WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Брой 1 (98/486), февруари 2011 г. ntared@tu-sofia.bg

Посланикът на Република Франция Н. Пр. Филип Отие (вляво) и деканът доц. Иван Момчев поздравиха абсолвентите на ФФОЕ.

Директорът инж. Сте-

фка Попова

приема поздравление по

случай 40годишния

юбилей на

ЦИР.

информационна

2 НТА Cup предостави прекрасна на световните финали - Марвъзможност студентите да се тин Кулов.

срещнат с най-добрите млади специалисти от цял свят и да Започна и регистрациясе убедят, че могат да проме- та за тазгодишното издание нят света. на Imagine Cup. В състезаниВсеки студент от отборите Майкрософт България. С отбора „Крали Марко“ на ето има 5 основни категории „Ithink“ и „Крали Марко“ от Двата проекта, с които Бъл- Здравко Георгиев, Камен Авра- (Софтуерен дизайн, ВградеТУ, които взеха участие в све- гария се представи на све- мов и Цветан Шошков, Бълга- ни системи, Разработка на игтовните финали на най-голя- товните финали през 2010 г., рия за пръв път имаше участие ри, Медии и Windows Phone мото технологично състеза- показват как модерните тех- и в категорията Вградени сис- 7) и четири допълнителни ние за младежи, получи (7.02.) нологии могат да са полезни теми. Техният проект „Green (Interoperability, Windows Windows Phone 7 от Майкро- за решаването на най-сериоз- Monitor” отчита излъчването Touch, Orchard и IT). Всички те софт България. ните предизвикателства пред на вредните емисии на автомо- дават възможност на младежиВпечатлен съм от ентусиа- човечеството. била. Данните се изписват на те да се класират на световните зма и професионализма на те- Проектът на отбора „Ithink“ дисплей пред шофьора и той финали и да спечелят награди.

зи млади хора. Те познават в е интерактивно приложение за получава съвети как може да До момента от България има детайли най-новите техно- опазване на здравето на път- намали вредните излъчвания. регистрирани повече от логии, не се боят да експери- ниците, за борба с детските На световните финали участници, а в световен мащаб ментират и съм уверен, че ще болести и запазване здраве- участваха 400 отбора – от тях те са повече от 150 000.

продължават да ни изненад- то на майките чрез предоста- 68 са в категорията Софтуерен В категорията Вградеват приятно със своите пости- вяне на информация и съвети дизайн и 15 отбора във Вграде- ни системи на първи кръг се жения, каза по време на наг- за най-често срещаните запла- ни системи. За втора поредна включиха 4 отбора, до втория раждаването Георги Ранделов, хи. За Евелина Димова учас- година България имаше и съ- вече достигнаха 2 – единият е изпълнителен директор на тието за втори път в Imagine дия в международното жури от ТУ.

дела на международната мрежа осигурена квартира, ментор от Teach For All. Тя дава възмож- бизнес сектора, продължаващи ност на инициативни и моти- обучения и достъп до междунавирани млади хора да преми- родната мрежа от млади учинат специално обучение как да тели-лидери през двете години преподават ефективно, след ко- на работа си в училище. Те ще ето да работят две години като бъдат обучени как да ползват редовни учители в български практиките, които всеки успеучилища. шен ръководител владее, за да Търсят се кандидати от раз- осигурят на учениците си ефекнообразни специалности с ви- тивен учебен процес, така каксоки постижения, тъй като има то лидерите в бизнеса осигуряразработена програма за раз- ват забележителни резултати.

витие на лидерски умения у Тези практики са поставянето тях. Те ще бъдат обучавани да на високи цели, интензивна рапреподават по модела „Препо- бота с учениците и родителидавай като лидер” и ще полу- те им, планиране и ефективно чат педагогическа правоспо- изпълняване на плана, непресобност. Учителите на „Заедно къснато повишаване на ефекта в час” ще работят с ученици, от работата си, упоритост и поЗа първа година страната ни тъп на всяко дете до качествено които имат най-голяма нуж- следователни усилия, въпреки има програма, която дава въз- образование. да от подкрепа за развиването предизвикателствата.

можност на завършващите сту- Това е програмата за моти- на пълния си потенциал. Зато- След като преминат през денти и алумни от инженерни виращи учители. Тя се ражда ва учителите ще поставят висо- двегодишната програма, учитеи ИТ специалности да имат ра- преди 20 години в САЩ, а днес ки цели на екипа си от учени- лите на „Заедно в час” могат да бота, която едновременно раз- успешно се прилага в 18 страни ци и ще ги ръководят в тяхното продължат да преподават или вива лидера у тях и помага за от цял свят. В България „Заедно изпълнение. да се развият в друг предпочиразрешаването на национа- в час” е неправителствената ор- Одобрените за програмата тан от тях сектор. И в двата слулен проблем – липсата на дос- ганизация, която адаптира мо- ще получават месечна заплата, чая те остават част от мрежата информационна НТА На Общо събрание (15.12.2010 г.) на Студентския съвет за попълване на постоянно действащи комисии, квотите бяха запълнени по следния начин:

• Комисия Социално-битови въпроси на учащите се: председател Мария Петрова - 3 курс, ЕФ и членове: Антон Шкодров курс, ФФОЕ; Георги Диков - 4 курс, СФ; Даниела Гаврилова - курс, СФ; Диляна Колева - 2-ри курс, МИЕТА, Димитър Георгиев - 4 курс, ФЕТТ; Емрах Бекир - 3 курс, ФА; Михаил Стефанов - 2 За пореден път сме щастливи, че можем да станем общесткурс, ЕМФ, Николай Йорданов - 3 курс, СФ; Тодор Попов - 1 курс вен изразител на уважението към труда и постиженията на усмаг., ФаГИОПМ. пели млади българи, каза г-жа Боряна Кадмонова, изпълнителен директор на Фондация „ЕВРИКА”, на церемонията по връчване (19 януари) на годишните награди, статуетка „ЕВРИКА” и диплом. Особено приятно е, когато зад гърба ни са повече от 20 години. Отличията се присъждат на специалисти до • Комисия Учебна дейност: председател Гергана Йорданова - години за техните значими постижения в науката, за изобрекурс, магистър ФА и членове Борислав Иванов - 3 курс, ФА; Де- тения с голяма обществена значимост, за постижения в упрасислава Хайверова - 4 курс, СФ; Димитър Върганов - 4 курс ФЕ- влението на стопански организации и за най-високи резултати ТТ; Ели Йотова - 1 курс, магистър ФКСУ; Иван Христов - 2 курс, в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежеФЕТТ; Стоян Костов 2 курс, ТФ. годни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постиКомисия Връзки с обществеността: председател Юлия Кю- жения в съответната област и широко популяризиране сред чукова - 3 курс, МФ; Владимир Ангелов - 4 курс, ФКСУ; Гергана обществеността на най-талантливите и способни млади хора, Райковска - 2 курс, СФ; Елена Пейчева - 3 курс, МФ; Изабела Ива- на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред нова - 2 курс, ФТК; Лидия Конецовска - 3 курс, МФ; Мария Ми- младото поколение.

ланова - 3 курс, СФ; Теодора Ангелова - 3 курс, МФ; Яна Василе- Лауреати за 2010 г. станаха: ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА ва - 4 курс, СФ. - д-р Развигор Дърленски, Медицински университет – София;

• Kомисия Стипендии: председател Крум Димитров - 3 курс, ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ – Петър Лозанов, ХимикотехнолоФЕТТ; Васил Василев - 4 курс, ЕМФ; Десислава Цветкова - 4 курс, гичен и металургичен университет; ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР – ЕМФ; Иван Кулин - 1 курс, ФЕТТ. Елена Маринова, СУ „Св. Кл. Охридски” и ЗА МЛАД ФЕРМЕР • Финансова комисия: председател Иванка Мартинова - 3 - Димитър Николов, Аграрен университет – Пловдив.

