WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

5/2008

5/2009 Година XXXVII

Cena 15 K

Издание на Българската културно-просветна организация в Чешката република

Отпразнувахме Деня

на независимОстта на

България малката мария от Асеновград пя в Прага еДна Диамантена сватБа Два филма за България в праймтайм Състоя се срещата на българските организации в Чехия c съДържание Българите в Чехия Когато киното е всичко

Все по-добре и по-добре

ските оранизации и сдружения в Чехия. Беше представен тематика. Първият от тях, „Poslov z ech“, беше на докуфинансовия отчет за паметника на Св. Св. Кирил и Ме- менталиста Константин Карагеоргиев.

тодий в  Микулчице. Официални гости бяха посланик Една „светланска“ диагноза

Здравко Попов и  директорът на Българското училище в Прага Еленко Начев. Когато получава възможност да излъчи по Чешката телевизия филм за България, Светлана Лазарова и не помиОт българи за българи

„Пилзенци“ и „Бърненци“, т.е. българите от Пилзен и Бър- би се е замислила малко, но в крайна сметка не се отказва но, се събраха за да отпразнуват заедно Съединението на и искреният филм-изповед „Една българска диагноза“ е вече България. факт.

Вечер, посветена на българските танци

В сърцето на стара Прага се изучаваха и танцуваха българ- Румънският културен институт, съвместно с Българския ски народни хора. културен институт в Прага и обединението на културните институти ЕUNIC организираха кинопанорама, в  коOтпразнувахме ято взеха участие 41 филма от 8 държави. Фестивалът Вернисаж и презентация по случай откри филмът на Светлана Лазарова „Една българска диНезависимостта на България

Българският културен институт в Прага отбеляза Деня пОртрети на независимостта на България с вернисаж на изложбата В добро и зло, в богатство и бедност, „Български паметници под защитата на ЮНЕСКО“ и прев радост и скърб

зентация на книгата „Bulharsko“ на Иржи Мартинек. Събитието беше организирано съвместно с Българското посол- Според статистиката, всеки два от три брака (или бяха ство в Прага. три от пет? Или девет от десет?) свършват с развод. Алена и Барух Бернщайн са останали заедно 60 години. На диБългарка е избрана за директор на ЮНЕСКО..................9 амантената им сватба ритуалната зала беше препълнена На 22 септември 2009 г., българският посланик в  Париж с гости – роднини и приятели – дошли с обич да им пожелаИрина Бокова беше избрана за нов генерален директор на ят още много радост и щастие.

ЮНЕСКО.

уЧилище люБимО Чешка група „оцвети“ българския празник

Най-новото българско сдружение в  Прага – „Българска се- Само сто години или цели сто години? Какво значат сто дянка“ – организира честване на Деня на независимостта, години, когато говорим за празнуването на Деня на будитекоето се състоя в Дома на малцинствата в Прага. лите? Дали ще помнят имената им след още сто години?

В началото на ноември учители и ученици от българското Езиците отново отвориха врати

По инициатива на Европейската общност в Европа се про- будителя – с обич, почести и цветя. А след сто години? Дори веде осмият пореден Ден на езиците. Участие в Деня в Пра- и да бъдат забравени, едва ли са живели достойните си жига взеха дванайсет културни института, между които воти с мисълта за благодарни поколения.

и Българският културен институт.

От България култура и изкуствО „Героите на Благоевград“

„Славейчетата“ и „Песнопойчетата“ отново пяха Ако се заслушате в думите им, те ще ви разкажат лев Прага

Фолклорното сдружение на Чехия за пореден път органи- Повечето сте ги чували, но въпреки това ще изслушате зира празничен концерт на победителите в  конкурсите думите на малката група студенти от университета за млади таланти „Славейче“ (в Словакия) и „Песнопойче“ „Неофит Рилски“ в  Благоевград с  удоволствие. И  докав Чехия). Присъстваха гости от България, Полша, Русия, то им разрешавате да ви омайват и убеждават колко Румъния, Хърватска и Чехия. е велика историята ни, докато гледате възхитителния им младежки плам, ще се попитате кои са съвременните Архитектурата на България днес

Българският културен институт в Прага се отзова на по- и манекенките (изключения има навсякъде, естествено), каната на организаторите на фестивала за архитектура ще ви останат именно хора като тези младежи – героиArchitecture Week 2009“ и участва в него, провеждайки мул- те, които не оставят имената си.

тимедиална презентация на тема „Аспекти на съвременгалерия ната българска архитектура“. За да изнесе лекцията от Галерия

България беше поканена архитект Венета Петкова.

2 · брой 5· Роден Глас

РЕДАКЦИЯТА

на роден глас скъпи Читатели, Roden glas Преди няколко дни, от името на чешката Obec spisovatel, при мен дойде млада Ronk XXXVII, slo 5/ жена. Седна на предложения стол и ми разказа, че следващата година е обявена за asopis vychz s finann podporou година на големия чешки поет Карел Хинек Маха и поради това ще бъде наситеMinisterstva kultury esk republiky на с форуми, изложби, литературни четения, конкурси и какво ли още не – всичко в негова чест. Една от предвидените акции е Ден на малцинствата. В този ден fredaktor: Mgr. Eli Mandaieva Redakn rada: млади творци, от средите на малцинствата в Чехия, ще имат възможност за Mgr. Marija Motejlov-Manolova изява. Акцията ще бъде следена от всички възможни медии – телевизия, радио Ing. Dimitr Christov и преса. „Защо – каза с дълбока убеденост жената – трябва да забравяме, че в ЧеAk. mal. Todor Yankov хия живеят хора от други националности? Защо не знаем за тях? Защо да не Boyo Teofilov говорим за тях?“ Слушах я и изпитвах искрено удоволствие от не по-малко исKorektor: Kamelia Ilieva крения й ентусиазъм. Пистолет да ми беше опряла до слепоочието – пак нямаше Design a DTP: Jan Lika Tiskrna: VITO s.r.o.

Vydavatel:

Bulharsk kulturn osvtov organizace v R Americk 28, 120 00 Praha tel.: 222 520 929, tel./fax: 224 256  www.bgklub.cz Registran slo: MK R E  че се издава от 1972 г. Да й опиша срещите и форумите на „Българската организация“, концертите на „Възраждане“ и вечерите на „Заедно“. Да споделя за средствата, които министерствата на Чехия отпускат за дейността на малцинствата. За Дома на малцинствата, ако искате, в който имаме възможност Роден глас жената пред мен да поеме цялата цялата информация наведнъж? ИнформациГодина XXXVII, брой 5/2009 ята е храна като всяка друга – има нужда от време за приемането й и време за Списанието се издава с финансовата асимилирането й. Желателно е да включва не само основно ядене, но и ордьовър подкрепа на Министерството на и десерт. И най-важното: храненето да се повтаря (ще помоля всичките си покултурата на Чешката република знати да си спестят подлите забележки относно моите познания по въпросите Главен редактор: Мгр. Ели Мандажиева Мгр. Мария Мотейлова – Манолова Инж. Димитър Христов Ак. художник Тодор Янков Бойчо Теофилов Коректор: Камелия Илиева Графика и предпечат: Ян Лишка Печат: VITO s.r.o.

Издател:

Българска културно-просветна организация в Чешката република Ул. „Америцка“ 28, 120 00 Прага тел.: 222 520 929, тел./факс: 224 e-mail: info@bgklub.cz Регистрационен номер: MK R E 11229 но-просветна организация, Здравко Попов, посланик на Р България в Чешката република и А. И. Белков, представител на българското малцинство в Комисията за малцинствата към правителството на Чехия в Чехия Българите на 17 октомвРи, в  БълГаРския дом в  ПРаГа се ПРоведе тРадиционната Годишна сРеща-фоРум на БълГаРските сдРужения и  оРГанизации в  Чехия. основни двиГатели за осъществяването й  Бяха д-Р Белков, ПРедставител на БълГаРите в комисията за малцинствата към Чешкото ПРавителство и антон стамБолийски, ПРедседател на съюза на БълГаРите в евРоПа и БълГаРската култуРно-ПРосветна оРГанизация. официални Гости Бяха Посланик здРавко ПоПов и диРектоРът на БълГаРското уЧилище в ПРаГа еленко наЧев.

е  оценката, която бих направил за раздходи. Отчетът му превърналите се в  традиция срещи- гласеше, че почти сто гладко и  без скандали. Присъства- път и  комисията не Попов – заместник-председател на крони, а  разходите на Българския клуб в  Прага, д-р Бел- 3 564 000 крони. Имеков – и  в  ролята си на председател ната на дарителите на „Българско културно-просветно нееднократно са били сдружение“ в  Бърно, Мария Захари- изтъквани и публикуева, председател на сдружение „Въз- вани в  печатния орраждане“, Георги Георгиев, председа- ган на организацията, тел на сдружение „Пирин“, Мариана списание „Роден глас“.

Новотна, председател на сдружение Следващото заключеБългарска беседа“, Атанас Беремов, ние беше, че организапредседател на Български клуб – цията не е  похарчила Мост, Таня Мандикова, председател нито една крона, всична Български клуб – Пилзен, Божи- ко е  било финансирадар Баиров, председател на Български но от постъпилите даклуб – Оломоуц, Тома Бойчев, пред- рения. Отчетът беше ставител на Българския клуб в  Усти приет без забележки.

