WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

MINI NIKE

Manual de instrucciones y ES

advertencias

X 24 3 E

Podrcznik obsugi wraz z PL

instrukcjami

Talimat ve uyarlar TR

kitap

Nvod k pouit a CZ

upozornn

Prironik z navodili in o SI

pozorili

Hasznlati utasts s HU

figyelmeztetsek

Руководство по RU

эксплуатации Manual de instruciuni i RO recomandri Instruction booklet and IE warning Nvod na pouitie a SK upozornenia Довідник з інструкціями та UA застереженнями PL Szanowny Kliencie, Gratulujemy wyboru wysokiej jakoci produktu Immergas, ktry na dugi okres jest w stanie zapewni Ci dobre samopoczucie i bezpieczestwo. Jako Klient Immergas, bdziesz mg zawsze liczy na pomoc wykwalifikowanego personelu Autoryzowanego Serwisu Technicznego, szkolonego w celu zagwarantowania nieustannej wydajnoci Twojego kota. Prosimy przeczyta z uwag ponisze strony: mona w nich znale przydatne wskazwki dotyczce prawidowej eksploatacji urzdzenia, ktrych przestrzeganie potwierdzi satysfakcj z produktu Immergas. Prosimy o natychmiastowe zwrcenie si do naszego lokalnego Autoryzowanego Centrum Serwisowego z prob o dokonanie wstpnej kontroli dziaania. Nasz technik sprawdzi stan dziaania, dokona koniecznych regulacji kalibrowania i zademonstruje waciw eksploatacj generatora.

W celu ewentualnych prac i regularnej konserwacji prosimy o zwrcenie si do Autoryzowanych Punktw Serwisowych Immergas: dysponuj one oryginalnymi czciami i specjalnym przygotowaniem pod bezporednim nadzorem producenta.

Uwagi oglne Instrukcja obsugi stanowi integraln i istotn cz produktu i naley j przekaza nowemu uytkownikowi rwnie w przypadku przekazania wasnoci lub przejcia.

Naley si z ni uwanie zapozna i zachowa j na przyszo, poniewa wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczaj wanych wskazwek dotyczcych bezpieczestwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji. Zgodnie z obowizujcymi przepisami, instalacje musz by projektowane przez uprawnionych fachowcw, zgodnie z wymiarami ustalonymi przez Prawo. Instalacji i konserwacji naley ES dokona zgodnie z obowizujcymi normami, wedug wskazwek producenta i przez wykwalifikowany personel, t.j. osoby posiadajce konkretn wiedz Apreciado Cliente, techniczn z zakresu instalacji, jak ujte przez Prawo. Niewaciwa instalacja Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad, que le moe by powodem obrae u osb i zwierzt oraz szkd na rzeczach, za ktre garantiza muchos aos de seguridad y bienestar. Usted podr contar con el apoyo de producent nie jest odpowiedzialny. Konserwacja musi zosta przeprowadzona un Servicio Autorizado de Asistencia Tcnica fiable y actualizado, capaz de mantener przez wykwalifikowany personel techniczny, a Autoryzowany Punkt Serwisowy constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente este manual de instrucciones de firmy Immergas jest w takim przypadku gwarancj kwalifikacji i profesjonalizmu.

uso: le brindar sugerencias tiles sobre el correcto uso del dispositivo, si las cumple, Urzdzenie mona wykorzysta wycznie do celu, dla ktrego zostao zaprojekestar totalmente satisfecho con el producto que le brinda Immergas. Dirjase ya towane. Jakiekolwiek inne uycie naley uwaa za niewaciwe i w konsekwencji a su Centro Autorizado de Asistencia Tcnica ms cercano para pedir la prueba potencjalnie niebezpieczne. W przypadku bdw podczas konstrukcji, eksploatacji inicial de funcionamiento. Nuestro tcnico controlar el funcionamiento, efectuar lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowizujcego las regulaciones necesarias y le mostrar cmo utilizar el generador. Para cualquier prawodawstwa technicznego, przepisw lub wytycznych zawartych w niniejszej necesidad de intervencin o mantenimiento ordinario, dirjase a los Centros instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla si od Autorizados Immergas: los cuales disponen de los componentes originales y del jakiejkolwiek odpowiedzialnoci kontraktowej lub poza-kontraktowej za powstae personal cualificado, puesto a su disposicin directamente por el fabricante. szkody i gwarancja dotyczca urzdzenia traci wano. Wicej informacji na temat Advertencias generales przepisw dotyczcych instalacji gazowych generatorw ciepa dostpnych jest na stronie Immergas, pod nastpujcym adresem: www.immergas.com Este manual de instrucciones es una parte esencial del producto y debe entregarse al nuevo usuario, incluso en caso de cambio de propiedad o de subentrada. El mismo

DEKLARACJA ZGODNOCI CE

deber conservarse con cuidado y consultarse atentamente, ya que contiene indicaZgodnie z Dyrektyw „Urzdzenia gazowe” 2009/142/WE, Dyrektyw EMC 2004/108/WE, ciones de seguridad importantes para la fases de instalacin, uso y mantenimiento.

Dyrektyw w sprawie wydajnoci 92/42/WE i Dyrektyw niskonapiciow 2006/95/WE.

Conforme a la legislacin vigente las instalaciones deben ser diseadas por profesioProducent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) nales habilitados, en los lmites dimensionales establecidos por la Ley. La instalacin DEKLARUJE, E: koty Immergas model: Mini Nike X 24 3 E y el mantenimiento deben ser efectuados por personal cualificado que posea la s zgodne z niniejszymi Dyrektywami Unijnymi competencia tcnica que exige la ley y aplique las normas vigentes y las instrucciones Dyrektor Bada & Rozwoju del fabricante y por personal cualificado que posea la competencia tcnica que exige Mauro Guareschi Podpis:

la ley y aplique las normas vigentes y las instrucciones del fabricante, como prev la Ley. Una instalacin incorrecta puede causar a personas, animales o cosas daos de Firma Immergas S.p.A. uchyla si od odpowiedzialnoci spowodowanej bdami los que el fabricante no es responsable. El mantenimiento requiere personal tcnico w druku lub odpisu, zachowujc prawo do wniesienia do wasnych broszur autorizado. El Servicio Autorizado de Asistencia Tcnica Immergas es garanta de technicznych i handlowych, jakichkolwiek zmian bez uprzedzenia.

cualificacin y profesionalidad. La caldera debe utilizarse slo para los fines para los que ha sido proyectada. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por tanto potencialmente peligroso. El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual o no contractual por eventuales daos y la garanta queda anulada, en caso de errores TR de instalacin, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la norma tcnica y/o de las instrucciones del manual o del fabricante. Para obtener ms informacin sobre la instalacin de los generadores de calor con funcionamiento a gas consulte Sayn Mterimiz;

la pgina de Immergas: www.immergas.com Salk ve gvenliinizi uzun sreli olarak temin edecek olan yksek kaliteli Immergas DECLARACIN CE DE CONFORMIDAD rnn tercih ettiinizden dolay Sizi kutlarz. Bir Immergas Mterisi olmanz sfatyla, kombinizin devaml verimli olmasn salamak amacyla mesleki adan hazr En conformidad con la Directiva “Aparatos del gas” 2009/142/CE, la Directiva ve gncelletirilmi Yetkili Teknik Servis andan yararlanabilirsiniz. Mteakip sayfalar EMC CE 2004/108, la Directiva rendimientos CE 92/42 y la Directiva Baja Tensin dikkatlice okuyunuz: mmergas rnnden en salkl ve verimli ekilde istifade 2006/95 CE.

