е спомената и в публикация на Елка Бакалова, посветена Източна стена и свод на иконографските извори за сцената „Колелото на жиThe eastern wall and arch вота”5.

Село Карабунар е разположено в източната част на Ихтиманска Средна гора между реките Тополница и Мари- със Захарий Д. Доспевски и Иван Доспевски. В отделца. Карабунар е сравнително младо село — възникнало е ни случаи работи и заедно с брат си Васил поп Христов в епохата на турското владичество. В неговото землище Радойков. Изработил е стенописи и икони за църквите се открити следи от по-стари изчезнали вече населени „Св. Никола” в Самоков, селата Кокрина, Крайници и места. Селище от трако-римската епоха е било разполо- Баланово, Дупнишко, както и за двете Дупнишки църкви жено южно от Карабунар по протежение на Траяновия – „Св. Богородица” и „Св. Никола”, за с. Гуцал, Самодрум. Друго такова селище е било разположено в мест- ковско, и за гр. Ихтиман. Към тези кратки сведения от ността Юрта. Смята се, че там е имало старо българско Асен Василиев7 може да се добавят и още няколко икони село от преди идването на турците. Според преданията от Захарий Радойков в Босилеградско, където той рабобългарското население по тези места е дошло преди око- ти около 1865–1867 г. Там той изработва икони за църкло 300–400 г. от Самоковско, главно от село Алино. Днес вите в селата Долна Любата, „Св. Никола” в с. Божица, храмът е в землището на село Карабунар и попада в дио- „Св. Троица” в с. Извор, в останалите населени места се цеза на Пловдивската митрополия. срещат отделни негови произведения. Наследството на Храмът „Св. Йоан Предтеча” е построен или, както е от- Захарий Радойков в Босилеградско са проучени от Алекбелязано в стенописния надпис, е основан в 1818 г. Ка- сандър Куюмджиев8.

то ктитори и приложници на строежа са посочени Цоне В изработения от Иванка Гергова списък на книги, в кои Бечо. Разположен е в североизточния край на селото. ито като спомоществователи са записани зографи9, става Отвън създава впечатлението за малък прихлупен, но от- ясно, че поне на две книги, отпечатани след смъртта на вътре е обширен и просторен трикорабен, едноапсиден Захарий Христович Зограф (1853), спомоществовател е храм – изписан цялостно6. Откритият притвор е широк бил някой Захарий Зограф. Дали това е въпросният Зам и е покрит с надлъжен полуцилиндричен свод. В харий Радойков или някой от неговите именити съименсеверозападния дял на притвора е направена малка стая ници не е ясно, но от публикувания от Иванка Гергова за нуждите на църквата. Църквата има два входа от запад списък се разбира само, че чрез брат му Васил Радойков и юг. фамилията е подкрепила издаването на драмата на ВикСъществуват най-малко два живописни слоя, като за по- тор Юго „Лукреция Борджия” в превод на Константин ранния няма никакви сведения – в момента е разкрито Величков10.

единствено изображението на св. първомъченик и архи- В българското изкуство от ХІХ в. Захарий Зограф е пърдякон Стефан върху една от колоните, разделяща север- вият, който оставя своя автопортрет и то нееднократно.

ния от средния кораб. Неговият пример е последван и от други зографи, преВторият и основен живописен слой е от 1861 г. Той е димно самоковци, като например Петър Коста Вальов дело на небезизвестния, но слабо проучен самоковски оставил своя портрет в селата Голямо Белово и Варавазограф Захарий поп Христов Радойков. За него се знае, ра, Пазарджишко, или хаджи Иванчо хаджи поп Лазаче е роден през 1843 г. и че е починал между 1890 и 1895 ров в с. Очуша11. Захарий поп Христов Радойков също г. Учил е при баща си поп Христо Радойков, а е работил оставя свой автопортрет в Карабунарския храм, който е Проблеми на изкуството 1/ Св. Стефан, първи живописен Автопортрет на Захарий поп Христов Св. Йоан Предтеча от свода слой, колона между централния и Радойков, южна стена, до входа St John the Baptist from the arch северния кораб Self-portrait of Zahari Pop Hristov Radoikov, St Stephen, first pictorial layer, a southern wall, next to the entrance column between the central and northern part и единственото публикувано до момента изображение от В долната част на апсидата според традицията е предтази църква12. За разлика от именития си колега Захарий ставена композицията Поклонение на евхаристийната Зограф, Захарий Радойков се изобразява в европейски жертва, като светите отци литургисти св. Атанасий Алекдрехи, държащ книга, а може би тефтер? Текстът, съпро- сандрийски, св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст са вождащ изображението, гласи: лето 1861 образописец разположени отляво. Отдясно са другите двама Велики отци – св. Григорий Богослов и св. Спиридон ТримитунтЗахари папа Христов Радойкович пристъпил на возраст на 18 години, а от долу се чете изограф Захари. ски. И четиримата са облечени с архиерейски одежди и След автопортрета на Захарий Радойков е известен само държат книги. Образите на отделните литургисти са отоще един групов автопортрет на зографи – на Мино, Мар- делени с пищно орнаментирани живописни колони. Над ко и Теофил в църквата на неврокопското село Тешово13. абсидата е разположен св. Убрус, а над него – в третия * регистър, е разположена композицията Благовещение. В Иконографската програма е богата, предлага някои осо- нишата на апсидния прозорец са поместени образите на бености, които, макар и да не са непознати, са редки в три херувима.