курс, СФ; Нели Иванова - 4 курс, МТФ; Добрин Велев - 4 курс, Те получиха наградите си от министъра по управление на ФА. средствата от ЕС Томислав Дончев.

Юлия Кючукова, 3 курс, МФ на Teach For All за хора, анга- вършва по инициатива и с фижирани в проблемите на обра- нансовата подкрепа на фонзованието и обединени от ми- дация „Америка за България”.

сията да се осигури качествено Корпоративните партньори образование на учениците, ко- на организацията подкрепят ито нямат достъп до него. младите учители чрез възможВсяка година организатори- ности за менторство и стаж.

те ще търсят най-амбициозни- Академични партньори са найте завършващи студенти, ще престижните магистърски произбират най-добрите от тях и грами в света от университети ще им осигурява работа в учи- като Harvard Business School, лище. Това е дългосрочна ини- Columbia University Law School, Младият и ентусиазиран екип на BEST София предлага на циатива, която ще помага на Princeton – Woodrow Wilson вниманието ни BEST Engineering Week, ново по рода си кариерно учениците да развият потенци- School of Public Affairs и др. Те събитие - възможност за още по-качествена връзка между стуала си, ще ги мотивират за по- признават опита на премина- денти и компании. Целта е чрез новаторско мислене да се съчетавече знания и ще променя жи- лите през програмата като ли- ят най-новите европейски тенденции и богат опит, за да се даде вота им чрез образованието. дерски и имат програми, с кои- възможност на българските студенти по технологии да покажат „Заедно в час” е подкрепена то ги подкрепят. на практика пред водещите компании в България и Европа на от МОМН, а дейността й се из- какво са способни.

BEST (Борд на Европейските Студенти по Технологии) е евроДо 15.01. 2011 г. бе първият краен срок за подаване на пейска младежка нeстопанска организация, чиято цел е да осикандидатури. Редакцията научи, че към момента двагури на студентите възможност за допълнително образование и найсет кандидати от ТУ са регистрирали на уебстрапрофесионално развитие с помощта на разнообразни събития и ницата на организацията желанието си да се включат инициативи.

в конкурса. Сред тях има членове на Board of European На откриването ще се представят участниците, а компаниите Students of Technology. Вторият краен срок е 15 април. Всеще зададат практическите задачи.

ки желаещ студент, който завършва висшето си образоЗа повече информация : http://www.eweek.bestsofia.org/ вание преди 1 септември 2011, може да кандидатства директно на www.zaednovchas.bg П редставете си Центъ- души персонал. Днешният му телна машина М220М. На съ- инж. Феб Павлов и настоящирът за информацион- облик е след преструктурира- щия модел е изчислена (1961 ят маг. инж. Стефка Попова.

Интернет и всичко, каквото УИЦ при ВМЕИ e създаден навт Юри Гагарин. Тя е има- и внедряват (от 1976 г.) автое свързано с него, изчезва. А на 6 май 1970 г. Той е първи- ла за вход перфокарти, външ- матизирани информационпредставете си, че изобщо го ят и най-голям изчислителен на памет, магнитен барабан ни системи и бази от данни.

няма – тогава ще се върнем център във ВУ на България, и за програмиране: машинен Широко приложение и в страповече от 40 години назад. чиято цел е да обслужва учеб- език, алгоритмичен език Ал- ната намират разработениЦИР води началото си от ния, научноизследователския гол, а по-късно Фортран. С те системи: за кандидатстуУчебно-изчислителния цен- и административен процес на нея за една година са се реша- дентски прием (КСК и ЕКОС);

тър (УИЦ) и е продължи- университета. Два месеца по- вали 202 задачи на преподава- за контрол на учебния протел на дейността на големия късно (8 август 1970 г.) е пус- тели, докторанти и студенти - цес „АСИС*89” и УИСС; за Учебно-изчислителен ком- ната в редовна експлоатация резултат изключително добър финансово-счетоводни дейности УОНА, „Резервации” плекс (УИК) от 1984 г., със 120 руска електронна изчисли- за времето си.

Проф. д.т.н. Румяна Цанкова - ръководител на колектива, създал първата управленска информационна система „АСУ УИЦ като структурно звено нето на учебните планове в технологии и изкуствения инв Центъра за приложна мате- основата на всички информа- телект. Това подхожда на водеРаботата по „Автоматизи- матика (ЦПМ). Колективът бе ционни и управленски реше- щия технически университет раната система за управление интегрален, научни работни- ния. Даже в днешни дни много в страната и на едно от доказана ВУЗ", започна само четири ци и преподаватели от ЦПМ университети все още не мо- лите се със своя професионагодини след откриването на и проектанти и програмисти гат да осъществят тази осно- лизъм водещи звена в него.

НТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

и др. През 1992 г. УИК става инициатор че преди появата на и внедрява интернет и електронна поща персоналните комчрез изграждане на първата хетерогенна пютри, центърът е компютърна мрежа с арендувана връзка бил единственото към глобалната академична мрежа. След място в университеразвитието на мрежата се разработват и та, където е могло да първите университетски сайтове. се осъществи елекДнес ЦИР изпълнява задачи в три на- тронна обработка правления: Информационна мрежа и ко- на задачи. И до днес муникации, Информационно обслуж- ЦИР е запазил осване и Обслужване на учебния процес в новната си функция компютърните зали на ЦИР. на Учебен изчислиСпециалистите от центъра осигуря- телен център. Възват със средствата на информационни- питаниците му са те технологии комуникационната и ком- приети навсякъде по пютърната инфраструктура на всички света.

факултети, департаменти, обслужващи Възхитен от ви- ЦИР носи името (от 1998 г.) на проф. Любен Панов, звена и ресурси на университета. Пре- дяното през 1999 възпитаник на Държавната политехника, специалг., Радой Ралин за ност Самолетостроене, първият защитил дисертацидоставят компютърни ресурси, софтупърви път от ком- онен труд във ВМЕИ.

ер, консултации, документация и всичко необходимо за ефективното им използ- пютър в ЦИР се заизчислителна техника в инженерните изследвания той ване. Отговарят за проектирането, из- познава с глобалната мрежа и участва полага много усилия за поставяне на началото за обуграждането и поддържането на Универчение по програмиране на специализанти и студенти ситетската компютърна мрежа (УКМ) и в литературно-дисот ВМЕИ. Създава и провежда първия курс по „Теория нейното свързване към интернет и дру- кусионен сайт със и практика на използването на ЕИМ”. За активна преги национални и международни акаде- стихотворно пос- подавателска, научна и административна дейност е мични мрежи. Осигуряват обслужване- лание, посветено на носител два пъти на орден „Кирил и Методий”.

то и нормалното протичане на учебния изкуството („арс” процес в компютърните зали на ЦИР. на лат. език). щите очаквания към екипа от специалиОсигуряват системно поддържане и ак- В приветствието си на празника проф. сти: поддържането и комуникацията на туализация на главния WEB сървър на Камен Веселинов отбеляза впечатля- съществуващите системи, оборудване, ТУ който предлага актуална информаващата история на центъра и неговото изграждане на мрежата и обслужване на ция за администрацията, отделните фа- значение за университета. За всеки мо- бъдещата библиотека и на изграждащия култети, департаменти и самостоятелни дерен университет са много важни две се Център за върхови постижения. Вие звена, кандидатстудентска информация, неща: библиотеката и неговата инфра- ще се справите все така успешно, израучебна дейност, научноизследователска структура, подчерта той. Технологични- зи надежда той, благодари на всички от дейност и др. Администрират централен те възможности драматично променят името на ръководството и пожела на коWEBCAST сървър, който заснема, обра- и дейностите. Сега ЦИР поддържа доста легите удовлетворение от техния труд.

ботва и публикува видеоматериали и ин- голяма мрежа, персоналът на центъра се В отговор инж. Стефка Попова благоформация за различни събития, които се справя успешно със задачите и отговаря дари на всички, допринесли с усилията и предават на живо. на изискванията на учебния и изследо- професионализма си за успешното развиСега дори не можем да си представим, вателския процес. Ректорът очерта бъде- тие на центъра.