El fabricante: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) DECLARA QUE: las calderas Immergas modelo: Mini Nike X 24 3 E estn en conformidad con dichas Directivas Comunitarias Director de Investigacin y Desarrollo Immergas S.p.A. se exime de cualquier responsabilidad por errores de impresin o trascripcin, reservndose el derecho de aportar a sus manuales tcnicos y comerciales, cualquier modificacin sin previo aviso.

E-mail: immergas@immergash.com • www.immergash.com gerekmektedir. Yanl bir montaj, retici firmann sorumlu tutulamayaca ve potansiyel olarak tehlikelidir de. Montaj, kullanm veyahut da bakm ilemleri esnasnda, yrrlkteki yasal dzenlemelere veyahut da standartlar ile ibu klavuz Prironik z navodili je sestavni in bistveni del izdelka in ga je potrebno pri prenosu kitapkta yer alan bilgilere (ve her hal-i karda retici tarafndan sunulan bilgi ve lastnitva izroiti novemu lastniku kotla. Prironik skrbno preberite in shranite, saj talimatlara) riayet edilmemesinden tr oluabilecek hatalardan dolay retici vsebuje pomembna navodila za varno namestitev, uporabo in vzdrevanje. Skladno z firmann ne szleme kapsam ne de szleme harici herhangi bir sorumluluu veljavno zakonodajo morajo napeljavo zasnovati usposobljeni strokovnjaki, skladno z olmayaca gibi cihazn garantisinin geerlilii sona erer. Gazl stma cihazlarnn dimenzijami, ki jih doloa zakon. Pri namestitvi in vzdrevanju je potrebno upotevati montaj konusundaki yasal dzenlemeler hususunda daha detayl bilgi edinebilmek veljavno zakonodajo in navodila proizvajalca, izvajati pa jih mora pooblaeno iin mmergas’a ait aada belirtilen web sitesine baknz: www.immergas.com in strokovno usposobljeno osebje, torej tisto, ki razpolaga s posebnim tehninim

CE UYGUNLUK BEYANI

CE/2009/142 sayl “Gazl Cihazlar” Ynergesi, “Elektromanyetik Uygunluk” CE 2004/108 Ynergesi, CE 92/42 Verim Ynergesi ile CE 2006/95 sayl “Alak Gerilim Ynergesi” uyarnca.

retici: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) Avrupa Birlii Ynergelerine uygunluunu TAAHHUT EDER bi bile posledica neupotevanja veljavne tehnine zakonodaje, standardov ali navodil Immergas S.p.A. haber vermeden her trl teknik ve ticari deiiklik yapma hakkn kotlov obiite spletno stran drube Immergas, na naslovu: www.immergas.com sakl tutarak bask ve yazm hatalarna bal tm sorumluluklar reddeder.

IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE

Blahopejeme Vm k zakoupen vysoce kvalitnho vrobku firmy Immergas, kter IZJAVLJA, DA: so kotli Immergas model: Mini Nike X 24 3 E Vm na dlouhou dobu zajist spokojenost a bezpe. Jako zkaznk firmy Immergas se skladni z dolobami omenjenih direktiv Skupnosti mete za vech okolnost spolehnout na odborn servis firmy, kter je vdy dokonale Direktor sektorja za raziskave in razvoj strnky: mete v nich najt uiten rady ke sprvnmu pouvn pstroje, jejich dodrovn Vm zajist jet vt spokojenost s vrobkem Immergasu. Navtivte Druba Immergas S.p.A. zavraa vsakrno odgovornost za napake v tisku ali vas n oblastn servis a dejte vodn pezkouen chodu kotle. N technik ov prepisu ter si pridruje pravico do kakrnih koli sprememb na lastnih tehninih in sprvn podmnky provozu, provede nezbytn nastaven a regulaci a vysvtl Vm komercialnih prospektih brez predhodnega obvestila.

sprvn pouvn kotle. V ppad nutnch oprav a bn drby se vdy obracejte na schvlen odborn servisy firmy Immergas, protoe pouze tyto servisy maj k dispozici speciln vykolen techniky a originln nhradn dly.

Nvod k pouit je nedlnou a dleitou soust vrobku a mus bt pedn uivateli i v ppad jeho dalho prodeje. Nvod je teba pozorn prost a peliv uschovat, protoe vechna upozornn obsahuj dleit informace pro Vai bezpenost ve fzi instalace i pouvn a drby. Zazen mus bt projektovny profesionlnmi pracovnky v souladu s platnmi pedpisy a v limitech stanovench Zkonem. Instalaci a drbu sm provdt v souladu s platnmi normami a podle pokyn vrobce pouze odborn vykolen pracovnci, ktermi se v tomto ppad rozum pracovnci s odbornou technickou kvalifikac v oboru tchto systm, jak je to stanoveno Zkonem. Chybn instalace me zpsobit kody osobm, zvatm nebo na vcech, za kter vrobce neodpovd. drbu by mli vdy provdt odborn vykolen oprvnn pracovnci.

Zrukou kvalifikace a odbornosti je v tomto ppad schvlen servisn stedisko firmy Immergas. Pstroj se sm pouvat pouze k elu, ke ktermu byl vslovn uren.

Jakkoliv jin pouit je povaovno za nepatin a nebezpen. Na chyby v instalaci, provozu nebo drb, kter jsou zpsobeny nedodrenm platnch technickch zkon, norem a pedpis uvedench v tomto nvodu (nebo poskytnutch vrobcem), se v dnm ppad nevztahuje smluvn ani mimosmluvn odpovdnost vrobce za ppadn kody, a pslun zruka na pstroj zanik. Na zskn dalch informac o A hasznlati tmutat szerves s elengedhetetlen rsze a termknek, ezrt fontos, pedpisech tkajcch se instalace tepelnch a plynovch kotl konzultujte internetov hogy az j felhasznl, truhzs esetn azt is kzhez kapja. Az tmutatt gondosan strnku Immergasu na nasledovn adese: www.immergas.com meg kell rizni s figyelmesen t kell tanulmnyozni, mivel biztonsgi szempontbl

PROHLEN O SHOD EU

Ve smyslu Smrnice pro pstroje na plynn paliv 2009/142/ES, Smrnice o innosti 92/42/ES a Smrnice pro elektrick zazen nzkho napt 2006/95/ES.

Vrobce: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) kotle Firma Immergas S.p.A nenese jakoukoliv odpovdnost za tiskov chyby nebo chyby egyb rendelkezseinek) be nem tartsbl fakad helytelen beszerels, hasznlat v pepisu a vyhrazuje si prvo na provdn zmn ve sv technick a obchodn vagy karbantarts esetn a gyrtt semmilyen szerzdses vagy szerzdsen kvli

SI CE MEGFELELSI BIZONYLAT

estitamo vam za izbiro visoko kakovostnega izdelka Immergas, ki vam zagotavlja trajno udobje in varnost. Kot stranka drube Immergas se lahko vedno zanesete na nao pooblaeno, strokovno usposobljeno servisno slubo, katere osebje se nenehno strokovno izpopolnjuje, da lahko zagotovi uinkovitost vaega kotla. Pozorno preberite konformak naslednje strani: vsebujejo namre koristne nasvete za pravilno delovanje naprave, Az Eurpai Kzssgi Irnyelvekkel.

ob upotevanju katerih boste lahko z izdelkom Immergas popolnoma zadovoljni. Kutatsi s Fejlesztsi igazgat im prej se obrnite na na pooblaeni obmoni servisni center za uvodne kontrole Mauro Guareschi Alrs:

delovanja. Na tehnik bo preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zagotovitev pravilnega delovanja kotla, opravil bo potrebne umeritve in vam predstavil pravilno uporabo Az Immergas S.p.A. nem vllal felelssget a nyomtatsi s az trsi hibkrt, kotla. Ob morebitni potrebi po popravilih in rednih vzdrevalnih posegih, se obrnite fenntartja annak a jogt, hogy sajt alkalmazsban all szakemberek s kereskena pooblaene centre Immergas, ki razpolagajo z originalnimi nadomestnimi deli in delmi kpviseli vgezzenek a mdostsokat, elzetes kzls nlkl.

kvalificiranim osebjem, ki se izobrauje neposredno pri proizvajalcu.