българското изкуство от възрожденската епоха. В годи- В протезисната ниша е изобразен Христос жертва, в ните на Възраждането настъпват съществени промени в пространството между протезисната ниша и апсидата е декоративната система за украсата на църковните сгра- образът на св. архидякон Стефан, а между нишата и седи, които още не са систематизирани и проучени доста- верната стена е разположен св. архидякон Лаврентий.

тъчно. Запазват се някои традиции, но се включват и ре- Във втория регистър непосредствено до протезисната дица новаторски черти, които я отличават от известните ниша в декоративно поле е разположен поменателен надот предните векове схеми. Историческото развитие и об- пис, който гласи: Помени Господи титори и приложници Цоществените промени водят до появата на нови персона- не и Бечо, лето 1818.

жи и сцени, до промени в типа на храмовите постройки, В третия регистър е разположена композицията Въведесъответно до промяна на тематичния репертоар, съобра- ние Богородично.

В спомагателната ниша на северната зен с новите пространствени характеристики. Наблюда- стена е поместено Умиване ръцете на Пилат Понтийски, ваните отклонения не излизат от рамките на утвърдения а между нишата и иконостаса в цял ръст е образът на от богослужението канон. св. Евсевий. Вторият регистър е зает от евангелската сцеИзображения в олтара на Преломяване на хляба в Емаус, а в третия регистър В разглеждания паметник стенописите в олтарното е сцената Рождество Богородично. На южния склон на пространство не се различават от стандартните за то- свода е разположена сцената Намиране главата на св. Йози период. В конхата на апсидата е поместено изобра- ан Предтеча. От изображението в карабунарския храм не жение на св. Богородица Оранта с Христос Емануил в става ясно дали зографът е изобразил второто или третомедальон. Това изображение, известно в гръцката ико- то намиране на главата. Допускам, че е възможно да има нография с епитета Платитера, в славянската –ширшая контаминиране на отделните празници и те да са предНебес, а в руската, където тя е застъпена особено много ставени в едно общо изображение.

– Знамение14, съединява символично Небето със Земята. В нишата на дяконикона е представена сцената ОплакваИзображението е съпроводено с четири ангела, държащи не Христово, като между апсидата и нишата на дяконикосвитъци. на е изобразен архидякон Агапит15.

Проблеми на изкуството 1/ На източната стена между нишата на дяконикона и южната стена са разположени двама неизвестни светци в монашеско облекло – единият държи свитък без текст, а другият държи свитък и монашеска броеница. Изображението е добре запазено, но няма следи от надпис с имената на монасите. Във втория регистър на дяконикона е визуализирана Притчата за митаря и фарисея, а над нея, в последния регистър – Гостоприемството на Авраам. В нишата на южната стена е разположен един херувим, докато вторият регистър е предвиден са светци мъченици. В дълбочината на прозореца са поместени образите на малкия мъченик св. Кирик и на неговата майка св. Иулита. От двете страни на прозореца са поместени св. мъченик Талалей и св. мъченик Тимотей. В Православната църква се почитат четирима светци с името Тимотей: св. апостол Тимотей (22 януари), св. преподобен Намирането на Моисей от дъщерята на фараона, северната Тимотей Олимпийски (21 февруари), св. мъченик Тимо- половина от свода на южния кораб тей четец (3 май) и св. свещеномъченик Тимотей Пру- The daughter of the Pharaoh finds Moses, northern half of the arch ски (Бруски) (10 юни). В Карабунарския храм светецът of the southern part е изобразен като възрастен беловлас и белобрад мъж и държи мъченически кръст. От тази иконография може Вседържител, Св. Троица, патронът на храма св. Йоан да се допусне, че става дума за св. Тимотей Пруски, тъй Кръстител в цял ръст, Св. Богородица и Събор Арханкато от житието на св. мъченик Тимотей четец знем, че е гелски.

бил млад, загинал мъченически заедно със седемнадесет Програмата на стенописите в зенита на свода при храгодишната си съпруга. мовете от този период търпи различна интерпретация В третия регистър е композицията Благовещението на – тази от Карабунар не излиза извън рамките на традиЗахарий, а в четвъртия – жертвата на Авраам. Върху се- ционната иконография за храмови постройки с подобна верния склон е разположена старозаветната сцена Трите архитектура. Иконографска особеност е самостоятелноотрока в огнената пещ. то изобразяване ІV на строфа на Богородичния акатист, В надолтарната сводова композиция е изобразен Бог Са- държат пищна тъкан, а над нея е св. Дух като гълъб. В ваот. Неговият образ е съпроводен от четири ангела и из- живописта Богородичният акатист се появява през ХІV ображение на Слънце и Луна. В останалите пет четири- в. и се разполага на различни места в храмовите сгради16.

ъгълни полета (от изток на запад) са изписани Христос Св. Йоан Рилски, колона между Св. Богородица от свода Св. Крал Милутин, дебелината на централния и северния кораб St Mary from the arch St Jon of Rila, column between the central and northern part of the church Богородица Крилата и св. Екатерина, северна стена St Mary with Wings and St Catherine, northern wall Подобно самостоятелно изображение не ми е известно в торът използва стари утвърдени схеми, но взима и доста Изобразителните цикли са най-разгърнатият дял от сте- В свода на северния кораб са изписани в големи компонописната украса на манастирските и енорийските хра- зиции различните чинове на небесното войнство: Серамове. Те са доминиращи не само в декоративната систе- фими, Херувими, Престоли, Господства, Сили, Власти, ма, но и в смислово отношение. През поствизантийския Начала, Архангели и Ангели. Между тях са вмъкнати период настъпва промяна в строгостта от страна на цър- изображения на отделни светци, образите на Св. четириковната администрация при изграждането на идейния десет севастийски мъченици, както и Причестяването на смисъл на отделните цикли. От ХVІІ в. включително и Мария Египетска и Притчата за сеяча.