Бях назначен за директор специалистите по изчислител- един компютър М220-М - го- (общо взето без опит в обласна 20.11.1969 г. Много преди та- ната техника бяха много мал- леми сандъци, които стовари- тта на изчислителната технизи дата обаче, като препода- ко. На международно съвеща- ха на двора между 1 и 2 блок. ка, с изключение на инж. Емил вател в катедра Електроника, ние научих от руските колеги Същата година направихме Лазаров, също завършил ЛЕработех за създаването на та- за най-новия руски компютър постъпки пред Министерство ТИ. Някои от назначените инкъв център, задача възложена М220-М (с 45-разрядна ма- на просветата за щат. Първите женери и програмисти, доот проф. д.т.н. Йордан Боянов, шинна дума и външна памет ми задачи бяха: монтиране на като бях директор (1969-1973) тогава зам.-ректор и ръково- с магнитни барабани и лен- компютъра във 2-и блок, кой- са: Лука Луков, Владо Гюлев, дител на катедра Електроника. ти). Написах доклад до рек- то бе определен за УИЦ, на- Райна Павлова, Величка АнПредпоставка за това бе моята тора чл.-кор. проф. Никола значаване на основния пер- гелова, Дочка Маринова, Ана кандидатска дисертация (1965 Наплатанов, в който посочих, сонал и разработка на проект Ямакова, Орлин Ковачев, Феб г.) в областта на изчислителна- че за нуждите на униерсите- (чрез НИС) за изграждане на Павлов, Лариса Любенова, Вета техника, защитена в Ленин- та са необходими 2 компютъ- УИЦ. Бях определен за ръко- селка Пашева и др.

градския електротехнически ра М220-М. През 1969 г., преди водител на договора, чиято Главната задача по проекуниверситет (ЛЕТИ). Тогава моето назначение, бе закупен стойност бе около 1.5 млн. лв., продължава на стр. продължение от стр. са към инженерното обучение, отбелязвам го, защото всяко пейските университети; около 3%. Всъщност, универпроизводство се движи от инженери и това трябва да е на • отлив от инженерно- ситетът извършва ориентивниманието на обществото. С тези думи ректорът проф. то обучение на българските ране към качествено и елитно Камен Веселинов представи на специална пресконференция абитуриенти. обучение в магистратура.

акцентите на Прием 2011. Намаляване с 10% на бакалавърско- Отчитайки реалните усло- Това означава, че няма да то обучение и увеличаване с 50% на приема в магистърската вия на Кандидатстудентската приемаме немотивирани и нестепен. Актуализиране на три бакалавърски специалности с борса, извършихме преструк- подготвени кандидат-студенпромяна в учебните планове. туриране на заявените за обу- ти. Въведохме минимален НТА В лунна вечер от предколедните дни дрим Интернет, и че дори в документа – остана на своето си мнение.

в края на ХХ-ти век, по телефона ми се молба за първо участие на университета След няколко дни, на празника Нообади съседът от 40 години - поетът Ра- в Интернет чрез „Сдружение за универ- ва година, по БНТ личеше, че България дой Ралин. Предложи името „Казанова” ситетска и научноизследователска ком- е от малкото държави (като Русия), коза новата ми компютърна програма, за- пютърна мрежа” – УНИКОМ-Б (предсе- ито не празнуват началото на Хилядощото му се бях оплакал, че не успявам дател акад. К. Боянов) е било добавено летие - Милениум. БНТ пусна филма с да си измисля име. Още преди години, допълнително името на втори предста- Радой Ралин във файтон в края на следкогато подреди стихосбирката „Влюбе- вител на университета, който за негова ващата 2001 г.

ни булеварди” на баща ми, той ме убеж- чест никога не се възползва от това. Постепенно от видяното на моя комдаваше, че и компютрите трябва да но- Календарът, закачен на компютъра, пютър Радой Ралин се разпали и реши сят свободната потентност. Благодарих сочеше, че се намираме в подножието да забие римуван текст в интернет фоза идеята за име и го поканих да види на ново хилядолетие. Радой Ралин бе- рум. За спомен поетът записа текста и в действие това любимо световно чудо ше поканен да изиграе роля във филм на на лист. Веднага настана суматоха в свеинтернет. Той само беше чел за интер- БНТ по разказа „Последният ден на XX товната мрежа, защото интернетаджиинет. Канех с основание, защото по-къс- век” на Иван Вазов, публикуван на 30 те не се сещахме какво е APC.

но (1992 г.) като директор на Учебния декември 1899 г. След 25 века Радой Ралин в подножиизчислителен комплекс в университе- Въпреки очевидното, изразено в раз- ето на Новото хилядолетие беше издигта – сега ЦИР, инициирах внедряване- каза, мнение на Иван Вазов, че нови- нал интернет до първия афоризъм на то на първата хетерогенна компютърна ят век започва от нулева година, както Хипократ (“Ars longa, vita brevis!”) в стих:

мрежа с глобална връзка за Интернет и Радой Ралин, така и БНТ и тогавашни- Животът е кратък, изкуството е вечно!

електронна поща, въпреки здравия ака- ят президент обявиха, че новото столеКогато цялата планета демичен консерватизъм. тие (в случая и хилядолетие) започват На сутринта влязохме в кабинета. в първата година. Убеждавах Радой Равойните и всички разузнавания Включих компютъра и се хлъзнахме в лин, че в случая главно е възприятието поетичната част на Интернет. Р. Ралин на хората и важна е промяната на пърсимволът на войната и насилието се възхити на свободата на общуване и вата цифра в числата от 1999 на 2000, а осъди крадливото публикуване без ав- не астрономическото и историческото торски права и разпространението на броене след Христа.

Дори компютрите безотговорни идеи. Разказах за недове- разпознават само „проблем 2000”. И заВл. Л. Станчев рието, което сме преодолели, за да вне- щото в 525 г. сл. Хр. - Папата поръчва на бал 14, който ще ограничи кции в учебните планове. Тава Индустриално инженерство Всичките ни усилия, вклюдостъпа на недобре подготве- са специалностите Индустри- (на английски език). Обуче- чително и разширената рените. Приемът ще бъде по спе- ални технологии, Проекти- нието в тях се извършва по кламна дейност, са насоциалности още при кандидат- ране и технологии за облекло съвместни учебни планове с чени към привличане на стването. Надяваме се това да и текстил и Машиностроене чуждестранни университети. мотивирани и подготвени засили мотивацията канди- (посочени са новите наимено- Издават се съвместни, между- кандидат-студенти, желаещи дат-студентите да „атакуват” вания). Единствената специ- народно признати дипломи. да се посветят на инженернажеланата специалност. алност, в която извършваме Конкурсните изпити отно- та професия. Авторитетът на Какво предлага и какво из- прием след средно образова- во ще се проведат на два ета- ТУ е без конкуренция в Бълисква университетът от жела- ние в ОКС „магистър” с петго- па – предварителен и редовен. гария и познат далеч зад граещите да следват в ТУ? дишно обучение, е Електроин- Изтеглихме началото на кан- ница, най-вече чрез нашите Приемът в ОКС „бакала- женерство (на френски език). дидатстудентската кампания. възпитаници, които се реаливър” с четиригодишно обуче- Предлагаме и други чуж- От края на м. януари приемаме зират като знаещи и можещи ние е по 26 специалности във доезикови специалности с заявки за участие в предвари- ценени кадри. Основното, кофакултетите на ТУ Извърприем по държавна поръч- телните изпити и по интернет. ето мотивира желаещите да шихме актуализиране на три ка: Компютърни системи и Актуализиран е справочни- учат при нас, е възможностот бакалавърските специал- технологии и Общо маши- кът на кандидат-студента 2011, та да получат познания и умености със съответните коре- ностроене (на немски език), където процедурите по кан- ния, които ги формират като Проф. Живка Овчарова, най-новият почетен доктор:

те – излъчват енергия и дъл- шите партньори и всички го се помни това, което казват участици в проекта, включи- Мнения и правят. Като активен и деен телно и ДААД, популярностПроф. д.т.н. Стоян Марков, директор на Националния ценчовек, който поставя високи та на немския факултет расте, тър за суперкомпютърни приложения: Искам да поздравя проф.

