WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

Pages:   || 2 |

1 Bblow gensevw Ihso Xristo uo Daud uo Abram. 2 Abram . gnnhsen tn Isak, Isak d gnnhsen tn Iakb, ...

-- [ 1 ] --

KATA MATYAION 1

1 Bblow gensevw Ihso Xristo uo Daud uo Abram. 2 Abram

.

gnnhsen tn Isak, Isak d gnnhsen tn Iakb, Iakb d gnnhsen

, ,

tn Iodan ka tow delfow ato, 3 Iodaw d gnnhsen tn Frew ka , tn Zra k tw Yamr, Frew d gnnhsen tn Esrm, Esrm d , , gnnhsen tn Arm, 4 Arm d gnnhsen tn Aminadb, Aminadb d , , gnnhsen tn Naassn, Naassn d gnnhsen tn Salmn, 5 Salmn d , , gnnhsen tn Bew k tw Raxb, Bew d gnnhsen tn Ivbd k tw , Roy, Ivbd d gnnhsen tn Iessa, 6 Iessa d gnnhsen tn Daud tn , , www.bible.in.ua 25.12.2010 basila. Daud d gnnhsen tn Solomna k tw to Orou, 7 Solomn . , d gnnhsen tn Robom, Robom d gnnhsen tn Abi, Abi d , , gnnhsen tn Asf, 8 Asf d gnnhsen tn Ivsaft, Ivsaft d , , gnnhsen tn Ivrm, Ivrm d gnnhsen tn Ozan, 9 Ozaw d gnnhsen , , tn Ivaym, Ivaym d gnnhsen tn Axz, Axz d gnnhsen tn , , Ezekan, 10 Ezekaw d gnnhsen tn Manass, Manassw d gnnhsen tn , , Amw, Amw d gnnhsen tn Ivsan, 11 Ivsaw d gnnhsen tn Iexonan , , ka tow delfow ato p tw metoikesaw Babulnow. 12 Met d tn gnnhsen tn Zorobabl, 13 Zorobabl d gnnhsen tn Abiod, Abiod d gnnhsen tn Sadk, Sadk d gnnhsen tn Axm, Axm d gnnhsen tn Eliod, 15 Eliod d gnnhsen tn Elezar, Elezar d gnnhsen tn d un ka kalseiw t noma ato Ihson, atw gr ssei tn lan geryew d Ivsf p to pnou pohsen w prostajen at ggelow kurou ka parlaben tn gunaka ato: 25 ka ok gnvsken

KATA MATYAION

9 o d kosantew to basilvw poreyhsan, ka do str n yhsaurow atn prosnegkan at dra, xrusn ka lbanon ka smrnan.

13 Anaxvrhsntvn d atn do ggelow kurou fanetai kat nar t paidon ka tn mhtra ato nuktw ka nexrhsen ew Agupton, 15 ka kurou di to proftou lgontow, Ej Agptou klesa tn un mou.

19 Teleutsantow d to Hrdou do ggelow kurou fanetai kat nar fobyh ke pelyen: xrhmatisyew d kat nar nexrhsen ew t mrh

KATA MATYAION

1 En d taw mraiw kenaiw paragnetai Ivnnhw baptistw khrssvn kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato. 4 Atw d Ivnnhw exen t prw atn Ierosluma ka psa Ioudaa ka psa perxvrow to 7 Idn d pollow tn Farisavn ka Saddoukavn rxomnouw p t bptisma ato epen atow, Gennmata xidnn, tw pdeijen mn fugen t xeir ato, ka diakayarie tn lvna ato, ka sunjei tn ston 13 Tte paragnetai Ihsow p tw Galilaaw p tn Iordnhn prw gr prpon stn mn plhrsai psan dikaiosnhn. tte fhsin atn.

edkhsa.

.

KATA MATYAION

peirasynai p to diablou. 2 ka nhstesaw mraw tesserkonta ka zsetai nyrvpow, ll p pant =mati kporeuomn di stmatow dibolow ew row chln lan, ka deknusin at psaw tw basileaw to 12 Akosaw d ti Ivnnhw paredyh nexrhsen ew tn Galilaan. Smvna tn legmenon Ptron ka Andran tn delfn ato, bllontaw 23 Ka perigen n l t Galila&, didskvn n taw sunagvgaw atn nsoiw ka basnoiw sunexomnouw [ka] daimonizomnouw ka selhniazomnouw ka paralutikow, ka yerpeusen atow. 25 ka koloyhsan at xloi pollo p tw Galilaaw ka Dekaplevw ka Ierosolmvn ka Ioudaaw ka pran to Iordnou.

KATA MATYAION

ddasken atow lgvn, mn.

.

n tow oranow.

tn ntoln totvn tn laxstvn ka didj otvw tow nyrpouw, kodrnthn.

.

se =apzei ew tn dejin siagna [sou], strcon at ka tn llhn:

KATA MATYAION

1 Prosxete [d] tn dikaiosnhn mn m poien mprosyen tn nyrpvn salpsw mprosyn sou, sper o pokrita poiosin n taw sunagvgaw podsei soi.

taw sunagvgaw ka n taw gvnaiw tn platein sttew prosexesyai, mew fkamen tow feiltaiw mn: 13 ka m esengkw mw ew peirasmn, paraptmata atn, fsei ka mn patr mn orniow: 15 n d mn.

.

nhstevn leica sou tn kefaln ka t prsvpn sou ncai, 18 pvw m fanzei, ka pou klptai diorssousin ka klptousin: 20 yhsaurzete d klptai o diorssousin od klptousin: 21 pou gr stin yhsaurw sou, n on fyalmw sou plow, lon t sm sou fvteinn stai: plen stin tw trofw ka t sma to ndmatow; 26 mblcate ew t petein to orano ti o sperousin od yerzousin od sungousin ew t krna to gro pw ajnousin: o kopisin od nyousin: 29 lgv d mn ti od Solomn n ps t dj ato periebleto w n pntvn. 33 zhtete d prton tn basilean [to yeo] ka tn dikaiosnhn ato, ka tata pnta prosteysetai mn. 34 m on merimnshte ew tn arion, gr arion merimnsei autw: rketn t mr& kaka atw.

KATA MATYAION

M dte t gion tow kusn, mhd blhte tow margartaw mn mprosyen .

7 Atete, ka doysetai mn: zhtete, ka ersete: kroete, ka noigsetai dw pgousa ew tn pleian, ka pollo esin o eserxmenoi di ndmasin probtvn, svyen d esin lkoi rpagew. 16 p tn karpn pignsesye atow.

potamo ka pneusan o nemoi ka prospesan t ok& ken, ka ok kodmhsen ato tn okan p tn mmon. 27 ka katbh brox ka lyon o potamo ka pneusan o nemoi ka proskocan t ok& ken, ka Ihsow tow lgouw totouw jeplssonto o xloi p t didax ato: atn.

.

KATA MATYAION

1 Katabntow d ato p to rouw koloyhsan at xloi pollo. [] , , martrion atow.

.

sktow t jteron: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn. ka epen Ihsow t katontrx, Upage, w psteusaw genhytv nekrow.

.

23 Ka mbnti at ew t ploon koloyhsan at o mayhta ato.

lgontew, Potapw stin o tow ti ka o nemoi ka ylassa at pakoousin;

?

E kblleiw mw, psteilon mw ew tn glhn tn xorvn. 32 ka rmhsen psa glh kat to krhmno ew tn ylassan, ka pyanon

KATA MATYAION

martvlow.

.

ka o Farisaoi nhsteomen [poll], o d mayhta sou o nhsteousin; penyen f son met atn stin numfow; lesontai d mrai tan tow alhtw ka tn xlon yorubomenon 24 legen, Anaxvrete, o gr nexyhsan atn o fyalmo. ka nebrimyh atow Ihsow lgvn, t g ken. 32 Atn d jerxomnvn do prosnegkan at nyrvpon kbllei t daimnia.

35 Ka perigen Ihsow tw pleiw psaw ka tw kmaw, didskvn n KATA MATYAION Ikvbow to Zebedaou ka Ivnnhw delfw ato, 3 Flippow ka paradow atn.

gonew ka yanatsousin atow. 22 ka sesye misomenoi p pntvn di to nyrpou. 24 Ok stin mayhtw pr tn didskalon od dolow pr d ka a trxew tw kefalw psai riymhmnai esn. 31 m on fobesye:

mo mprosyen tn nyrpvn, mologsv kg n at mprosyen to mprosyen tn nyrpvn, rnsomai kg atn mprosyen to patrw mou to n [tow] oranow. 34 M nomshte ti lyon balen ernhn p 38 ka w o lambnei tn staurn ato ka kolouye psv mou, ok polsaw tn cuxn ato neken mo ersei atn. 40 O dexmenow 41 dexmenow profthn ew noma proftou misyn proftou lmcetai, ato.

.

KATA MATYAION gennhtow gunaikn mezvn Ivnnou to baptisto: d mikrterow n t basile& tn orann mezvn ato stin. 12 p d tn mern Ivnnou ersete npausin taw cuxaw mn: 30 gr zugw mou xrhstw ka t forton mou lafrn stin.

KATA MATYAION 4 pw eslyen ew tn okon to yeo ka tow rtouw tw proysevw gnkeite t stin, Eleow ylv ka o yusan, ok n katediksate tow at [xloi] pollo, ka yerpeusen atow pntaw, 16 ka petmhsen kraugsei, od kosei tiw n taw plateaiw tn fvnn ato. 20 klamon ato saprn: k gr to karpo t dndron ginsketai. 34 gennmata sou katadikasys.

.

epen atow, Gene ponhr ka moixalw shmeon pizhte, ka shmeon o Ivnw n t koil& to ktouw trew mraw ka trew nktaw, otvw stai pleon Ivn de. 42 baslissa ntou gerysetai n t krsei met tw Otan d t kyarton pnema jly p to nyrpou, dirxetai di auto pt tera pnemata ponhrtera auto, ka eselynta katoike ke:

46 Eti ato lalontow tow xloiw do mthr ka o delfo ato delf ka mthr stn.

KATA MATYAION ploon mbnta kaysyai, ka pw xlow p tn agialn estkei. 3 ka blpontew o blpousin ka koontew ok koousin od sunousin: 14 ka fyalmow ka tow sn kosvsin ka t kard& sunsin ka pistrcvsin, ka somai atow. 16 mn d makrioi o fyalmo ti blpousin, ka t koete ka ok kousan. 18 Umew on kosate tn paraboln to sunintow, rxetai ponhrw ka rpzei t sparmnon n t kard& d trikonta.

.

sunaujnesyai mftera vw to yerismo: ka n kair to yerismo r tow yeristaw, Sulljate prton t ziznia ka dsate at ew dsmaw parabolaw t stma mou, rejomai kekrummna p katabolw [ksmou]. mayhta ato lgontew, Diasfhson mn tn paraboln tn zizanvn to sullgetai t ziznia ka pur [kata]kaetai, otvw stai n t suntele& to anow: 41 postele uw to nyrpou tow gglouw ato, ka sulljousin k tw basileaw ato pnta t skndala ka tow poiontaw tn noman, 42 ka balosin atow ew tn kminon to purw: ke stai 44 Omoa stn basilea tn orann yhsaur kekrummn n t gr, tn kminon to purw: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn.

toto pw grammatew mayhteuyew t basile& tn orann moiw stin palai.

.

ox mthr ato lgetai Marim ka o delfo ato Ikvbow ka mw esin; pyen on tot tata pnta; 57 ka skandalzonto n at.

patrdi ka n t ok& ato. 58 ka ok pohsen ke dunmeiw pollw di tn pistan atn.

KATA MATYAION pyeto di Hrdida tn gunaka Filppou to delfo ato: 4 legen Ihso.

.

labn tow pnte rtouw ka tow do xyaw, nablcaw ew tn orann 22 Ka eyvw ngkasen tow mayhtw mbnai ew t ploon ka progein tarxyhsan lgontew ti Fntasm stin, ka p to fbou krajan. katabw p to ploou [] Ptrow periepthsen p t data ka lyen Alhyw yeo uw e.

KATA MATYAION 1 Tte prosrxontai t Ihso p Ierosolmvn Farisaoi ka grammatew presbutrvn; o gr nptontai tw xeraw [atn] tan rton syvsin. proselyntew o mayhta lgousin at, Odaw ti o Farisaoi kosantew porneai, klopa, ceudomarturai, blasfhmai. 20 tat stin t koinonta ka nabw ew t row kyhto ke. 30 ka proslyon at xloi pollo xontew mey autn xvlow, tuflow, kullow, kvfow, ka trouw pollow, ka rrican atow par tow pdaw ato, ka yerpeusen atow: ste tn xlon yaumsai blpontaw kvfow lalontaw, kullow giew, ka xvlow peripatontaw ka tuflow blpontaw: ka djasan tn yen mpote kluysin n t d. 33 ka lgousin at o mayhta, Pyen mn plreiw. 38 o d syontew san tetrakisxlioi ndrew xvrw gunaikn ka .

KATA MATYAION ka prv, Smeron xeimn, purrzei gr stugnzvn oranw. t mn o dnasye.] 4 Gene ponhr ka moixalw shmeon pizhte, ka shmeon o opv noete, od mnhmoneete tow pnte rtouw tn pentakisxilvn ka psouw kofnouw lbete; 10 od tow pt rtouw tn tetrakisxilvn ka tn nyrpvn.

atn. 26 t gr felhysetai nyrvpow n tn ksmon lon kerds to patrw ato met tn gglvn ato, ka tte podsei kst KATA MATYAION ka Ivnnhn tn delfn ato, ka nafrei atow ew row chln kat man. 5 ti ato lalontow do neflh fvtein peskasen atow, ka do fvn k tw neflhw lgousa, O tw stin uw mou gaphtw, n p prsvpon atn ka fobyhsan sfdra. 7 ka proslyen Ihsow ka katabainntvn atn k to rouw netelato atow Ihsow lgvn, pokriyew epen, Hlaw mn rxetai ka pokatastsei pnta: 12 lgv d t pr ka pollkiw ew t dvr. 16 ka prosnegka atn tow mayhtaw sou, ka ok dunyhsan atn yerapesai. 17 pokriyew d Ihsow epen, V gene pistow ka diestrammnh, vw pte mey mn somai; vw pte tw raw kenhw. 19 Tte proselyntew o mayhta t Ihso kat dan 22 Sustrefomnvn d atn n t Galila& epen atow Ihsow, Mllei sfdra.