в периода на Възраждането доминира Христологичният На представителите на Небесното войнство е отделено цикъл. В храма „Св. Йоан Предтеча” са разгърнати цик- значително място в програмата на храма. Всеки чин е излите Страстите Христови, Великите празници, Поствъз- образен в отделно изобразително поле. Освен това всичкресният и др.

Хронологично сцените започват с Благовещение на изПри врачката за цяр, южна стена (открита галерия) точната стена и продължават последователно в два реAt the clairvoyant for cure, southern wall (open gallery) гистъра по южния и северния склон на главния кораб.

Най-високият регистър започва със Срещата на Мария с Елисавета, една неизвестна сцена, Рождество Христово, Сретение Господне, Бягството в Египет, Христос беседва с мъдреците в храма, Кръщение Христово, Изкушенията на Христос, Христос на обед у фарисея (сцената е в лошо състояние, поради което е възможна и друга интерпретация).

Цикълът продължава на северната стена с чудото в Кана Галилейска, Изцеление на кръвоточивата болна, Беседата за самарянката, след тази притчата е разположено Укротяване на бурята в Генисеретското езеро, Възкресение на Иаровата дъщеря, Ходене по вода, Изцеление на слепия. На по-ниския регистър под изображението на срещата между Мария и Елисавета е разположено Възкресението на Лазар, Вход Господен в Йерусалим, Тайната вечеря, Молитвата в Гетсиманската градина, Предателството на Иуда, Христос на съд при Пилат, Бичуване, Възлагане на трънения венец. Цикълът продължава на западната стена с две сцени: Пилат си умива ръцете и Носене на кръста към Голгота. На северния склон на главния кораб цикълът продължава със сцените: Разпятие Христово, Сваляне от Кръста, Възкресение, Неверието на св. апостол Тома, Възнесение, Петдесетница и Преображение Господне.

Някои от сцените – например като Бягството в Египет, са решени като кавалетни картини с битов характер. АвПроблеми на изкуството 1/ ки чинове са изписани с човешки ликове и атрибутите Богородица Покровителка от Украйна20. Елена Генова на групата, към която принадлежат – Престолите са за- разграничава пет иконографски варианта на Покров Бообиколили пищен трон; Господствата са с владетелски городичен. Тук ще се спра на възприетия от украинската дрехи, скиптри и корони; Началата са с богослужебни иконография, преработен и най-своеобразен правосладрехи и държат митри в ръцете си; Архангелите държат вен вариант на св. Богородица Милосърдна и Закрилнивезни; Ангелите пеленачета; Серафимите отворени кни- ца, известна и като Крилата Богородица. Темата се среги. При подредбата им зографа стриктно е номерирал и ща рядко и е идентична с Милосърдна, но са добавени техния чин, но ако Ангелите са изобразени последни в и високо разперени криле21. Темата отново е свързана с йерархията, както е при св. Дионисий Ареопагит, то при учението на Тридентския събор, постулатите от който висшия чин има разместване на йерархията. Властите са намират широко разпространение в украинската богопосочени като първи чин, а първият чин, представляващ словска литература. Важна роля в разпространението на Серафимите е понижен до седми чин. този иконографски вариант е отпечатаната в Пеща през Изображението на сцената Причастието на преподобна- 1839 г. щампа. Тя е изготвена по поръчка на хаджи Иста Мария Египетска е познато още от Средновековието и ай, игумен на Рилския манастир. Поръчката е по повод става особено популярно във Възрожденското изкуство, освещаването на храма „Покров Богородичен” в Самокато към него се добавя и смъртта на св. Мария Египет- ков на 1 октомври същата година. Най-ранната икона на ска. В Карабунар сцената, която има дидактично съдър- Крилатата Богородица се съхранява в Самоковския девижание, е разположена в притвора. Необичайна е среда- чески манастир и е атрибуирана като творба на Христо та, в която младият зограф е разположил събитието. От Димитров22. Стенописи с „Крилатата Богородица” е разжитието на преподобната Мария Египетска, написано от положен в патронната ниша на църквата в Девическия саваитския монах св. Зосим, знаем, че тя живяла в пусти- манастир и се отнася към датата на построяване на храма нята далече от каквото и да е човешко същество. В Кара- (1839). През 1863 г. Коста Вальов изпълнява още един бунар причастието се извършва на фона на внушителен стенописен вариант на Крилатата Богородица в храма архитектурен пейзаж. Повечето възрожденски зографи „Св. Никола” в гр. Елин Пелин, а през 1869 г. Никола се придържат към представяне на причастието според Образописов я включва в програмата на Долнолозенския литературния извор. Причината, поради която Захарий манастир. В изследването на Елена Генова са включени Радойков решава да премести действието от пустинята и няколко икони с този вариант на св. Богородица. Всичв града или манастира, остава неясена. ки са дело на зографи, произхождащи от Самоков, а част Иконографията на Св. четиридесет севастийски мъчени- от тях са от Васил Радойков – брат на Захарий Радойков.

ци също излиза извън възприетите норми. Вместо млади Включването на тези нови и неатрибуирани творби ще войници, зъзнещи в студеното кавказко езеро, те са об- обогати досегашните изследвания по тази темата за залечени с дълги химатии и богато орнаментирани далма- падните влияния в нашето изкуство.