средствата, изразходвани за издиА. И. Белков и на Дигането и откриването на паметника кулчице. Петър Попов, заместниквеното откриване на паметника на малцинство в  Правителствената председател на Българския клуб Единствената му забележка беше, че е  Българската културно-просветна од, към който не би трябвало да се не на годишния отчет за дейността Думата взе и директорът на Бъл- Божидар Баиров се опита да на българската общност, който из- гарското училище в  Прага Еленко повдигне въпрос, който става акисква Комисията за малцинствата Начев. Сподели, че училището из- туален: как стоят нещата с  нашия към Правителството, тъй като пове- питва затруднения при набирането представител в  Комисията за малчето дружества закъсняват с изпра- на първокласници. Апелира за под- цинствата при Правителството на щането на необходимите данни. крепа от страна на българите в  Че- Чехия – предвид правилника, който Своята оценка за откриването на хия. Новата наредба е по-благопри- забранява два последователни манпаметника изказа и посланик Здрав- ятна – за откриването на паралелка дата. Д-р А. И. Белков репликира, че ко Попов. Той оцени високо напра- вече се изискват не 16, а 10 ученици. изборите са през следващата година веното и  подчерта, че и  в  България Изтъкна, че училището разпола- и въпросът все още не е актуален.

оценката е  била много висока. Ми- га с  чудесни условия – подходяща В  заключение, Стамболийнистър Божидар Димитров е  изра- сграда и  общежитие. Обучението ски апелира към разбирателзил задоволството си от работата е безплатно, учебниците до VII клас ство и  търсене на допирни точки на организацията и е обещал в най- – също, а общежитието струва 50 кр. и всичко онова, което ни обединяскоро време да посети българската на ден. Засега няма кухня, но текат ва – а не-разединява. С това, както общност в  Чехия. Висока оценка преговори със столовете на съсед- и с пожелание за нови срещи, фое  поставил и  министър Вежди Ра- ни училища за осигуряване на хра- румът беше закрит.

шидов и  също е  обещал да посети на. За нивото на училището говори Чехия и  Микулчице. Министър фактът, че през изтеклата учебна Йорданка Фандъкова го е  уверила, година от 14  абитуриенти, десет са че ще направи всичко възможно за били приети във висши учебни зазапазването на Българското учили- ведения. Средната оценка на нашеще в Прага. то училище надвишава средната за В отговор на похвалите, изказани страната ни. „Да се надяваме, че от по повод паметника, Антон Стамбо- догодина, с  ваша помощ, ще успелийски предложи да бъде съставена ем най-после да отворим паралелка група, която да лобира за превръ- първи клас“ – каза той.

щането на Микулчице в официален Интересно и  кратко беше изказцентър за поклонение пред паметта ването на Мария Захариева. Тя кана Светите братя. Това може да бъде тегорично заяви, че не е опонент на свързано с тържествата, подготвяни Българската културно-просветна за 2010 г. по повод 130-ата годишни- организация, че всеки е избрал своя на от основаването на първото бъл- път и не трябва да се меси в работагарско сдружение в  Чехия – „Бъл- та на другия и че ерата на посланик гарска седянка“, чийто наследник Мартин Томов е  била кратък перипосланик Здравко Попов в Чехия Българите от БълГаРи за БълГаРи или какво ПРави съединението, Показа една Чудесна сРеща на нашенци от БъРно и Пилзен в кРая на сеПтемвРи тази Година. идеята за сРещата По слуЧай съединението на БълГаРия възникна тук ПРи нас, в БъРно, а нейната Реализация стана в Пилзен, БлаГодаРение на нашата съвместна РаБота със земляците ни там.

Н ачалото не беше от най-обещаващите, тъй като ставаше въпрос за акция, която, както се казва, е  „от днес за утре“. Много пъти получава така, че системата „от днес за утре“ сработва по-добре в  сравнение с  тази на дълго планираните празник, никакви усилия нямаше да дадат добър резултат. Народът ни го е казал много точно: „Насила хубост не става“. И така, въпреки изключително краткото време за подготовка, всичко се получи, както го мислехме, че и  отгоре. Добре, че беше и  енергичната Татяна Мандикова, която намери оптимални решения на техническите и  финансовите за- вечер младите танцьори на състава – плод на желанието и  усилията на дачи около срещата. Организацията ни. Последвалите общи хора – Пра- всички ни. Радостно беше да се види в Бърно също не беше лека, но и ние во, Еленино и Дунавско, вдигнаха на залата, запълнена с  хора, дошли за се справихме. Подготвихме фол- крака всички и станаха своеобразно българската среща от два различни клорна програма, събрахме хората продължение на фолклорната про- края на Чехия. Хора, дошли и с яснаоколо 30 души, наехме автобус и, грама. От тук нататък за музикално- та мисъл, че тук ще срещнат земляпотегляйки към Пилзен, поставихме то оформление се погрижиха млади ци и че ще се веселят по нашенски.

началото на акцията. българи от Пилзен. Сменяха се жа- И  както подобава: едните – гостоГостоприемството на българина нрове и  ритми, танците на практи- приемни домакини, а  другите – дое  пословично. Потвърдиха го и  до- ка не спряха. Успешно се представи бри гости. От българи за българи макините на срещата. Скромни- и  музикалният състав „Балкан“ на и най-вече за общия празник на Съят плакат с  надпис „Добре дошли“ домакините. Покрай вечерята и би- единението.

казваше много и  приветстваше рата вървяха и приказките и наздравсеки дошъл тук тази вечер. Както виците – както подобава между зеподобава, празникът бе открит от мляци. Хората просто се забавлявха председателите на сдруженията Та- заедно, по нашенски, по български.

В официалната част на вечерта има- така добре, както тази, то нека да ги ше и кратко слово за празника – Съ- има, нека да са повече. Чрез тях, среединението на България. щайки земляци, се връщаме към коКакто знаем, хубава българска рените си, съхраняваме историята вечер не минава и не става без бъл- си, запазваме българското в себе си.

гарски фолклор. Изпълнението на Нали и към това се стремим – да си танцовия състав „Китка“ беше оч- останем най-вече българи в рамките аквано и  за наша радост сърдечно на ускоряващото се европейско обеаплодирано. Танци от Тракия и Ма- динение. Както и да го погледне чокедонско, ръченица, детски танц век, срещата ни е резултат точно на с цветя и шопско хоро показаха тази този стремеж, а нейната реализация ТексТ и снимки: сдружение „Заедно“ институт в ПРаГа, с ПодкРеПата на кметството на ПРаГа и министеРството на култуРата на Чехия българи, чехи и словаци, укра- и сложен танц, който публиката възинци и  хървати, та дори и  няколко торжено аплодира.

японци, американци и един нигери- Последната част на вечерта проец. Превъзбудени и щастливи, всич- тече под формата на танцова забава.

ки заедно започнаха вечерта, учейки Всички присъстващи имаха възможсе на ритмичните български хора ност да танцуват хора и пак хора – до ние „Заедно“. Най-добре справилите Ангел Чакъров, а  зад тъпъна застасе „ученици“ получиха подаръци от на Мирослав Типовски. Прозвучаха три танцови състава – „Българи“, кулинарни специаКитка“ и  „Лучинка“. „Българи“ литети и  вина, каки  „Китка“ показаха букет от танци то и томбола с мноот различни фолклорни области на гобройни награди.

България. „Българи“ се представиха в нов, увеличен и обновен състав изпълнение. Самодейният бърненски състав „Китка“, с  танцьори от различни възрастови групи и  с  ръководител Георги Жилев, представи приятни хореографии на едни „Лучинка“ е  голям състав с  дългогодишни традиции. Той омая публиката с  пражки фолклорни танци Oтпразнувахме БълГаРският култуРен институт в ПРаГа отБеляза сто и ПъРвата Годишнина от оБявяването на независимостта на БълГаРия. веЧеРта ПРотеЧе с  веРнисаж на изложБата „БълГаРски Паметници Под защитата на юнеско“ и  ПРезентация на книГата „Bulharsko“ на иРжи маРтинек, издадена с  ПодкРеПата на Бки.

съБитието се състоя с  ПодкРеПата на БълГаРското Посолство в  ПРаГа. сРед официалните Гости Беше Посланик здРавко ПоПов и  михаел ПосПишил, диРектоР на Чешките центРове към министеРството Боян Панчев и Иржи Мартинек вечерта, директорът на БКИ публикува статияБоян Панчев представи най-напред та „Kritick rozhledy“, новооткритата изложба, състояща а  през пролетта БКИ се от 16 фотографии на известния представи нова карта български фотограф Александър на България на издаНишков, която има символично от- телство „Картограношение към датата и празнуваното фия“ („Роден глас“, събитие. Изложбата е  дело на Бъл-бр. 2/2009), в  която гарския държавен културен инсти- има съпътстващ текст, тут към Министерството на външ- който също е негов.