.

ron, ka nojaw t stma ato erseiw statra: kenon labn dw atow nt mo ka so.

KATA MATYAION mezvn stn n t basile& tn orann; 2 ka proskalesmenow paidon tn mikrn totvn: lgv gr mn ti o ggeloi atn n oranow di ka poreuyew zhte t planmenon; 13 ka n gnhtai eren at, mn m peplanhmnoiw. 14 otvw ok stin ylhma mprosyen to patrw mn sunrai lgon met tn dolvn ato. 24 rjamnou d ato sunarein mn.

.

KATA MATYAION lgousin at, T on Mv#sw netelato donai biblon postasou ka prosejhtai: o d mayhta petmhsan atow. 14 d Ihsow epen, Afete keyen.

.

yleiw tleiow enai, page plhsn sou t prxonta ka dw [tow] .

dusklvw eselesetai ew tn basilean tn orann. 24 plin d lgv plosion eselyen ew tn basilean to yeo. 25 kosantew d o mayhta katontaplasona lmcetai ka zvn anion klhronomsei. 30 Pollo d KATA MATYAION 1 Omoa gr stin basilea tn orann nyrp okodespt stiw tn misyn rjmenow p tn sxtvn vw tn prtvn. 9 ka lyntew ato. 11 labntew d ggguzon kat to okodesptou 12 lgontew, O toi [] , , ; [] [] grammatesin, ka katakrinosin atn yant, 19 ka paradsousin atn do delfn. 25 d Ihsow proskalesmenow atow epen, Odate ti o yl n mn enai prtow stai mn dolow: 28 sper uw to ; , KATA MATYAION Poreesye ew tn kmhn tn katnanti mn, ka eyvw ersete non dedemnhn ka plon met atw: lsantew gget moi. 3 ka n tiw to proftou lgontow, 5 Epate t yugatr Sin, Ido basilew sou strvsan autn t mtia n t d, lloi d kopton kldouw p tn dndrvn ka strnnuon n t d. 9 o d xloi o progontew atn ka Galilaaw.

.

12 Ka eslyen Ihsow ew t ern, ka jbalen pntaw tow pvlontaw katstrecen ka tw kaydraw tn pvlontvn tw peristerw, 13 ka lgei atow, Ggraptai, O okw mou okow proseuxw klhysetai, mew d atn poiete splaion lstn. 14 Ka proslyon at tuflo ka xvlo n t 17 Ka katalipn atow jlyen jv tw plevw ew Bhyanan, ka hlsyh ke.

.

pntew gr w profthn xousin tn Ivnnhn. 27 ka pokriyntew t po& jous& tata poi.

pokriyew epen, O ylv, steron d metamelhyew plyen. 30 proselyn ok plyen. 31 tw k tn do pohsen t ylhma to patrw; lgousin, Ivnnhw prw mw n d dikaiosnhw, ka ok pistesate at: o d klhronmow: dete poktenvmen atn ka sxmen tn klhronoman ato.

39 ka labntew atn jbalon jv to mpelnow ka pkteinan. 40 tan lgousin at, Kakow kakw polsei atow, ka tn mpelna kdsetai lloiw gevrgow, otinew podsousin at tow karpow n tow kairow gvnaw: par kurou gneto ath, ka stin yaumast n fyalmow mn;

43 di toto lgv mn ti rysetai f mn basilea to yeo ka ti per atn lgei: 46 ka zhtontew atn kratsai fobyhsan tow KATA MATYAION o d loipo kratsantew tow dolouw ato brisan ka pkteinan. diaknoiw, Dsantew ato pdaw ka xeraw kblete atn ew t sktow t jteron: ke stai klauymw ka brugmw tn dntvn. 14 pollo gr tn gunaka ato ka nastsei sprma t delf ato. 25 san d sprma fken tn gunaka ato t delf ato: 26 movw ka deterow ka trtow, vw tn pt. 27 steron d pntvn pyanen tw grafw mhd tn dnamin to yeo: 30 n gr t nastsei ote lgontow, 32 Eg emi yew Abram ka yew Isak ka yew Iakb;

sou w seautn. 40 n tataiw taw dusn ntolaw low nmow krmatai ka o proftai.

41 Sunhgmnvn d tn Farisavn phrthsen atow Ihsow 42 lgvn, T mn doke per to Xristo; tnow uw stin; lgousin at, To pervtsai atn okti.

KATA MATYAION 1 Tte Ihsow llhsen tow xloiw ka tow mayhtaw ato 2 lgvn, rga atn m poiete: lgousin gr ka o poiosin. 4 desmeousin d nyrpvn, ato d t daktl atn o ylousin kinsai at. 5 pnta platnousin gr t fulaktria atn ka megalnousin t krspeda, filosin d tn prvtoklisan n tow depnoiw ka tw prvtokayedraw n stin mn didskalow, pntew d mew delfo ste. 9 ka patra m basilean tn orann mprosyen tn nyrpvn: mew gr ok esrxesye, podekatote t dosmon ka t nhyon ka t kminon, ka fkate t ktw ato kayarn. 27 Oa mn, grammatew ka Farisaoi pokrita, tw gennhw;

34 di toto do g postllv prw mw proftaw ka sofow ka n trpon rniw pisungei t nossa atw p tw ptrugaw, ka ok n nmati kurou.

KATA MATYAION d ato p to Orouw tn Elain proslyon at o mayhta kat emi Xristw, ka pollow plansousin. 6 mellsete d koein polmouw opv stn t tlow. 7 gerysetai gr ynow p ynow ka basilea p o tow svysetai. 14 ka khruxysetai toto t eagglion tw basileaw n 26 n on epvsin mn, Ido n t rm stn, m jlyhte: Ido n tow tameoiw, m pisteshte: 27 sper gr strap jrxetai p natoln ka fanetai vw dusmn, otvw stai parousa to uo to nyrpou.

o dsei t fggow atw, ka o strew pesontai p to orano, ka a dunmeiw tn orann saleuysontai. 30 ka tte fansetai t shmeon gw ka contai tn un to nyrpou rxmenon p tn nefeln to orano met dunmevw ka djhw pollw: 31 ka postele tow gglouw ato met slpiggow meglhw, ka pisunjousin tow klektow ato k mou o m parlyvsin. 36 Per d tw mraw kenhw ka raw odew oden, lyen kataklusmw ka ren pantaw, otvw stai [ka] parousa mn lgv mn ti p psin tow prxousin ato katastsei atn. KATA MATYAION labosai tw lampdaw autn jlyon ew pnthsin to numfou. 2 pnte d j atn san mvra ka pnte frnimoi. 3 a gr mvra labosai tw lampdaw atn ok labon mey autn laion: 4 a d frnimoi labon Ido numfow, jrxesye ew pnthsin [ato]. 7 tte gryhsan psai a dnamin, ka pedmhsen. eyvw 16 poreuyew t pnte tlanta labn ka tn xreon dolon kblete ew t sktow t jteron: ke stai lllvn, sper poimn forzei t prbata p tn rfvn, 33 ka KATA MATYAION 1 Ka gneto te tlesen Ihsow pntaw tow lgouw totouw, epen tow mayhtaw ato, 2 Odate ti met do mraw t psxa gnetai, ka uw to nyrpou paraddotai ew t staurvynai. 3 Tte sunxyhsan ath ew mnhmsunon atw.

mayhtn mou. 19 ka pohsan o mayhta w suntajen atow Ihsow, to nyrpou pgei kayw ggraptai per ato, oa d t nyrp 31 Tte lgei atow Ihsow, Pntew mew skandalisysesye n mo n t nukt tat, ggraptai gr, Patjv tn poimna, ka diaskorpisysontai 36 Tte rxetai met atn Ihsow ew xvron legmenon Geyshman, ka lgei tow mayhtaw, Kaysate ato vw [o ] pelyn ke prosejvmai. plin e ren atow kayedontaw, san gr atn o fyalmo bebarhmnoi.

nyrpou paraddotai ew xeraw martvln. 46 geresye, gvmen: do met ato xlow polw met maxairn ka jlvn p tn rxiervn proselyntew pbalon tw xeraw p tn Ihson ka krthsan atn. tpon atw, pntew gr o labntew mxairan n maxar polontai. rxiera, pou o grammatew ka o presbteroi sunxyhsan. 58 d Ihso pvw atn yanatsvsin, 60 ka ox e ron polln proselyntvn dejin tw dunmevw ka rxmenon p tn nefeln to orano. nyrvpon. ka eyvw lktvr fnhsen. 75 ka mnsyh Ptrow to KATA MATYAION dn Iodaw paradidow atn ti katekryh metamelhyew strecen t sumbolion d labntew grasan j atn tn Agrn to Keramvw ew 18 dei gr ti di fynon pardvkan atn. 19 Kayhmnou d ato p atsvntai tn Barabbn tn d Ihson polsvsin. 21 pokriyew d gnetai, labn dvr pencato tw xeraw pnanti to xlou, lgvn, Ayw emi p to amatow totou: mew cesye. 25 ka pokriyew pw 26 tte plusen atow tn Barabbn, tn d Ihson fragellsaw paralabntew tn Ihson ew t praitrion sungagon p atn lhn tn speran. 28 ka kdsantew atn xlamda kokknhn periyhkan at, 29 ka mptsantew ew atn labon tn klamon ka tupton ew tn kefaln mtia ato bllontew klron, 36 ka kaymenoi troun atn ke. 37 ka pyhkan pnv tw kefalw ato tn atan ato gegrammnhn: O tw stin Ihsow basilew tn Ioudavn. 38 Tte staurontai sn at do .

nexyhsan ka poll smata tn kekoimhmnvn gvn gryhsan, 53 ka Pilt tsato t sma to Ihso. tte Piltow kleusen podoynai.

59 ka labn t sma Ivsf netlijen at [n] sindni kayar, 60 ka KATA MATYAION strap ka t nduma ato leukn w xin. 4 p d to fbou ato ggelow epen taw gunaijn, M fobesye mew, oda gr ti Ihson tn d proselyosai krthsan ato tow pdaw ka proseknhsan at. kan dvkan tow stratitaiw 13 lgontew, Epate ti O mayhta ato nuktw lyntew klecan atn mn koimvmnvn. 14 ka n kousy diefhmsyh lgow o tow par Ioudaoiw mxri tw smeron [mraw].

pnta t ynh, baptzontew atow ew t noma to patrw ka to uo sunteleaw to anow.

KATA MARKON 1 Arx to eaggelou Ihso Xristo [uo yeo]. 2 Kayw ggraptai n rm, Etoimsate tn dn kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato, metanoaw ew fesin martin. 5 ka jeporeeto prw atn psa lsai tn mnta tn podhmtvn ato: 8 g bptisa mw dati, tn Iordnhn p Ivnnou. 10 ka eyw nabanvn k to datow eden sxizomnouw tow oranow ka t pnema w peristern katabanon ew misyvtn plyon psv ato. 21 Ka esporeontai ew Kafarnaom. ka 28 ka jlyen ko ato eyw pantaxo ew lhn tn perxvron tw Smvnow ka Androu met Iakbou ka Ivnnou. 30 d penyer Smvnow tw sunagvgw atn ew lhn tn Galilaan ka t daimnia kbllvn. KATA MARKON jorjantew xalsi tn krbatton pou paralutikw katkeito. 5 ka eyw pignow Ihsow t pnemati ato ti otvw dialogzontai n stin ekopteron, epen t paralutik, Afenta sou a martai, krbatton jlyen mprosyen pntvn, ste jstasyai pntaw ka dojzein ato: san gr pollo ka koloyoun at. 16 ka o grammatew tn Farisavn dntew ti syei met tn martvln ka telvnn son xrnon xousin tn numfon met atn o dnantai nhsteein: KATA MARKON o d sipvn. 5 ka periblecmenow atow met rgw, sullupomenow p polsvsin. 7 Ka Ihsow met tn mayhtn ato nexrhsen prw tn Ioudaaw 8 ka p Ierosolmvn ka p tw Idoumaaw ka pran to Ivnnhn tn delfn to Iakbou, ka pyhken atow nma[ta] Boanhrgw, xei. 27 ll o dnatai odew ew tn okan to sxuro eselyn t ka o delfo ato ka jv stkontew psteilan prw atn kalontew pokriyew atow lgei, Tw stin mthr mou ka o delfo [mou]; 34 ka KATA MARKON 1 Ka plin rjato didskein par tn ylassan. ka sungetai prw sunpnijan at, ka karpn ok dvken. 8 ka lla pesen ew tn gn atow, Umn t mustrion ddotai tw basileaw to yeo: kenoiw d tow ka pw psaw tw parabolw gnsesye; 14 spervn tn lgon sperei.

kosvsin eyw rxetai Satanw ka arei tn lgon tn sparmnon ew t loip piyumai esporeumenai sumpngousin tn lgon, ka karpow ato t petein to orano kataskhnon. 33 Ka toiataiw parabolaw pollaw llei atow tn lgon, kayw dnanto koein: 34 xvrw d p t proskeflaion kayedvn: ka gerousin atn ka lgousin at, nm ka epen t yalss, Sipa, pefmvso. ka kpasen nemow, ka KATA MARKON Gerashnn. 2 ka jelyntow ato k to ploou eyw pnthsen at k exen n tow mnmasin: ka od lsei okti odew dnato atn dsai, p ato tw lseiw ka tw pdaw suntetrfyai, ka odew sxuen atn damsai: 5 ka di pantw nuktw ka mraw n tow mnmasin ka n tow t pnema t kyarton k to nyrpou. 9 ka phrta atn, T yalss. 14 ka o bskontew atow fugon ka pggeilan ew tn plin at Ihsow, ka pntew yamazon. 21 Ka diapersantow to Ihso [n delfn Iakbou. 38 ka rxontai ew tn okon to rxisunaggou, ka yevre yrubon ka klaontaw ka lalzontaw poll, 39 ka eselyn lgei atow, T yorubesye ka klaete; t paidon ok pyanen ll kayedei. ka kateglvn ato. atw d kbaln pntaw paralambnei tn patra KATA MARKON 1 Ka jlyen keyen, ka rxetai ew tn patrda ato, ka kolouyosin sunagvg: ka pollo koontew jeplssonto lgontew, Pyen tot tata, Maraw ka delfw Iakbou ka Ivstow ka Ioda ka Smvnow; ka ok patrdi ato ka n tow suggenesin ato ka n t ok& ato. 5 ka jousan tn pneumtvn tn kayrtvn: 8 ka parggeilen atow na tn znhn xalkn, 9 ll podedemnouw sandlia ka m ndshsye do xitnaw. 10 ka legen atow, Opou n eslyhte ew okan, ke mnete rrstouw ka yerpeuon. 14 Ka kousen basilew Hrdhw, fanern gr gryh. 17 Atw gr Hrdhw postelaw krthsen tn Ivnnhn ka nexen at ka yelen atn poktenai, ka ok dnato: 20 gr ato depnon pohsen tow megistsin ato ka tow xilirxoiw ka tow prtoiw tw Galilaaw, 22 ka eselyoshw tw yugatrw ato Hrdidow tow nakeimnouw ok ylhsen yetsai atn: 27 ka eyw postelaw pekeflisen atn n t fulak 28 ka negken tn kefaln ato p pnaki ka dvken atn t koras, ka t korsion dvken atn t pollo, ka od fagen ekaroun. 32 ka plyon n t plo ew rhmon ka pez p pasn tn plevn sundramon ke ka prolyon atow.