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. Как клиент компании Immergas вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить постоянную и эффективную работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы:

вы сможете найти в них полезные советы по работе агрегата, соблюдение которых, только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения

DECLARAIE DE CONFORMITATE

котла фирмы Immergas. Рекомендуем вам своевременно обратиться в свой первоначального функционирования агрегата. Наш специалист проверит правильность функционирования, произведёт необходимые регулировки и покажет Вам как правильно эксплуатировать агрегат. При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей фирмы производителя.

Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана лицу, которому поручена его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца или передачи в пользование. Её следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержаться важные указания по безопасности монтажа, эксплуатации и техобслуживания агрегата. Согласно действующему законодательству, системы должны быть спроектированы профессионалами, имеющими специальное разрешение, в пределах размера, установленных Законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя, уполномоченным квалифицированным персоналом, под которым понимаются лица, обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. Неправильный монтаж может привести к вреду для здоровья людей и животных или материальному ущербу, за которые изготовитель не будет нести ответственность. Техобслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом;

авторизованная Сервисная служба компании Immergas обладает в этом смысле гарантией квалификации и профессионализма. Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать неправильным и, следовательно, представляющим потенциальную опасность. В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или The instruction book is an integral and essential part of the product and must be техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership. It и положений или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в must be kept well and consulted carefully, as all of the warnings supply important любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается indications for safety in the installation, use and maintenance stages. In compliance любая контрактная или внеконтрактная ответственность за могущий быть with legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия. Для получения within the dimensional limits established by the Law. Installation and maintenance дополнительной информации по монтажу тепловых газовых генераторов посетите must be performed in compliance with the regulations in force, according to the сайт компании Immergas, расположенный по адресу: www.immergas.com manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, intending staff

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE

В соответствии с Директивой “Газовые приборы” 2009/142/CE, Директивой “Электромагнитная совместимость” CE 2004/108/CE, Директивой “К.П.Д.” 92/42/CE и Директивой “Низкое напряжение” 2006/95/CE.

Производитель: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) ЗАЯВЛЯЕТ ЧТО: котлы Immergas модели: Mini Nike X 24 3 E improper and therefore potentially dangerous. If errors occur during installation, соответствуют вышеуказанным Директивам Европейского Сообщества running and maintenance, due to the non compliance of technical laws in force, Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за полиграфи- the installation of gas heat generators, consult the Immergas site at the following ческие ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право вносить изменения в address: www.immergas.com собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.

DECLARATION OF CONFORMITY

V felicitm pentru c ai ales produsul Immergas de nalt calitate n msur s v asigure pe timp ndelungat siguran i bunstare. n calitate de Client Immergas v vei putea baza ntotdeauna pe un Serviciu calificat de Asisten Autorizat, pregtit si actualizat pentru a garanta eficien constant centralei dumneavoastr. Citii cu atenie paginile care urmeaz:

vei putea gsi sugestii utile privind utilizarea corect a aparatului, a cror respectare va confirma satisfacia dumneavoastr pentru produsul Immergas. Adresai-v imediat centrului nostru de Asisten Autorizat din zon pentru a solicita verificarea iniial a funcionrii.

Tehnicianul nostru va verifica condiiile bune de funcionare, va executa reglrile necesare de calibrare i v va arta utilizarea corect a generatorului. Adresai-v pentru eventuale necesiti de intervenie i ntreinere obinuit centrelor Autorizate Immergas: acestea dispun de componente originale i de o pregtire asigurat direct de ctre constructor.

Manualul de instruciuni constituie parte integrant i esenial a produsului i va trebui s fie nmnat utilizatorului nou chiar i n caz de schimbare a proprietarului.

Acesta va trebui s fie pstrat cu atenie i consultat atent, pentru c toate avertismentele furnizeaz indicaii importante pentru siguran n fazele de instalare, uz i ntreinere.

Potrivit legislaiei n vigoare instalaiile trebuie s fie proiectate de profesioniti autorizai n limitele dimensionale stabilite prin lege. Instalarea i ntreinerea trebuie s fie executate cu respectarea normelor n vigoare, conform instruciunilor constructorului i de ctre personal profesional calificat, nelegnd prin acesta c deine competena specific tehnic n sectorul instalaiilor conform prevederilor legale. O instalare greit poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, pentru care constructorul nu este responsabil. ntreinerea trebuie s fie efectuat de ctre personal Nvod na pouitie je neoddelitenou a dleitou sasou vrobku a mus by odovzdan uvateovi aj v prpade jeho alieho predaja. Nvod je potrebn si pozorne preta a starostlivo uschova, pretoe vetky upozornenia obsahuj dleit informcie pre Vau bezpenos vo fze intalcie aj pouvania a drby. Zariadenie mus by projektovan profesionlnymi pracovnkmi v slade s platnmi predpismi a v limitoch stanovench Zkonom. Intalciu a drbu mu vykona v slade s platnmi normami a poda pokynov vrobcu iba odborne vykolen pracovnci, pod ktormi sa v tomto prpade rozumej pracovnci s odbornou technickou kvalifikciou v odbore tchto systmov, ako je to stanoven Zkonom. Chybn intalcia me spsobi kody osobm, zvieratm alebo na veciach, za ktor vrobca nezodpoved. drbu by mali vdy vykonva odborne vykolen oprvnen pracovnci. Zrukou kvalifikcie a odbornosti je v tomto prpade schvlen servisn stredisko firmy Immergas. Prstroj sa me pouva iba pre el, na ktor je vyslovene uren. Akkovek in pouitie je povaovan za nevhodn a nebezpen. Na chyby v intalcii, prevdzke alebo drbe, ktor s spsoben nedodranm platnch technickch zkonov, noriem a predpisov uvedench v tomto nvode (alebo poskytnutch vrobcom), sa v iadnom prpade nevzahuje zmluvn ani mimo zmluvn zodpovednos vrobcu za prpadn kody, a prslun zruka na prstroj zanik. Na zskanie alch informci o predpisoch tkajcich sa intalcie tepelnch a plynovch kotlov konzultujte internetov strnku Immergasu na nasledovnej adrese: www.immergas.com

PREHLSENIE O ZHODE E

V zmysle Smernice pre prstroje na plynov paliv 2009/142/ES, Smernice o innosti 92/42/ES a Smernice pre elektrick zariadenia nzkeho naptia 2006/95/ES.

Vrobca: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) kotle Immergas model: Mini Nike X 24 3 E s v slade so Smernicami Spoloenstva Riadite Vskumu & Vvoja Firma Immergas S.p.A nenesie akkovek zodpovednos za tlaov chyby alebo chyby v prepise a vyhradzuje si prvo na uskutoovanie zmien vo svojej technickej a obchodnej dokumentcii bez predchdzajceho upozornenia.

Поздоровляємо Вас з придбанням високоякісного виробу Immergas, здатного забезпечити Вам довготривалу безпеку та здоров'я. Як клієнту Immergas Вам надається можливість завжди звертатися в Уповноважену Сервісну Службу, підготовлені фахівця з котрої забезпечать ефективну роботу Вашого котла.