тики, държат мъченически кръстове, а част от тях са на В свода на южния кораб зографът е разположил един възраст, далеч от тази на римските войници. интересен старозаветен цикъл. Той включва познати и В Карабунарския храм на северната стена е разположеСв. св. Кирил и Методий, южна стена но едно рядко срещано изображение, върху произхода на което е работила по-подробно Елка Бакалова. Това е St Cyril and Methodius, southern wall илюстрацията на една от Христовите проповеди (Мт. 7:

3-5; Лк. 6: 41-42): „А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?” или „Как ще кажеш брату си, чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък в твоето око има греда!”. Следващата част от библейския текст съпровожда изображението: „Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си”.

Това изображение значително се отличава от по-ранните изображения, каквото е например в храма „Рождество Христово” в Арбанаси, но има сходство със същото от параклиса „Св. Сава” в Хилендарския манастир17.

В иконографския репертоар на храма срещаме и изображения, които очевидно са свързани с родния град на живописеца. Една такава тема е Покров Богородичен с крилата Богородица, която е изобразена от същия зограф и в дупнишкото село Баланово, където Захарий Радойков оставя още един значим стенописен ансамбъл18. Темата Покров Богородичен е създаден от Руската православна църква през ХІІ в. и веднага е възприет в Западна Европа, а през ХVІІ в. прониква на Изток в западния си вариант чрез украинската литература19. В българското изкуство темата прониква в края на ХVІІІ в. Този вариант за изобразяване на Божията майка е особено популярен сред самоковските зографи. През 1772 г. баба Фота, баба на Константин Фотинов (възприел личното й име за фамилно), основава манастира „Покров Богородичен” в Самоков. Родолюбивата българка пренася култа към св.

по-рядко визуализирани събития, като: жертвоприношението на Авраам; Праведният Иаков, Иаков оплаква загубения си син Йосиф, Братята на Йосиф отиват в Египет да купят жито. Старозаветният цикъл продължава с намиране на малкия Моисей от фараоновота дъщеря, Неопалимата къпина (която тук е по-скоро като дърво, от колкото като храст), Моисей получава скрижалите на Завета. Цикълът включва и сцени от живота на праведния цар Давид, на пророк Данаил др. част от старозаветните сюжети като Прогонването на Адам и Ева от Райската градина са отделени и са на северната стена.

В южния кораб са разположени и някои други редки изображения, като Отсичане главата на св. Йоан Предтеча – една тема, която познаваме и от други паметници, изпълнени от същият зограф. Става дума за храма „Св.

Никола” в Самоков.

Стенописи в притвора Промяната в украсата на православния храм е особено характерна за притворите и галериите. Новите теми са предимно с нравствено-дидактичен характер23. От поствизантийския период продължава да намира своето място композицията на Страшния съд24, обикновено придружавана от изображения на мъченията, които очакват грешниците в ада. Появяват се нови цикли, като Митарствата на душата, Откровението на св. Йоан Богослов25, Праведно и Грешно изповедание26, При врачката за цяр27, Смъртта на праведника и Смъртта на грешника28, както и някои притчи, като притчата за Богатия и бедния Лазар29, Притчата за митаря и фарисея, Притчата за бедната вдовица, Архангел Михаил взима душата на богатия и др.

Така е и в храма „Св. Йоан Предтеча”, чийто притвор най-вероятно е изпълнявал ролята на отделение за жените. На западната стена в най-високия регистър на средния кораб е визуализирана Притчата за богатия и бедния Колелото на живота, западен дял на южната стена Лазар, в северния кораб е поместено изображение на The circle of life, western part of the southern wall св. Модест, а в южния Притчата за блудния син. В северозападния дял е разположен цикълът Митарствата на в Европа най-вече през ХVІІІ в.31 Тя излиза от гроб и дърдушата, като две от сцените са изобразени в дълбочина- жи под мишница сърп, чук и куки. Нейният образ също е та на западния вход. Южният дял на западната стена е съпроводен от надпис: „Взиранъ с прилежаниемъ тленьй разположена композицията на Страшния съд и Грешното человече векътъ твой приходитъ смертъ не е далеч.” Тоизповедание. Праведното изповедание е изобразено на зи вариант на композицията се отличава значително от южната стена, а непосредствено до него е изписано и Ко- най-ранното колело от Арбанаси, както и от вариантите Колелото на живота като иконография значително се от- да се определи Колелото на живота в Рилския манастир.