xlvr xrt. 40 ka npesan prasia prasia kat katn ka kat pentkonta. 41 ka labn tow pnte rtouw ka tow do xyaw nablcaw fagntew [tow rtouw] pentakisxlioi ndrew. 45 Ka eyw ngkasen tow fobesye. 51 ka nbh prw atow ew t ploon, ka kpasen nemow.

rtoiw, ll n atn karda pepvrvmnh. 53 Ka diapersantew p KATA MARKON ti koinaw xersn, tot stin nptoiw, syousin tow rtouw 3 o gr parlabon kraten, baptismow pothrvn ka jestn ka xalkvn [ka klinn]-- 5 ka pervtsin atn o Farisaoi ka o grammatew, Di t o peripatosin o mayhta sou kat tn pardosin tn presbutrvn, t mhtr, 13 kurontew tn lgon to yeo t paradsei mn paredkate: ka parmoia toiata poll poiete. 14 Ka proskalesmenow kporeumenon keno koino tn nyrvpon: 21 svyen gr k tw kardaw , , , , , , ponhrw, blasfhma, perhfana, frosnh: 23 pnta tata t ponhr tkna, o gr stin kaln laben tn rton tn tknvn ka tow kunaroiw sou t daimnion. 30 ka pelyosa ew tn okon atw e ren t paidon llouw lalen.

KATA MARKON 1 En kenaiw taw mraiw plin pollo xlou ntow ka m xntvn t pekryhsan at o mayhta ato ti Pyen totouw dunseta tiw de Hrdou. 16 ka dielogzonto prw lllouw ti Artouw ok xousin. 17 ka Ihsow ka o mayhta ato ew tw kmaw Kaisareaw tw Filppou: ka n nyrpvn. 34 Ka proskalesmenow tn xlon sn tow mayhtaw ato polsei tn cuxn ato neken mo ka to eaggelou ssei atn. KATA MARKON sthktvn otinew o m gesvntai yantou vw n dvsin tn basilean Ihsow tn Ptron ka tn Ikvbon ka tn Ivnnhn, ka nafrei atow Mv#se, ka san sullalontew t Ihso. 5 ka pokriyew Ptrow lgei edon ll tn Ihson mnon mey autn. 9 Ka katabainntvn atn nastnai. 11 ka phrtvn atn lgontew, Oti lgousin o grammatew xlon poln per atow ka grammatew suzhtontaw prw atow. 15 ka at; d epen, Ek paidiyen: 22 ka pollkiw ka ew pr atn balen d Ihsow kratsaw tw xeirw ato geiren atn, ka nsth. 28 ka nyrpou paraddotai ew xeraw nyrpvn, ka poktenosin atn, ka blhynai ew tn gennan. 46 47 ka n fyalmw sou skandalz KATA MARKON Eptrecen Mv#sw biblon postasou grcai ka polsai. 5 d Ihsow neken totou katalecei nyrvpow tn patra ato ka tn mhtra [ka proskollhysetai prw tn gunaka ato], 8 ka sontai o do ew srka djhtai tn basilean to yeo w paidon, o m esly ew atn. 16 ka Ihsow lgei tow mayhtaw ato, Pw dusklvw o t xrmata xontew dskoln stin ew tn basilean to yeo eselyen: 25 ekoptern stin basilean to yeo eselyen. 26 o d perissw jeplssonto lgontew prw ani t rxomn zvn anion. 31 pollo d sontai prtoi sxatoi tow grammatesin, ka katakrinosin atn yant ka paradsousin atn mastigsousin atn ka poktenosin, ka met trew mraw nastsetai.

kano uw Timaou Bartimaow tuflw prosathw kyhto par tn na nablcv. 52 ka Ihsow epen at, Upage, pstiw sou ssvkn KATA MARKON atow, Upgete ew tn kmhn tn katnanti mn, ka eyw esporeumenoi tn Ihson, ka pibllousin at t mtia atn, ka kyisen p atn.

Ka eslyen ew Ierosluma ew t ern: ka periblecmenow pnta, caw rxontai ew Ierosluma. ka eselyn ew t ern rjato kbllein tow kollubistn ka tw kaydraw tn pvlontvn tw peristerw katstrecen, tata poi.

KATA MARKON ka periyhken fragmn ka rujen polnion ka kodmhsen prgon, ka epan ti O tw stin klhronmow: dete poktenvmen atn, ka mn stai klhronoma. 8 ka labntew pkteinan atn, ka jbalon atn fobyhsan tn xlon, gnvsan gr ti prw atow tn paraboln epen.

ka fntew atn plyon. 13 Ka postllousin prw atn tinaw Ka rxontai Saddoukaoi prw atn, otinew lgousin nstasin m enai, ka phrtvn atn lgontew, 19 Didskale, Mv#sw gracen mn ti n lb delfw ato tn gunaka ka janasts sprma t delf pyanen m katalipn sprma: ka trtow satvw: 22 ka o pt ok nastsei[, tan nastsin,] tnow atn stai gun; o gr pt sxon m edtew tw grafw mhd tn dnamin to yeo; 25 tan gr k nekrn yew Abram ka [] yew Isak ka [] yew Iakb; 27 ok stin yew atow, phrthsen atn, Poa stn ntol prth pntvn; 29 pekryh pln ato: 33 ka t gapn atn j lhw tw kardaw ka j lhw tw sunsevw ka j lhw tw sxow ka t gapn tn plhson w autn perisstern stin pntvn tn lokautvmtvn ka yusin. 34 ka Ihsow taw sunagvgaw ka prvtoklisaw n tow depnoiw: 40 o katesyontew tw perissteron krma. 41 Ka kaysaw katnanti to gazofulakou yerei Amn lgv mn ti xra ath ptvx pleon pntvn balen tn ballntvn ew t gazofulkion: 44 pntew gr k to perisseontow atow KATA MARKON kayhmnou ato ew t Orow tn Elain katnanti to ero phrta ti Eg emi, ka pollow plansousin. 7 tan d koshte polmouw ka r& toto lalete, o gr ste mew o lalontew ll t pnema t gion. 12 ka paradsei delfw delfn ew ynaton ka patr tknon, ka poplann, e dunatn, tow klektow. 23 mew d blpete: proerhka mn skotisysetai, ka selnh o dsei t fggow atw, 25 ka o strew sontai k to orano pptontew, ka a dunmeiw a n tow oranow gglouw ka pisunjei tow klektow [ato] k tn tessrvn nmvn p t flla, ginskete ti ggw t yrow stn. 29 otvw ka mew, tan grupnete: ok odate gr pte kairw stin. 34 w nyrvpow pdhmow psin lgv, grhgorete.

, .

KATA MARKON lao. 3 Ka ntow ato n Bhyan& n t ok& Smvnow to lepro parxete; kaln rgon rgsato n mo. 7 pntote gr tow ptvxow kolouysate at, 14 ka pou n esly epate t okodespt ti O strvmnon toimon: ka ke toimsate mn. 16 ka jlyon o mayhta ka lyon ew tn plin ka e ron kayw epen atow, ka tomasan t psxa.

nyrpou pgei kayw ggraptai per ato, oa d t nyrp ken gennyh nyrvpow kenow. 22 Ka syintvn atn labn rton tn Ptron ka [tn] Ikvbon ka [tn] Ivnnhn met ato, ka rjato parly p ato ra, 36 ka legen, Abba patr, pnta dunat srj syenw. 39 ka plin pelyn proshjato tn atn lgon epn.

ew tw xeraw tn martvln. 42 geresye gvmen: do paradidow tn rxiervn ka tn grammatvn ka tn presbutrvn. 44 dedkei rxiervw ka felen ato t trion. 48 ka pokriyew Ihsow presbteroi ka o grammatew. 54 ka Ptrow p makryen koloyhsen di trin mern llon xeiropohton okodomsv: 59 ka od otvw kolafzein atn ka lgein at, Profteuson, ka o phrtai =apsmasin klaien.

.

KATA MARKON presbutrvn ka grammatvn ka lon t sundrion dsantew tn Ihson pnegkan ka pardvkan Pilt. 2 ka phrthsen atn Piltow, S praitrion, ka sugkalosin lhn tn speran. 17 ka ndidskousin atn Kurhnaon rxmenon p gro, tn patra Alejndrou ka Rofou, na r tn staurn ato. 22 ka frousin atn p tn Golgoyn tpon, ataw ato pigegrammnh, O basilew tn Ioudavn. 27 Ka sn at dihknoun at, ka llai polla a sunanabsai at ew Ierosluma. tolmsaw eslyen prw tn Pilton ka tsato t sma to Ihso. kenturvnow dvrsato t ptma t Ivsf. 46 ka gorsaw sindna lelatomhmnon k ptraw, ka proseklisen lyon p tn yran to mnhmeou.

47 d Mara Magdalhn ka Mara Ivstow yeroun po tyeitai.

KATA MARKON 1 Ka diagenomnou to sabbtou Mara Magdalhn ka Mara [to] M kyambesye: Ihson zhtete tn Nazarhnn tn staurvmnon: gryh, tr& morf poreuomnoiw ew grn: 13 kkenoi pelyntew pggeilan tow loipow: od kenoiw psteusan. 14 Usteron [d] nakeimnoiw atow sklhrokardan ti tow yeasamnoiw atn ghgermnon ok psteusan.

15 ka epen atow, Poreuyntew ew tn ksmon panta khrjate t nelmfyh ew tn orann ka kyisen k dejin to yeo. 20 kenoi d KATA LOUKAN nmati Zaxaraw j fhmeraw Abi, ka gun at k tn yugatrvn nanton to yeo, poreumenoi n psaiw taw ntolaw ka dikaimasin to pokriyew ggelow epen at, Eg emi Gabril paresthkw npion ew tn okon ato. 24 Met d tataw tw mraw sunlaben Elisbet okon Iakb ew tow anaw, ka tw basileaw ato ok stai tlow. ginskv; 35 ka pokriyew ggelow epen at, Pnema gion pelesetai pnematow gou Elisbet, 42 ka nefnhsen kraug megl ka epen, pistesasa ti stai televsiw tow lelalhmnoiw at par kurou. patraw mn, t Abram ka t sprmati ato ew tn ana. tn yen. 65 ka gneto p pntaw fbow tow perioikontaw atow, ka n KATA LOUKAN prth gneto gemoneontow tw Suraw Kurhnou. 3 ka poreonto pntew pogrfesyai, kastow ew tn auto plin. 4 Anbh d ka Ivsf p katalmati. 8 Ka poimnew san n t xr& t at graulontew ka fulssontew fulakw tw nuktw p tn pomnhn atn. 9 ka ggelow kurou psth atow ka dja kurou perilamcen atow, ka fobyhsan Ka gneto w plyon p atn ew tn orann o ggeloi, o poimnew spesantew ka neran tn te Marim ka tn Ivsf ka t brfow lalhyntow atow per to paidou totou. 18 ka pntew o kosantew yamasan per tn lalhyntvn p tn poimnvn prw atow: 19 d atw. 20 ka pstrecan o poimnew dojzontew ka anontew tn yen p lyen n t pnemati ew t ern: ka n t esagagen tow gonew t paidon Ihson to poisai atow kat t eyismnon to nmou per ato 28 ka atw djato at ew tw gklaw ka elghsen tn yen ato ka mthr yaumzontew p tow laloumnoiw per ato. 34 ka shmeon ntilegmenon 35 [ka so [d] atw tn cuxn dielesetai =omfaa], Nazary. 40 T d paidon hjanen ka krataioto plhromenon sof&, teleivsntvn tw mraw, n t postrfein atow pmeinen Ihsow atn n tow suggenesin ka tow gnvstow, 45 ka m erntew pstrecan t pohsaw mn otvw; do patr sou kg dunmenoi zhtomn se.

t =mata n t kard& atw. 52 Ka Ihsow prokopten [n t] sof& KATA LOUKAN 1 En tei d pentekaidekt tw gemonaw Tiberou Kasarow, gemoneontow ggraptai n bbl lgvn Hsaou to proftou, Fvn bontow n t rm, Etoimsate tn dn kurou, eyeaw poiete tw trbouw ato. gerai tkna t Abram. 9 dh d ka jnh prw tn =zan tn panta tn lan ka Ihso baptisyntow ka proseuxomnou nexynai to Amw to Naom to Esl to Nagga 26 to May to Mattayou to Semen to Ivsx to Ivd 27 to Ivann to Rhs to Zorobabl to Salayil to Nhr 28 to Melx to Add to Kvsm to Elmadm to Hr 29 to Ihso to Elizer to Ivrm to Mayyt to Leu 30 to Sumen to Ioda to Ivsf to Ivnm to Eliakm 31 to Mele to Menn to Mattay to Naym to Daud 32 to Iessa to Ivbd to Bow to Sal to Naassn 33 to Aminadb to Admn to Arn to Esrm to Frew to Ioda 34 to Iakb to Isak to Abram to Yra to Naxr 35 to Serox to Raga to Flek to Eber to Sal 36 to Kanm to Arfajd to Sm to Ne to Lmex 37 to Mayousal to Enx to Iret to Malelel to Kanm 38 to Enw KATA LOUKAN geto n t pnemati n t rm 2 mraw tesserkonta peirazmenow pekryh prw atn Ihsow, Ggraptai ti Ok p rt mn zsetai suntelsaw pnta peirasmn dibolow psth p ato xri kairo. Ka pstrecen Ihsow n t dunmei to pnematow ew tn Galilaan. ka fmh jlyen kay lhw tw perixrou per ato. 15 ka atw ddasken n mr& tn sabbtvn ew tn sunagvgn, ka nsth nagnnai. 17 ka axmaltoiw fesin ka tuflow nblecin, postelai teyrausmnouw n pntew yumo n t sunagvg koontew tata, 29 ka nastntew jbalon atn jv tw plevw, ka gagon atn vw frow to rouw f o blcan atn. 36 ka gneto ymbow p pntaw, ka sunelloun pitssei tow kayrtoiw pnemasin, ka jrxontai; 37 ka jeporeeto xow sunagvgw eslyen ew tn okan Smvnow. penyer d to Smvnow n atow. 41 jrxeto d ka daimnia p polln, kr[aug]zonta ka lgonta ew rhmon tpon: ka o xloi peztoun atn, ka lyon vw ato, ka sunagvgw tw Ioudaaw.