външната политика на България за Иржи Мартинек спопредставянето на нашата култура дели, че не е  диплоД-р Франтишек Хонзак и книгата „Bulharsko“ кова за генерален директор на ЮНЕ-какво да ви кажа днес – каза той списъка на ЮНЕСКО. Мадарският СКО – каза той. – Това е голямо прими хрумна да ви разкажа как се конник беше истинско откровение знание за страната ни.“ роди връзката ми с  България. Чо- – никога няма да забравя мига, коВтората част на вечерта беше векът, който събуди любопитство- гато го видях за първи път.“ посветена на новоизлязлата книга то ми, беше проф. Коларж, историк „Иржи Мартинек е  автор, който „Bulharsko“. За да представят книгаи балканист и мой учител по исто- наистина обича България – сподели та, бяха дошли авторът – Иржи Мар-рия в гимназията. Под негово вли- д-р Франтишек Хонзак. – Възприех тинек и издателят – д-р Франтишек яние записах да следвам история идеята му за публикацията, без да Хонзак, главен редактор на издатели  география и  когато ми се откри се замислям, защото в  тази насоство „Либри“. възможност да посетя България – ка е  наистина ерудиран, освен това За автора Иржи Мартинек, ра- направих го. Установих, че е  земя, вече сме работили с  него. Веднага ботник в  Историческия институт в  която с  голямо желание ще се подготвихме договора, а  за наша на Академията на науките, това не връщам и в която се влюбих. Днес изненада той също така бързо беше е  първата публикация за България.мога да кажа, че с раница на гърба готов с  ръкописа. По това време Директорът на Фолклорното сдружение Поспишил и българистката Ивана Сръбкова Публикацията не е  научен труд във Варна вървят по улица, кръсте- през 70-те години, когато из нея се – според автора няма необходимата на на братя Шкорпил, а в Морската движеха конски впрягове, а от един задълбоченост, нито претенции за градина ги посреща паметна плоча ковач си купих звънче. Първото, котакъв. Предназначена е  за широ- на архитект Антонин Новак. Надя- ето научих беше „кафе няма“, защоката общественост, за онези, които вам се книгата да запознае читателя то беше точно така. Но хората бяха се интересуват от България, които с тази красива страна, която малко толкова сърдечни и  отзивчиви, че отиват там на почивка и  искат да позабравихме – десет години след съм запазил само най-хубави споменаучат нещо повече за страната. „Нежната революция“, в  Чехия ня- ни. Щастлив съм, че по този начин „Предвид заслугите на чехите за маше нито една публикация за Бъл- мога да върна жеста.“ Българка е избрана за директор на ЮНЕСКО на 22 сеПтемвРи 2009 Г., БълГаРският Посланик в  ПаРиж иРина Бокова Беше изБРана за нов ГенеРален диРектоР на оРГанизацията на оБединените нации за оБРазование, наука и култуРа (юнеско). тя е  ПъРвият ПРедставител на БълГаРия, както и  на юГоизтоЧна евРоПа, заел такъв ПРистижен и  отГовоРен Пост в  междунаРодна оРГанизация, както и  ПъРвата жена наЧело на юнеско, от нейното уЧРедяване ПРез 1946 Г.

И рина Георгиева Бокова е  бъл- външните работи (1995 г.) и минис- глобалната финансова криза. Тя гарски политик и  дипломат. тър на външните работи (1996–1997) е  първият директор на ЮНЕСКО Родена е  на 12. юли 1952  г. в  Со- в  правителството на Жан Виденов. от Източна Европа и изтъква, че ще фия, в семейството на Георги Боков, Народен представител е  в  39-ото спомогне за културната интеграция главен редактор на официалния Народно събрание от „Коалиция за на региона в световен мащаб.

печатен орган на комунистическа- България“ (2001–2005). През 2005 г. По повод победата й, Франция та партия, в. „Работническо дело“ е назначена за извънреден и пълно- изрази пълната си подкрепа. „Жена и  секретар на ЦК на БКП. През мощен посланик във Франция и Мо- на честта, посланик на България във 1976  г. завършва „Международни нако и  постоянен представител на Франция и постоянен представител отношения“ в  Московския държа- Република България в ЮНЕСКО. на страната си в  ЮНЕСКО, Ирина вен институт по международни от- Има два брака. Първият е с Любо- Бокова е  човек с  опит на междунаношения. мир Коларов, с когото имат дъщеря родната и европейската сцена, който Кариерата си започва в  отдела Ная и син Павел. Вторият е с Калин ще бъде изключително полезен на представител в  VII Велико народно уверява, че ще се стреми да засили Франция.

събрание, където заедно с  други- позициите на ЮНЕСКО в  борбата Европейският комисар Меглена те подписва новата Конституция с  климатичните проблеми, да рабо- Кунева изказа увереност, че изборът на България. Постепенно заема ти за равнопоставеност на жените на Бокова, „ще подобри имиджа на постовете заместник-министър на и  за мерки на противодействие на България пред света.“ Oтпразнувахме на 25 сеПтемвРи, По слуЧай деня на независимостта на БълГаРия, сдРужение „БълГаРска Беседа“ оРГанизиРа в  дома на малцинствата скРомна веЧеР, Посветена на ПРазника. маРиана „денеБ“ се ПоГРижи за култуРната ПРоГРама.

тогава организира няколко акции, с поетичното име „Денеб“. Певицата и  Мартин Вейвода (китара), съпросвързани с  честването на българ- Бара Подобска познава Мариана от водени от крехкия глас на Бара Поски празници. Финансова подкрепа години и приела предложението й да добска, изпълниха македонските си получава чрез одобрените проекти, участват във вечерта й с радост. Три- и българските си песни с такова невеподадени в  Кметството на Прага. те момичета и двете момчета, от кои- роятно чувство, усет и темперамент, Охотно съдействие й  оказва и  Бъл- то се състои група „Денеб“ се заклеха, което накара не един от гостите да като честити на присъстващите южняшките ни ритми и  с  удоволст- Изпълнението на „Денеб“ подскапразника и  им благодари за при- вие изпълняват авторската музика на за, че на празниците си бихме могли съствието. След това предаде ду- своя китарист, който се вдъхновява да каним повече чехи и представитемата на Мариана Димитрова, която от музиката на балканските народи. ли на останалите малцинства – какпрочете текст за обявяването на „Характерното за всички песни, ко- то прави сдружение „Заедно“.

дванайсет култуРни института в ПРаГа, сРед които и БълГаРският култуРен институт, отвоРиха вРати, за да се вклюЧат в Честването на евРоПейския ден на езиците – 26 сеПтемвРи. ПРез целия ден те ПосРещаха онези, които искаха да се заПознаят с  езиците, Писмеността и  култуРата на съответната стРана. те отБелязаха деня и с „онлайн“ виктоРина, ПъстРа мноГоезиЧна ПРоГРама и сПециално състезание – своеоБРазно „Рали“ из култуРните ин- ди, което постави пред участниците ститути, съПРоводено с мноГо наГРади.

ропейски ден на езиците, ден на ези- на чужди езици във всяка възраст. участниците в  „ралито“ из културковото и  културното многообразие В Европа се говори на повече от 200 ните институти се състоя на 1 окв  Европа. Основните цели на Евро- езика, от които 23 са официални томври в  Чешкия център в  Прага.

пейския ден на езиците са да осведо- езици на ЕС. Опознаването на раз- Две от наградите получиха две чести ми обществеността за важността от лични езици и култури прави хората гостенки на акциите на Българския изучаването на чужди езици и  раз- по-отворени към другите и техните културен институт в  Прага: Галина езици, да повиши нивото на много- Културните институти в Прага се от Гьоте институт и  Милена Миевезичност и междукултурно разбира- включиха в честването със състеза- алдова, която спечели една от голетелство, да популяризира богатото ние – своеобразно „рали“ с  награ- мите награди – курс по английски.

на 11 окТомВРи ВечеРТа, В  ДВоРеца „Жофин“ В  ПРага, се съсТоя „Koncert pro radost“, оРганиЗиРан оТ фолклоРноТо сДРуЖение на чеХия. В  него учасТВаХа шесТимаТа финалисТи на ДеТския националнен конкуРс „ZpveK“ („ПесноПойче“) За 2009 г., финалисТъТ на аналогичния конкуРс „slavK“ („слаВейче“) В  слоВакия, какТо и иЗяВени ДеТски фолклоРни иЗПълниТели оТ БългаРия, Полша, Русия, Румъния, и  ХъРВаТСлавейчетата“ ска. оТ БългаРия ПРисТигна ДВанайсеТгоДишнаТа маи „Песнопойчетата“ Рия геоРгиеВа, лауРеаТ на националния ДеТски РаДиоконкуРс „млаДи фолклоРотново пяха в Прага ни ТаланТи“ на ПРогРама „ХоРиЗонТ“.

К акто казва Зденек Пшеница, на съответните държави и  запис без да се съобразява дали е празник председател на Фолклорното на съвместен диск на всички учас- (или делник) и дали пак не е пропуссдружение на Чехия, детските соло- тници. Изявата се радва на широка нал да си вземе отпуската.

ви изпълнения са безценен феномен подкрепа. Тази година патронаж над Като пъргави слънчеви зайчеи богатство. През 1990 г., в рамките на нея са поели Яромир Йермарж, член та между гостите сновяха малките съществуващата още Чехословашка на Горната камара на Парламента на изпълнители. Пъстрите им носии република, в  Братислава е  основан Чехия, Мартин Бартак, вицепреми- привличаха вниманието на гостите конкурсът „Slavk“ („Славейче“) за ер и  министър на отбраната на Че- в  официални облекла като магнит.