личава от познатите ни изображения, събрани в публика- Страшният съд е композиция, която е особено популярцията на Елка Бакалова30. Младият Захарий Радойков на- на в стенописите от Възраждането. През ХІХ в. става мира свое решение на темата. Колелото се състои от три обичайна украса за селските храмове, най-вече в Югоконцентрични кръга, всеки с отделен цвят. В централния западна България32. Композицията на Страшния съд се кръг, който е разделен на четири почти равни части, са изписва обикновено отвън на западната фасада на храма изписани имената на континентите: Европа, Азия, Аф- и е достояние на всички миряни, посещаващи църковнирика и Америка. Във втория и третия кръг има надписи, те служби. Много често тази композиция се допълва и които могат да бъдат прочетени само след провеждане от индивидуалните мъчения, които ще достигнат грешна реставраторска работа. По външния кръг на колелото ниците като наказание за техните пороци (пиянство, се изкачва млад мъж, а съпроводителният надпис гласи: сребрелюбие, блудство, клеветничество, лъжесвидетелИ ще бързам да отида догоре”. В зенита на колелото ство, убийство, кражба, кражба от черква, изоставяне на стои мъж с царско облекло, препасан с лорос, и с корона. съпруг или съпруга, идолопоклонство, завист, гордост, Държи в дясната ръка кесия, а в лявата голяма лъжица, а чревоугодничество, душегубство, отчаяние, играещи хонадписът гласи: „Кой е като мен и кой ще стане по-голям ро нехарно и др.). В тази поредица се включват и „проот мен”. Третият мъж е възрастен, той пада от колелото, фесионалните” престъпления (овчар, който краде овце и а смъртта посяга със своя атрибут косата, и почти е от- кози, воденичар, хлебар, кръчмар и т.н.). Тези сцени нярязала главата на падащия. Надписът напомня: „Уви, уви мат точен брой и ред, те се формират от предпочитанията смърт, кой може да избега от тебе”. Образът на смъртта на зографа и поръчителя, както и от местните традиции е затруднил младия художник. Той се е опитал да я пред- и обичаи. Възрожденските зографи обикновено се пристави като скелет, но не е успял. Тя е изобразена по за- държат към по-старата традиция за поместване на този падна традиция с косата, както е прието да се изобразява сюжет в притвора или външната галерия на храма, но Проблеми на изкуството 1/ The proverb about hypocrisy, northern wall Захарий Радойков включва композицията на Страшния съд в интериора на храма, което досега е наблюдавано повече сред зографите в Югозападна България.

е Митарствата на душата. Това съчинение на св. Василий Нови (+26.10.944) и неговия ученик св. Григорий навлии празнуването му всяка година се променя в зависиза в нашата литература късно. През 1817 г. Йоаким Кърмост от Пасха. Култът към св. Тодор следва да се търси човски издава в Будапеща първото издание на български език на „Митарствата на душата”. Този сюжет навлиза в паметниците по българските земи в края на ХVІІІ в.

Доскоро се смяташе, че най-ранното изобразение на сюфолклора – св. Спиридон, св Харалампий, св. Модест и жета е на Тома Вишанов Молера в притвора на постнисв. Стилиян. Според житийните текстове св. Спиридон цата „Св. Лука” (1811), но Елена Попова коригира това украсата на риломанастирската църква „Св. Богородица Осеновица” от 1794 г.33.

борбата на човешката душа срещу силите на злото. В лица, чрез които символично представят трите сили – човешката душа като малко невинно момиче, силата небесна – в лицето на един ангел закрилник и на душатой се почита като покровител на грънчарите, тухларита от изкушението на тъмните човешки страсти и грехоте и казанджиите39. Изброените по-горе занаяти са били ве, символизирани от дявола”34. Най-ранната запазена в мент от ангел със свитък на който е изписано „милосървключван в украсата на храмовете. Св. Спиридон се тачи дие” от старата Хрельова църква (ХІV в.), разширението на която е изписано през 1794 г. от Христо Димитров35.

Първият пълен цикъл е дело на Тома Вишанов Молера в на Рилски манастир. Най-представителният, наред с този Димитров Димитър Христов. Двете най-ранни изобраСтилиян е един от почитаните светци в България през жения на този цикъл са от двамата основоположници на Самоковския и Банския художествен център. До моменрепертоар на възрожденските храмове. Култът към него та няма сведения този цикъл да е включен в репертоара на зографите от Тревненския художествен център36.

Най-ниският регистър на стенописите в една църква обикновено е запазен за персонажи, свързани със земМного често образът на св. Стилиян се изобразява редом ния живот на Църквата. Образите на отделните светци тановяване произхода на иконографската програма. СвеСтилиян, св. Модест е сред светци с разпространен култ тците, стандартно включвани в програмата, се делят на др. Тук няма да се спираме подробно на образа и култа добитък. В тези планински и полупланински райони, къ- Цел на настоящата статия е да въведе в по-широко надето скотовъдството е основен поминък на населението, учно обръщение творчеството на Захарий Радойков и култът към св. Модест е бил много силен. Подобно на неговия може би най-представителен паметник, чието култа към св. Стилиян, и този култ е забравен, но и слабо изучаване ще обогати представите ни за развитието на Св. Харалампий обикновено се изобразява в епископски което са оказвали големите художествени центрове. А одежди; тук той държи книга и е стъпква чумата, пред- тяхното проучване ще допълни картината на културното ставена като смъртта с коса в ръце. „Св. Харалампий наследство от епохата на Захарий Зограф.

се утвърждава в християнската църковна традиция като един от светци-покровители от болести и епидемии и най-вече – пазител от чума в региона на Средиземноморието, по-голяма част от Балканите, а впоследствие култът се разпростира из целия православен свят”42. 1 Димитров, В. Зографската фамилия Минови – В: Изкуствоведски четения 2008. С., 2008, 370–379.

Образите на равноапостолните св. Константин и майка от паметниците. През Средните векове традиционното място на св. цар Константин и св. царица Елена е на 3 Василиев, А. Ктиторски портрети. С., 1960, 184.

западната стена до входа на храма и имат апотропейна 4 Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965, функция. През Възраждането тази традиция отмира и 463–464.

можем да ги срещнем на различни места в храма43. 5 Bakalova, E. The Wheel of Life in 17th Century Painting – IconoПо колоните в храма, които са четристенни и доста ма- graphic Sources – In: Зборник за ликовне уметности Матице сивни, са намерили място най-почитаните светци, като српске, 32-33, 2003, Нови Сад, 9-20.