KATA LOUKAN 1 Egneto d n t tn xlon pikesyai at ka koein tn lgon to ploa stta par tn lmnhn: o d liew p atn pobntew plunon krie: 9 ymbow gr perisxen atn ka pntaw tow sn at p t atw n didskvn, ka san kaymenoi Farisaoi ka nomodidskaloi o san lhluytew k pshw kmhw tw Galilaaw ka Ioudaaw ka Ierousalm:

koloyei at. 29 Ka pohsen doxn meglhn Leuw at n t ok& atn katakemenoi. 30 ka ggguzon o Farisaoi ka o grammatew atn paraboln prw atow ti Odew pblhma p matou kaino sxsaw now tow skow, ka atw kxuysetai ka o sko polontai: 38 ll KATA LOUKAN ato [ntew]; 4 [w] eslyen ew tn okon to yeo ka tow rtouw tw Kriw stin to sabbtou uw to nyrpou. 6 Egneto d n tr Ihso. 12 Egneto d n taw mraiw tataiw jelyen atn ew t row Ivnnhn ka Flippon ka Baryolomaon 15 ka Mayyaon ka Yvmn ka Ikvbon Alfaou ka Smvna tn kalomenon Zhlvtn 16 ka Iodan met atn sth p tpou pedino, ka xlow polw mayhtn ato, ka praw tow fyalmow ato ew tow mayhtw ato legen, Makrioi o ka tan forsvsin mw ka neidsvsin ka kblvsin t noma mn w skirtsate, do gr misyw mn polw n t oran: kat t at patrew atn. 27 All mn lgv tow koousin, gapte tow xyrow kayw ylete na poisin mn o nyrvpoi, poiete atow movw. 32 ka patr mn oktrmvn stn. 37 Ka m krnete, ka o m kriyte:

ka m katadikzete, ka o m katadikasyte. polete, ka poluysesye:

KATA LOUKAN 1 Epeid plrvsen pnta t =mata ato ew tw kow to lao, psteilen prw atn presbutrouw tn Ioudavn, rvtn atn pvw parj toto, 5 gap gr t ynow mn ka tn sunagvgn atw makrn pxontow p tw okaw pemcen flouw katontrxhw lgvn jw poreyh ew plin kaloumnhn Nan, ka suneporeonto at o mn, ka ti Epeskcato yew tn lan ato. 17 ka jlyen lgow mastgvn ka pneumtvn ponhrn, ka tuflow pollow xarsato blpein. edete ka kosate: tuflo nablpousin, xvlo peripatosin, lepro Ivnnou odew stin: d mikrterow n t basile& to yeo mezvn ato yen, baptisyntew t bptisma Ivnnou: 30 o d Farisaoi ka o nomiko plei martvlw, ka pignosa ti katkeitai n t ok& to Farisaou, ato klaousa, tow dkrusin rjato brxein tow pdaw ato ka taw ew feilen dhnria pentaksia, d terow pentkonta. 42 m xntvn atn podonai mfotroiw xarsato. tw on atn pleon gapsei se: poreou ew ernhn.

KATA LOUKAN khrssvn ka eaggelizmenow tn basilean to yeo, ka o ddeka Umn ddotai gnnai t mustria tw basileaw to yeo, tow d loipow n parabolaw, na blpontew m blpvsin ka koontew m sunisin. Estin d ath parabol: O sprow stn lgow to yeo. 12 o tn lgon katxousin ka karpoforosin n pomon. 16 Odew d lxnon doke xein rysetai p ato. 19 Paregneto d prw atn mthr nmoiw pitssei ka t dati, ka pakoousin at; 26 Ka katpleusan jelynta d t daimnia p to nyrpou eslyon ew tow xorouw, ka pohsen at Ihsow. 40 En d t postrfein tn Ihson pedjato atn xlow, san gr pntew prosdokntew atn. 41 ka do lyen ka pesn par tow pdaw [to] Ihso pareklei atn eselyen ew tn ddeka ka at pynsken. En d t pgein atn o xloi sunpnigon KATA LOUKAN pnta t daimnia ka nsouw yerapeein, 2 ka psteilen atow khrssein jerxmenoi p tw plevw kenhw tn koniortn p tn podn mn elghsen atow ka katklasen ka ddou tow mayhtaw parayenai atn proseuxmenon kat mnaw sunsan at o mayhta, ka phrthsen epan, Ivnnhn tn baptistn, lloi d Hlan, lloi d ti profthw dvsin tn basilean to yeo. 28 Egneto d met tow lgouw totouw prosexesyai atn t edow to prospou ato teron ka matismw ato leukw jastrptvn. 30 ka do ndrew do sunelloun at, otinew ka o sn at san bebarhmnoi pn: diagrhgorsantew d edon ka ato sghsan ka oden pggeilan n kenaiw taw mraiw odn atn p to rouw sunnthsen at xlow polw. 38 ka do nr poxvre p ato suntrbon atn: 40 ka deyhn tn mayhtn sou na kblvsin at, ka ok dunyhsan. 41 pokriyew d Ihsow epen, petmhsen d Ihsow t pnemati t kayrt, ka sato tn pada ka pdvken atn t patr ato. 43 jeplssonto d pntew p t rvtsai atn per to =matow totou. 46 Eslyen d dialogismw n sumplhrosyai tw mraw tw nalmcevw ato ka atw t prsvpon strisen to poreesyai ew Ierousalm, 52 ka psteilen gglouw pr poreyhsan ew tran kmhn. 57 Ka poreuomnvn atn n t d epn at Ihsow, A lpekew fvleow xousin ka t petein to orano diggelle tn basilean to yeo. 61 Epen d ka terow, Akolouysv soi, 62 epen d [prw atn] Ihsow, Odew pibaln tn xera p rotron KATA LOUKAN postelant me. 17 Upstrecan d o bdomkonta [do] met xarw epen d atow, Eyeroun tn Satann w strapn k to orano pesnta. 19 do ddvka mn tn jousan to paten pnv fevn ka xarete d ti t nmata mn gggraptai n tow oranow. 21 En pkrucaw tata p sofn ka sunetn, ka peklucaw at nhpoiw:

ktnow gagen atn ew pandoxeon ka pemelyh ato. 35 ka p tn poei movw. 38 En d t poreesyai atow atw eslyen ew kmhn KATA LOUKAN prexe: dh yra kkleistai, ka t paida mou met mo ew tn kothn atn lambnei, ka zhtn erskei, ka t kroonti noig[s]etai. mew ponhro prxontew odate dmata gay didnai tow tknoiw mn, gneto d to daimonou jelyntow llhsen kvfw. ka yamasan o aln, n ern stn t prxonta ato: 22 pn d sxurterow ato tte poreetai ka paralambnei tera pnemata ponhrtera auto pt, makrioi o koontew tn lgon to yeo ka fulssontew. 29 Tn d lxnow to smatw stin fyalmw sou. tan fyalmw sou plow Farisaoiw, ti gapte tn prvtokayedran n taw sunagvgaw ka Abel vw amatow Zaxarou to polomnou metaj to yusiasthrou ka KATA LOUKAN to yeo. 7 ll ka a trxew tw kefalw mn psai rymhntai. m mologs n mo mprosyen tn nyrpvn, ka uw to nyrpou mologsei n at mprosyen tn gglvn to yeo: 9 d rnhsmenw plen stin tw trofw ka t sma to ndmatow. 24 katanosate tow basilean ato, ka tata prosteysetai mn. 32 M fobo, t mikrn tw yerapeaw ato to didnai n kair [t] sitomtrion; 43 makriow lhyw lgv mn ti p psin tow prxousin ato katastsei atn.

mou rxesyai, ka rjhtai tptein tow padaw ka tw paidskaw, syein te diamemerismnoi, trew p dusn ka do p trisn, 53 diamerisysontai patr p u ka uw p patr, mthr p tn yugatra ka yugthr p tn leptn podw.

.

KATA LOUKAN atow, dokete ti ato feiltai gnonto par pntaw tow nyrpouw tow katoikontaw Ierousalm; 5 ox, lgv mn, ll n m metanote 14 pokriyew d rxisungvgow, ganaktn ti t sabbt yerpeusen tw ftnhw ka pagagn potzei; 16 tathn d yugatra Abram osan, ti pollo, lgv mn, zhtsousin eselyen ka ok sxsousin. 25 f ka brugmw tn dntvn, tan cesye Abram ka Isak ka Iakb ka pntaw tow proftaw n t basile& to yeo, mw d kballomnouw jv. 29 ka jousin p natoln ka dusmn ka p borr ka ntou atow, Poreuyntew epate t lpeki tat, Ido kbllv daimnia ka kurou.

.

KATA LOUKAN Farisavn sabbt fagen rton ka ato san parathromenoi atn. pilabmenow sato atn ka plusen. 5 ka prw atow epen, atn n mr& to sabbtou; 6 ka ok sxusan ntapokriynai prw paraitesyai. prtow epen at, Agrn grasa ka xv ngkhn epen, Zegh bon grasa pnte ka poreomai dokimsai at: rvt toto o dnamai lyen. 21 ka paragenmenow dolow pggeilen t ptvxow ka naperouw ka tuflow ka xvlow esgage de. 22 ka epen delfw, ti te ka tn cuxn auto, o dnatai ena mou mayhtw. KATA LOUKAN koein ato. 2 ka dieggguzon o te Farisaoi ka o grammatew lgontew pnta neterow uw pedmhsen ew xran makrn, ka ke dieskrpisen gneto limw sxur kat tn xran kenhn, ka atw rjato steresyai.

prthn ka ndsate atn, ka dte daktlion ew tn xera ato ka ka polvlw ka eryh.

KATA LOUKAN nyrpoiw chln bdlugma npion to yeo. 16 O nmow ka o proftai piptntvn p tw trapzhw to plousou: ll ka o knew rxmenoi de parakaletai s d dunsai. 26 ka n psi totoiw metaj mn ka KATA LOUKAN diataxynta; 10 otvw ka mew, tan poishte pnta t diataxynta mn, Ka gneto n t poreesyai ew Ierousalm ka atw dirxeto di ato ran fvnn lgontew, Ihso pistta, lhson mw. 14 ka dn pesen p prsvpon par tow pdaw ato exaristn at: ka atw Farisavn pte rxetai basilea to yeo pekryh atow ka epen, Ok rxetai basilea to yeo met parathrsevw, 21 od rosin, Ido de:

otvw stai uw to nyrpou [n t mr& ato]. 25 prton d pr ka yeon p orano ka plesen pntaw. 30 kat t at stai KATA LOUKAN ka mastigsantew poktenosin atn, ka t mr& t trt nastsetai.

toto: 37 pggeilan d at ti Ihsow Nazvraow parrxetai. 38 ka anon t ye.

KATA LOUKAN nyrpou zhtsai ka ssai t polvlw. 11 Akountvn d atn tata psteilan presbean psv ato lgontew, O ylomen toton basilesai xei. 35 ka gagon atn prw tn Ihson, ka pircantew atn t mtia p tn plon pebbasan tn Ihson. 36 poreuomnou d ato prw t katabsei to Orouw tn Elain rjanto pan t plyow Ka eselyn ew t ern rjato kbllein tow pvlontaw, 46 lgvn atow, Ggraptai, Ka stai okw mou okow proseuxw, mew d atn KATA LOUKAN pokriyew d epen prw atow, Ervtsv mw kg lgon, ka epat sunelogsanto prw autow lgontew ti En epvmen, Ej orano, re, lgv mn n po& jous& tata poi. 9 Hrjato d prw tn lan didskeiw ka o lambneiw prsvpon, ll p lhyeaw tn dn to yeo prw atow, Tonun pdote t Kasarow Kasari ka t to yeo t ye.

tn Saddoukavn, o [nti]lgontew nstasin m enai, phrthsan atn gunaka ka janasts sprma t delf ato. 29 pt on delfo ka trtow laben atn, satvw d ka o pt o katlipon tkna ka nastsei tnow atn gnetai gun; o gr pt sxon atn gunaka. yen Isak ka yen Iakb: 38 yew d ok stin nekrn ll zntvn, prvtokayedraw n taw sunagvgaw ka prvtoklisaw n tow depnoiw, o katesyousin tw okaw tn xhrn ka profsei makr prosexontai:

KATA LOUKAN pleon pntvn balen: 4 pntew gr o toi k to perisseontow atow balon ew t dra, ath d k to stermatow atw pnta tn bon gr tata gensyai prton, ll ok eyvw t tlow. 10 Tte legen paradidntew ew tw sunagvgw ka fulakw, pagomnouw p basilew ka rxmenon n nefl met dunmevw ka djhw pollw. 28 rxomnvn d dh, blpontew f autn ginskete ti dh ggw t yrow stn: KATA LOUKAN tn lan. 3 Eslyen d Satanw ew Iodan tn kalomenon Iskarithn, ka xrhsan ka sunyento at rgrion donai. 6 ka jvmolghsen, 10 d epen atow, Ido eselyntvn mn ew tn plin sunantsei mn didskalow, Po stin t katluma pou t psxa met tn mayhtn ms mn emi w diakonn. 28 mew d ste o diamemenhktew met mo n tow peirasmow mou: 29 kg diatyemai mn kayw diyet moi patr Isral. 31 Smvn Smvn, do Satanw jtsato mw to sinisai potrion p mo: pln m t ylhm mou ll t sn ginsyv.[[ genmenow n gvn& ktensteron proshxeto: ka gneto drw ato se yrmboi amatow katabanontew p tn gn.]] 45 ka nastw p tw eslyhte ew peirasmn. 47 Eti ato lalontow do xlow, ka legmenow ms tw alw ka sugkayisntvn kyhto Ptrow msow atn. to stmatow ato.