млади фолклорни изпълнители. хия и Мирослава Копицова, минис- В  резултат на това светкавиците на Негов патрон е  известният тенор тър на образованието. Участие взеха фотоапаратите проблясваха в  неПетър Дворски. След разделянето изявените солисти на чешката музи- правилен, но бърз ритъм – за радост на Републиката, подобен конкурс, кална сцена: Ярослав Свецени, кой- и на двете страни.

наречен „Zpvek“ („Песнопой- то е  един от най-известните чешки Водещите Петър Янчаржик че“), е създаден и в Чехия. Годината съвременни цигулари и  контрабас- и  Мартин Резек също се съобразие  1994, а  организаторът – Фолклор- истът Петър Рийс, лауреат на реди- ха с  духа на вечерта и  възрастта на ното сдружение на Чехия. Растяща- ца конкурси в Чехия и зад граница, участниците. „Днес ще си изръкопта популярност на двата конкурса член на Чешката филхармония. ляскате ръцете – каза Петър Янчарнавежда организаторите на мисълта Гостите и зрителите бяха сърдеч- жик в началото на вечерта – но бъдеза съвместен галаконцерт, който се но посрещани от главния организа- те сигурни, че ще си заслужава!“. „За провежда за първи път през 2001 г. тор Зденек Пшеница. Той сновеше високото ниво на концерта говорят в  Братислава. През следващата го- между стълбите, фоайето и  залата, 81-ото стъпала, които участниците дина домакин на събитието е Прага зареден с  тонове добро настроение, трябва да изкачат, за да се излязат на и оттогава двете столици се редуват в  резултат на което никой не беше сцената.“ – допълни Мартин Резек.

в организирането му под заглавието пожален от здравото му ръкостис- „Много хубаво си поприказвахме „Koncert pro radost“. кане, което заедно с  внушителната с  Каталина – представи дванайсетСамият концерт е  кулминацията му фигура и  безкрайната енергия годишната участничка от Румъния, на няколкодневен маратон, включ- е неотменима част от неговия харак- Каталина Панзариу, Петър Янчарващ официално откриване, изпъл- тер. Явно такъв трябва да бъде онзи, жик. – Аз не разбирам румънски, нения по Чешкото национално ра- който години наред организира а  тя не разбира чешки. Страхотен дио, преки включвания в  радиата фолклорни събития – „pro radost“ – разговор беше!“ и изкуствО В  същия дух с  публиката разго- и  смело огласяха залата единствено е взела и хубавия глас. Понастоящем култура компания „Маитреа“, поканвайки Когато Мария разпусне дългата ръководител Стойчо Каранлъков нейния директор Ярослав Прушек си до кръста коса, спокойно може- и музикален педагог доц. д-р Светла на сцената. Водещите опитаха да из- те да я  объркате със замислената Калудова–Станилова.

мъкнат от него обещание, че дарени- Русалка на Андерсен. Когато обаче Носителка е  на множество награето от 500 000 крони ще се превърне сплете същата тази коса в две тежки ди от национални фолклорни фестив традиция, но директорът духовито плитки – е, тогава всичко се проме- вали и конкурси, като индивидуален им отговори, че това вече е  тради- ня. Плитките означават, че вече е об- солов изпълнител на народни песни.

ция, защото подкрепят концерта от лякла пъстрата си носия. И най-вече Първата от тях печели на седем госамото начало. – че ще запее. Гласчето й ще звънне дини. Оттогава е  любим участник Най-големият подарък за при- високо и смело – като нея – и ще ни в  концерти, чествания и  събори из състващите все пак бяха изпълнени- пренесе назад през столетията, в къ- цялата Пловдивска област, както ята на самите участници, на възраст щите и на полето – навсякде, където и  на телевизионни предавания като от 11 до 15 години. Онези от тях, ко- в  песните си българката е  изливала „От българско – по-българско“ на ТВ граничните певци пееха „а  капела“ и  е  кръстена на баба си, от която в Прага внесе българското и в него.

ТексТ: м. манолова-мотейлова снимки: студио „Вени дизайн 97“ Архитектурата на България днес на 30 сеПТемВРи, БългаРскияТ кулТуРен инсТиТуТ В ПРага оРганиЗиРа мулТимеДийна ПРеЗенТация на Тема „асПекТи на съВРеменнаТа БългаРска аРХиТекТуРа“, кояТо иЗнесе аРХиТекТкаТа ВенеТа ПеТкоВа. какТо ТРяБВаше Да се очакВа, на ПРеЗенТацияТа ПРисъсТВаХа ПРеДимно ПРофесионалисТи.

иЗяВаТа е часТ оТ меЖДунаРоДния фесТиВал „architecture WeeK 2009“. БългаРскияТ инсТиТуТ е  еДин оТ съоРганиЗаТоРиТе, ЗаеДно с  фРенския, Полския, слоВашкия и  гьоТе инсТиТуТ.

Ф естивалът „Architecture Week ката камара на архитектите, Кмет- директорът на „Architecture Week 2009“ се проведе за трети по- ството на Прага, Министерството 2009“ Мартин Кокта. – Включва реден път от 21. 9. до 4. 10 в сградата на културата на Чехия, Министер- презентации, семинари, дискусии, „Манес“ в  Прага. Главният органи- ството на промишлеността и търго- дни на отворените врати, екскурзии, затор Петър Иванов е привлякъл за вията и  Националният институт за коктейли, конкурси и  вернисажи.

генерален спонсор на изявата Рай- културно-историческо наследство. Продължава две седмици, защофайзен банк, а  сред институциите, „От година на година фестива- то желанието ни е  акциите да не се поели патронаж, се нареждат Чеш- лът разширява своя спектър – казва припокриват и участниците да имат Директорът на Института Боян Панчев, архитект Венета Петкова инспирация и опит. Такива срещи не и изкуствО култура „Architecture Week“ се обръща към „пазар на идеите“. Трябваше да се и бързо се проявиха в София. Южпосолствата и  културните институ- произвежда архитектура, без да има ната отсечка на околовръстно шосе ти на отделните страни. С  подкре- време за осмисляне на социални- е  верният подход за европеизирапата на Българския културен инсти- те явления. Появи се търсенето на нето й. Оформиха се администратут, от София пристигна арх. Венета „престижна“ архитектура от страна тивни радиали до центъра на града Манчовска Петкова, собственик на на купувачите – собственици на те- със смесени функции и  все по-фуархитектурно студио „Вени дизайн рени и новобогаташи. тористична архитектура. Колкото Промени се и то много – и за до- беше почти прекратено за десетина Начинът, по който се планират и ребро, и  за лошо. Изчезнаха големи- години (1985–1995). Представител- ализират проектите, сочи, че това ще те проектантски организации и  на ни сгради с национално значение не изисква поне 10 години и едва ли ще тяхно място се появиха множество се строят и  сега. След полувековно има приемственост на идеята. Заархитектурни фирми, които работят прекъсване се възобнови строител- почваме нещата от средата.

в  условията на остра конкуренция. ството, на макар и  малки, правоНаложи ли се определен стил Изчезна идеологическата цензура славни храмове. В  средата на 90-те върху образните търсения. На паза- години в  обществената архитектура ра има много нови строителни мате- се включиха, както все още малко- Новият стил на живот намери риали и технологии. В същото време то на брой нови обществени сгради, изява в  архитектурата най-напред много често архитектурата се оказва така и  грижата за рехабилитация в  големите градове, като промени подвластна на безогледния стремеж и ревалоризация на отдавна запусна- радикално характера на общесткъм бърза и лесна печалба. В нейно ти и  занемарени обществени места: вените пространства – улиците име се принасят в  жертва общест- улици, пространства и сгради. и  площадите. Появата на частната вените интереси, природните и кул- Новият век бе посрещнат от бум търговия – от луксозните магазини турните ценности. Архитектурата в строителството на административ- до обикновените кафенета – преоне успява да се противопостави на ни сгради. Голям инвестиционен хит брази партерните етажи и фасадите тези негативни тенденции. Под на- са и  големите търговски центрове, на сградите по главните търговски тиска на бизнеса архитектите често тези „сандъци“ или „салатиери“, как- улици.

са принудени да правят компромиси то ги наричаме. Всъщност те изобщо В жилишното строителство се нас професионалните критерии. нямат място в  центъра и  навсякъде ложиха мезонетите и  ателиетата на В началото на 90-те години настъ- по света са в  периферията, защото две – три нива в последните етажи, пи процес на промени, чиято интен- изискват много място за паркиране сгради за колективно обитаване с по зивност може да бъде сравнена само и  привличат много хора, а  старите 10–15 жилища и  подземни гаражи.

с  „европеизирането“ на България улици нямат тези габарити за обслуж- Изградиха се и множество жилищни след Освобождението през 1878 г. ване. Освен това моловете изсмукват комплекси от „затворен тип“, офорБългарската архитектурна колегия атмосферата и  колорита на старите мящи микро единици със собствен имаше съзнанието за необходи- и традиционни градски части, живи- стил и начин на живот. Еднофамилмостта от една нова архитектура, но те улици, магазините и кафенетата. ни жилищни сгради в живописните тъжното е, че новите собственици в края нени. В  оценкта на вярвам, че две трети от хората ще на хх век имаха „европейски“ претенции нов опо с т р о ени те живеят в три големи града – София, за стил на живот, но не и съответното обекти се изтъкват Пловдив и Варна.