критерии към себе си, тя има както у нас така и в чужбина. Овчарова със заслуженото отличие, като човек, който е направил значителен принос за изграж- В момента се обучават над 600 много успешна кариера и е дал много на ТУ за развитие на виртудането на немския факултет и студенти, от които 30 чужде- алното инженерство. Оценката за нейната работа вече е дадена, за популяризиране на ТУ - Со- нци. От 2004 г. проф. Овчаро- познава я целият свят. Тъй като тя иска да се изобразяват събифия пред германската общест- ва е координатор на българо- тията в реално време, то те трябва и да се пресмятат в реално на фирми. Неоценима е ней- низира и подпомага обучениобещае нещо го прави винаги.

ната подкрепа при създаване- ето на студентите не само от то на Центъра по виртуално специалностите Общо машиот Карлсруе в учебната дейност. По програма Еразъм студенти инженерство и осигуряване ностроене и Компютърни сис- от СУ работят при нея по проекти, което е много важно за тяхна апаратура за над 50 000 ев- теми и технологии (на немски ното обучение. В областта на науката и международните проекро за Научноизследователска- език), но и цялостното разви- ти нашият Център за симулация, бизнес процеси и 3D визуализата лаборатория по виртуална тие на факултета. Използвай- ция е рожба на участието и помощта на проф. Овчарова, така че НТА отличие Топлоенергетика и автоматизация в Института по енергетика - Москва. Придобива докторска степен в ТУ- София и ТУ- Дармщат. Автор е на над научни публикации на английски, немски, български и руски в книги, сборници и научни списания с висок рейтинг, както и на над 70 доклада на международни конференции, семинари и в индустриални фирми от Европа, САЩ, Южна Америка и Азия.

Понастоящем тя е ръководител на Института по информационен мениджмънт в машиностроенето (IMI) и Центъра по виртуално инженерство (LESC) към - Искам да оставя следа, която да допринесе в положителен смисъл за възпи- две нейни стихотворения. През послед- се виждат чрез „очите” на техниката. А за танието и обучението на младите хора, а ните години особено, светът се промени. общуване на аватари да не говорим. Комусъщо и да покаже, че с този университет Все повече жени имат присъствие и мно- никацията във виртуална среда дава нови е свързана една личност, дала най-добро- го добри резултати в науката. Причината е, възможности за човешкото общуване, зато от себе си за неговото развитие. Човек че се подобриха условията на живот и же- щото тя реално не е възможна. Например оставя диря през целия си живот и трябва ните са по-разкрепостени, отколкото в ми- човек да „влезе” в биологична клетка или да има последователност. Това, което пра- налото, промени се и виждането на обще- в някаква наноструктура и от там да развя, и това, което съм аз, е в действителност ството по отношение ролята на жената, но говаря с някого, който също е „вътре” или моето последователно развитие. То започ- аз не съм феминист и не противопоставям „отвън” обекта. Когато хората се намират на в ТУ - София, когато бях на 18 години, половете. В съвременното общество жени- в такава среда те искат да общуват, да обза да премине през много други етапи, за те навлизат по-масово на отговорни длъж- съждат, защото имат същата база за дискуда се връщам от време на време в него и ности в администрацията и в науката съ- сия. Това е възможност да се обсъждат теда оставям своите положителни приноси. що. В института, който ръководя, около ми, които по друг начин не могат, защото Защитената през 1992 г. дисертация в ТУ 40% са жени, което е все още изключение не се виждат или не ги познаваме. Виртупослужи като база за получаване на вто- в Германия. Не всички са научни сътруд- алната среда разширява възможността за рата докторска степен в Германия, ако не ници, но аз преподавам и изследвам в ед- възприятие на хората. Такъв вид комунибях защитила в Дармщат, нямаше да стана на област, в която визуалното се смесва с кация не се случва само в областта на научпрофесор и т.н. Нещата са свързани логич- техническото и която е много атрактив- ните изследвания, но и в ежедневието чрез но и аз държа тази последователност да се на за жените, защото в нея те виждат лич- социалните мрежи. С тези върхови технозабелязва, защото днешната почетна титла на перспектива за професионално разви- логии хората имат необходимост да общуе нейният връх и нищо не е случайно. тие. Шестото и седмото чувство е по-силно ват по целия свят, независимо от възраст, -Като вярва в нея! Като поставя пред -Шестото чувство е интуицията, а сед- виртуална среда, като се вземат предвид себе си много високи изисквания и кри- мото - възможността човешкият мозък всички сетива е нещо с много голямо знатерии за качество и човечност. Да си вър- много по-активно и по-организирано да чение за социалните мрежи.

шим работата както трябва, да бъдем чест- възприема и обработва информацията.

ни пред себе си и другите, да можем да Петте сетива възприемат информацията -Връзката с емоцията е много важна носим отговорност. Аз съм човек, който от външния свят, единствената възмож- от гледна точка на връзката на потребитедава пример и изисква първо от себе си, а ност човешкият мозък да бъде директно ля с услугите. Ролята на услугата нараства после от останалите. Аз не говоря за кари- включен във възприемане на информация и става все по-важна. Сега хората избират рение – времето. -Човешката комуникация във вирту- доволен или не. Много фирми вече се заВ едно стихотворение Станка Пен- ална среда винаги се осъществява на база- нимават с изследване на емоция, защочева пише: „Сама жена на път,/ това е та на техническите средства, които участ- то връзката с клиента е много важна. Обриск и неудобство / в този свят все още ват в тази комуникация. Връзката между ратната връзка чрез емоцията и мимиката мъжки.” Все още ли е мъжки светът на хората във виртуална среда е опосредстве- на клиента, на база на техниката, се опитва науката? на, защото самата виртуална среда се син- да извлече повече информация. Човек реаТя е любимата ми поетеса. Кога- тезира от компютрите. Дори, когато двама гира с цялото си тяло и това се установява то имам трудни моменти си припомням събеседници се виждат в реалната среда, те със сензори. продължава на стр. Кабелите, като част от индустриална- да предотвратява падане на кабелите и та дейност, крият рискове от възниква- по този начин да допринася за осигуряне на пожар, особено на места, където ване на достатъчно време за евакуация са концентрирани. Когато един кабел се на хората. Всички изисквания са описавъзпламени, това води до пожар по цяло- ни в съответните нормативни документо трасе. По тази причина има специал- ти. Според редица специалисти, патенни изисквания за пожарна безопасност товането и регистрирането на материала териал издържа продължителен периза използване на кабели в индустрията. Fire-Resistant Blockwork ROKUMARU од от време на температури до 105° С, но Част от стандартите в областта се отна- през юни 2008 г. е допринесло за послед- става крехък при колебания на темперасят към Директива 73/23 „Ниско напре- ващото развитие на негоримите кабели. турата. Сериозен недостатък е отделянежение“ на ЕС. Тя е въведена в България На основата му вече са разработени ка- то на хлороводород, въглероден оксид и чрез „Наредба за съществените изисква- бели, които имат не само оптимални екс- други хлорсъдържащи съединения при ния и оценяване съответствието на елек- плоатационни качества, но и добър ес- горенето му. Затова е добре тези кабели, трически съоръжения, предназначени тетически вид. Като основен материал да са безхалогенни. Те защитават по-доза използване в определени граници на в изработването му се използва слюда. бре предметите, тъй като в процеса на напрежението“. Характерна за Fire-Resistant Blockwork горене не се освобождават корозионни или съоръжението, към която са свър- През последните години внимание- контрол на важни обекти. Сред прилозани за период, достатъчен за евакуация то на специалистите е насочено към пре- женията им са електроцентрали (ТЕЦ на хората. Този период от време се пре- дотвратяване на разпространението на и АЕЦ), трансформаторни подстанции, смята за всяка конкретна задача и може огъня по трасето на кабела. Разработ- подземни железници, летища, обществеда бъде както няколко, така и десетки ми- ват се специални огнеустойчиви матери- ни сгради – болници, хотели, театри, кинути. За определеното време, в съответ- али. Огромните инвестиции, необходи- на, обществени и търговски центрове.