KATA LOUKAN jouyensaw d atn [ka] Hrdhw sn tow stratemasin ato ka od Hrdhw: npemcen gr atn prw mw: ka do odn jion yantou stn pepragmnon at. 16 paidesaw on atn polsv. yelmati atn. 26 Ka w pgagon atn, pilabmenoi Smvn tina atw [] Ihsow epen, Yugatrew Ierousalm, m klaete p m: pln f tpon tn kalomenon Kranon, ke starvsan atn ka tow kakorgouw, d at ka o stratitai proserxmenoi, jow prosfrontew at 37 ka sumparagenmenoi xloi p tn yevran tathn, yevrsantew t genmena, tptontew t styh pstrefon. 49 estkeisan d pntew o gnvsto at p makryen, ka gunakew a sunakolouyosai at p tw Galilaaw, 54 ka mra n paraskeuw, ka sbbaton pfvsken. 55 Katakolouysasai KATA LOUKAN ka mnsyhsan tn =hmtvn ato, 9 ka postrcasai p to mnhmeou fnhsan npion atn se lrow t =mata tata, ka pstoun ataw. 12 O d Ptrow nastw dramen p t mnhmeon, ka parakcaw 13 Ka do do j atn n at t mr& san poreumenoi ew kmhn ka ato mloun prw lllouw per pntvn tn sumbebhktvn totvn.

ggsaw suneporeeto atow, 16 o d fyalmo atn kratonto ka starvsan atn. 21 mew d lpzomen ti atw stin mllvn tinew j mn jsthsan mw: genmenai ryrina p t mnhmeon 23 ka sn mn p t mnhmeon, ka e ron otvw kayw ka a gunakew epon, tn djan ato; 27 ka rjmenow p Mv#svw ka p pntvn tn profhtn diermneusen atow n psaiw taw grafaw t per auto.

KATA IVANNHN

ka skota at o katlaben. 6 Egneto nyrvpow pestalmnow par amtvn od k yelmatow sarkw od k yelmatow ndrw ll k yeo rnsato, ka molghsen ti Eg ok em Xristw. 21 ka rthsan profthw. 24 Ka pestalmnoi san k tn Farisavn. 25 ka rthsan 38 strafew d Ihsow ka yeasmenow atow kolouyontaw lgei kolouyhsntvn at: 41 erskei o tow prton tn delfn tn dion gracen Mv#sw n t nm ka o proftai erkamen, Ihson un to negta ka tow gglouw to yeo nabanontaw ka katabanontaw p tn un to nyrpou.

KATA IVANNHN

gesato rxitrklinow t dvr onon gegenhmnon, ka ok dei pyen stn, o d dikonoi deisan o ntlhktew t dvr, fvne tn numfon vw rti. 11 Tathn pohsen rxn tn shmevn Ihsow n Kan tw Galilaaw ka fanrvsen tn djan ato, ka psteusan ew atn o mayhta ato. 12 Met toto katbh ew Kafarnaom atw ka mthr prbata ka peristerw ka tow kermatistw kayhmnouw, 15 ka poisaw fragllion k sxoinvn pntaw jbalen k to ero, t te prbata ka gryh k nekrn, mnsyhsan o mayhta ato ti toto legen,

KATA IVANNHN

1 Hn d nyrvpow k tn Farisavn, Nikdhmow noma at, rxvn odamen ti p yeo lluyaw didskalow: odew gr dnatai tata t gennhy j datow ka pnematow, o dnatai eselyen ew tn basilean to yeo. 6 t gegennhmnon k tw sarkw srj stin, ka t gegennhmnon pw gegennhmnow k to pnematow. 9 pekryh Nikdhmow ka epen at, Pw dnatai tata gensyai; 10 pekryh Ihsow ka epen at, S nyrpou. 14 ka kayw Mv#sw cvsen tn fin n t rm, otvw n at x zvn anion. 16 Otvw gr gphsen yew tn ksmon, ato. 18 pistevn ew atn o krnetai: d m pistevn dh kkritai, ath d stin krsiw, ti t fw lluyen ew tn ksmon ka gphsan bptizen. 23 n d ka Ivnnhw baptzvn n Ann ggw to Salem, baptzei ka pntew rxontai prw atn. 27 pekryh Ivnnhw ka epen, patr gap tn un, ka pnta ddvken n t xeir ato. 36 pistevn

KATA IVANNHN

Samareaw. 5 rxetai on ew plin tw Samareaw legomnhn Suxr plhson lhyino proskunhta proskunsousin t patr n pnemati ka lhye&: ka gr patr toiotouw zhte tow proskunontaw atn. 24 pnema yew, jlyon k tw plevw ka rxonto prw atn. 31 En t metaj tot lgow stn lhyinw ti Allow stn spervn ka llow lloi kekopikasin, ka mew ew tn kpon atn eselhlyate. 39 Ek d Hlyen on plin ew tn Kan tw Galilaaw, pou pohsen t dvr Ioudaaw ew tn Galilaan.

KATA IVANNHN

pilegomnh Ebrast Bhyzay, pnte stow xousa. 3 n tataiw katkeito mr&. 10 legon on o Ioudaoi t teyerapeumn, Sbbatn stin, ka d [Ihsow] pekrnato atow, O patr mou vw rti rgzetai, kg rgzomai. 18 di toto on mllon ztoun atn o Ioudaoi poktenai, patra. m timn tn un o tim tn patra tn pmcanta atn. uo to yeo ka o kosantew zsousin. 26 sper gr patr xei kosousin tw fvnw ato 29 ka kporesontai, o t gay poisantew ew nstasin zvw, o d t fala prjantew ew nstasin krsevw. ka fanvn, mew d yelsate galliaynai prw ran n t fvt ato.

khkate ote edow ato vrkate, 38 ka tn lgon ato ok xete mew pistesai, djan par lllvn lambnontew ka tn djan tn par mow =masin pistesete;

KATA IVANNHN

1 Met tata plyen Ihsow pran tw yalsshw tw Galilaaw tw lgei tow mayhtaw ato, Sunaggete t perissesanta klsmata, na ti O tw stin lhyw profthw rxmenow ew tn ksmon. 15 Ihsow gneto katbhsan o mayhta ato p tn ylassan, 17 ka mbntew ew gegnei ka opv lhlyei prw atow Ihsow, 18 te ylassa nmou ti Ihsow ok stin ke od o mayhta ato, nbhsan ato ew t ploiria ka lyon ew Kafarnaom zhtontew tn Ihson. 25 ka erntew mn t mnna fagon n t rm, kayw stin gegrammnon, Arton k mn lgv mn, o Mv#sw ddvken mn tn rton k to orano, ll patr mou ddvsin mn tn rton k to orano tn lhyinn: gr rtow to yeo stin katabanvn k to orano ka zvn didow per ato ti epen, Eg emi rtow katabw k to orano, 42 ka 43 pekryh Ihsow ka epen atow, M goggzete met lllvn. 44 odew rtow tw zvw. 49 o patrew mn fagon n t rm t mnna ka ksmou zvw. 52 Emxonto on prw lllouw o Ioudaoi lgontew, Pw atow, Toto mw skandalzei; 62 n on yevrte tn un to nyrpou k to patrw. 66 Ek totou pollo [k] tn mayhtn ato plyon ew

KATA IVANNHN

1 Ka met tata perieptei Ihsow n t Galila&: o gr yelen n t d kairw mterow pntot stin toimow. 7 o dnatai ksmow misen ato ponhr stin. 8 mew nbhte ew tn ortn: g ok nabanv ew ka ddasken. 15 yamazon on o Ioudaoi lgontew, Pw o tow grmmata gi pohsa n sabbt; 24 m krnete kat cin, ll tn dikaan odn at lgousin. mpote lhyw gnvsan o rxontew ti o tw stin psteilen. 30 Eztoun on atn pisai, ka odew pbalen p atn tn m, kayw epen graf, potamo k tw koilaw ato =esousin datow dojsyh. 40 Ek to xlou on kosantew tn lgvn totvn legon, pou n Daud, rxetai Xristw; 43 sxsma on gneto n t xl Farisavn; 49 ll xlow o tow m ginskvn tn nmon prato

KATA IVANNHN

ddasken atow. 3 gousin d o grammatew ka o Farisaoi gunaka p nv em: mew k totou to ksmou st, g ok em k to ksmou totou. 24 epon on mn ti poyanesye n taw martaiw mn: n gr m pisteshte ti g emi, poyanesye n taw martaiw mn. 25 legon [atow] Ihsow, Otan cshte tn un to nyrpou, tte gnsesye lalontow pollo psteusan ew atn. 31 Elegen on Ihsow prw tow yeo: toto Abram ok pohsen. 41 mew poiete t rga to patrw mn. 44 mew k to patrw to diablou st ka tw piyumaw to tiw tn mn lgon thrs, ynaton o m yevrs ew tn ana. atn. kn epv ti ok oda atn, somai moiow mn cesthw: ll oda atn ka tn lgon ato thr. 56 Abram patr mn gallisato

KATA IVANNHN

to ptsmatow, ka pxrisen ato tn phln p tow fyalmow 7 ka O on getonew ka o yevrontew atn t prteron ti prosathw n pxrisn mou tow fyalmow ka epn moi ti Upage ew tn Silvm ka stin kenow; lgei, Ok oda. 13 Agousin atn prw tow Farisaouw tn t ye: mew odamen ti o tow nyrvpow martvlw stin. 25 pekryh KATA IVANNHN aln tn probtvn ll nabanvn llaxyen kenow klpthw stn ka dia pnta kbl, mprosyen atn poreetai, ka t prbata at patr kg ginskv tn patra: ka tn cuxn mou tyhmi pr tn yenai atn, ka jousan xv plin laben atn: tathn tn ntoln stin daimonizomnou: m daimnion dnatai tufln fyalmow nojai; t m tw fvnw mou koousin, kg ginskv at, ka kolouyosn ddvkn moi pntvn mezn stin, ka odew dnatai rpzein k tw ginskhte ti n mo patr kg n t patr. 39 Eztoun [on] atn KATA IVANNHN 1 Hn d tiw syenn, Lzarow p Bhyanaw, k tw kmhw Maraw ka Lzarow synei. 3 psteilan on a delfa prw atn lgousai, Krie, met toto lgei atow, Lzarow flow mn kekomhtai, ll poreomai kekomhtai svysetai. 13 erkei d Ihsow per to yantou ato. kenoi at Mrya, Oda ti nastsetai n t nastsei n t sxt pou pnthsen at Mrya. 31 o on Ioudaoi o ntew met atw n w eden atn klaousan ka tow sunelyntaw at Ioudaouw klaontaw, n fmen atn otvw, pntew pistesousin ew atn, ka lesontai o nyrvpow poyn pr to lao ka m lon t ynow plhtai. 51 toto na poktenvsin atn. 54 O on Ihsow okti parrhs& perieptei n tow Ioudaoiw, ll plyen keyen ew tn xran ggw tw rmou, ew ggw t psxa tn Ioudavn, ka nbhsan pollo ew Ierosluma k tw .

KATA IVANNHN yrijn atw tow pdaw ato: d oka plhryh k tw smw to kayw stin gegrammnon, 15 M fobo, yugthr Sin: do basilew sou rxetai, kaymenow p plon nou. 16 tata ok gnvsan ato o mayhta lgei t Andr&: rxetai Andraw ka Flippow ka lgousin t Ihso. skota mw katalb: ka peripatn n t skot& ok oden po pgei.

eden tn djan ato, ka llhsen per ato. 42 mvw mntoi ka k KATA IVANNHN tow douw tow n t ksm, ew tlow gphsen atow. 2 ka depnou patr ew tw xeraw ka ti p yeo jlyen ka prw tn yen pgei, O m ncw mou tow pdaw ew tn ana. pekryh Ihsow at, En m m tow pdaw mou mnon ll ka tw xeraw ka tn kefaln. 10 lgei Iod& Smvnow Iskaritou. 27 ka met t cvmon tte eslyen ew KATA IVANNHN epon n mn ti poreomai toimsai tpon mn; 3 ka n poreuy pisteeiw ti g n t patr ka patr n mo stin; t =mata zsete. 20 n ken t mr& gnsesye mew ti g n t patr mou KATA IVANNHN KATA IVANNHN ra atn mnhmonehte atn ti g epon mn. Tata d mn j rxw per martaw ka per dikaiosnhw ka per krsevw: 9 per martaw mn, ra atw: tan d genns t paidon, okti mnhmoneei tw ylcevw karda, ka tn xarn mn odew arei f mn. 23 ka n ken t mn peplhrvmnh. 25 Tata n paroimaiw lellhka mn: rxetai ra o lgv mn ti g rvtsv tn patra per mn: 27 atw gr par [to] yeo jlyon. 28 jlyon par to patrw ka lluya ew tn KATA IVANNHN labon ka gnvsan lhyw ti par so jlyon, ka psteusan ti s me psteilaw. 9 g per atn rvt: o per to ksmou rvt ksmou. 17 gason atow n t lhye&: lgow sw lyei stin. giasmnoi n lhye&. 20 O per totvn d rvt mnon, ll ka per KATA IVANNHN Eg emi. estkei d ka Iodaw paradidow atn met atn. 6 w Ptrow xvn mxairan elkusen atn ka paisen tn to rxiervw H on spera ka xilarxow ka o phrtai tn Ioudavn sunlabon tn poyanen pr to lao. 15 Hkoloyei d t Ihso Smvn Ptrow ka estkei prw t yr& jv. jlyen on mayhtw llow gnvstw to tw didaxw ato. 20 pekryh at Ihsow, Eg parrhs& lellhka t ksm: g pntote ddaja n sunagvg ka n t er, pou pntew o yermainmenow. epon on at, M ka s k tn mayhtn ato e;

g se edon n t kp met ato; 27 plin on rnsato Ptrow: ka eyvw lktvr fnhsen. 28 Agousin on tn Ihson p to Kafa ew mellen poynskein. 33 Eslyen on plin ew t praitrion Piltow Ioudaouw, ka lgei atow, Eg odeman erskv n at atan. 39 stin KATA IVANNHN ka mtion porfuron peribalon atn, 3 ka rxonto prw atn ka legon, Xare, basilew tn Ioudavn: ka ddosan at =apsmata. Piltow, Lbete atn mew ka staursate, g gr ox erskv n at atan. 7 pekryhsan at o Ioudaoi, Hmew nmon xomen, ka kat ka lgei tow Ioudaoiw, Ide basilew mn. 15 kragasan on kenoi, n d gegrammnon, Ihsow Nazvraow basilew tn Ioudavn. tn Ioudavn, M grfe, O basilew tn Ioudavn, ll ti kenow epen, mtia ato ka pohsan tssara mrh, kst stratit mrow, ka tn d par t staur to Ihso mthr ato ka delf tw mhtrw mthr sou. ka p kenhw tw raw laben mayhtw atn ew t strativtn lgx ato tn pleurn nujen, ka jlyen eyw ama ka n jeknthsan. 38 Met d tata rthsen tn Pilton Ivsf [] KATA IVANNHN mnhmeou. 2 trxei on ka rxetai prw Smvna Ptron ka prw tn llon t mnhmeon, 5 ka parakcaw blpei kemena t ynia, o mntoi eslyen.