Уважно ознайомтеся з наступними сторінками: Ви знайдете корисні поради щодо коректної експлуатації агрегату, яка подарує Вам загальне задовольняння виробом Immergas. Своєчасно звертайтеся до місцевої Уповноваженої Сервісної Служби для виконання початкових перевірок котла. Наш фахівець перевірить добрі умови роботи котла, виконає необхідні регулювання та ознайомить Вас з правилами правильної експлуатації теплогенератора. Для проведення будь-яких операцій та технічного обслуговування звертайтеся до Уповноважених Центрів Immergas: вони оснащені оригінальними запасними частинами, а їхні фахівці відрізняються бездоганною кваліфікацією та підготовкою на підприємстві виробника.

Довідник з інструкціями складає невід’ємну та важливу частину виробу та має передаватися користувачеві також у випадках зміни власника. Ретельно зберігайте його та уважно вивчайте, тому що всі інструкції надають важливу інформацію з безпеки на етапах монтажу, експлуатації та технічного обслуговування. Відповідно до чинного законодавства системи мають проектуватися кваліфікованими фахівцями, в розмірних межах, передбачених Законом.

Монтаж і технічне обслуговування мають виконуватися згідно чинного законодавства, інструкцій виробника кваліфікованим персоналом з досвідом роботи з таким устаткуванням, як це передбачене Законом. Хибний монтаж може призвести до травмувань осіб, тварин або збитку речам, відповідальність за котрі не покладається на виробника. Технічне обслуговування має виконуватися фахівцями з Уповноваженого Технічного Сервісного Центру Immergas, які гарантують якість та професійність. Даний агрегат має використовуватися виключно за призначенням. Будь-яке iнше використання вважатиметься використанням не за призначенням i, тобто, небезпечним. Виробник не несе жодної договірної або іншої відповідальності за збиток, заподіяний неправильним монтажем, експлуатацією або технічним обслуговуванням без дотримання чинного законодавства з технічних питань, нормативів або інструкцій з цього керівництва (або, в будь-якому разі, інструкцій збоку виробника). На такі випадки дія гарантії не розповсюджується. Додаткову інформацію про законодавчу основу щодо монтажу газових тепло генераторів можна отримати на сайті Immergas: www.immergas.com Відповідно до розпоряджень Директив ЄС щодо газового обладнання 2009/142, Директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2004/108, Директиви ЄС щодо корисної потужності котлів 92/42 та Директиви ЄС з Низької Напруги 2006/95.

Виробник: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE) ЗАЯВЛЯЄ ПРО ТЕ, ЩО: котли Immergas моделі: Mini Nike X 24 3 E відповідають вимогам вищезазначених Європейських Директив:

Директор відділу розвитку і досліджень Компанія Immergas S.p.A. відхиляє будь-яку відповідальність внаслідок помилок друку або перекладу, залишаючи за собою право на внесення змін у власні технічні або рекламні брошури без попередження.

1 УСТАНОВКА быть отключён, а также необходимо вызвать деревянная пыль от обработки дерева, угольквалифицированного техника (например, тех- ная пыль, цементная пыль, и т.д.) которые 1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ Только профессионально-квалифицированный дымовой трубой (камины) без достаточсооружена из дырчатых блоков или кирпичей, гидравлик уполномочен устанавливать газовые ного собственного доступа воздуха. А аппараты Immergas. Установка должна быть про- также должны быть установлены в помес любой другой не указанной в документации изведена согласно предписаниям нормативных щениях, температура в которых, никогда согласно местным техническим нормативным вергаться атмосферным явлениям.

RU шающую плотность воздуха (напоминаем в попомещениях, где используются продукты, Бойлеры данного типа служат для нагрева казательным порядке, но не в обязательном, что газам в помещения, уровень пола которых, ниже внешнего средней нулевой отметки).

проверить, что данный аппарат доставлен в целостном виде; если это не так, необходимо 1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

IE немедленно обратиться к поставщику. Детали вспененный полиэстер, и т.д.) не должны быть оставлены рядом с детьми, так как являются SK источниками опасности. В том случае, если аппарат размещается внутри шкаф или между двумя шкафами, должно быть достаточно пространства для нормального техобслуживания;

UA рекомендуется оставлять не менее 3 см между кожухом бойлера и вертикальными панелями шкафа. Над бойлером должно быть оставлено пространство для позволения техобслуживания гидравлических соединений и системы вывода выхлопных газов. Также важно, чтобы решётки всасывания не были загорожены. Вблизи аппарата не должен находиться никакой легковоспламеняющийся предмет (бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).

Рекомендуется не устанавливать под бойлером домашние электрические приборы, так как они могут понести ущерб, в случае приведения в действие защитного клапана (если он предусмотрительно не подключён к сточной воронке), или в случае утечки гидравлических переходников; в противном случае, изготовитель не несёт ответственности, в случае урона, нанесённого электрическим приборам.

В случае неполадок, поломок или не налаженного функционирования, аппарат должен

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАЗ ВОДА УСТАНОВКА

1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ. всю тепловую установку (трубопроводную кабеля питания обратиться к квалифициПодключение к газовой магистрали (прибор сеть, нагревающие тела и т.д.) соответствую- рованному технику (например, к технику ES категории II2H3+). Наши бойлеры разработаны щими декапирующими средствами или анти- Авторизированного Сервисного центра для работы на метане (G20) и на сжиженном накипинами в состоянии удалить загрязнения, Immergas). Кабель электропитания должен нефтяном газе (СНГ). Диаметр подающей трубы которые могут ухудшить работу котла. быть проложен в соответствии с указаниями.

тации к другому типу газа (см. «Модификация бойлера не будет нести ответственность.

устройств в случае изменения типа газа»). СлеВнимание: чтобы обеспечить долгий срок комплекте.

дует также замерить динамическое давление в газа), предназначенной для питания бойлера, и как недостаточная величина давления может проблемам для пользователя.

Убедиться, что правильно произведено подщения: дневное (температура - комфорт) и ключение газового вентиля, следуя указаниям размеры, соответствующие действующим по французской шкале для системы отопления и - выбрать желаемый режим работы среди разнормативам, чтобы гарантировать требуемый 15° градусов по французской шкале для системы личных вариантов:

спечивать эксплуатационные характеристики или за счёт смягчителя при мощности агрегата (технические характеристики). При- кВт.

вать действующим нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был изго- защиты IPX4D. Электрическая безопасность • Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2) товлен для работы на газе без загрязнений, в агрегата обеспечивается только при его с работой климатического хронотермостата.

Накопительные резервуары (в случае Внимание: Компания Immergas S.p.A. и термической установки с возможностью питания от накопительной системы сжи- снимает с себя всякую ответственность за заменить в любой момент предварительно воцируя неполадки в функционировании.

- По причине состава смеси сжиженного непотребляемой мощности, величина которой установки, в зависимости от необходимости фтяного газа, во время хранения газа в резеротопления помещения, таким образом, что бы Гидравлическое соединение. соблюдением полярности LN и заземления Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл плате, следует уделить особое внимания, чтобы управления ДругV2 или любого другого хронопосредством канала, проходящего через пекаминам дымоходам или дымовым каналам.

термостата Вкл/Выкл, необходимо предоставить две отдельных линии, согласно действующим не должен никогда быть использован как клемма нормы вытяжных устройств и с действующи- Выхлопная труба. Выхлопная труба должна заземления электропроводки и телефонной ми местными правилами.

линии. Убедиться в этом перед электрическим подключением бойлера.