ствие със стандартите, кабелът трябва да ми за разработването им, са осигурени Става въпрос за места с голяма конценостане работоспособен. Производители- във връзка с развитието на космическите трация на човешки и материални ресурте дават информация за пожароустойчи- технологии. Става въпрос за напълно но- си, чиято сигурност в случай на пожар востта на предлаганите от тях кабели в ви огнезадържащи технологии. Постиг- трябва да бъде гарантирана. Водещите техническите им спецификации. нати са впечатляващи резултати относ- производители предлагат кабели, отгоЦелта на настоящата статия е да запоз- но незапалване и неразпространение на варящи на изискванията за огнеустойчинае читателя с видовете негорими и не- огъня. Много от тези технологии са па- вост до 180 минути.

разпространяващи горенето кабели. До- тентовани. Вече се предлагат кабели, на- Изолационен материал, намиращ прибрият избор на подходящ кабел включва правени с еластомери на полиуретанова ложение в областта, е омреженият полиеизбор на качествен, с възможно най-мал- основа, които в момента се тестват и се тилен или crosslinking polythene. Използко скрити разходи за инсталация и екс- приемат като много перспективни. Ос- ват се още наименованията HDXLPE, плоатация продукт, отличаващ се с дълъг новното тяхно предимство, наред с огне- XLPE и PEX. Омрежването е процес, при експлоатационен срок. В чуждестран- устойчивостта, е високата им гъвкавост. който линейните макромолекули на поната литература тези кабели са позна- Еластомерните кабели се използват ка- лиетилена формират напречни връзти като fire-resistant cables или по-рядко то заместител на класическия шлангов ки помежду си. Получената по този наfireproofing cable. В българските техниче- кабел. Устойчиви са на нараняване и са чин структура е с по-голяма устойчивост ски среди се наричат огнеустойчиви, по- по-корозионноустойчиви от традицион- на материала на високи температури, жаробезопасни, както и неразпростра- но използваните кабели. Разработени са вътрешно налягане и износване, вследняващи горенето. както силови, така и контролни кабели. ствие триене. Също така омрежванеДобре е да се има предвид, че не тряб- то позволява значително да се подобрят ли, а на влагането им в цялостни кабелни ристики на полиетилена. Образуванисистеми, устойчиви на разпространение- Широко използван изолационен ма- те къси вериги са нестабилни и бързо се то на пожар. За целта се използва специ- териал е поливинилхлоридът с наимено- свързват помежду си в структура, подобална пожаробезопасна кабелна арматура.

вание Polychloroethene. Наричан широко на на кристална решетка. Кабелите с омНапример много важна част е кабелоно- PVC, този полимер се получава при по- режен полиетилен се използват при максещата конструкция. Необходимо е тя лимеризация на винилхлорид. Този ма- симална температура от 250° С в режим НТА лите в експлоатация да придобият нови турата на топене на медта е 1050° С. Изу- е устойчива и на нефтопродукти, на кискачества. Съществен въпрос е, че кога- мително е, също така, че кабелът е годен лород и озон. Обикновено тези кабели са то сградата вече е построена, изгражда- за работа в продължение на един час при с обвивка от стъклотъкан, която им принето на нова структурна кабелна система тези условия. Провеждат се изпитания и дава по-голяма механична здравина. Ране винаги е лесно. В подобни приложе- на нови видове кабели, издържащи 1000° ботят успешно в температурен диапазон модули от пожароустойчив еластомерен Институт за изследване на обществата и знанието при БАН Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Разширяване на перспекти- фесионална реализация в гра- инженери, хуманитари и об- • Иновация през погледа на вите за професионална карие- нични области между науката ществоведи. В мултидисци- учения - изготвяне и управлера в общата предприемаческа и практиката” от Оперативна плинна среда те преминават ние на технологичен проект;

рамка на икономика, основана програма “Развитие на човеш- обучение по качествено нова • Научна среда и научна на знание и ефективно впис- ките ресурси”. Финансирането програма за базови изследо- етика в условията на трансфер ване на новото поколение уче- се осъществява с подкрепа на вателски умения, ориентира- на знание към практиката;

ни в процеса на изграждане на Европейския социален фонд на към съвременните измере- • Предприемаческо повеЕвропейското изследовател- по схемата за предоставяне на ния на професията на учения. дение и кариера – специфика ско пространство, е амбици- безвъзмездна финансова по- Основен акцент е развиване на корпоративната среда през озната цел на изследователски мощ “Подкрепа на развитие- и усъвъшенстване на умения- погледа на учения;

екип от Института за изслед- то на докторанти, пост-докто- та за комуникация на младия • Умение за комуникация, ване на обществата и знани- ранти, специализанти и млади учен с общности извън дис- включваща подтемите: Ефекето при БАН (ИИОЗ). След учени”. Партньори в проекта циплинните ограничения на тивна презентация пред посерия от изследователски про- www.nauka-i-biznes.eu са СУ неговата научна специалност требителя, Писане на текст, екти за ролята на науката и “Св. Климент Охридски”, Ин- и отвъд границите на изсле- Работа в екип извън акадетрансформациите в професи- ститутът за етнология и фол- дователската дейност - с по- мичната лаборатория и рабоята на учения в съвременно- клористика с Етнографски тенциалните потребители на та в мрежа, Комуникация с то общество, от началото на музей при БАН и „АИСП Ме- научни резултати, с потенци- различна аудитория – потенсептември 2009 г. институтът дицински център за интегра- ални работодатели и спонсо- циални потребители, неспее водеща организация по из- тивна медицина” ООД. ри, с широката общественост. циализирана публика и пред пълнение на двугодишен про- В целевата група участват За тази цел програмата включ- научен форум;

ект “Разширяване на уменията млади учени от СУ ХТМУ ТУва теоретични и преди всич- • Организация на професии квалификациите на младия София, от институти на БАН ко практически занимания по продължава на стр. учен – предпоставка за про- - физици, химици, биолози, следните теми:

електроинженерство в ТУ е един от депрограма. (За настоящата учебна ветте в света, акредитирани от Франция.

своята реч посланикът сподели, че е иззавършване на магистратура.

ключително щастлив да присъства на на политика в областта на технологии- 1 млн. жители. Днес вие получавате документ за втоте и иновациите. От 2003 г. има приета Г-н Отие потвърди, че френското по- рото голямо постижение в живота си, програма в тази област, която по-къс- солство ще продължи да подкрепя фа- обърна се към випускниците ректорът но се вписа в общата стратегия за разви- култета: по отношение обучението на проф. Камен Веселинов. Първото е, че тие и иновации на ЕС до 2020 г. Той из- преподаватели, по отношение на докто- сме ви приели а второто, че завършвате рази изключителното си задоволство от рантското училище и по отношение на френския факултет, където изискваникачеството на обучение. Вие сте избра- езиковата подготовка по френски език ята са значително по-високи, дори само ли едновременно да учите технически на кандидат-студентите за франкофон- от гледна точка на езика. Вие сте получинауки и френски език. Точно по такъв ската програма. ли едно добро обучение, добра подготовначин днес и утре се изгражда евро- На ниво ЕС е неизбежно да се рабо- ка и не се съмнявам в бъдещата ви допейското гражданство. Франкофонска- ти по многостранни програми и посол- бра реализация. България има нужда от та програма от 1994 г. насам е подготви- ството ще ви подкрепи в тази насока. вас. Ние в университета имаме нужда от ла около 350 инженери. Поради факта, че Вие сте част от европейската политика вас, на които да предадем това, което сме английският език е предпочитан, когато в областта на иновациите, заключи той. правили досега, това, което сме постигстава дума за научни изследвания, за ин- Абсолвентите ни са много ценени на нали, за да го пренесете нататък.