покрайнини на по-големите градове та“, екстрите и луксозното изпълнесъбраха елита на обществото във ние, без да се споменава нито дума Българска е,  доколкото я  творят все още неурбанизирани райони – за въздействието им върху околната българи, на територията на Бългавъпреки главоломната скорост на среда. Може ли да бъде хвален бето- рия и притежава някои специфични строителство. Архитектурният об- нен мастодонт, появил се в малко се- характеристики. По принцип трудраз на това строителство изразява лище сред природата, с  характерно но може да се говори за уникална, Тъжното е, че новите собствени- Един от големите въпроси на качествена архитектура, съобразена ци в края на ХХ век имаха „европей- градското планиране е  начинът, по с местните дадености, която да доизски“ претенции за стил на живот, който се правят прогнозите. При гражда духа на мястото.

но не и  съответното светоусещане. социализма имаше ясен разчет на мени от строителни предприемачи ни места. Съвременното градоуи  неопитни архитекти в  банално стройство няма никакъв инстру- Има просветляване на хоризонта.

подражание на жилищата в края на мент за регулиране на развитието През 1997 г. започна осъществяваXIX xвек. Но докато тогава е става- на градовете. Стихийните промени нето на проектите „Красива София“ ло въпрос за автентични образци, на трудовия пазар водят до несигур- и  „Красива България“. През 1998 г.

създадени от първите български ност и набъбване на два или три го- Народното събрание прие закон за архитекти, завършили в  Германия, леми града (на първо място София разработване на нов Общ градоусФранция и Чехия, днес това са ими- и  Варна) и  това е  процес, който не тройствен план на София, с  който тации и  вулгарен постмодернизъм можем да прогнозираме и  овладе- столичният град влиза в  XXI в. и  се в най-лошия му вариант. ем. Необходими са поне още 5 или отваря възможност за поглед в бъдеграда със сериозен трудов пазар щето.

Какви са минусите на това сти- и разнообразие на дейности с голям След двадесетгодишно пренебрехийно развитие? потенциал. Такива градове тряб- жение към природните и културноСтроителната експанзия в послед- ва да станат Пловдив, Русе, Плевен историческите дадености, започна ните десет години доведе до нечовеш- и др., така че България да не се пре- ново възраждане за българския дух.

ко презастрояване на комплексите връща в  някакъв условен октопод, България е прекрасна страна, с крапо морето. Прекрасно планирани чиято глава се намира в София и из- сива природа и богато културно-искурорти се превърнаха в  бетоно- смуква и обезлюдява цялата страна. торическо наследство. Бъдещето на ви обелиски на предприемаческата Разполагаме с  хармонично развита икономическия, социален и  архистраст. Нямаше сила, която да убе- селищна мрежа, която в момента се тектурен растеж е  в  туризма. А  роди законодатели и  инвеститори, че изпразва от съдържание. Ако през лята на архитекта е да представи бодивната ни природа и автентичната 2050 г. населението на България на- гатствата по най-добрия възможен атмосфера на малките селища тряб- истина намалее до 5 млн., има ве- начин.

c ТексТ: ели мандажиева снимки: архив на константин карагеоргиев и изкуствО кОнстантин карагеОргиев е аБсолвент на ПРажката филмова академия, сПециалност кинооПекултура РатоРско майстоРство. има оПит с РаБотата във всиЧки филмови жанРове, но най-Близко до съРцето му се оказва документалното кино, на което от 10 – 15 Години се е отдал изцяло. в ПоЧето ПъРвият му документален филм с БълГаРска тематика е „Tolerance“ („толеРантност“), заснет ПоЧти веднаГа след ПРомените ПРез 1989 Г. следват Редица оЧеРци и  РеПоРтажи. ПРез 2007 Г. снима „BraTi korpilov“ („БРатя шкоРПил“) за БРатята-аРхеолози каРел и хеРменеГилд шкоРПил. Последният е „poslov z ech“ („ПРатеници от Чехия“, 2009 Г.).

Трудно ли е  да се прокара филм време на търсенията си не намерих и съжалявам, че нямах възможност с българска тематика в Чешката нито едно местенце в  икономиче- да го разработя.

към хората от Драматургичния от- да не са изиграли важна, често пъти Повечето вече ги забравих.

дел на телевизията (еквивалент на дори ключова роля. Първоначално Онова, което не мога да забравя Програмна дирекция в  БНТ, бел. на исках да заснема десет – петнайсет е, че когато поисках разрешение ред.). Истината обаче е, че те са отво- късометражни серии, всяка една да снимам в Храм-паметника „Св.

рени за проекти, свързани с  Бълга- посветена на отделна личност. За Александър Невски“, Българскирия. Михаела Колиандрова включи съжаление, програмната схема на ят Синод ми отказа. Поиска няPoslov z  ech“ в  своето предаване телевизията не предлага тази въз- каква фантастична сума, която „Вечер на тема“, което се излъчва можност. Затова заснех едночасов беше извън всякакъв контекст.

Темата за чешката интелигенция монтажа, със съдействието на мон- Божия. Но бях дълбоко разочав  Следосвобожденска България ме тажистката на филма – българката рован. И в църквата ли парите са Как се справяте с финансирането? Чешката телевизия поема ли част от разходите?

Сигурен съм, че би го направила, ако можеше. Не мога обаче да се оплача от липса на съдействие, срещам всякакъв вид подкрепа. Така например Михаела Колиандрова и колегата й Ондржей Шрамек изчетоха коментара към филма без претенции за хонорар.

Всичките си филми с  българска тематика съм заснел малко по партизански, защото никога нямам финансова подкрепа от България.

Което малко ме натъжава, защото от опита си с  други държави, знам на какво са готови, за да получат няколко минути телевизионно време.

Разходите по филма „Poslov z ech“ си останаха до голяма степен за моя сметка. Радвам се, че срещам разбиране, монтажистката Красимира Величкова беше много скромна в исканията си за хонорара, а то без нищо не става – работим, все пак.

Какъв опит ви донесоха предишните два филма за България – „Толерантност“ и „Братя Шкорпил“.

„Толерантност“ е  филм за етническата поносимост. Снимах го из цяла България и  установих, че настроенията сред хората нямат нищо общо с официалната политика, разпространявана от медиите.

От онова, което хората споделиха без никакви предварителни уговорки става ясно, че се разбират и нямат никакви пререкания. В  същия момент, в  който камбаната свиква християните, ходжата призовава мюсюлманите и  никой не вижда противоречие в това. В едно от се- субтитрирането. Обърнах се отно- рои. Бях на снимки в Гърция и Турлата до Шумен, населението, което во към Кметството на Високе Мито ция, а преди няколко дни се върнах в  по-голямата си част се състоеше и  те веднага отпуснаха сумата. Бях от Италия. Остават Северна Африка А  че е  християнин – ами какво от Започвам проект за Пътя на коп- му се планира за 2010 г. Подготвям Филмът за братя Шкорпил беше шен Иран и  останах очарован от Копш. Чешката телевизия финансиспонсориран от Кметството на Ви- хората там – просто е  невероятно ра филма частично, а Карел Копш се соке Мито, родният град на братята. колко са гостоприемни и  ласкави. нае да осигури останалите средства.

възможност да участва във фести- гласа се съчетава с политиката, коявала „Famufilmfest“, организиран от то ни е поднасяна. продължава.

Чешкия център в  София, но Чеш- Също така подготвям документа- Преди три години заснех шестката телевизия не можа да заплати лен сериал за античните богове и ге- найсет сериен документален филм и изкуствО култура в  Турция и  турската държава фи- Всъщност идвам от среща с  по- и  Константин Карагеоргиев – които понянансово подкрепи проекта. Днес сланика на България в  Чехия – кога снимат за чешката телевизия – казва искам продължа темата и да снимам Здравко Попов, с когото разговарях- за предаването програмната му редакторка в  Гърция, за което ще потърся съ- ме именно за нови проекти. Той има Михаела Колиандрова. – Хрумна ни, докадействие от гръцката държава. Ин- някои идеи, аз също, но ние, кина- то с Константин Карагеоргиев подготвяхме тересното е – ако се върна на темата джиите, не обичаме да говорим за предаване за Тунис. Попитах го дали не иска за толерантността – че когато в Тур- проектите, докато не започне рабо- да заснеме нещо за своята родина и  той ция търсехме връзка с  Вселенския тата по тях. От една страна сме мал- наистина изяви желание. Когато и  Светлапатриарх, православните ни контак- ко суеверни, а  от друга проявяваме на Лазарова прояви интерес, запознах ги ти се отказаха недостатъчни. Успех предпазливост, защото има много с  финансовите възможности и  обсъдихме ТексТ: ели мандажиева снимки: архив на светлана лазарова светлана лазаРова е  ПловдивЧанка, аБсолвент на ПРажката филмова академия, сПециалност филмов монтаж. след диПломиРането се омъжва за своя състудент аллан лазаРов. твоРЧеското им Развитие мноГо скоРо Ги отвежда към документалното кино. от 1997 Г. светлана РаБоти като сценаРист и РежисьоР за Чешката телевизия и Редица Частни ПРодукции. ПРез 2003 Г. със съПРуГа си основава ПРодуцентска къща „Golden archer producTions“. Последният им филм – „една БълГаРска диаГноза“ – е едновРеменно изПовед и ПоГлед към БълГаРия.

Светлана, колко време отнеха накъде вървят нещата с финанси- лучих телевизионно време преди Само дванайсет дни. Снимач- Ако ти кажа, че беше заради Бъл- търся финанси. Когато стана ясно, ният период беше много кратък, гария, ще прозвучи много глупаво че няма да намеря, наистина се зано наситен с  емоции и  събития. На и  наивно, нали? Но е  вярно. По- мислих дали да не се откажа, но не всяка крачка се сблъсквахме с изненади. Заснехме всичко, което бяхме предвидили, но неочакваните срещи много подходящо допълниха първоначалния план. Така и трябва да бъде в документалните филми – колкото и да се планират, в крайна сметка се подреждат от самия живот.

Филмът ти има посвещение?

Да, посветен е на паметта на моя пръв учител по киноизкуство – Костадин Костов, който в Средното художествено училище за сценични кадри ме накара да заобичам киното.

През 1981 г. ме доведе на фестивала „Brnnsk 16“, където представих филма „Разминаване“, който заснехме в Средното училище. Това беше първото ми посещение в Чехословакия. През тази година той почина.

Кой финансира продукцията?

Филмът „Една българска диагноза“ беше изцяло финансиран от нашата продуцентска къща. Разчитахме на спонсори, но почти не намерихме такива. Искам обаче да благодаря най-искрено на нашето Посолство в  Чехия и  по-специално на посланик Здравко Попов за съдействието. Също и  на Държавната агенция по туризъм и  нейния председател Анелия Крушкова. А на Асен Караилиев, който ни съдейства и подкрепи финансово, искам да кажа, че сме му благодарни.

Защо не се отказа, когато видя и изкуствО ще е кощунство да не се възползва- Не го намерих, но се запознах с докме от такава възможност. Ставаше тор Велковски, който се съгласи да Първият от тях е  за композитовъпрос за праймтайм и за предаване говори пред камера. За моя голяма ра Ангел Михайлов – „90% Andl“ – „Вечер на тема“ – в което вече си- изненада, той отрече диагнозата ми. („90% Ангел“, 2000 г.). Вторият култура гурно се е говорило за всичко друго, Не очаквах такъв обрат. Оказа се, че е  „Hodina r“ („ освен за България. Казах си, че ако години наред съм живяла с невярна 2005 г.), за монашеската общност на не използваме този шанс, трябва да представа. Тогава се попитах дали Салезианите. Последваха няколко сме луди. И затова, въпреки всички същото не се случва и  с  България? репортажа за дейността на нашите трудности, реших да го направя. Не е  ли диагнозата ни прекалено сдружения в Чехия.

не знам как да подходя към темата. Много ми се иска да вярвам, че й Севда Коваржова ме попита дали Осъзнах, че за мен България е реал- и  зад понякога тъжните кадри, се искам да направя филм за Бойченост, покрита с було, в което сигурно усеща моя дълбок оптимизъм, же- то. По това време раната беше още вплитам и  голяма доза идеализъм. ланието ми и  надеждата, че всичко прясна, защото я  познавах лично.

И че е невъзможно да заснема обек- върви към добро. От тази гледна Приех с  чувство за голяма отготивен и  реалистичен документален точка имаше голямо значение сим- ворност. Сумата, която получихме филм. И  си казах, че единственият воличното използване на нестинар- от Кметството на Прага, беше поччестен начин е да тръгна от себе си, ството като израз на пречистването, ти символична. Затова направиот моето виждане за България. За- на катарзиса. За мен това е изключи- хме филма само двамата с  Аллан.

почнах да се връщам в спомените си телен момент. Не можем да мръднем Мисля, че стана хубав, едночасов към всички важни за мен неща. Така напред, без да се пречистим. Катар- документален филм. Премиерата стигнах до един от първите спомени зисът е  пречистването и  желанието му беше в  Българския културен – за онази диагноза, която винаги да променим нещо, това е  първата институт.

ме е  озадачавала и  до днес навява стъпка към някакво развитие. ВсичНа 24 май 2005 г. получи отлиболезнени спомени за болници и из- ки искат да се промени нещо, но сячие. Хубаво ли е усещането?

следвания. Реших да потърся болни- каш се страхуват, обезверени са.

ТексТ: мария Паунова снимки: архив на светлана лазарова New Waves, на най-новите стРани-Членки на ес и  стРани, кандидатстващи за Членство. в Рамките й Бяха ПРедставени 41 филма от алБания, Босна и  хеРцеГовина, БълГаРия, естония, New Ways оРГанизатоРи Бяха Румънският култуРен институт и БълГаРският култуРен институт, в съдействие с eunic – сдРужението на култуРните институти на дъРжавите от ес.

И деята за организиране на кинопанорама се ражда спонтанно. „Според нас – казва един от главните организатори, директорът на Румънския културен институт в  Прага, Мирча Дан Дута, – нашите култури са част от Европа независимо от това, дали вече са включени в  европейското семейство или са на път към него. Ето защо решихме да потърсим подходяща творческа форма, която да ги представи. Спряхме се на киното като много популярно и  въздействащо изкуство.“ Заглавието на кинопанорамата откликва на зародилите се през последните години в съответните държави нови вълни („new waves“). Те изтласкват на преден план имената на млади и  талантливи творци, които от своя страна търсят и налагат нови виждания, изразни средства и  пътища („new ways“). „Тези нови вълни са отражение на нашите млади култури и символизират вълните на нашето приемане в  Европейската общност – казва още Мирча Дан Вероника Миклеа, заместник-директор на Румънския институт, Мирча Дан Дута. – Кинопанорамата няма опре- Дута, директор на Румънския институт и режисьорката Светлана Лазарова делена тема. Най-важният критерий при подбора на филмите беше да са нови и качествени.“ В  избора на филмите, които да представят България, активно участва Българският културен институт в  Прага и  по-специално неговият директор Боян Панчев. Подбрани са филмите: „101 каба гайди“, „Посетени от Господа“, „Една българска диагноза“, „ Севт безсмъртният“, „Нестинарите“ и „Шивачки“.

Официалното откриване на фестивала се състоя на 21 октомври с филма на Светлана Лазарова „Една българска диагноза“. „Щастливи сме – каза Мирча Дан Дута – че в рамките на кинопанорамата се състоя световната му премиера.“ c ТексТ: мария манолова-мотейлова снимки: архив на семейство Бернщайн пОртрети В добро и зло, в богатство и бедност, в радост и скръб...

на 26 сеПтемвРи, в деня, на който ПРеди 60 Години склюЧват БРак, семейство алена и БаРух БеРнщайн отПРазнуваха диамантената си сватБа. сПоРед неПотвъРдени слухове, служителите в Ритуалната зала наПРавили Плах оПит да насРоЧат ПРазнуването за дРуГ, не така натоваРен ден, какъвто е съБотата. или Поне да уБедят юБиляРите да ПРазнуват съвместно с още няколко двойки.

ГосПодин БеРнщайн оБаЧе не е  от хоРата, на които лесно се ПРотивоРеЧи. датата останала Без ПРомяна. а в ПРеПълнената зала и Без това нямаше да има място за Гостите на дРуГите двойки.

мувал като партизанин. Третият път, изхождат от многодетни семейства. ност не са били леки. Сблъскали сте преди две години, заминава с внука Тя е шеста от седем деца, а той е пър- се с  проблеми и  грижи, а  вероятно си Давид. Той кани с  тях свой при- во от четири. И двамата са последни и с трагедии. Но сте преживели заедятел, студент в  Пражката филмова от братята и сестрите си. „И все пак, но и много радост и хубави мигове.

академия, който снима докумен- когато дойде Коледа, се събираме Не всекиму е дадено да има до себе тален филм. „Намират землянката 22 души“ – констатира Ору. си човек, на когото да разчита и с ков някаква много непристъпна мест- Както каза длъжностното лице гото да споделя и  радост и  скръб.

ност – разказва Ору. – Търсенето в Р итуалната зала: „В трудната 1949 Пожелавам ви още много уют, сгое  било цяло приключение. Взели г. вашите първи стъпки със сигур- вор, здраве и любов.“ са под наем джип – именно заради високата проходимост – и  моторен трион, с който разчиствали пътищата. За водач наели един горски пазач.

И в крайна сметка я открили. Встрани от туристическите трасета, но все пак мястото било поддържано. На специална паметна плоча били написани имената на всички, които са зимували там. Мисля, че татко беше доволен.“ С  времето пътуванията намаляват, но, за щастие, в къщата има компютър, интернет и вездесъщата програма Skype, благодарение на която семейство Бернщайн ежедневно разговарят с близките и приятелите си в Чехия, България и Израел. „Накараха ме да купя и камера – усмихва се Ору на несломимия дух на баща си. – Добре, че я има тая техника!“ Алена и  Барух Бернщайн имат четири деца – Ева, Ору, Максим и  Саша. „Всички разбираме по малко български – казва Ору, – защото дълго време живяхме в  студентското общежитие, където постоянно се срещахме с  българи, а  и  след това много от тях ни гостуваха. Но само аз и Давид, син на брат ми Максим, го използваме активно в работата си.“ Давид е  лектор по чешки език в СУ „Климент Охридски“ в София и  в  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Първоначално заминава за половин година, но страната и  хората му харесват дотолкова, че решава да остане. Подава молба за лекторско място и го получва. Днес има приятелка българка (която говори много добре чешки) и  взема уроци по български език.

Превежда на чешки книгата „Мисия Лондон“ на Алек Попов, която би трябвало да излезе на чешкия пазар през 2010 г.

През 2007 г. Ору превежда „Далеч от Толедо“ на Анжел Вагенщайн, а  в  момента довършва превода на „Сбогом, Шанхай“ от същия автор.

И Алена, и Барух Бернщайн проРоден Глас · брой 5· c ТексТ: светла Болчева снимки: архив на Бългаското училище люБимО уЧилище паметния 1 ноември, когато Софроний Врачанв  Пловдив за пръв път се отбеляз- ски, Георги Раковски, ва Денят на народните будители. Петър Берон, Любен И ние, ученици и учители от БСОУ Каравелов, на Васил „Д-р Петър Берон“, наред с  всич- Левски, на Христо Боки родолюбиви българи в  Чешката тев и на всички други република, прославяме делото на „мислители и  вдъхСвети Иван Рилски, на солунските новители на ценнобратя Кирил и  Методий, на Йоан стите на българската Екзарх, на Патриарх Евтимий, на национална революпросветители, книжовници и  герои ция, на българското на Българското Възраждане – Па- прераждане от етнос /За Българското училище в Прага/ които благославят човека.

Всичко туй е в нашата планета – ТексТ и снимки: стефанка иванова, клуб „героите от историята“, Благоевград „Героите на Благоевград“ здРавейте, БълГаРи! ние сме студенти от сПециалност „истоРия“ в  юГозаПаден унивеРситет „неофит Рилски“, БлаГоевГРад. в наЧалото на тази Година създадохме клуБ „ГеРоите от истоРията“.

целта ни е  да оРГанизиРаме съБития, ПодкРеПящи съществуването на сПециалността ни – казвам съществуване, защото младите хоРа ГуБят интеРеса към нея и с всяка следваща Година желаещите да уЧат соБствената си истоРия намаляват. истината е, Че мноГо млади хоРа заминават в ЧужБина и не след дълГо Решават катеГоРиЧно, Че няма да се вРъщат. именно По тази ПРиЧина съществуваме ние – клуБ „ГеРоите от истоРията“!

И деята да създадем студентско сдружение към специалността „История“ в университета се зароди през миналата година. В  началото съвсем неофициално се събра една малка част студенти и преподаватели. Нямахме специални цели, желаехме да се запознаем, да се срещаме и да си помагаме. Първото ни общо събрание се състоя на 27 април г., когато групата гласува създаването на студентски клуб „Героите от Историята“. Действията ни предизвикаха изненадващ и за нас интерес – организирахме публична лекция, открита лекция по археология на новопроучен обект и още две събирания на специалността, които ставаха все по-мащабни.

Най-сериозното ни постижение досега е  научната конференция на тема „Българските земи в културното пространство на Европа“, която се Особено приятни спомени оспроведе на 1 и 2 ноември 2009 г., на тави посещението на град КюсДеня на Будителите. Основната ни тендил, където участниците цел беше да се запознаем с научните в  конференцията се запознаха със търсения на нашите преподаватели, забележителни обекти от миналокакто и на историци и археолози от то на града, които са реставрирани цялата страна. Осигурихме си под- и експонирани в последните годикрепата на три общини: Благоевград, ни в резултат на успешно реализиКюстендил и  Струмяни. Представе- рани европроекти.

ни бяха 16 докладa в три тематични Поставихме добро начало, но раздела. Интерес предизвикаха как- нашата работа е  свършена само то чисто научните текстове (сред наполовина. Предстои да издадем които изпъкнаха локализирането на сборник с  докладите от конференнепознат досега късноантичен град цията на тема най-новите изследв  местността Кожух край Петрич вания и  проучвания в  областта на и представянето на неизследван ита- археологията и  историята на Бъллиански пътепис за Балканите от 16 гария, за което се надяваме на под- нираме да разработим система за век), така и  представянето на дей- крепата на Фондация „Тангра Тан- самофинансиране, която да позволи ности по консервиране и социализи- накра“. Историческите списания да провеждаме акции и  публикуваране на различни обекти (например „Орфей“ и „Будител“ също изразиха ме материали за историята ни.

зилика в Сандански или преработва- части от докладите от конференцияили просто да се свържете с нас на нето на различни ритуали в празни- та, като така се популяризира научe-mail: stefankaivanova@abv.bg.

ка „Панагия“ в Кюстендил). ната дейност на нашите гости. ПлаРоден Глас · брой 5 · галерия На 2 ноември, в  Българския дом в  Пра- Хореографът Мирослав Типовски гостуга, бе отпразнуван Деня на будителя. На ва в  Прага по покана на танцов състав срещата присъстваха представители на „Българи“ при сдружение „Заедно“ и на българската общност и учители от българ- Българския културен институт в  Прага.

ското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. Типовски проведе Семинар по българПредседателят Антон Стамболийски под- ски народни танци с  членовете на съсчерта ролята на училището за живота на тава в  залата на Българския културен българската общност в Чехия. Директорът институт. Приятно съвпадение бе, че на училището – Еленко Начев, изрази на- по време на семинара в  изложбената На 2 октомври, вниманието на българските медии, осигуряващи злободневния поток от инфор- Вацлав Вотик е  директор на строителен мация, се насочи към Прага. Причината беше срутена сграда в ул. Соукеницка, в центъра на гра- завод „Конструктива“, в  който работят Злополуката се е случила в ранните следобедни часове на петъчния ден. В сградата се извърш- заводът не просто провежда първите вала ремонтна дейност. Един от работниците успял да избяга и съобщил, че вътре, затрупани реконструкции – строителните работи под отломките, са останали хора. Първоначалните хаотични информации за броя на затрупани- и  първоначалното обзавеждане, но се те и тяхната националност постепенно се избистриха: четирима души, от които двама българи съгласява да изчака и  заплащането да Работата на спасителните служби беше неимоверно затруднена поради опасността от нови срут- сграда. „Обективно погледнато – казвания. Спасителите работеха през целия ден в събота, на смени, с модерна техника и специално ва председателят на Българския клуб обучени кучета. Телата бяха открити едно след друго през нощта от събота срещу неделя. Наме- в Прага Антон Стамболийски – ролята му Лекарят установи смъртта им на място. По-трудно беше с установяването на самоличността им, Клуба беше незаменима и  изключителтъй като загиналите нямаха документи. Според непотвърдена информация, работниците са били на. Защото нямахме средства. Създадонаети без договор, „на черно“ – както се случва много често. хме много хубави отношения, които се Приключването на спасителните работи стартира втората част на събитията – установяването запазиха през всичките години и до днес.

на сградата. Работниците са използвали ударновибрираща машина с цел да укрепят подпорната стена, което е преНа 29 октомври, в  Nov s Olanskho нОв антикОрОзиОнен вОДОустОйЧив и хиДрОизОлациОнен материал препОръЧва се за защита на:

– външни и вътрешни стени на стОманени резервОари за въглевОДОрОДи (нафта, Бензин, БензОл и Др.);

– стОманени кОнструкции прОтив ДействиетО на всиЧки виДОве атмОсферни услОвия;

– стОманени съОръжения прОтив ДействиетО на гОреща питейна и прОмишлена вОДа – на Открита Част на стОманените арматури в разрушени железОБетОнени кОнструкции – уплътняване на пОри и пукнатини в железОБетОнени резервОари за питейна вОДа – БалкОни и тераси прОтив теЧОве – изОлация на влажни стени, сутерени, мазета, Бани и Др.

преДимства:

– не съДържа ОрганиЧни разтвОрители – незапалителен и негОрящ – мОже ДългО Да се склаДира (наД 3 гОДини) – устОйЧив във въглевОДОрОДи – устОйЧив в разтвОр на сОл (NaCI) – устОйЧив във вОДни разтвОри с рн 5.5 ДО – Действа в БетОна катО вОДОуплътнител – висОка аДхезия към пОвърхнОстта на стОманата (пОлирана или кОрОДирала), БетОна, ДървОтО, етернита, тухлите и Др. пО-висОка От 1.1 мра (11 kg.cm-2) – мОже Да се нанася върху влажна пОвърхнОст – мОже Да се нанася върху ръжДива стОмана.

али абр тел.: 224 255 711, ул. „Америцка“ 29, Прага

 


Похожие работы:

«Коммерсантъ Воронеж рекламное издание №7 (16) АВГУСТ 2008 арт-хаус осени c.12 кное Отпус е чтени c.6 визия ая ре Винн ордо вБ c.16 хня у ская к Грече ограде н в Ви 20 c. содержание афиша 04 Сплошные пузыри 22 Отцы с Андреем Колесниковым ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ С ЖАНОМ РЕНО 06 Отпуск в нескольких томах ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ 08 Отчет о командировке О БОГОМОЛЕ ГРУППЫ Ю-ПИТЕР 09 CD ВЫБОР БОРИСА БАРАБАНОВА 10 Сдача в тлен О ПЕПЛЕ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ 11 Классика ВЫБОР МИХАИЛА ТРОФИМЕНКОВА тема номера 12 Новая...»