1.5 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК На бойлер возможна установка внешнего зонда (Илл. 1-7) который имеется в наличии ски уменьшать максимальную температуру подачи водопроводной воды при повышении поставляемое установкой зависит от внешней температуры. Внешний датчик действует всегда, вне зависимости от наличия и от вида подключенного хронотермостата помещения.

Соотношение между температурой подаваевытяжкой с расходом тепла от 4 и до 35 КВатт, мой воды на установку и внешней темпераесли при этом соблюдены технические норматурой, определяется положением рукоятки Отдельные дымоходы. Внутренние размеры на приборном щитке бойлера, согласно некоторых типов отдельных дымоходов, кривым, указанным на диаграмме (Илл. 1-8). содержаться в проспектах нормы. Если происходить с помощью клемм 38 и 39 на условия применения или в пределы таблицы, электрической плате бойлера (Илл. 3-2). необходимо рассчитать дымоход согласно 1.6 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

навливается бойлер, был доступ для такого количества воздуха, которое необходимо для помещения. Натуральный доступ воздуха происходит прямым путём через:

- постоянные отверстия в стенах проветритребуемых нормой.

с разветвлениями.

Воздух для вентиляции должен поступать неБойлер имеет клапан для выхода воздуха может быть также произведён косвенным пуатмосферных условиях и предотвращает по- радиаторах. Клапаны для выхода воздуха на тём, посредством забора воздуха в смежных помещениях. Более подробная информация о проветривании помещений приведена в предписаниях нормативных требований.

Удаление отработанного воздуха. В помеще- щие оголовку дымохода/дымовой трубы, в Настоящие условия должны быть созданы в со- применять минимальную длину, указанную заглушку и оставляя включенным двигатель.

ответствии с предписаниями с действующими в иллюстрациях, приведённых в норме, в за- Закрутить колпачок в конце операции.

техническими нормативными требованиям. висимости от наклона ската крыши.

1.10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ Примечание: начальная проверка бойлера • Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор Для подключения установки необходимо: ванным персоналом. Условный гарантийный известковых отложений и сохраняет неоткрыть окна и двери; срок котла начинается со дня проверки. изменными во времени первоначальные огня;

щегося в трубопроводе; Бойлеры серии Mini Nike X 24 3 E предостав- • Комплект подключения внешнего водонаTR - проверить непроницаемость внутренней ляются со встроенным циркуляционным гревателя. При необходимости производства установки, согласно указанием норматив- насосом с электрическим трёхпозиционным ГВС кроме отопления помещения, по заявке ных требований. регулятором скорости. Когда на циркуляци- Immergas предоставляет комплект, состояонном насосе установлена первая скорость, щий из внешнего водонагревателя и всего 1.11 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В бойлеров в эксплуатацию:

- проверить соответствие используемого - включить бойлер и проверить правильне повредить насос.

ность зажигания;

ветствующее давление, отвечает тем, что указаны в паспорте (параг. 3.18);

- проверить существующую вытяжку во вре- Отрегулировать с помощью плоской отвёртмя регулярной работы агрегата, например ки, поворачивая по часовой стрелке, байпас при помощи тягомера, расположенного сра- устанавливается, против часовой стрелке, зу на выходе продуктов сгорания агрегата; байпас убирается.

- проверить, что в помещение не происходит переполнение продуктов сгорания, даже во

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

время работы электровентиляторов;

ства, в случае отсутствия газа и затраченное на это время;

- проверить действие рубильника, установ- и на трубе возврата воды из системы. Такая Если всего одна из этих проверок имеет работ по техобслуживанию, потому что негативный результат, котёл не может быть позволяет слить воду из одного бойлера, Напор, достигаемый в системе.

Напор (кПа) 1.14 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

5 - Кран заполнения системы 15 - Трехходовой клапан (моторизированный) (опция)

ЭКСПЛУАТАЦИИ И

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

Внимание: тепловые установки должны быть подвержены периодическому техобслуживадобными устройствами.

ности в соответствии с национальными, Это позволит обеспечить неизменность с В случае проведения каких-либо работ вблизи воздуховодов или устройств дымоуне допускайте, чтобы агрегат подвергалличающих данный бойлер, как надежность и даления, по их завершению следует поручить эффективность функционирования. квалифицированному специалисту проверку Мы рекомендуем вам заключить договор на функционирования этих воздуховодов или 2.2 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. содержащие их емкости в помещении, в тесь исключительно к квалифицированНеобходимо чтобы в помещении, куда уста- котором установлен бойлер. ному специалисту;

навливается бойлер, был доступ для такого Запрещено и опасно загораживать даже - в случае принятия решения о неиспольколичества воздуха, которое необходимо частично воздухозабор для проветривания зовании агрегата в течение продолжи- RO для настройки горения газа, потребляемого помещения, где установлен бойлер. тельного времени, выключите рубильник агрегатом и проветривания помещения. А также запрещено в связи с высокой опас- электропитания.

Предписания относительно проветривания, ностью, работа бойлера в одном помещении приведены в параг. 1.6, 1.7 и 1.8. При появ- тами, одновременной с бойлером, если не лении сомнений в правильной вентиляции, предусмотрены дополнительные отводы, обратиться к техническому квалифициро- размеры которых должны соответствовать 2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:

2 - Кнопка Стендбай / Выкл /Лето / Зима 3 -* Кнопка ( ) для увеличения темпераБойлер в режиме Стендбай туры воды отопительной системы CZ Перед включением, убедитесь, что в систему залита вода - стрелка манометра (7) должна - Откройте вентиль подачи газа на входе работает только для производства ГВС смотря на то, что не остаётся активных службы фирмы Immergas).

RU (когда бойлер подключён к внешнему функций бойлер считается под напряже- Неполадка термостата выхлопных газов.

вается с помощью кнопок (3-4), устанавРабота дисплея. При использовании па- не функционирует должны образом (код 03).

ливаемая температура отображается на дисплее с помощью индикатора (16).

• Зима ( ): в настоящем режиме работы зования яркость понижается, и отобрабез необходимости сброса. При 3 последуюжаются только активные символы, режим бойлер работает как для производства ГВС (когда бойлер подключён к внешнему водонагревателю), так и для отопления помещения. Температура ГВС при этом также регулируется с помощью кнопок (3Службы Технической Поддержки компании

SK 2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И

4), а температура отопления регулируется

НЕИСПРАВНОСТЯХ.

с помощью кнопок (5-6), настоящая темпеНеполадка общего типа платы бойлера.

Начиная с этого момента бойлер, работает в автоматическом режиме. При отсутствии Отображённая непо- Отображённый горячей воды), бойлер переходит в состояние зажигании горелки, на дисплее отображается перегрева (предохрани- (например, из Сервисной службы фирмы мени с соответствующее шкалой мощности.

CARV2,на дисплее отображается значок платы бойлера Внимание: Если бойлер устанавливается для того, чтобы не были утеряны сохранёнНеисправность кнопоч- происходит достаточного измерения давленые программы.

внешней температуры (Параг. 1.6). Темпе- Потеря сигнала пламени 38 может производить ГВС. Необходимо вызвать Ошибка конфигурации. Если электронный Низкое напряжение питания. Отобра- Если давление доходит до величины около блок фиксирует неисправность или бессвяз- жается в том случае, если напряжение 3 бар появляется риск срабатывания предо- ES ность на электрической проводке, бойлер не питания ниже установленного предела. хранительного клапана.

запускается. При возобновлении нормальных При возобновлении нормальных условий, В этом случае следует обратиться за помощью условий, бойлер переходит на нормальную бойлер переходит на нормальную работу к квалифицированному специалисту.