женерни и технически знания, дължа да трудовия пазар във високотехнологични Благодаря ви за усилията, които сте подчертая, че трябва да бъдете поздра- компании у нас и извън страната, похва- положили, за да завършите университевени, че сте избрали да следвате с френ- ли възпитаниците деканът на факултета, та - те не са малки.

ски език. Разбирам, че голяма част от вас доц. Иван Момчев, като допълни, че ак- Помнете вашата Алма матер, вашивладеят повече от 2 чужди езика, това е редитацията и партньорството с водещи те преподаватели, връщайте се тук всеки задължително условие да се впишете в френски университети ни задължава да път, когато имате нужда от осъвременямобилността не само географски, но и в предоставяме същото качество на обуче- ване на знанията, от нова подготовка, за интелектуалната мобилност. Франция е ние. Акредитацията дава право на при- вашата реализация, тук винаги ще намесред първите 5 страни по брой на науч- знаване на дипломите в ЕС, Русия и Тур- рите хора, които са готови да ви помогните публикации: 800 научни статии на ция – страните, които са подписали тази нат.

продължение от стр. оналната кариера – умения за ефективен в групата. В резултат от обучението и из- пълнение на посреднически функции по личен професионален маркетинг. градените умения за комуникация и ра- отношение на заинтересованите страни Приоритетно значение заема възпри- бота в различна организационна среда, от използването на научните резултати.

емането на етичните норми в науката, за планиране и управление на кариерата Наред с обучението на младите учеизграждането на разбиране за специфи- те засилиха увереността в собствените си ни за по-успешна адаптацията към услоката на корпоративната среда и форми- сили и инициативност и подкрепиха го- вията и реализацията в общия Европейрането на готовност за междусекторна товността си за динамична научна карие- ски пазар на труда, проектът има за цел мобилност. ра, съобразена със собствените желания да популяризира необходимостта от ноОбучението по програмата е към края и възможности и в съответствие с евро- во отношение към научната професия, си. В хода на работата младите учени по- пийските тенденции. В ход е втория етап към резултатите от изследователския лучиха практически ориентирани зна- за обучение, в който се предвижда прак- труд и възможностите за практическото ния по различните теми, представяха тическа проверка на придобитите уме- им приложение.

свои презентации и получаваха компе- ния, в условията на неакадемични инстиекипа за организация и управление на тентни, от различна гледна точка, мне- туции, при осъществяване както на пряк НТА де (16. 02.) Панаир на студентските органикоято зации, иницииран от Студентския съвет.

Техни представители споделиха пред в.

начинания на самоуправляващите се мламенидждежки общности.

нологии, BEST:

от подобни инициативи. Те им помагат ТУ - София. Предлагаме възможност сме отворени към съвместни дейности с по-лесно да се свържат с редица ком- за професионални контакти в чужбина всички студентски организации. Рабопании, наемащи млади инженери. Така и връзка с фирми, най-вече чрез голям тим активно със Студентския съвет, зание улесняваме студентите при търсе- брои международни дейности, в които щото, ако някой иска да сполучи, трябва нето и намирането на работа, което ни участваме. Сред тях е и единственото по да е отворен към другите.

е и основната цел. Ние работим в един рода си в Европа състезанието TIMES, триъгълник – студентите, университе- което предлага на студентите възможАлександра Илиева, 3 курс, AIESEC, та и компаниите. Това е специфичното ност да покажат своите мениджърски и за нас и в този триъгълник смятаме, че инженерни способности, за да бъдат досме едни от най-добрите. Много е полез- бре приети в бъдещата си работна среда. Девизът ни е прост – по-добре ти да но да се събираме с другите организации Като организация, създадена за студен- контролираш, отколкото да те контроведнъг на няколко месеца, да се видим, тите от точно определена специалност, лират. Ние залагаме на професионалния да се запознаем, да обменим опит защо- за всички студенти на територията на опит и предлагаме на студентите прото различинте студенски организации ТУ които са в областта на индустриалфесионален стаж. Целта ни е да се присе занимават с различни събития и мо- ното инженерство и мениджмънта, е добива професионален опит успоредно жем да сме си полезни по много начини. много голям плюс да се запознаят с на- с получаването на висше образование.

продължение от стр. 9 га бъдещето. Виртуалната реал- сме живели милиони години, Свързана съм с университеВ момента се експерименти- ност се използва само за визу- но в областта на космически- та и виждам моята бъдеща зара как реагира човек на пред- ализиране, но това не е цялата те изследвания, за да се изпра- дача по-конкретно във възможмети, които не съществуват, на истина. Визуалният канал за щат експедиции и екипи, кои- ността София да се превърне в предмети от виртуалната реал- възприемане при хората е мно- то трябва да пътуват десетки притегателна среда като Балност. Главното е те да бъдат ре- го силно изразен, но не е един- години, е жизнено необходима кански център за виртуално алистично представени, за да ствен, има още 4 сетива, а към виртуална реалност с участие- инженерство. Създадохме досги възприемаме като реални и тях и още две. Те също трябва то на всички сетива. Важно е те та силна лаборатория в ТУ, в да ни развълнуват. Заблудата, да бъдат включени максимал- да се чувстват като на Земята, СУ има лаборатория, има и инче един човек се намира в сре- но в една среда, която също не за да усещат връзката със своя терес от балканските страни.

да, която не съществува, трябва съществува, за да е възмож- реален свят. Има много въз- Това е и моето желание. Предда бъде колкото си може по-го- но максимално възприятие и можности да усещаш живота с полагам, че до края на годиналяма. Само тогава той ще реа- емоция. всичките си сетива. та може да се събере работна е съвсем нова тема, която зася- алния свят живеем така, както 2011 - Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция.

Инициативата на Европей- вят нашия свят по-добро мяс- динят, за да помогнат един на броволческа служба хиляди ския съюз е свързана с уста- то, обосновава се Вивиан Ре- друг и да подпомогнат нужда- юноши и млади хора пътуват новяването и признаването динг, европейски комисар по ещите се, печели както цяло- извън пределите на собственана доброволчеството като ви- правосъдието, основните пра- то общество, така и отделни- та си страна, за да преподават, сокохуманна обществена дей- ва и гражданството. Дълбоко те доброволци. Доброволецът да подпомагат опознаваненост, която насърчава актив- у всеки от нас е заложена спо- не е човек без работа, а чо- то на културата и да развиват ната гражданска позиция. собността да откликне и да се век, който не може да стои без важни житейски умения. ЧесБлизо 100 милиона европей- притече на помощ. Добровол- работа. Благодарение на до- то срещана практика е доброски граждани отделят от сво- чеството заздравява нашите броволчеството хората при- волци да помагат на хора с ето време и експертни знания, основни европейски ценнос- добиват знания, упражняват увреждания или на деца без за да помагат на нуждаещи- ти: солидарност и социално своите умения и разширяват родителска грижа в тяхното те се и да дават приноса си за сближаване. Това е моментът социалните си мрежи. Про- ежедневие. Те извършват посвоите общности. За да от- да споделим и да дадем нещо учване на Евробарометър от чистване, дребни ремонти, оркрои тези усилия и да насърчи от себе си, както и да съсредо- май 2010 г. показва, че трима ганизират за тях забавни заповече граждани да се вклю- точим усилията си да помог- от всеки 10 европейски граж- нимания, или ги придружават чат в тях ЕК обяви Европейска нем на помагащите! дани заявяват, че извършват при пътувания. Надяваме се година на доброволчеството. Съществуват много раз- доброволчески дейности. всеки от нас, като знае какво Искам да отдам заслуже- лични определения и тради- Инициативата на ЕК на- може да прави най-добре, да ното на милионите европей- ции относно доброволческите сърчава най-вече младежта да помогне и да прояви солидарски граждани, които отделят дейности. Общото е, че все- участва в доброволчески дей- ност за нуждаещите се и за обот своето време, за да напра- ки път, когато хората се обе- ности. Чрез Европейската до- ществото.