първоапостолите Петър и Павел, св. Йоан Рилски, св. 6 Размерите на храма са 18,40 на 12,40 м. Вкопана е в земята Алексей човек божии, а образът на св. крал Стефан Мизидовете е 1,20 м. Размерите на храма са по направеното през лутин44 е разположен в дълбочината на южният вход. В натий с лъвовете, св. Христофор, св. Власий, св. Три- на културата. Храмът е обявен за паметник на културата с фон, св. Никола, св. Панкратий, св. Евдокия, св. Симеон национално значение през 1978 г. (Държавен вестник, бр. 61) Стълпник, св. Никита Стълпник, св. Антоний, св. Сава, Изказвам благодарност на доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, св. Дионисий, св. Пантелеймон, св. Ирина, св. Онуфрий, г-жа Наталия Конакчиева и г-жа Любов Сарандева за предоссв. Максим, св. Козма, св. Дамян, св. Варвара, св. Парас- тавения ми текст на Научно-мотивираното предложение от кева, св. Тимофей, св. Терапонтий, св. Евстатий, св. св. Велда Марди-Бакова, съхранявано в архива на Националният равноапостолни братя Методий и Кирил. институт за недвижимо културно наследство.

Необичайно е стенописното изображение на св. БогоКуюмджиев, А. Произведения на български зографи в църкродица Сладкое целувание, наподобяващо иконно изовите на Босилеградско. – В: Известия на Исторически музей бражение. Този образ няма аналог в другите познати ни паметници от същия зограф. Допускаме, че е възможно 9 Гергова, И. Зографът като писател и читател. – В: Филологолямата почит към Бачковската чудотворна икона, която гия. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест е от същия иконографски тип, да се е отразила на пред- на проф. дфн Стефан Смядовски. С. Валентин Траянов, 2010, ставите на зографа или на ктиторите и тя да е включена 269–287.

В сводовете на арките разделящи средният от странич- 11 Василиев, А. Ктиторски портрети..., 174, 178, 200.

евангелистите. Пространството между тях е запълнено с богата флорална украса, която въобще присъства на мноДимитров, В. Зографската фамилия Минови..., 370–379.

го места в храма.

От научно-мотивираното предложение за обявяване на 15 Името на св. Агапит не фигурира в календара на Българцърквата за паметник на културата към архива на НИПК ската православна църква, но житието и мъченичеството му са на Велда Марди-Бабикова става ясно, че през 1974 г. свързани с житието на св. архидякон Лаврентий. Св. Агапит е стенописите в открития притвор са били покрити с ва- бил дякон на св. Сикст папа римски и в годините на гонението рна бадана, това е и причината те да не присъстват в на християните при император Деций загива мъченически нейното описание45. Сега част от варта е паднала и са се разкрили фрагменти от сцените При врачката за цяр, Праведно и грешно изповедание и най-вероятно ктиторпразника Преображение Господне. Най-вероятно това е и ски портрет. Разкриването на тази стенописи ще допълпричината паметта на св. дякон Агапит да бъде забравена и да ни представата ни за този така интересен паметник от отпадне от официалния църковен календар.

средата на ХІХ в. 16 Бакалова, Е. Аспекти на съотношението словесен текст–изВ храма има заслужаващи специално внимание иконос- ображение в Българското средновековие (песеннопоетична тас, икони и църковен мебелиар. Тук обаче не бих могъл образност – визуални съответствия). – Проблеми на изкуствода откликна на всички предизвикателства, които поставя то, 1, 1991, 3-20.

пред изследователя този храм. Затова старозаветните те- 17 Bakalova, E. The Wheel of Life in 17th Century Painting – Iconми, притчите, отделните житийни сцени, част от много- ographic Sources. – В: Зборник за ликовне уметности Матице бройните светци, които тук са само маркирани, иконите и дърворезбата ще бъдат разгледани в друго изследване.

Проблеми на изкуството 1/ самоковските зографи. – В: Традиция, приемственост, новатористорически музей в София. – В: Любен Прашков. Реставраство. В памет на Петър Динеков. С., 2001, 492–508, 492.

20 Темелски, Х. Самоков през Възраждането. С., 2000, 187.

21 Генова, Е. Цит. съч., 501–502.

22 Генова, Е. Цит. съч., 505.

23 За промените в живописта през ХVІІІ–ХІХ в. вж. Генова, Е. Модели и пътища за модернизиране на църковната живог. от Ел. Генова, Ел. Попова, Ив. Гергова и Н. Клисаров.

пис в българските земи от втората половина на ХVІІІ и ХІХ век. – Историческо бъдеще, 2, 45 2001, 45-74 и цитираната там литература.

българско изкуство. С., 1973, 14–58; Пенкова, Б. Арбанашкият Страшен съд от ХVІІ в. от Националния исторически музей в София. –В: Любен Прашков. Реставратор и изкуствовед. С., 2006, 86-93.

25 Енев, М. Апокалипсисът на свети Йоан Богослов в стеноми непубликуван текст.

писите, иконите и миниатюрите от християнските храмове. С., 1996.Лозанова, Р. „Откровението” на св. Йоан Богослов в една икона от Пловдив – анализ и хипотези. – Проблеми на изкуствотрадиция и фолклора – В: Медиевистика и културна антропото, 2, 1997, 53-60; Лозанова, Р. Първообрази на Апокалипсиса в българското църковно изкуство. – Проблеми на изкуството, 3, 1998, 40-49; Бакалова, Ел. Апокалипсисът в църквата „Св.

Йоан Предтеча” в с. Бистрица, Благоевградско. – Проблеми на изкуството, 1, 1999, 30–36.

26 Василиев, А. Социални и патриотични теми..., 12–14; ПопоСтаврева, Л. Български светци и празници, С., 2003, 370.