Если неполадка не устраняется; в этом случае подобное явление часто повторяется, обрадавления, следует обратиться за помощью к следует обращаться к квалифицированному специалисту (например, из Сервисной служнапример, из Сервисной службы фирмы Помехи пламени. Возникает в случае потерь на данном контуре или при неполадках контом случае, если после того как произо- Для слива воды из бойлера используйте троля пламени (код 20); попробовать вклюшло успешное зажигание пламени горелки сливной кран (Илл. 2-2). CZ чить и выключить бойлер, если неполадка не техника (например, из Сервисной службы Неисправность кнопочного пульта. Ото- нет необходимости в переустановке. Если Бойлер серии оборудован системой защиты бражается в том случае, если электронный подобное явление часто повторяется, обра- от замерзания, которая приводит в действие блок фиксирует неисправность на кнопочном титесь к квалифицированному специалисту горелку в том случае, когда температура пульте. При возобновлении нормальных (например, из Сервисной службы фирмы опускается ниже 4°C (защита до мин. темпеусловий, бойлер переходит на нормальную Immergas). ратуры -5°C). В целях гарантии целостности ходит в случае перегрева бойлера, вызван- часто повторяется, обратитесь к квалифиполностью слить воду с контура отопления ного недостаточной циркуляцией воды в цированному специалисту (например, из первичном контуре (код 27); причины этого Сервисной службы фирмы Immergas).

- недостаточная циркуляция воды в системе; 2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА. подвергшуюся необходимой обработке с убедитесь, что отопительная система не пере- Для полного выключения бойлера, устано- целью ее умягчения, потому что слишком - заблокирован циркуляционный насос;

необходимо принять меры по его разблоОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.

кировке.

ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

фирмы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлени- в системе. Стрелка манометра на бойлере ем. Возникает после 1 минуты потери связи должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.

ошибки, отключить и вновь подать напряже- помощью крана наполнения, расположенного ние к бойлеру. Если подобное явление часто в нижней части бойлера (см. Рисунок 2-2).

ному специалисту (например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Вид снизу.

ES БОЙЛЕРА К РАБОТЕ

При запуске в эксплуатацию бойлера не- - проверить включение защитного устрой- - проверить вентиляцию и/или проветриPL обходимо: ства, в случае отсутствия газа и затраченное вание помещения, где предусмотрена - проверить соответствие используемого ленного перед бойлером;

газа, с тем на который настроен бойлер; - проверить существующую вытяжку во вре- быть подключена.

- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с мя регулярной работы агрегата, например - проверить, что установка отопления заполнена водой, проверить что стрелка маноме- - проверить, что в помещение не происходит тра бойлера указывает давление в диапазоне переполнение продуктов сгорания, даже во - включить бойлер и проверить правиль- - проверить работу регуляторов;

ность зажигания; - запечатать устройство регулирования газового расхода (при изменении настройки);

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

CARV2 - Дистанционное Управление Друг S3 - Кнопка сброса блокирования E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы S20 - Термостат помещения (опция) E4 - Предохранительный термостат S21 - Кнопка увеличения M30 - Трехходовой клапан (опция)

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ

Приб ор в одона гр ев ателя: к б ой леру ность газоснабжения.

может быть подключён водонагреватель, который подключается через клеммы 36- На бойлере существует разъём X3, но он должен быть подключён, только есть Разъём X8 используется для подключения статочной циркуляцией воды в системе что давление установки и давление предналадонника Virgilio для обновления про- отопления или блокированным циркуля- варительной нагрузки расширительного граммного обеспечения микропроцессора. ционным насосом. Проверить с помощью бака, находиться в установленных пределах, манометра, что давление на установке на- клапан предварительной нагрузки расшиходиться в установленном диапазоне. Про- рительного бака отопления должен равверить, что не закрыты все вантуз - клапаны няться 1,0 бар, давление установки должно Нажимая на кнопки (3 и 4) в течение 5 се- помощи следующих таблиц посредством электронным модулированием, который наES TR секунд, или подождать 60 секунд.

Отображает мгновенную темперамальная мощность отопления» и «Максиd2 туру подачи отопления на выходе Отображает мгновенную темпепитание модулятора током равным соответмгновенный режим d3 ратуру на выходе теплообменника

ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере, возможно, произвести програм- - Авто: дисплей освещается во время испольмых значений настройка мирование некоторых рабочих параметров. зования и через 15 секунд после последней дённым указаниям, можно настроить бойлер понижается, при неполадке освещается в Для доступа к режиму программирование некой интенсивности. отопления. Бойлер оснащён электронным обходимо действовать следующим образом:

- одновременно нажать на 8 секунд кнопки - выбрать при помощи кнопок (3) и (4) паТаймер включения отопления (P6) раметр, который необходимо изменить, Условные обозначения:

1 - Катушка 2 - Гайка, регулирующая минимальную мощность 3 - Гайка, регулирующая максимальную мощность 4 - Точка замера давления на выходе газового клапана 5 - Точка замера давления на входе газового клапана 6 - Защитный колпачок включение после запроса. В случае особых В том случае, если необходимо перенастроить После того как модификация было произRU установок (напр. установки, разделённые аппарат, на газ отличный оттого, что указан ведена и были установлены сопла нужного на зоны с термостатическими моторизи- на заводской паспортной табличке, необхо- диаметра для типа используемого газа, и было рованными клапанами и т.д.) может быть димо запросить специальный комплект, со произведено тарирование на установленном необходима задержка зажигания. всем необходимым для проведения данной давлении, необходимо проверить, что:

просов термостата помещения и удалён- Операция по перенастройке на другой тип - пламя в горелке не слишком низкое и станого управления (P8) газа должна быть произведена квалифици- бильное (не отходит от горелки);

Задержка включения ГВС. Настоящая функция не влияет на правильную работу - заменить сопла основной горелки, необхоАвторизированной Сервисной Службой Диапазон устанавливае- Серийная Выбор вида газа. Установка настоящей - отрегулировать номинальную тепловую функции служит для настройки бойлера для мощность бойлера;

работы с правильным видом газа.

Для доступа к настоящей настройке, после мощность бойлера;

перехода в режим программирования, следу- - отрегулировать минимальную тепловую ет нажать кнопку (2) на 4 секунды. Для выхо- мощность на этапе отопления;

да, вновь нажать кнопку (2) на 4 секунды.

Ci - Промышленный мый газ паспортной табличкой. С помощью несмывающегося фломастера на табличке Диапазон устанавливае- Серийная Данные настройки должны относиться к мых значений настройка используемому типа газа, следя указаниям

ВКЛЮЧЕНИЯ С ВЫВОДОМ

ЗАДАННОЙ ПО ВРЕМЕНИ

КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

• Предварительные операции тарирования.

- Установить параметр P4 на 0%. порциональном установленному параметру - Установить параметр P5 на 99%.

TR • Подключить функцию трубочиста.

- Перейти в режим «трубочиста ГВС», для При включении данной функции, бойлер CZ Внимание: если бойлер работает только 15 минут.

в режиме отопления, выполнить тариро- При данном режиме работы невозможно вания с помощью функции «трубочист» осуществить никакие настройки и остаётся • Настройка номинальной термической мощзапуска функции трубочиста нажать кнопку - Установить максимальную мощность HU (99%) с помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

(3 Илл. 3-3) номинальную мощность бой- Эта функция позволяет технику проверить лера, придерживаться значений макси- параметры горения. После того, как функция мального давления, указанных в таблице запущена, проверка может быть выполнена в (Параг. 3.18) в зависимости от вида газа, режиме отопления, настраивая параметры с поворачивая по часовой стрелке, тепловая помощью кнопок (5 и 6), или в режиме ГВС, мощность увеличивается, против часовой • Настройка минимальной термической мощности бойлера.

Примечание: приступать только после тарирования номинального давления.

SK с помощью кнопок (5 и 6 Илл. 2-1).

- Отрегулировать минимальную тепловую UA который находится на газовом клапане, Бойлер оснащён функцией, который запулатунная гайка должна оставаться бло- скает насос 1 раз, каждые 24 часа на период, • Выйти из режима «Трубочист» и оставить блокирования, из-за большого простоя.

• Регулирование минимальной термической

АНТИБЛОКИРОВАНИЯ

мощность бойлера на этапе отопления.

ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Примечание: приступать только после тарирования минимального давления - Настройка минимальной термической сократить риск блокирования трёхходового мощности на этапе отопления, получается блока в связи с длительным простоем.

при модификации параметра (P4), при увеличении значения давление увеличивается, 3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ при уменьшении, давление понижается. ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопиДавление, на котором регулируется минительной системы ниже 4°C, бойлер запачкамальная термическая мощность бойлера на этапе отопления, не должна быть ниже значения, указанного в таблице (Параг. 3.18).

• Регулирование (при необходимости) максиСАМОПРОВЕРКА мальной термической мощность бойлера на

ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

- Настройка максимальной термической режиме ожидания бойлера, каждые 18 часов мощности на этапе отопления, получа- после последней проверки/питания запускаетется при модификации параметра (P5), ся настоящая функция. Если бойлер работает при увеличении значения давление уве- в режиме производства горячей воды, то самоличивается, при уменьшении, давление проверка запускается через 10 минут через - Давление, на котором регулируется максимальная термическая мощность бойлера на этапе отопления, должна быть выполнена в соответствии с указаниями в таблице (Параг. 3.18).

котла, возможно, демонтировать корпус, сле- 4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) дя эти простым указаниям (Илл. 3-4 / 3-5): корпуса.

1 Отсоединить декоративную рамку (a) с соПотянуть корпус на себя (c).

ответствующих нижних креплений.

2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).

Условные обозначения чертежей установки:

a Однозначная идентификация компонента 1 Идентификация последовательности выполняемых операций 3.17 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И - Проверить включение защитного устрой- - Проверять сохранность и целостность ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА. ства, против отсутствия газа проверки электрооборудования, в частности, следую- ES Не реже одного раза в год следует выполнять ионизированного пламени, затраченное на щее:

следующие операции по техобслуживанию. это время должно быть ниже 10 секунд. - электрические провода должны прохоПроизводить чистку теплообменника со - Визуально проверить отсутствие утечек дить через специально предназначенные - Производить чистку главной горелки. - Визуально проверять, не засорились ли - они не должны быть почерневшими или - Визуально проверить отсутствие повреж- сливные отверстия предохранительных подгоревшими.

функционирования агрегата. до нуля (значение считывается с манометра установки, в соответствии с указаниями - Проверять правильность тарирования горелки в режимах подогрева сантехнической - Проверять, чтобы статическое давление - Проверять правильность функциони- - Визуально проверять, чтобы предохрарования управляющих и регулирующих нительные и управляющие устройства не устройств агрегата, в частности: были короткозамкнуты и/или подвергну - срабатывание рубильника - переключатечастности проверять:

ля, установленного за бойлером;

пературы воды в отопительной системе;

- срабатывание термостата регулировки температуры ГВС (когда бойлер подключён - реле давления, контролирующее вывод - Проверить герметичность газовой системы агрегата и всей установки.

3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ.

ТЕРМИЧЕ- ТЕРМИЧЕUA

РАСХОД ГАЗА ДАВЛ. СОПЛА РАСХОД ГАЗА ДАВЛ. СОПЛА РАСХОД ГАЗА ДАВЛ. СОПЛА

СКАЯ СКАЯ

НА ГОРЕЛКЕ ГОРЕЛКИ НА ГОРЕЛКЕ ГОРЕЛКИ НА ГОРЕЛКЕ ГОРЕЛКИ

МОЩНОСТЬ МОЩНОСТЬ

Примечание: Величины расхода газа приведены для минимальной тепловой мощности при температуре 15°C и давлении 1013 мбар.

Величины давлений на горелке приведены для использования газа при температуре 15°C.

3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Значения температуры дымовых газов при- - Максимальный уровень шума, издаваемого - * Удельный расход «D»: расход ГВС ведены при температуре воздуха на входе, при работе бойлера, составляет 55 дБA. со отв е тс твуе т у в еличению ср едней - Данные по подогретой сантехнической воде приведены для динамического давления лера, при этом считается, что для получения заявленных характеристик необходимо 124 смешивание с холодной водой.

immergas.com

 


Похожие работы:

«Составитель Брунов Н. А. Курс ГОМа – главная книга о Арканах ТАРО Издательство Александра Сазанова Редакционно-издательская фирма “Роза мира” Санкт-Петербург 2010 Школа Мышления и Самопознания Брунова Н. А. УДК 11 представляет книги на сайте www.brunov326.narod.ru ББК 87.2 Б 89 Б89 Курс ГОМа - главная книга о Арканах ТАРО. Составитель Брунов Н.А. Издательство Александра Сазонова. РИФ “Роза мира”. СПб., 2010, 110 с. ISBN 5-85574-321-8 Издание представляет наиболее важные сведения из Курса ГОМа:...»

«Борис Акунин: Инь и Ян Борис Акунин Инь и Ян Серия: Приключения Эраста Фандорина OCR Поручик, Вычитка – MCat78, Faiber Инь и Ян: Захаров; 2006; ISBN 5-8159-0584-4 2 Борис Акунин: Инь и Ян Аннотация Инь и Ян – это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно разным мирам. По форме это детектив, расследование ведт великий сыщик Эраст Фандорин, которому помогает его верный слуга Маса. Пьеса была написана...»

«УДК 519.63 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОМПОЗИЦИИ ОБЛАСТЕЙ1 В.П. Ильин Рассматриваются параллельные методы декомпозиции областей для решения трехмерных сеточных краевых задач, получаемых в результате конечно-элементных или конечно-объемных аппроксимаций. Данные проблемы являются узким горлышком среди различных этапов математического моделирования, поскольку современные требования к разрешающей способности сеточных алгоритмов приводят к необходимости решения систем линейных алгебраических...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО “ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ” ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Сборник научных трудов Выпуск 1 (57) 2009 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского Харьковский авиационный институт ISSN 1818-8052 ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 1(57) январь–март СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Издается с января 1984 г....»

«Сергей БАЛМАСОВ Иностранный легион От автора О Французском иностранном легионе снято немало фильмов и еще больше написано книг и статей. Большинство из них отличаются тенденциозностью: на Западе Французский иностранный легион овеян красивыми легендами. В нашей же стране об этом подразделении в советское время предпочитали писать как о карательной части из наемников-головорезов, готовых на любое преступление за деньги французского империализма. Долгие годы вообще ничего не было известно о том,...»

«С большим интересом прочитал вашу книгу, посвященную анализу течения ракового процесса и этапов лечения. Большое спасибо Вам за то, что Вы перенесшая весь ужас, который испытывают пациенты с таким диагнозом, точно и прочувствованно описали тяжелые психологические моменты, которые сопровождают этот контингент больных. Спасибо за то, что Вы своим подвигом и примером даете свет жизни павшим духом и надежду на выздоровление от этой страшной болезни. С уважением, Михаил Владимирович КУТУШОВ. Мила...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1 ОТ АВТОРА УПРАВЛЕНИЕ 2 ПРОХОЖДЕНИЕ 3 Пролог 3 Глава 1. Фестиваль Пикори 3 Дом Линка (начало) 3 Фестиваль в Хируле 5 Замок Хирул 6 Глава 2. Элемент Земли 9 Лес Минишей 9 Деревня Минишей 11 Святыня Леса 12 Возвращение 16 Глава 3. Элемент Огня Подготовка к путешествию 1 Путь к Горе Кренель Обитель Мелари Шахта (пещера огня) Глава 4. Окарина Ветра Белый Клинок Сапоги Ветра Подготовка к путешествию 2 Топи Кастора Руины Ветра Крепость Ветров Глава 5. Элемент Воды Возврат библиотечных...»

«В. В. Аркадьев ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ П О КРЫМУ Санкт-Петербург 2010 Санкт-Петербургский государственный университет Геологический факультет 60-летию Крымской учебной практики Санкт-Петербургского государственного университета посвящается В.В. Аркадьев ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО КРЫМУ Санкт-Петербург Издательство РГПУ им. А.И. Герцена 2010 УДК 551(234.86) ББК 26.3 А 82 Аркадьев В.В. Геологические экскурсии по Крыму - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. - 132 с. ISBN 978-5-8064-1503- В...»

«Тони Барлам ДЕРЕВЯННЫЙ КЛЮЧ УДК 821.161.1-93 Барлам ББК 84 (2Рос=Рус)6-44 Б25 Оформление обложки — автора. Барлам Тони Деревянный ключ. — М.: Memories, 2009. — Б25 478 с. с илл. ISBN 978-5-903116-70-6 УДК 821.161.1-93 Барлам ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44 © Тони Барлам, 2009. © Тони Барлам, обложка, 2009. © Оформление, ISBN 978-5-903116-70-6 издательство Memories, 2009. Посвящается моей любимой Алисе, без которой ничего бы не было. Автор выражает глубокую признательность своим друзьям — nutlet, heruka,...»

«Мартин Эмис. Лондонские поля //Эксмо, Домино, 2007 ISBN: 978-5-699-23783-8 FB2: “izaraya ”, 28.07.2010, version 1.1 UUID: 00CCBF16-22D0-48E4-BAD3-84DE57505ECA PDF: fb2pdf-j.20111230, 13.01.2012 Мартин Эмис Лондонские поля Этот роман мог называться Миллениум или Смерть любви, Стрела времени или Ее предначертанье — быть убитой. Но называется он Лондонские поля. Это роман-балет, главные партии в котором исполняют роковая женщина и двое ее потенциальных убийц — мелкий мошенник, фанатично...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ Distr. GENERAL A/HRC/WG.6/5/COG/1 23 February 2009 RUSSIAN Original: FRENCH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Пятая сессия Женева, 4-15 мая 2009 года НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 А) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА* Конго * Настоящий документ до передачи в службы перевода не редактировался. GE.09-11269 (R) A/HRC/WG.6/5/COG/ page Введение...»

«      Божественные слова Фольклор и литературные памятники Азербайджана. Москва Художественная литература. 2010 1    УДК 82/89 ББК 84(2) Б11 КЛАССИКА ЛИТЕРАТУР СНГ Издание осуществлено при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Оформление художника В.В. ГУСЕЙНОВА Б 11 Божественные слова. Фольклор и литературные памятники Азербайджана. / Составление АМ. Багирова, вступ. статья академика НАНА Б А. Набиева, чл.-корр. НАНАТ.А. Керимли,...»

«Информационные процессы, Том 4, № 3, стр. 221–240 © 2004 Кузнецов, Гитис. =============== ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ============== Сетевые аналитические ГИС в фундаментальных исследованиях Н.А.Кузнецов, В.Г.Гитис Институт проблем передачи информации, Российская академия наук, Москва, Россия Поступила в редколлегию 25.08.2004 Аннотация—Даны основы подхода к сетевому анализу пространственно-временной географической информации. Рассматриваются примеры применения сетевых ГИС ГеоПроцессор и КОМПАС в...»

«Оформление серии Виктора Крючкова Художники Евгений Матюненко, Ольга Павельева, Стае Подивилов Моя первая книга по кулинарии. / Сост. Л. Харламова — М89 М.: Дрофа, 1995. - 3 5 2 с: ил. ISBN 5 - 7 1 0 7 - 0 5 2 9 - 2 Вес в жизни познается от простого к сложному. Вот и юные кулинары начнут постигать вкусную профессию с манной каши и, может быть, достигнут высот праздничного торта ко дню рождения. ББК 36.997 СОДЕРЖАНИЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ, ЕСЛИ ТЫ ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ Какая кухня? Посуда...»

«Г А З Е Т А И З Д А Е Т С Я С 1 9 6 6 г. Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель, Анищенко П.П., Арутюнов С.Д., Берзегова Л.Ю., Верткин А.Л., 1 № (1001) Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Луцевич Э.В., Маев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Муляр А.Г., Сирота Н.А., 2013 Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Ярема И.В. На Объединительном Совет ученых съезде Общества Руководством МГМСУ поставлены важные задачи: добиться совершенствования деятельности...»

«этой книге ты найдешь откровенный разговор о великом племени мальчишек, о настоящем мужском характере, о воспитании решительности, твердости и воли, о дружбе, о взаимоотношениях с девочками, о поведении в затруднительных жизненных положениях. Перед тобой будут развернуты 100 страниц Книги мудрости, написанной в разных странах, в дальние и близкие времена самыми непохожими друг на друга людьми. Ты найдешь в этой книге 100 советов мастеру на все руки, и 100 советов на разные случаи жизни, и 100...»

«СИНЯЯ КНИГА 2-е издание ВЫДАЧА РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С АКЦЕНТОМ НА МНОГОИСТОЧНИКОВЫЕ (ГЕНЕРИЧЕСКИЕ) ПРЕПАРАТЫ Руководство для национальных регуляторных органов по обращению лекарственных средств (НРО) Выдача регистрационных удостоверений лекарственных препаратов с акцентом на многоисточниковые (генерические) препараты © Всемирная организация здравоохранения, 2011 г Опубликовано Всемирной организацией здравоохранения в 2011 г. под заглавием Выдача регистрационных...»

«Г. Э. Фальковский, С. М. Крупянко Сердце ребенка Книга для родителей о врожденных пороках сердца Для бесплатного распространения Москва Никея 2011 УДК 616.12-089 ББК 86.372 Ф 19 Благотворительный фонд Святителя Василия Великого Фальковский Г.Э., Крупянко С.М. Ф 19 Сердце ребенка: Книга для родителей о врожденных пороках сердца. — М.: Никея, 2011. — 232 с. — (Для бесплатного распространения). ISBN 978-5-91761-079-5 В книге в доступной форме описываются основные виды и методы лечения пороков...»

«ОАО Минеральные удобрения | Годовой отчёт | 2009 УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров ОАО Минеральные удобрения 23 апреля 2010 года (Протокол № 38 от 26.04.2010) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО Минеральные удобрения 23 марта 2010 года (Протокол № б/н от 23.03.2010) Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Заключением ревизионной комиссии ОАО Минеральные удобрения 10 марта 2010 года Открытое акционерное общество Минеральные удобрения Годовой отчёт за...»

«У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я Б И Б Л И О Т Е К А А Л Е К С А Н Д Р А П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О С Е Р И Я Ф И Л О С О Ф И Я ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ Л О Г И К О Ф И Л О С О Ф С К И Й Т Р А К ТА Т перевод с немецкого и параллельные комментарии Вадима Руднева К О Р И Ч Н Е В А Я К Н И ГА Г О Л У Б А Я К Н И ГА перевод с английского Вадима Руднева МОСКВА И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М Т Е Р Р И Т О Р И Я Б УД У Щ Е Г О УДК 1(09) ББК В СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ: А. Л. Погорельский, В....»
 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.