В България Янг преподава английски и спорт. се намира, тогава взех карта и я - С какво точно се занимаваш като дооткрих. Нямах очаквания, пътувала съм броволец в София?

Бао Янг е на 27 години от САЩ, град много и съм много отворена към различ- - Като доброволец ще бъда за две гоТюсон, Аризона, доброволец към „Корпу- ните култури. Знаех, че българският ще дини в София. Работя с две организаса на мира” по програма „Младежко раз- ции: Център за независим живот и Ценми е много труден и все още е. Културата витие”. В България е от 10 месеца, живее - Как реши да станеш доброволец? деца с проблеми. Също така правя и РазКакво мислиш за България сега, коОбичам да пътувам, да се срещам с гато живееш и работиш тук? говорен английски клуб в училище „Аленови хора от целия свят. Всъщност това - Вече съм девет месеца тук, първо- ко Константинов”. С децата играем, говоправех и с баскетболния отбор. След ка- начално живях в малко село – Скраве- рим английски, изучаваме американската то завърших колеж в Университета в Ари- на, запознах се с много хора, там всички и българската култура. Аз също се уча от зона, програма "Младежко развитие" към се познават. Сега, когато дойдох в София, тях и се забавляваме.

Корпуса на мира ми даде възможност и познавам само съседите си и хората, с кои- - Какво мислиш за доброволчествоме стимулира да работя с млади хора, да то работя, различно е, но ми харесва. то, какво дава то на света и прави ли го завържа приятелства, да науча нови ези- - Какво разказваш на приятелите си в по-добър?

Доц. Мирослав Денчев, ръководител катедра ИД - Доц. Денчев, защо организирахте тази изложба точно в края на годината?

- Наред с многото инженерни проекти, провеждащи изДоц. Пенка Димитрова – инженерен дизайн, в рамките на която се прокарва мост между изкуството и строгата наука.

те му страни са били противопоставяни, дори доскоро те бяТози тип рисуване ми доха разглеждани едва ли не като алтернативи една на друга. Но - Ние ходим да рисуваме днес, в постиндустриалното общество, в което вече навлизаме, заедно със студентите. Мно- падна. Беше ми интересно да вълнуват всеки човек, излизат на преден план.

щото този град е един от центровете на народните занаяти, на ботя в ТУ и знам, че студенизложбата?

фолклорното изкуство, със своя самобитна архитектура, с из- тите искат да се учат от нас, ключително подчертан български дух, който носи. Това е мно- от нашето цветоусещане не го своеобразен начин да се даде възможност на творците да само на теория. Аз препода- и един колаж. Не съм работила много с масло, а и акварелът - Нарочно се търсеше това единство. Пластиката се отпо-абстрактни? на работа на всичките учаскрива и в картините, и в таблата, не е само в куклите, които са представени. В дизайна съществува тази симбиоза, връзка - Да, те са по-абстрактни, тници е доста различен, въпреки че сме били на едно и също между цвят и пластика. Тя е водеща и понеже това са работи на защото самият дизайн е по-абпреподаватели и на студенти от специалността. страктен. Той е част от прилож- място.

За мен възможността да си в друга стра- - Научих се да бъда търпелива и да когато работиш с хора.

на, да работиш с нови хора от различна слушам повече другите, станах добър слу- - Как виждаш доброволчеството в националност е много добра. Важно е и шател. Като доброволец трябва да се сра- бъдеще?

това, че не го правиш за пари. Когато си ботиш с хората около теб. Ако си в офис - Мисля, че има нужда от доброволци доброволец работиш нещо, което оби- например, ти се казва трябва да напра- и техният брой ще расте, това е добре спочаш, това е като хоби. Доброволецът пра- виш това или онова. На доброволеца няма ред мен. Хората ще продължават да обмеви нещо, което наистина иска да прави и кой да му каже направи точно така, тряб- нят опит, да изучават езиците и културите - Кой е големият урок до момента, лив и да знае, че нещата не винаги се случ- език.

който научи като доброволец?

Носител на Почетен плакет на СБЖ E-mail: ntared@tu-sofia.bg Ивайло Пеев Зам. ректорът проф. Калоянов открива изложбата на професионализма на преподавателиЦвят и форма" бе наречена изложбата те с уменията на младите колеги, заклюв края на миналата година с пластика и чи проф. Калоянов.

картини на преподаватели и студенти от По своя характер изложбата е межди- развием темата и с пластичните форми.

катедра Инженерен дизайн, МФ, етап от нен отчет на катедрата за изпълението на Тази година акцентът в работата ще се реализацията на проект по НИС, за кой- първата част от проект „Изследване на пренесе върху оценката, експертизата и то НТА писа в бр.5. въздействията на предпочитаните от съ- научното изследване на цветовите взаиНа откриването ръководителят на ка- временния българин цветови хармонич- модействия, каквато е и основната тема.

тедрата доц. Мирослав Денчев отбеля- ни единства върху пластичната форма”, Тези изследвания са свързани и с анкеза, че изкуството не е подвластно на кри- Подобни изследвания преди години е тиране, с проучване мнението на наблюзите, че те дори стимулират творците за правила доц. Мария Евтимова. Днес про- дателите – доста обемиста работа, която още по-ярки изяви и внасят малко опти- ектът включва както разширяване на обаче носи удовлетворение, защото ремизъм в ежедневието. Тази поредна из- обекта на тези изследвания, така и оцен- зултатите от нея ще потвърдят или ще ложба ни радва, защото я откриваме в ка на измененията, настъпили през годи- отхвърлят някои хипотетични предполокрая на една успешна за нас година, за- ните. Те доказват, че ТУ независимо от В отговор зам.-ректорът по НИС проф. ност, развива и някои интегративни об- Освен това учените ще получат и данНикола Калоянов отбеляза, че силното ласти като инженерния дизайна, сред ко- ни как различните епохи, моди, сменядизайнерско присъствие в развитието на ито са и областите на научно изследване, щите се поколения, обособените (възраснауката в университета за последните го- свързани с изобразителните изкуства. тови, професионални) и социални групи дини вече е традиция. Вътрешните кон- Вече сме реализиали сходен проект, оказват влияние върху цветовите предпоясни доц. Денчев, но тогава въпросът почитания на хората. 
Похожие работы:

«Рекламное издание ЗАО МПО Электромонтаж №12 (50), декабрь 2010 главные темы Проблемы в сетях? Автоматы NSX — Очки и маски сварщика: Портфолио Бастион и Меандр новые возможности от от закопчённого стекла до Дмитрия Павленкова предлагают решения Schneider Electric регулируемого светофильтра автоматика стр.2 новинки ассортимента стр. 3 техника без опасности стр. 5 хобби класс стр. В НОМЕРЕ Электронные дроссели для газоразрядных ламп стр. Силовые кабели ВВГ с пониженной пожароопасностью стр. АКЦЕНТ...»

«Роберт Е. Свобода Агхора. По левую руку Бога Предисловие Введение Глава 1. Ма Глава 2. Шакти Глава 3. Шива Глава 4. Рнанубандхана Глава 5. Наставники Глава 6. Агхора Глава 7. Духи Глава 8. Авишкара Глава 9. Секс Глава 10. Гирнар Словарь Предисловие Много лет посвятил мой учитель, агхори Вималананда, совершенствованию своих познаний в тантре и ее высшей ступени - агхоре. Извлекши из своего опыта основную суть, он раскрыл ее передо мной. Своим постижением тантры я всецело обязан ему как учителю,...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/22/10 Генеральная Ассамблея Distr.: General 12 December 2012 Russian Original: English Совет по правам человека Двадцать вторая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Республика Корея * Приложение к настоящему докладу распространяется в том виде, в каком оно было получено. GE.12-18685 (R) 100113 140113 A/HRC/22/10 Содержание Пункты Стр. Введение Резюме процесса обзора. I....»