on plin prw atow o mayhta. 11 Mara d estkei prw t mnhme tow posn, pou keito t sma to Ihso. 13 ka lgousin at kenoi, yen mn. 18 rxetai Marim Magdalhn ggllousa tow mayhtaw ti krion. 21 epen on atow [ Ihsow] plin, Ernh mn: kayw pstalkn ka lla shmea pohsen Ihsow npion tn mayhtn [ato], ok stin gegrammna n t bibl tot: 31 tata d ggraptai na KATA IVANNHN 1 Met tata fanrvsen autn plin Ihsow tow mayhtaw p tw 3 lgei atow Smvn Ptrow, Upgv lieein. lgousin at, Erxmeya kriw stin. 13 rxetai Ihsow ka lambnei tn rton ka ddvsin atow, 23 jlyen on o tow lgow ew tow delfow ti mayhtw kenow ok

PRAJEIS APOSTOLVN

parggeilen atow p Ierosolmvn m xvrzesyai, ll perimnein tn Krie, e n t xrn tot pokayistneiw tn basilean t Isral; Ierousalm ka [n] ps t Iouda& ka Samare& ka vw sxtou plaben atn p tn fyalmn atn. 10 ka w tenzontew ka Ikvbow ka Andraw, Flippow ka Yvmw, Baryolomaow ka Mayyaow, d& dialkt atn Akeldamx, tot stin, Xvron Amatow. ka pesen klrow p Mayyan, ka sugkatechfsyh met tn ndeka postlvn.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

dialkt lalontvn atn. 7 jstanto d ka yamazon lgontew, Ox do pantew o to esin o lalontew Galilaoi; 8 ka pw mew koomen ka Mdoi ka Elamtai, ka o katoikontew tn Mesopotaman, Ioudaan te ka Kappadokan, Pnton ka tn Asan, 10 Frugan te ka Pamfulan, pidhmontew Rvmaoi, 11 Ioudao te ka proslutoi, Krtew ka Arabew, yeo. 12 jstanto d pntew ka dihproun, llow prw llon lgontew, T erhmnon di to proftou Ivl, 17 Ka stai n taw sxtaiw mraiw, Andrew Israhltai, kosate tow lgouw totouw: Ihson tn Nazvraon, ato eden diafyorn. 32 toton tn Ihson nsthsen yew, o delfo; 38 Ptrow d prw atow, Metanosate, [fhsn,] ka baptisytv proskalshtai kriow yew mn. 40 troiw te lgoiw pleosin metelmbanon trofw n gallisei ka felthti kardaw, 47 anontew tn

PRAJEIS APOSTOLVN

atn peripatonta ka anonta tn yen, 10 pegnvskon d atn ti at. 11 Kratontow d ato tn Ptron ka tn Ivnnhn sundramen yew Abram ka [ yew] Isak ka [ yew] Iakb, yew tn patrvn plrvsen otvw. 19 metanosate on ka pistrcate ew t jaleifynai mn.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

didskein atow tn lan ka kataggllein n t Ihso tn nstasin tn kefaln gvnaw. 12 ka ok stin n ll oden svthra, od gr nom stin teron p tn orann t dedomnon n nyrpoiw n tn te nyrvpon blpontew sn atow stta tn teyerapeumnon odn exon nteipen. 15 kelesantew d atow jv to sunedrou pelyen m lalen. 21 o d prosapeilhsmenoi plusan atow, mhdn erskontew feron tw timw tn pipraskomnvn 35 ka tyoun par tow pdaw pdaw tn postlvn.

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Anr d tiw Ananaw nmati sn Sapfr t gunaik ato plhsen koontaw. 6 nastntew d o neteroi sunsteilan atn ka jengkantew jengkantew yacan prw tn ndra atw. 11 ka gneto fbow mgaw zlou 18 ka pbalon tw xeraw p tow postlouw ka yento paragenmenoi phrtai ox e ron atow n t fulak, nastrcantew d peplhrkate tn Ierousalm tw didaxw mn, ka bolesye pagagen f mew smen mrturew tn =hmtvn totvn, ka t pnema t gion 40 ka proskalesmenoi tow postlouw derantew parggeilan m lalen okon ok paonto didskontew ka eaggelizmenoi tn Xristn, Ihson.

PRAJEIS APOSTOLVN

1 En d taw mraiw tataiw plhyunntvn tn mayhtn gneto goggusmw diakon& t kayhmerin a xrai atn. 2 proskalesmenoi d o ddeka tn lgon to yeo diakonen trapzaiw: 3 piskcasye d, delfo, ndraw pantw to plyouw, ka jeljanto Stfanon, ndra plrhw pstevw ka pnematow gou, ka Flippon ka Prxoron ka Niknora ka Tmvna ka tn p Kilikaw ka Asaw suzhtontew t Stefn, 10 ka ok sxuon tow presbutrouw ka tow grammatew, ka pistntew sunrpasan atn Nazvraow o tow katalsei tn tpon toton ka lljei t yh gglou.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

od bma podw, ka phggelato donai at ew katsxesin atn ka jelesontai ka latresousn moi n t tp tot. 8 ka dvken at diaykhn peritomw: ka otvw gnnhsen tn Isak ka peritemen atn t Agupton: ka n yew met ato, 10 ka jelato atn k pasn tn basilvw Agptou, ka katsthsen atn gomenon p Agupton ka [f] Xanan ka ylciw meglh, ka ox hriskon xortsmata o patrew mn.

12 kosaw d Iakb nta sita ew Agupton japsteilen tow patraw delfow ato, ka fanern gneto t Fara t gnow [to] Ivsf. postelaw d Ivsf metekalsato Iakb tn patra ato ka psan kteyntow d ato nelato atn yugthr Fara ka neyrcato Aguptvn, n d dunatw n lgoiw ka rgoiw ato. 23 Vw d plhroto at tesserakontaetw xrnow, nbh p tn kardan ato piskcasyai Agption; 29 fugen d Mv#sw n t lg tot, ka gneto proikow proserxomnou d ato katanosai gneto fvn kurou, 32 Eg yew uow Isral, Profthn mn nastsei yew k tn delfn mn w pkooi gensyai o patrew mn ll psanto ka strfhsan n taw atow latreein t strati to orano, kayw ggraptai n bbl tn tesserkonta n t rm, okow Isral; 43 ka nelbete tn skhnn to pyento t mtia atn par tow pdaw neanou kaloumnou Salou. megl, Krie, m stsw atow tathn tn martan. ka toto epn koimyh.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

mr& divgmw mgaw p tn kklhsan tn n Ierosolmoiw: pntew d kopetn mgan p at. 3 Salow d lumaneto tn kklhsan kat tow okouw esporeumenow, srvn te ndraw ka gunakaw pareddou ew fulakn.

Flippow d katelyn ew [tn] plin tw Samareaw krussen atow tn mikro vw meglou lgontew, O tw stin dnamiw to yeo kaloumnh n Ierosolmoiw pstoloi ti ddektai Samreia tn lgon to yeo tn xeirn tn postlvn ddotai t pnema, prosnegken atow xrmata n t lg tot, gr karda sou ok stin eyea nanti to yeo. kaymenow p to rmatow ato ka negnvsken tn profthn Hsaan. epen d t pnema t Filpp, Prselye ka kollyhti t rmati

PRAJEIS APOSTOLVN

p tn =mhn tn kaloumnhn Eyean ka zthson n ok& Ioda Salon pntew fobonto atn, m pisteontew ti stn mayhtw. 27 Barnabw d pilabmenow atn gagen prw tow postlouw, ka dihgsato atow atn esporeumenow ka kporeumenow ew Ierousalm, parrhsiazmenow Ellhnistw: o d pexeroun nelen atn. 30 pignntew d o delfo katgagon atn ew Kaisreian ka japsteilan atn ew Tarsn. 31 H mn on kklhsa kay lhw tw Ioudaaw ka Galilaaw ka Samareaw exen dierxmenon di pntvn katelyen ka prw tow gouw tow katoikontaw gneto d n taw mraiw kenaiw syensasan atn poyanen: losantew o mayhta kosantew ti Ptrow stn n at psteilan do ndraw prw atn parakalontew, M knsw dielyen vw mn. 39 nastw d d at xera nsthsen atn, fvnsaw d tow gouw ka tw xraw

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Anr d tiw n Kaisare& nmati Kornliow, katontrxhw k sperhw nthn tw mraw ggelon to yeo eselynta prw atn ka epnta 8 ka jhghsmenow panta atow psteilen atow ew tn Ipphn. 9 T petein to orano. 13 ka gneto fvn prw atn, Anastw, Ptre, dienyumoumnou per to rmatow epen [at] t pnema, Ido ndrew trew zhtontw se: 20 ll nastw katbhyi ka poreou sn atow mhdn 25 w d gneto to eselyen tn Ptron, sunantsaw at Kornliow pesn p tow pdaw proseknhsen. 26 d Ptrow geiren atn lgvn, ok mou, ka do nr sth npin mou n syti lampr 31 ka fhsn, Kornlie, eshkosyh sou proseux ka a lehmosnai sou mnsyhsan npion to yeo. 32 pmcon on ew Ipphn ka metaklesai Smvna w yew geiren [n] t trt mr& ka dvken atn mfan gensyai, 41 o to nmatow ato pnta tn pisteonta ew atn. 44 Eti lalontow to Ptrou t =mata tata ppesen t pnema t gion p pntaw tow kkxutai: 46 kouon gr atn lalontvn glssaiw ka megalunntvn tn

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Hkousan d o pstoloi ka o delfo o ntew kat tn Ioudaan ti p Stefn dilyon vw Foinkhw ka Kprou ka Antioxeaw, mhden kurou met atn, polw te riymw pistesaw pstrecen p tn krion.

Ierousalm per atn, ka japsteilan Barnabn [dielyen] vw Antioxeaw:

PRAJEIS APOSTOLVN

strativtn fulssein atn, boulmenow met t psxa nagagen atn ktenw ginomnh p tw kklhsaw prw tn yen per ato. 6 Ote d pr tw yraw troun tn fulakn. 7 ka do ggelow kurou psth, paidskh pakosai nmati Rdh: 14 ka pignosa tn fvnn to Ptrou p tw xarw ok noijen tn pulna, esdramosa d pggeilen stnai piklhynta Mrkon.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Hsan d n Antioxe& kat tn osan kklhsan proftai ka didskaloi te Barnabw ka Sumen kalomenow Nger, ka Lokiow Kurhnaow, gion, Aforsate d moi tn Barnabn ka Salon ew t rgon pnematow katlyon ew Selekeian, keyn te ppleusan ew Kpron, 5 ka genmenoi n Salamni katggellon tn lgon to yeo n taw sunagvgaw tn Ioudavn: exon d ka Ivnnhn phrthn. 6 dielyntew d lhn ndr sunet. o tow proskalesmenow Barnabn ka Salon pezthsen otvw gr meyermhneetai t noma ato, zhtn diastrcai tn nypaton paraxrm te pesen p atn xlw ka sktow, ka perigvn ztei kplhssmenow p t didax to kurou. 13 Anaxyntew d p tw Pfou poxvrsaw p atn pstrecen ew Ierosluma. 14 ato d dielyntew ngnvsin to nmou ka tn profhtn psteilan o rxisungvgoi prw t xeir epen: Andrew Israhltai ka o fobomenoi tn yen, kosate. yew to lao totou Isral jeljato tow patraw mn, ka tn tetrakosoiw ka pentkonta. ka met tata dvken kritw vw Samoul p to sprmatow kat paggelan gagen t Isral svtra Ihson, Ierousalm ka o rxontew atn toton gnosantew ka tw fvnw tn sunagvgw koloyhsan pollo tn Ioudavn ka tn sebomnvn sebomnaw gunakaw tw esxmonaw ka tow prtouw tw plevw ka pgeiran divgmn p tn Palon ka Barnabn, ka jbalon atow pnematow gou.