ва, Е. Теми въведени в българската живопис от Христо ДимитСапунджиева, В. Култът към св. Харалампий в България – ров. – Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3; чокревска-Филип, J. Пробивот на темата „Праведно и грешно исповедание” во сликарството во Македониja. – Патримониум.мк, 3-4, 5-6, 2008tapes de formation et contenu symbolique. – В: Ниш и Византија ІІ, Ni, 2004, 227-239.

27 Василиев, А. Социални и патриотични теми..., 75–82; ПопоГергова, И. Култът към св. крал Милутин „Софийски” в ва, Е. Теми въведени..., 6.

28 Бакалова, Е. Ars moriendi. – В: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. С., 2001, 448–458.

29 Василиев, А. Социални и патриотични теми....., 59.

31 Giorgi, R. Angeli e Demoni. Milano, 2003, 127. 
Похожие работы:

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/7/BIH/3 12 November 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Седьмая сессия Женева, 8-19 февраля 2010 года РЕЗЮМЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 С) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Босния и Герцеговина* Настоящий доклад представляет собой резюме материалов,...»

«Проект ИУВР-Фергана ОТЧЕТ по позиции А4.1: Оформлены и упрощены максимально все протестированные инструменты проекта и отобранные руководства (уровень пилотного канала) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (РУКОВОДСТВО) Со-директор проекта ИУВР-Фергана от НИЦ МКВК, проф. В.А. Духовный Со-директор проекта ИУВР-Фергана от ИВМИ Х. Мантритилаке Региональный координатор проекта В.И. Соколов Руководитель Блока 1 Н.Н. Мирзаев ТАШКЕНТ – 2008 г. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО “ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ” ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Сборник научных трудов Выпуск 4 (60) 2009 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского Харьковский авиационный институт ISSN 1818-8052 ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 4(60) октябрь – декабрь СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Издается с января...»

«ООО “Аукционный Дом “Империя” Аукцион №26 Редкие книги одного собрания 16 марта 2013 года Начало в 16.00 Регистрация начинается в 15.30 Отель MARRIOTT MOSCOW ROYAL AURORA Москва, ул. Петровка, д.11/20 Предаукционный просмотр лотов с 1 по 15 марта 2013 года ежедневно кроме воскресенья в офисе Аукционного Дома “Империя”, расположенного по адресу: Москва, ул. Остоженка, 3/14 (вход с 1-го Обыденского переулка) с 11.00 до 20.00. Заявки на участие в аукционе, телефоны и заочные биды, заказ каталогов:...»

«KATA MATYAION 1 По Матфею 1 BЫblow gen°sevw Ihso Xristo uo Dau‹d uo Abram. 2 Abram Книга происхождения Иисуса Христа Сына Давида Сына Авраама. Авраам §g°nnhsen tn Isak, Isak d §g°nnhsen tn Iakb, Iakb d §g°nnhsen родил Исаака, Исаак же родил Иакова, Иаков же родил tn Iodan ka‹ tow delfow ato, 3 Iodaw d §g°nnhsen tn Frew ka‹ Иуду и братьев его, Иуда же родил Фареса и tn Zra §k tw Yamr, Frew d §g°nnhsen tn „Esrm, „Esrm d Зару от Фамарь, Фарес же родил Есрома, Есром же §g°nnhsen tn Arm, 4 Arm d...»

«Мел Тари СЪЖИВЛЕНИЕТО в ИНДОНЕЗИЯ СЪЖИВЛЕНИЕТО В ИНДОНЕЗИЯ Мел Тари Издава: група християни Книгата е редактиран вариант на старо машинописно копие. София, 2007 СЪДЪРЖАНИЕ: Глава I На Бога уповаваме.......................6 Глава II Мощeн вятър...........................12 Глава III Бог действа по дълбок личен начин.........23 Глава IV Векът на чудесата.......................26 Глава V Божиите деца...........»

«№4 (113) 16–28 февраля 2011 Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА, основатель и главный врач клиники Наран 2011-й – год 22-летия единственной в России официальной клиники тибетской медицины Наран. Принцип работы наших врачей – продолжение традиций в комплексном лечении хронических заболеваний без таблеток, гормонов и операций. Фото Романа Кузнецова Владимир Николаевич, пациент клиники Наран: Я стал трепетно относиться к своему здоровью Стр. 2-3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. О ГЛАВНЫХ РЕВМАТОИДНЫЙ БРОНХИАЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ...»

«KYTTOPAS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BETJENINGSVEJLEDNING ПОСОБИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPERATING GUIDE LUE TM OPAS KOKONAAN ENNEN KUIN ALOITAT LS HELA HANDBOKEN INNAN DU ANVNDER APPARATEN LES HELE BRUKSANVISNINGEN FR DU STARTER LS HELE DENNE VEJLEDNING FR BRUG ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ ПОСОБИЕ PLEASE READ THIS ENTIRE GUIDE BEFORE BEGINNING Trkeit turvallisuustietoja FI Tss oppaassa kytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset Tm on...»

«1 Г.В. Райнина МЕСТО СТАРОЙ ГРУШИ Книга Третья. 20 лет набираться мудрости (с 40 лет до 60) Условия Антропософия Глава 1. Развитие Самодуха Глава 2. Развитие Жизнедуха Глава 3. Развитие Духочеловека Послесловие Сказка: Люди и великаны Список литературы Да, осень и впрямь - лучшее время года; и я не уверен, что старость - не лучшая часть жизни. Но, как и осень, она проходит. Клайв Стейблс Льюис, автор Хроники Нарнии Условия Книга посвящена мудрости. Часть этой дороги я прошла. Мне - 56 лет. Я...»

«Посвящается светлой памяти выдающегося археолога, одного из основателей отечественной школы археологии Средней Азии, академика Бориса Анатольевича ЛИТВИНСКОГО ! book Sarianidi_30-08_2010_fina1 1 03.09.2010 10:46:14 RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY NAMED BY N.N. MIKLUKHO-MAKLAY MARGIANA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION Victor SARIANIDI LONG BEFORE ZARATUSHTRA (Archaeological evidences of Protozoroastrianizm in Bactria and Margiana) Under the general editorship of...»

«БИБЛИЯ (СИНОДАЛЬНЫИ ПЕРЕВОД) КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА Websites through which the Society’s Scriptures may be obtained: www.sdhs.co.uk www.comfort-israel.com July 2011 THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW SCRIPTURES Joseph House, 1 Bury Mead Road, Hitchin, Herts. SG5 1RT United Kingdom (Registered Charity No. 232692) Оглавление Тора Екклесиаст Бытие Исход Левит Числа Второзаконие Пророки 2-я Паралипоменон. Иисус Навин Книга Судей 1-я Царств 2-я Царств 3-я Царств 4-я...»

«ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ВОПРОСАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ Демонстрационная версия По вопросам приобретения обращайтесь Тел.: +7 (495) 363-11-12 http://marketing.rbc.ru E-mail: marketing@rbc.ru Этот отчет был подготовлен РосБизнесКонсалтингом исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению РосБизнесКонсалтинга, являются надежными, однако РосБизнесКонсалтинг не...»

«Арбитражный суд Тульской области 300041 г. Тула, Красноармейский проспект, 5 Именем Российской Федерации тел./факс (4872) 250-800; e-mail: info@tula.arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru РЕШЕНИЕ г. Тула Дело № А68-1549/12 Резолютивная часть решения оглашена 12 июля 2012г. Решение в полном объеме изготовлено 19 июля 2012г. Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Андреевой Е.В. судей Коноваловой О.А., Косоуховой С.В. протокол вела секретарь судебного заседания Карасева Е.Н....»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/7/SLV/2 26 November 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH/SPANISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Седьмая сессия Женева, 8-19 февраля 2010 года ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 В) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Сальвадор Настоящий доклад представляет собой подборку информации,...»

«A/AC.105/863/Add.2 Организация Объединенных Наций Генеральная Ассамблея Distr.: General 5 December 2006 Russian Original: English Комитет по использованию космического пространства в мирных целях Информация о проводимых государствами-членами, международными организациями и другими учреждениями исследованиях относительно объектов, сближающихся с Землей Записка Секретариата Добавление Содержание Стр. I. Введение..............................................»

«НАЧАЛЬНАЯШКОЛА МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ nsc.1september.ru 115 января 2011 года о с н о в а н а в 19 9 2 г. 1 1september.ru НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Индексы подписки Почта России 79083 (инд.) 79584 (орг.) Роcпечать 32031 (инд.) 32598 (орг.) В НОМЕРЕ ШКОЛА Методическая газета Учителю на заметку для учителей начальной школы 4 Здоровьесберегающая школа О с н о в а н а в 1 9 9 2 г. Выходит два раза в месяц 14 Движение поможет обучению Д РЕДАКЦИЯ: Я иду на урок Гл. редактор: Мария...»

«УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА Стартап по-магистерски Магистерская программа представляет собой прежде всего использования по технологическому предпри- активное и творческое сообще- различных средств и способов нимательству и развитию ин- ство, где можно развить проект от разработки кода, обсуждают актуноваций (Master of Technology идеи до стадии выхода на рынок альные темы в области IT. На отEntrepreneurship М соверсовер и первых продаж. В инкубаторе, крытых семинарах Usability Talks шенно новый формат...»

«МуВ ХРАМЕ НАУКИ зы 1 РАН К 280-ЛЕТИЮ АРХИВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЛЬБОМ-КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ МуВ з ы НАУКИ ХРАМЕ МОСКВА, 2008 1 УДК 7.071.7(084.4) ББК 85.143(2)я6 ББК 72.3.я6 Д РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК орогие друзья! противоположными. Один Архив РАН Представляю вам каталог выставки основан на разуме, логике Музы в храме науки, которая и опыте, знакомит с художественным другой – творчеством наших коллег – в большей МУЗЫ В ХРАМЕ НАУКИ. Альбом-каталог документально-художественной выставки из...»

«УДК 004.75 ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАПУСК ГИБРИДНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ГРИДЕ1 А.П. Крюков, М.М. Степанова, Н.В. Приходько, Л.В. Шамардин, А.П. Демичев В работе рассматривается способ эффективного запуска в гриде гибридных задач, совместно использующих технологии MPI и OpenMP. Для гибкого управления параметрами запуска параллельных задач на суперкомпьютерных (СК) ресурсах была расширена спецификация языка описания задач. Поддержка новых атрибутов реализована для всех ключевых компонентов инфраструктуры....»

«qucmjlbxjj Андхрамахабхарата Введение, перевод фрагмента с языка телугу и комментарии Е.В. Таноновой В данной статье вниманию читателя предлагается перевод фрагмента из эпоса телугу, до сих пор остававшегося за пределами научных интересов исследователей. На примере Андхрамахабхараты рассматривается, в какой форме санскритский эпос входил в национальные литературы Индии и какую роль он сыграл в их становлении и развитии. Представленный перевод повествует об обряде царского дома сваямвара....»
 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.