«ЗАПИСКИ ВСЕСОЮЗНОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Ч. CXIX 1990 Вып. 5 ХРОНИКА УДК 549 : 061.22.055.5 (47+57) ЗВМО, вып. 5, 1990 г. © 1990 г. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕСОЮЗНОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 1989 г. Число отделений в истекшем году не изменилось. I. Личный состав Общества В число действительных членов Всесоюзного минералогического общества в 1989 г. были при­ няты: Вахрушев С. Н., геолог (Свердлов, горн, ин-т), Абдурахманов Р. Ф., канд. геол.-мин. наук Веремеева Л. И., науч. сотр. ( И...»

«ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REGNUM ИСПАНИЯ КАТАЛОНИЯ: ИМПЕРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ СБОРНИК СТАТЕЙ Перевод, составление и предисловие Елены Висенс Москва REGNUM 2007 УДК 342.24 ББК 67.400.532 (4Исп) И 88 Испания Каталония: империя и реальность. Сборник статей. / Перевод, составление и предисловие Елены Висенс. М.: REGNUM, 2007. 92 с.. © Е.М.Висенс: перевод на русский язык, составление, предисловие © El Pais, Le Monde diplomatique, ABC, El Periodico de Catalunya, La Vanguardia: оригиналы статей © REGNUM:...»

«Обзор рынка карбида кальция в СНГ Издание 2-е Москва февраль, 2014 Обзор рынка карбида кальция в СНГ Демонстрационная версия С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/12/88 Общее количество страниц: 97 стр. Стоимость отчета – 36 000 рублей (с НДС) Этот отчет был подготовлен экспертами ООО ИНФОМАЙН исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые,...»

«ГИДРОФИЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФЛОРИСТИКЕ Научный редактор А.И. Кузьмичев Рыбинск, 2004 УДК 581.9. ГИДРОФИЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФЛОРИСТИКЕ. - Рыбинск: ОАО Рыбинский Дом печати, 2004. — 256 с. Научный редактор А.И. Кузьмичев Сборник содержит работы по структуре гидрофильной флоры и растительности. Предметом рассмотрения является типологический анализ гидрофильного компонента растительного покрова в понятиях и терминах современной сравнительной флористики. Обсуждаются вопросы...»

«М. Б. Кашин Ручейки сливаются в реки Самара 2005 Кашин М.Б. Ручейки сливаются в реки. Самара, 2005. 186 с. В оформлении обложки использована фотография Константина Чарковского. © Кашин М.Б., 2005 Уважаемый читатель! Перед Вами необычная книга, написанная хирургом-педиатром Михаилом Борисовичем Кашиным. Появление ее связано с трагическими событиями в его жизни. Болезнь оторвала его от повседневной работы в клинике медицинского университета, где он снискал себе славу замечательного хирурга. Мне...»

«ЕВРОАЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ EUROASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ GOVERNMENT OF MOSCOW МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК MOSCOW ZOO Научные исследования в зоологических парках Scientific Research in Zoological Parks Выпуск 22 Volume 22 Москва Moscow 2007 УДК [597.6/599:639.1.04]:59.006 Предыдущий 21 выпуск сборника был опубликован зоопарком Новосибирска. Настоящий выпуск, подготовленный Московским зоопарком, как и предыдущие,...»

«КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПАО ДОНБАССЭНЕРГО АГЕНТЫ СТАЛИ сентябрь №11 ДЭН - 25! ИЗМЕНЕНИЙ МОЩНЕЕ 2013 г. стр.3 стр.4 стр. ОТ РЕДАКЦИИ В первом осеннем номере мы рассказываем о том, какой вид на данном этапе изменений приобрели основные процессы в компании. Мы описываем, как по мере развития ПАО Донбассэнерго развиваются сотрудники компании, как на первый план выходят такие качества, как активность, инициативность, современное мышление, желание и способность быть полноценными участниками изменений....»

«Zbir cборник raportw naukowych научных докладов wspczesna nauka. Современная наука. nowe perspektywy новые перспективы Быдгощ bydgoszcz 30.01.2014 - 31.01.2014 30.01.2014 - 31.01.2014 cz 6 часть 6 удк 930.1+32+159.9+316+101.1 ббк 94 Z 40 wydawca: Sp. z o.o. Diamond trading tour Druk i oprawa: Sp. z o.o. Diamond trading tour adres wydawcy i redacji: warszawa, ul. S. kierbedzia, 4 lok.103 e-mail: info@conferenc.pl cena (zl.): bezpatnie Zbir raportw naukowych. Z 40 Zbir raportw naukowych....»

«Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB126/38 Сто двадцать шестая сессия 19 ноября 2009 г. Пункт 10 предварительной повестки дня Доклады о ходе работы1 Доклад Секретариата СОДЕРЖАНИЕ Стр. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция WHA57.2). B. 2 Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы C. в направлении достижения международных целей и задач в области развития (резолюция WHA57.12) Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с F....»

«легко вносить коррективы как на подготовительном, так и на заключительном этапах обустройства территории. Коллективная работа высококлассных художников и виртуозов компьютерной графики дает возможность совместить дизайнерскую идею с ясностью и наглядностью всего проекта, добиться желаемого результата. От вас потребуется немногое, но главное — выбирать общее стилистическое направление в оформлении. Именно такими знаниями мы и вооружим вашу фантазию. Далеко не у всех найдется достаточно средств...»

«Внеочередное четырнадцатое Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва РЕШЕНИЕ от 19 ноября 2012 г. № 60 г. Гудермес О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 01.12.2011. № 73 О бюджете Гудермесского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов В соответствии со статьей 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/6/BRN/1 15 September 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Шестая сессия Женева, 30 ноября -11 декабря 2009 года НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 А) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Бруней-Даруссалам МЕТОДОЛОГИЯ I. Национальный доклад Брунея-Даруссалама для универсального периодического 1....»

«CEDAW/SP/2010/2 Организация Объединенных Наций Конвенция о ликвидации Distr.: General всех форм дискриминации 1 March 2010 в отношении женщин Russian Original: English Совещание государств – участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Шестнадцатое совещание Нью-Йорк, 28 июня 2010 года Пункт 6 предварительной повестки дня* Прочие вопросы Заявления, оговорки, возражения и уведомления о снятии оговорок, касающиеся Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в...»

«ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ВОПРОСАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ Демонстрационная версия По вопросам приобретения обращайтесь Тел.: +7 (495) 363-11-12 http://marketing.rbc.ru E-mail: marketing@rbc.ru Этот отчет был подготовлен РосБизнесКонсалтингом исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению РосБизнесКонсалтинга, являются надежными, однако РосБизнесКонсалтинг не...»

«ISSN 2221-9269 Московка НОВОСТИ ПРОГРАММЫ Птицы Москвы и Подмосковья № 16, сентябрь 2012 г. Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья № 16, сентябрь 2012 г. Редколлегия: Х. Гроот Куркамп, М. Калякин, О. Волцит Адрес редакции: Зоологический музей МГУ, ул. Бол. Никитская, 6, Москва, 125009 Электронный адрес: Х. Гроот Куркамп koerkamp@co.ru Программа Птицы Москвы и Подмосковья Наша цель — объединить людей, которые знают, любят и охраняют птиц, и совместными усилиями создать новую...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 2009 г. № 93 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ (СПИСКОВ) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В соответствии с Законом Республики Дагестан от 16 мая 2008 года № 22 О Красной книге Республики Дагестан Правительство Республики Дагестан постановляет: 1. Утвердить: перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу...»

«Отчёт о посещаемости сайта urfak.petrsu.ru за период 11.12.2009 - 28.11.2010 При анализе – в настройках программы роботы не считались за посетителей. База данных по распределению IP-адресов по организациям мира к программе не подключалась, а были в программу вручную введены все сети Петрозаводска (для ПетрГУ – более подробно, а остальных Петрозаводских провайдеров – более крупно), (см. стр. 31). Отчет для urfak.petrsu.ru: Общая статистика Период отчета: 11.12.2009 18:09:42 - 28.11.2010 03:58:11...»
 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.