PRAJEIS APOSTOLVN

ew tw pleiw tw Lukaonaw Lstran ka Drbhn ka tn perxvron, lgontew, O yeo moivyntew nyrpoiw katbhsan prw mw: 12 kloun te diarrjantew t mtia atn jepdhsan ew tn xlon, krzontew 15 ka nyrvpoi, eaggelizmenoi mw p totvn tn matavn pistrfein p yein atow. 19 Eplyan d p Antioxeaw ka Ikonou Ioudaoi, mw eselyen ew tn basilean to yeo. 23 xeirotonsantew d atow kat

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Ka tinew katelyntew p tw Ioudaaw ddaskon tow delfow ti d zhtsevw genomnhw nastw Ptrow epen prw atow, Andrew delfo, mou. 14 Sumen jhgsato kayw prton yew peskcato laben j profhtn, kayw ggraptai, 16 Met tata nastrcv ka noikodomsv tn skhnn Daud tn peptvkuan, ka t kateskammna atw noikodomsv klejamnouw ndraw j atn pmcai ew Antixeian sn t Pal ka Barnab, Iodan tn kalomenon Barsabbn ka Siln, ndraw goumnouw n nmatow to kurou mn Ihso Xristo. 27 pestlkamen on Iodan ka delfn prw tow postelantaw atow. 34 35 Palow d ka Barnabw p Pamfulaw ka m sunelynta atow ew t rgon m sumparalambnein lllvn, tn te Barnabn paralabnta tn Mrkon kplesai ew Kpron.

pisthrzvn tw kklhsaw.

PRAJEIS APOSTOLVN

ke nmati Timyeow, uw gunaikw Ioudaaw pistw patrw d Ellhnow, pnematow lalsai tn lgon n t As&: 7 lyntew d kat tn Musan Ihso: 8 parelyntew d tn Musan katbhsan ew Trda. 9 ka rama mnete: ka parebisato mw. 16 Egneto d poreuomnvn mn ew tn proseuxn paidskhn tin xousan pnema pyvna pantsai mn, tiw O toi o nyrvpoi ktarssousin mn tn plin Ioudaoi prxontew, pollw te piyntew atow plhgw balon ew fulakn, paraggelantew t sfalsato atn ew t jlon. 25 Kat d t mesonktion Palow ka Silw proseuxmenoi mnoun tn yen, phkronto d atn o dsmioi: to desmvthrou, nexyhsan d paraxrma a yrai psai, ka pntvn t llhsan at tn lgon to kurou sn psin tow n t ok& ato.

33 ka paralabn atow n ken t r& tw nuktw lousen p tn nagagn te atow ew tn okon paryhken trpezan, ka gallisato Derantew mw dhmos& katakrtouw, nyrpouw Rvmaouw prxontaw, lyntew ato mw jagagtvsan. 38 pggeilan d tow strathgow pelyen p tw plevw. 40 jelyntew d p tw fulakw eslyon prw

PRAJEIS APOSTOLVN

lgai. 5 Zhlsantew d o Ioudaoi ka proslabmenoi tn goravn pnanti tn dogmtvn Kasarow prssousi, basila teron lgontew enai Palon ka tn Siln ew Broian, otinew paragenmenoi ew tn sunagvgn yeo, lyon kke saleontew ka tarssontew tow xlouw. 14 eyvw d tte tn Palon japsteilan o delfo poreesyai vw p tn ylassan:

taw Aynaiw kdexomnou atow to Palou, parvjneto t pnema ato nstasin ehggelzeto. 19 pilabmeno te ato p tn Areion Pgon - Pgou fh, Andrew Ayhnaoi, kat pnta w deisidaimonestrouw mw xeiropoitoiw naow katoike 25 od p xeirn nyrvpnvn yerapeetai paraggllei tow nyrpoiw pntaw pantaxo metanoen, 31 kayti sthsen epan, Akousmey sou per totou ka plin. 33 otvw Palow jlyen sn atow.

PRAJEIS APOSTOLVN

diatetaxnai Kladion xvrzesyai pntaw tow Ioudaouw p tw Rmhw, lg Palow, diamarturmenow tow Ioudaoiw enai tn Xristn, Ihson. epen prw atow, T ama mn p tn kefaln mn: kayarw g:

n sunomorosa t sunagvg. 8 Krspow d rxisungvgow psteusen didskvn n atow tn lgon to yeo. 12 Gallvnow d nyuptou ntow enai. 16 ka plasen atow p to bmatow. 17 pilabmenoi d pntew exn. 19 katnthsan d ew Efeson, kkenouw katlipen ato, atw d to Ihso, pistmenow mnon t bptisma Ivnnou. 26 o tw te rjato Aklaw proselbonto atn ka kribsteron at jyento tn dn [to yeo]. 27 boulomnou d ato dielyen ew tn Axaan protrecmenoi o Xristn, Ihson.

, .

PRAJEIS APOSTOLVN

1 Egneto d n t tn Apoll enai n Korny Palon dielynta t soudria simiknyia ka pallssesyai p atn tw nsouw, t te perierxomnvn Ioudavn jorkistn nomzein p tow xontaw t pnemata t ponhr t noma to kurou Ihso lgontew, Orkzv mw tn Ihson pt uo toto poiontew. 15 pokriyn d t pnema t ponhrn epen atow, Tn [mn] Ihson ginskv ka tn Palon pstamai, mew d tnew gnvstn psin Ioudaoiw te ka Ellhsin tow katoikosin tn Efeson, ka toiata rgtaw epen, Andrew, pstasye ti k tathw tw rgasaw epora mn stin, 26 ka yevrete ka koete ti o mnon Efsou o mnon d toto kinduneei mn t mrow ew pelegmn lyen, ll ka probalntvn atn tn Ioudavn: d Aljandrow katasesaw tn xera gneto ma k pntvn w p raw do krazntvn, Meglh Artemiw Efesvn. 35 katastelaw d grammatew tn xlon fhsn, Andrew Efsioi, kklhsan.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

Sekondow, ka Gow Derbaow ka Timyeow, Asiano d Tuxikw ka Trfimow.

tn Trda xri mern pnte, pou dietrcamen mraw pt. 7 En d t metekalsato tow presbutrouw tw kklhsaw. 18 w d paregnonto prw didjai mw dhmos& ka kat okouw, 21 diamarturmenow Ioudaoiw te ka Ellhsin tn ew yen metnoian ka pstin ew tn krion mn Ihson. ka nn do dedemnow g t pnemati poreomai ew Ierousalm, t n Ka nn do g oda ti okti cesye t prsvpn mou mew pntew poimnou, 30 ka j mn atn nastsontai ndrew lalontew diestrammna mnhmoneontew ti trietan nkta ka mran ok pausmhn met dakrvn met mo phrthsan a xerew a tai. 35 pnta pdeija mn ti otvw

PRAJEIS APOSTOLVN

katalipntew atn enumon plomen ew Suran, ka katlyomen ew Tron, diansantew p Trou kathntsamen ew Ptolemada, ka spasmenoi jelyntew lyomen ew Kaisreian, ka eselyntew ew tn okon Filppou to tata, parekalomen mew te ka o ntpioi to m nabanein atn ew poyanen ew Ierousalm tomvw xv pr to nmatow to kurou Ihso.

ginsyv. 15 Met d tw mraw tataw piskeuasmenoi nebanomen mayht. 17 Genomnvn d mn ew Ierosluma smnvw pedjanto mw o Ikvbon, pntew te paregnonto o presbteroi. 19 ka spasmenow kathxyhsan d per so ti postasan didskeiw p Mv#svw tow stoixew ka atw fulssvn tn nmon. 25 per d tn pepisteuktvn ew t ern, diaggllvn tn kplrvsin tn mern to gnismo vw pbalon p atn tw xeraw, 28 krzontew, Andrew Israhltai, bohyete:

zhtontvn te atn poktenai nbh fsiw t xilirx tw sperhw ti

PRAJEIS APOSTOLVN

gegennhmnow n Tars tw Kilikaw, nateyrammnow d n t plei tat, paradidow ew fulakw ndraw te ka gunakaw, 5 w ka rxierew dejmenow prw tow delfow ew Damaskn poreumhn jvn ntew t mn fw yesanto tn d fvnn ok kousan to lalontw moi.

soi poisai. 11 w d ok nblepon p tw djhw to fvtw kenou, bptisai ka plousai tw martaw sou pikalesmenow t noma ato.

=iptontvn t mtia ka koniortn ballntvn ew tn ra, 24 kleusen katntarxon Palow, E nyrvpon Rvmaon ka katkriton jestin Eg d ka gegnnhmai. 29 eyvw on psthsan p ato o mllontew

PRAJEIS APOSTOLVN

ps suneidsei gay pepolteumai t ye xri tathw tw mraw. d rxierew Ananaw ptajen tow parestsin at tptein ato t Farisaw emi, uw Farisavn: per lpdow ka nastsevw nekrn [g] gr lgousin m enai nstasin mte ggelon mte pnema, Farisaoi d tinw tn grammatvn to mrouw tn Farisavn diemxonto lgontew, tesserkonta o tathn tn sunvmosan poihsmenoi: 14 otinew proselyntew atn ew mw w mllontaw diaginskein kribsteron t per ato: mew eselyn ew tn paremboln pggeilen t Pal. 17 proskalesmenow d proskalesmenw me rthsen toton tn neanskon gagen prw s, xont ti lalsa soi. 19 pilabmenow d tw xeirw ato xilarxow atn.

.

PRAJEIS APOSTOLVN

kat to Palou. 2 klhyntow d ato rjato kathgoren Trtullow tata otvw xein. 10 Apekryh te Palow nesantow at to gemnow epaw, Otan Lusaw xilarxow katab diagnsomai t kay d& gunaik os Iouda& metepmcato tn Palon ka kousen ato

PRAJEIS APOSTOLVN

- sullalsaw met to sumboulou pekryh, Kasara pikklhsai, p Kasara yantou pepraxnai, ato d totou pikalesamnou tn Sebastn krina

PRAJEIS APOSTOLVN

labn, nairoumnvn te atn katnegka cfon, 11 ka kat psaw tw pistrcai p sktouw ew fw ka tw jousaw to Satan p tn totvn o peyomai oyn, o gr stin n gvn& pepragmnon toto. pisteeiw, basile Agrppa, tow proftaiw; oda ti pisteeiw. 28 d mnon s ll ka pntaw tow koontw mou smeron gensyai toiotouw pekklhto Kasara.

[] [] .

PRAJEIS APOSTOLVN

ew tow kat tn Asan tpouw nxyhmen, ntow sn mn Aristrxou flouw poreuynti pimeleaw tuxen. 4 kkeyen naxyntew peplesamen tn Kpron di t tow nmouw enai nantouw, 5 t te plagow t kat tn Kilikan ka Pamfulan diaplesantew katlyomen ew Mra tw Lukaw. pollw zhmaw o mnon to fortou ka to ploou ll ka tn cuxn katantsantew ew Fonika paraxeimsai, limna tw Krthw blponta kat Eraklvn: 15 sunarpasyntow d to ploou ka m dunamnou ntofyalmen Edei mn, ndrew, peiyarxsantw moi m ngesyai p tw Krthw mw eyumen, pobol gr cuxw odema stai j mn pln to ploou:

so. 25 di eyumete, ndrew: pistev gr t ye ti otvw stai kay d nautn zhtontvn fugen k to ploou ka xalasntvn tn skfhn ew mw metalaben trofw, toto gr prw tw metraw svthraw prxei:

PRAJEIS APOSTOLVN

Dioskoroiw. 12 ka kataxyntew ew Surakosaw pemenamen mraw trew, delfow pareklyhmen par atow pimenai mraw pt: ka otvw ew tn Rmhn lyamen. 15 kkeyen o delfo kosantew t per mn lyan sugkalsasyai atn tow ntaw tn Ioudavn prtouw: sunelyntvn d atn legen prw atow, Eg, ndrew delfo, odn nanton poisaw ote grmmata per so dejmeya p tw Ioudaaw, ote paragenmenw atow per to Ihso p te to nmou Mv#svw ka tn profhtn p kmmusan: mpote dvsin tow fyalmow ka tow sn kosvsin ka t khrssvn tn basilean to yeo ka didskvn t per to kurou Ihso

PROS RVMAIOUS

eodvysomai n t yelmati to yeo lyen prw mw. 11 pipoy gr pstevw zsetai. 18 Apokalptetai gr rg yeo p orano p psan taw piyumaiw tn kardin atn ew kayarsan to timzesyai t smata atn n atow, 25 otinew metllajan tn lyeian to yeo , , , , , , , nelemonaw: 32 otinew t dikavma to yeo pignntew, ti o t toiata

PROS RVMAIOUS

krneiw tn teron, seautn katakrneiw, t gr at prsseiw krnvn. odamen d ti t krma to yeo stin kat lyeian p tow t toiata rgn n mr& rgw ka pokalcevw dikaiokrisaw to yeo, 6 w katergazomnou t kakn, Ioudaou te prton ka Ellhnow: 10 dja d ka autow esin nmow: 15 otinew ndeknuntai t rgon to nmou graptn n nhpvn, xonta tn mrfvsin tw gnsevw ka tw lhyeaw n t nm:

gr n t faner Ioudaw stin, od n t faner n sark

PROS RVMAIOUS

Ioudaouw te ka Ellhnaw pntaw f martan enai, 10 kayw ggraptai lrugj atn, taw glssaiw atn doliosan, w spdvn p t xelh 17 ka dn ernhw ok gnvsan. 18 ok stin fbow yeo pnanti tn stnomen.

.

PROS RVMAIOUS

1 T on romen erhknai Abram tn proptora mn kat srka; Elogsyh t Abram pstiw ew dikaiosnhn. 10 pw on logsyh;

ew t enai bebaan tn paggelan pant t sprmati, o t k to

PROS RVMAIOUS

lpdi tw djhw to yeo. 3 o mnon d, ll ka kauxmeya n taw martvln ntvn mn Xristw pr mn pyanen. 9 poll on mllon di tw martaw ynatow, ka otvw ew pntaw nyrpouw ynatow ynatow p Adm mxri Mv#svw ka p tow m martsantaw p t perissean tw xritow ka tw dvrew tw dikaiosnhw lambnontew n zv dikaimatow ew pntaw nyrpouw ew dikavsin zvw: 19 sper gr di

PROS RVMAIOUS

tw djhw to patrw, otvw ka mew n kainthti zvw peripatsvmen. mhkti douleein mw t mart&: 7 gr poyann dedikavtai p tw smati ew t pakoein taw piyumaiw ato, 13 mhd paristnete t ynatow. 22 nun d, leuyervyntew p tw martaw doulvyntew d t ye, xete tn karpn mn ew giasmn, t d tlow zvn anion.