«1    Робърт М. Пърсиг Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет Изследване на стойностите Оригинално заглавие: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (An Inquiry Into Values), 1974 (Пълни авторски права) Превод от английски: Павел Главусанов, 1993 2    Анотация: Робърт М. Пърсиг е автор само на две книги, но още първата — „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет“ — с излизането си през 1974 г., се превръща в истински бестселър и му носи световна известност. На пръв поглед сюжетът е...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июня 2003 г. № 251 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. Постановлений администрации Брянской области от 05.05.2006 № 279, от 08.02.2007 № 71, от 19.12.2008 № 1182, от 23.06.2009 № 614) Для обеспечения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и в соответствии с Законом области О Красной книге Брянской области постановляю: 1. Утвердить Положение о...»

«Каталог участников рынка ИТ-аутсорсинг, Россия 2010 Настольная книга руководителя Дополнение к ежегодному информационно-аналитическому отчету Ассоциации стратегического аутсорсинга НП АСТРА Выпуск 1.0 (отчет подготовлен на базе исследования, проведенного компанией in4media в 2009 г.) Партнер издания Москва, 2009 г. Каталог участников рынка : ИТ-ау тсорсинг, Россия 2010 Оглавление От редактора Приветственные слова Интервью О важности стратегии сорсинга Стратегия Microsoft: Software+Services...»

«Леонид Левковец CS3 Adobe InDesign БАЗОВЫЙ КУРС НА ПРИМЕРАХ Санкт-Петербург БХВ-Петербург 2007 УДК 681.3.06 ББК 32.973.26-018.2 Л35 Л е в к о в е ц Л. Б. Л35 Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 512 е.: ил. + видеокурс (на CD-ROM) ISBN 978-5-9775-0035-7 Книга посвящена использованию популярной программы компьютерной верстки публикаций различного назначения Adobe InDesign CS3. Материал предназначен для самостоятельного изучения: приводится описание воз­...»

«Российский фонд фундаментальных исследований Российский гуманитарный научный фонд Администрация Тверской области Тверская областная организация общества Знание России ТРУДЫ ТВЕРСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 2010 Г. В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ WORKS REGIONAL CONTEST SCIENTIFIC PROJECT IN THE FIELD OF FUNDAMENTAL AND HUMANITARIAN STUDIES Тверь 2010 1 Российский фонд фундаментальных исследований Российский гуманитарный научный фонд Администрация Тверской...»

«Виртуальный Тренинг-салон Умная жена. Созидающая любовь представляет -1Оксана Дмитриева, 2012 г. © Сайт www.CleverWife.info Виртуальный Тренинг-салон Умная жена. Созидающая любовь www.CleverWife.info СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ КНИГИ РАЗРЕШАЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! Эта электронная книга может распространяться бесплатно при условии, что в текст книги не внесено каких-либо изменений. Продавать данную электронную книгу запрещено. Данный документ Вы можете давать в качестве бонуса за подписку на...»

«Рекомендации по использованию обменного формата РУСМАРК для пополнения АСКБ НИУ Россельхозакадемии. Составители: Н. В. Ласточкина, В.А. Нохрина, О.Ф. Семенова Принятый в АСКБ формат данных для обмена: Российский коммуникативный формат представления библиографических записей. Библиотеки-участницы (БУ) Активного сводного каталога библиотек НИУ Россельхозакадемии (АСКБ), имеющие свой электронный каталог, могут предоставлять свои библиографические записи для загрузки в АСКБ. Если на документ,...»

«Региональная общественная организация ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012 людей с инвалидностью ПЕРСПЕКТИВА Дорогие друзья! С огромным удовольствием представляю Вам отчет о деятельности Региональной общественной организации людей с инвалидностью Перспектива за 2012 год! Этот год стал очень значимым для Перспективы. Во-первых, в этом году исполнилось 15 лет нашей организации. Мы не устраивали пышных торжеств по этому поводу, но попытались подвести некие промежуточные итоги в рамках нескольких крупных...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ХАКАСИИ Ответственный редактор докт. биол. наук А. В. Куминова ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Новосибирск 1976 В книге кратко охарактеризованы природные факторы, определяющие структуру современного растительного покрова Хакасии; проведен анализ флоры, основанный на полном аннотированном списке видов; выявлены основные закономерности формирования и современного распределения растительности....»

«www.UKROP.info www.TopTropicals.com Фото: КроликУдафф Тропическая экзотика для дома На правах рекламы Октябрь 2003 Дорогим читателям Махровая Mandevilla О ктябрь на дворе. Тропики — на splendens — подоконнике. Поставка ТРАХ-2 (Тропитребовательное к ческие Растения Адаптируемые Хорошо) дренажу растение. Фото: КроликУдафф успела прибыть из жаркой Флориды в Москву Статья про как раз перед самым наступлением холодов, земельную смесь — чтобы порадовать россиян чудесной экзотикой, стр. с которой и...»

«E-MANUAL Благодарим за приобретение данного устройс тва Samsung. Для наилучшего обслуживания з арегистрируйте свое устройство по адресу: www.samsung.com/register Модель_ Серийный номер_ Содержание 29 Подключение через домашнюю сеть (DLNA) Краткое руководство 30 Название телевизора в сети Выбор входного сигнала Использование телевизора Smart TV Использование периферийных и Использование функции Голосовое управление удаленных устройств Использование функции Управл. движениями Использование пульта...»

«НАЧАЛЬНАЯШКОЛА основана в 1992 г. МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ nsc.1september.ru 115 мая 2011 9 № 1september.ru НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Индексы подписки Почта России 79083 (инд.) 79584 (орг.) Роcпечать 32031 (инд.) 32598 (орг.) В НОМЕРЕ ШКОЛА Методическая газета Я иду на урок для учителей начальной школы 4 Решение задач на уменьшение О с н о в а н а в 1 9 9 2 г. Выходит два раза в месяц числа в несколько раз РЕДАКЦИЯ: 7 Повторяем правила написания Гл. редактор: Мария Соловейчик...»

«Autodesk Руководство по лицензированию ©2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved.Без специального разрешения корпорации Autodesk воспроизведение данной публикации или какой-либо ее части воспрещается в любой форме, любыми способами и для любых целей. Перепечатка определенных материалов, включенных в данную публикацию, осуществляется с разрешения владельца авторских прав. Товарные знаки The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or...»

«Сборник составила Анжела Смит Уилльям Маррион Бранхам (1909 – 1965) 2 Воспоминания и свидетельства людей, которые были очевидцами многих событий, происходивших в течение 33 лет служения Уилльяма Бранхама. _ Вся жизнь Уилльяма Бранхама находилась под сверхъестественным руководством. В момент его рождения появился таинственный Свет и завис над кроватью, где он лежал на руках своей матери. Впоследствии видения, являвшиеся ему в детстве, приводили его в страх, и он изо всех сил старался побороть...»

«Министерство науки и образования Украины Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского Географический факультет Кафедра физической географии и океанологии Ю.Ф.БЕЗРУКОВ ОКЕАНОЛОГИЯ Часть II Динамические явления и процессы в океане Симферополь 2006 Стремление познать океан – это нечто большее, чем просто любознательность. От уровня наших знаний о нем может зависеть наша участь. Джон Кеннеди, американский президент -2Безруков Юрий Федорович Океанология. Часть II. Динамические явления и...»

«Птица для леса Монография об обучении перепелятника и других ястребов Джека Маврогордато Бывшего президента Международной Ассоциации Соколиной Охоты и Охраны Хищных Птиц Бывшего президента Клуба Британских Сокольников Почетного члена Ассоциации Североамериканских Сокольников Почетного члена Немецкого Ордена Сокольников Почетного члена Национальной Ассоциации Сокольников Франции Почетного члена Клуба Марии Бургундской Почетного члена Клуба Итальянских Сокольников с рисунками R.D. DIGBY, D....»

«Книга рецептов для ручной эксплуатации           Содержание Приготовление в ручном режиме 3 Руководство по эксплуатации и очистке аксессуаров с покрытием 4 Выпечка 5 яйца 10 Рыба 11 Гарнир и овощи 13 Картофель и гарниры 16 Полуфабрикаты глубокой заморозки 19 Говядина и телятина 21 Свинина и баранина Дичь и птица Колбаски, террины и запеканки Приготовление в ручном режиме Пар Горячий воздух Комбинация пара и горячего воздуха Настройка времени приготовления Настройка влажности Скорость циркуляции...»

«Владимир Павлюшин Узоры пути Ульяновск 2012 ББК 00.00 У 00 Сайт http://znakisveta.ru Электронный адрес Владимира Алексеевича Павлюшина pvl24@yandex.ru Павлюшин Владимир У 00 Узоры пути. — Ульяновск. 2012. Сборники стихов Владимира Павлюшина: Серебряная Нить, Кедровый посох, Звездные крылья удачи, Одинокое дерево в Сердце Вселенной — издавались в Горно-Алтайске, Калининграде, Москве и Ульяновске, а также опубликованы в интернете на сайте Знаки Света. Владимир — прекрасный поэт. Пятый по счету...»

«№ 5 (148), май 2010 г. Газета управы района Черемушки и внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве ГЛАВНАЯ ТЕМА Честь и слава героям! — Дорогие ветераны! В который раз мы собираемся вместе в этом пар ке, у этого замечательного памятника, заложенного вами, — поздравляя ве теранов, сказала глава управы района на, школьники и студенты прошли в Черемушки Елена Ломова. — В исто торжественной праздничной колонне в рии каждого государства есть события, зоне отдыха Тропарево....»


 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.