PROS RVMAIOUS

ste douleein mw n kainthti pnematow ka o palaithti grmmatow.

gr ti nmow pneumatikw stin: g d srkinw emi, pepramnow p o ylv [g] toto poi, okti g katergzomai at ll okosa

PROS RVMAIOUS

moimati sarkw martaw ka per martaw katkrinen tn martan n t srka peripatosin ll kat pnema. 5 o gr kat srka ntew t tw to yeo ox potssetai, od gr dnatai: 8 o d n sark ntew ye noikontow ato pnematow n mn. 12 Ara on, delfo, feiltai smn, o gr lbete pnema douleaw plin ew fbon, ll lbete pnema djan pokalufynai ew mw. 19 gr pokaradoka tw ktsevw tn tn leuyeran tw djhw tn tknvn to yeo. 22 odamen gr ti psa autow stenzomen uoyesan pekdexmenoi, tn poltrvsin to smatow fesato, ll pr mn pntvn pardvken atn, pw ox ka sn kndunow mxaira; 36 kayw ggraptai ti Eneken so yanatomeya lhn dunsetai mw xvrsai p tw gphw to yeo tw n Xrist Ihso t .

PROS RVMAIOUS

soi sprma. 8 tot stin, o t tkna tw sarkw tata tkna to yeo, doulesei t lssoni: 13 kayw ggraptai, Tn Iakb gphsa, tn d tyhmi n Sin lyon proskmmatow ka ptran skandlou, ka pistevn PROS RVMAIOUS xousin, ll o kat pgnvsin: 3 gnoontew gr tn to yeo dikaiosnhn, Pw pistevn p at o kataisxunysetai. 12 o gr stin diastol ggraptai, Vw raoi o pdew tn eaggelizomnvn [t] gay. 16 All PROS RVMAIOUS xrhmatismw; Katlipon maut ptakisxilouw ndraw, otinew ok kamcan kayw ggraptai, Edvken atow yew pnema katanjevw, fyalmow to postrcei sebeaw p Iakb: 27 ka ath atow par mo diaykh, tan flvmai tw martaw atn. 28 kat mn t eagglion xyro di gr t xarsmata ka klsiw to yeo. 30 sper gr mew pote yeo: w nejeranhta t krmata ato ka nejixnastoi a do ato. PROS RVMAIOUS xarontew, t ylcei pomnontew, t proseux proskarterontew, 13 taw kakn.

.

PROS RVMAIOUS kakn ok rgzetai: plrvma on nmou gph. 11 Ka toto edtew pla to fvtw. 13 w n mr& esxhmnvw peripatsvmen, m kmoiw poiesye ew piyumaw.

.

PROS RVMAIOUS kastow mn per auto lgon dsei [t ye]. 13 Mhkti on lllouw stin basilea to yeo brsiw ka psiw, ll dikaiosnh ka ernh ka marta stn.

PROS RVMAIOUS 1 Ofelomen d mew o dunato t syenmata tn duntvn bastzein, pnematow gou. 14 Ppeismai d, delfo mou, ka atw g per mn, kaxhsin n Xrist Ihso t prw tn yen: 18 o gr tolmsv ti lg ka rg, 19 n dunmei shmevn ka tertvn, n dunmei pnematow poisasyai ew tow ptvxow tn gvn tn n Ierousalm. 27 edkhsan koinnhsan t ynh, felousin ka n tow sarkikow leitourgsai atow.

pelesomai di mn ew Spanan: 29 oda d ti rxmenow prw mw n plhrmati elogaw Xristo lesomai. 30 Parakal d mw[, delfo,] PROS RVMAIOUS 1 Sunsthmi d mn Fobhn tn delfn mn, osan [ka] dikonon tw Aspsasye Prskan ka Aklan tow sunergow mou n Xrist Ihso, mo. 14 spsasye Asgkriton, Flgonta, Ermn, Patrobn, Ermn, ka 16 Aspsasye lllouw n filmati g. Aspzontai mw a kklhsai to kurou mn Ihso mey mn. 21 Aspzetai mw Timyeow sunergw mn.] .

PROS KORINYIOUS A

giasmnoiw n Xrist Ihso, klhtow goiw, sn psin tow pikaloumnoiw xarsmati, pekdexomnouw tn poklucin to kurou mn Ihso Xristo:

mn emi Palou, Eg d Apoll, Eg d Khf, Eg d Xristo. to Xristo. 18 O lgow gr to stauro tow mn pollumnoiw mvra stn, tow d szomnoiw mn dnamiw yeo stin. 19 ggraptai gr, Apol tw mvraw to khrgmatow ssai tow pisteontaw. 22 peid ka Ioudaoi atow d tow klhtow, Ioudaoiw te ka Ellhsin, Xristn yeo dnamin ka stn, ka t syenw to yeo sxurteron tn nyrpvn. 26 Blpete gr

PROS KORINYIOUS A

kg n syene& ka n fb ka n trm poll genmhn prw mw, t pnema to ksmou lbomen ll t pnema t k to yeo, na didaktow nyrvpnhw sofaw lgoiw ll n didaktow pnematow, pneumatikow ti pneumatikw nakrnetai: 15 d pneumatikw nakrnei [t] pnta,

PROS KORINYIOUS A

dvken. 6 g fteusa, Apollw ptisen, ll yew hjanen: 7 ste xrton, kalmhn, 13 kstou t rgon fanern gensetai, gr mra mvra par t ye stin: ggraptai gr, O drassmenow tow sofow n t panourg& atn: 20 ka plin, Kriow ginskei tow dialogismow tn

PROS KORINYIOUS A

maut snoida, ll ok n tot dedikavmai, d nakrnvn me boulw tn kardin: ka tte painow gensetai kst p to yeo. n Xrist: mew syenew, mew d sxuro: mew ndojoi, mew d timoi.

nexmeya, 13 dusfhmomenoi parakalomen: w perikayrmata to ksmou genyhmen, pntvn perchma, vw rti. 14 Ok ntrpvn mw grfv lgon tn pefusivmnvn ll tn dnamin, 20 o gr n lg basilea

PROS KORINYIOUS A

tow ynesin, ste gunak tina to patrw xein. 2 ka mew pefusivmnoi elikrineaw ka lhyeaw. 9 Egraca mn n t pistol m sunanamgnusyai

PROS KORINYIOUS A

6 ll delfw met delfo krnetai, ka toto p pstvn; 7 dh mn klptai ote pleonktai, o myusoi, o lodoroi, ox rpagew basilean yeo brmasin: d yew ka tathn ka tata katargsei. t d sma o t

PROS KORINYIOUS A

gegamhksin paraggllv, ok g ll kriow, gunaka p ndrw m tiw; m peritemnsyv. 19 peritom odn stin, ka krobusta odn xontew sin, 30 ka o klaontew w m klaontew, ka o xarontew w m [] . -

PROS KORINYIOUS A

yen, o tow gnvstai p ato. 4 Per tw brsevw on tn edvloytvn

PROS KORINYIOUS A

Barnabw ok xomen jousan m rgzesyai; 7 tw strateetai doiw cvnoiw pot; tw futeei mpelna ka tn karpn ato ok syei;

tw poimanei pomnhn ka k to glaktow tw pomnhw ok syei; 8 M ngkh gr moi pkeitai: oa gr mo stin n m eaggelsvmai. gnvmai.

.

PROS KORINYIOUS A 1 O ylv gr mw gnoen, delfo, ti o patrew mn pntew p tn Mv#sn baptsyhsan n t nefl ka n t yalss, 3 ka pntew t at pneumatikn brma fagon, 4 ka pntew t at pneumatikn pion gnesyai. 21 o dnasye potrion kurou pnein ka potrion daimonvn: o svysin.

.

PROS KORINYIOUS A ylv d mw ednai ti pantw ndrw kefal Xristw stin, kefal o gr stin nr k gunaikw, ll gun j ndrw: 9 ka gr ok sunyeian ok xomen, od a kklhsai to yeo. 17 Toto d paraggllvn enai, na [ka] o dkimoi fanero gnvntai n mn. 20 Sunerxomnvn on mn p t at ok stin kuriakn depnon fagen, 21 kastow gr t tw kklhsaw to yeo katafronete, ka kataisxnete tow m xontaw; t epv mn; painsv mw; n tot ok pain. 23 Eg gr parlabon epen, Tot mo stin t sma t pr mn: toto poiete ew tn mn nyrvpow autn, ka otvw k to rtou syitv ka k to pothrou diatjomai.

.

PROS KORINYIOUS A 1 Per d tn pneumatikn, delfo, o ylv mw gnoen. 2 Odate ti pnemati g. 4 Diairseiw d xarismtvn esn, t d at pnema: 5 ka xei. ll yew sunekrasen t sma, t steroumn perissotran mlow, sugxarei pnta t mlh. 27 Umew d ste sma Xristo ka mlh pntew pstoloi; m pntew proftai; m pntew didskaloi; m pntew PROS KORINYIOUS A 1 En taw glssaiw tn nyrpvn lal ka tn gglvn, gphn d emi. 3 kn cvmsv pnta t prxont mou, ka n parad t sm PROS KORINYIOUS A nyrpoiw lale okodomn ka parklhsin ka paramuyan. 4 laln lgeiw ok oden; 17 s mn gr kalw exaristew, ll terow ok okodometai. 18 exarist t ye, pntvn mn mllon glssaiw lal:

tleioi gnesye. 21 n t nm ggraptai ti En teroglssoiw ka n tow pisteousin ll tow pstoiw, d profhtea o tow pstoiw ll profhteein, na pntew manynvsin ka pntew parakalntai, 32 ka gunakew n taw kklhsaiw sigtvsan, o gr pitrpetai ataw lalen:

PROS KORINYIOUS A E d Xristw khrssetai ti k nekrn ggertai, pw lgousin n mn ggertai: 17 e d Xristw ok ggertai, mataa pstiw mn, ti ka di nyrpou nstasiw nekrn: 22 sper gr n t Adm pntew poynskousin, otvw ka n t Xrist pntew zopoihysontai. 23 kastow ti pnta pottaktai, dlon ti ktw to potjantow at t pnta.

cuxikn, stin ka pneumatikn. 45 otvw ka ggraptai, Egneto prtow 46 ll o prton t pneumatikn ll t cuxikn, peita t pneumatikn.

ti srj ka ama basilean yeo klhronomsai o dnatai, od t d kntron to yantou marta, d dnamiw tw martaw nmow:

PROS KORINYIOUS A prw mw tan Makedonan dilyv, Makedonan gr dirxomai: 6 prw mw pitrc. 8 pimen d n Efs vw tw penthkostw: 9 yra gr moi delfn. 12 Per d Apoll to delfo, poll pareklesa atn na neplrvsan, 18 npausan gr t mn pnema ka t mn. piginskete on tow toiotouw. 19 Aspzontai mw a kklhsai tw Asaw. spzetai Ihso mey mn. 24 gph mou met pntvn mn n Xrist Ihso.

PROS KORINYIOUS B

mn ka kurou Ihso Xristo. 3 Eloghtw yew ka patr to kurou paraklsevw tw nergoumnhw n pomon tn atn payhmtvn n w koinvno ste tn payhmtvn, otvw ka tw paraklsevw. 8 O gr ylomen mw gnoen, delfo, pr tw ylcevw mn tw genomnhw suneidsevw mn, ti n plthti ka elikrine& to yeo, [ka] ok n naginskete ka piginskete, lpzv d ti vw tlouw pignsesye, ok stin Na ka O. 19 to yeo gr uw Ihsow Xristw n mn t gr pstei stkate.

PROS KORINYIOUS B

pleonekthymen p to Satan, o gr ato t nomata gnoomen. mw n t Xrist ka tn smn tw gnsevw ato faneronti di o gr smen w o pollo kaphleontew tn lgon to yeo, ll w j

PROS KORINYIOUS BPages:   || 2 |
 


:

OCR Roland : ; ; 2007 ISBN 978-5-98124-191-8 : Allen Carr, Easy Way to Control Alcohol : , , , , . , ...

94(470-25) 63.3(2)- 78 , . , , - , . , , , ...

2/27 , 20 04 : 1. . , , , . ...

. . - - 2010 . . 11 www.brunov326.narod.ru 87.2 89 89 - . .. . . ., 2010, 110 . ISBN 5-85574-321-8 :...

21 2012 120 11 2011 N 21 2012 : 11 2011 N 204 1. , 2011, N 10) : ...

- .. G: , 2004 , . , , , ...

- : . . . 160 . . ISBN 0-9645621-0-3 (.) Alphee Lavoie. 1995 . : . I - , ...

2(16)/2014 -: .. 551.242.23:551.5:551.510 2014 . ; ; ; , - , .. E-mail:...

24 2014 . 480 (, ) : 1. (, ) . 2. , (, ) , ...

//, , 2006 ISBN: 5-17-033176-2 FB2: Roland roland@aldebaran.ru, 2006-08-06, version 1.0 UUID: DCA2E7BB-26BF-4BCE-B1D0-7904589F7C12 PDF: fb2pdf-j.20111230, 13.01.2012  . ? , , . , , , .  ....

2 . HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ./ 8 (8452) 26-46-18 , ! 13.12 19.12 48 (329) 7 2010 . 7 , . . . 3 . 2...

- ( ) 2. -11-01 53 04 2011 . , ..., . .. ...

26 2011 8 06 2003 131- , ...

- 2012 2013 1 .. 3 I - . 5 1.1. . 5 1.1.1....

, , , 2007 84 (82=) , , 2007 83.3 5 63 . ( , ) 82 (059) : , 82 (059) , , , ...

Vladimir Nabokov .. King, Queen, Knave , , . , (1928 .) . ( ..) (1968 .) (2013 .) - . . - - . 2013 : - , . . -...

, 200 ? . 21 , . 613.9 51.204 282 ! ...

28 1999 190 () 28 1999 19.12.1991 N 2060-1 (. 21.02.1992 N 2397-1; 02.06.1993 N 5076-1) , 20.10.1992 N 12 , ...

- - 2006 681.3.06 32.973.26-018.2 23 . . 23 Adobe InDesign CS2. .: -, 2006. 304 .: . ISBN 5-94157-857-1 , Adobe InDesign CS2. . ,...

. .., .., .., .., .. .., ..1,2, .A.2, ..1,2, ..1 1 1 , 2 .. ( ) ...


 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .