WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Pages:     | 1 ||

«User and maintenance manual Manuale d’uso e manutenzione IT Nvod k pouit a drb Nvod na pouvanie a drbu Felhasznli s karbantartsi kziknyv Руководство по эксплуатации и ...»

-- [ Страница 2 ] --

VEOBECN ODPORANIA

Pred pouvanm:

- Odstrte vetky ochrann diely z lepenky, ochrann flie a nlepky z prsluenstva.

- Z rry vyberte prsluenstvo a zohrejte ju na 200°C, nechajte ju tak pribline jednu hodinu, aby sa odstrnil pach, dym z izolanho materilu a konzervanho tuku.

Poas pouvania:

- Neklate na dvierka ak predmety, pretoe by ich to mohlo pokodi.

- Neopierajte sa o dvierka a na ich rukov ni neveajte.

- Vntro rry nevykladajte alobalom.

- Do vntra horcej rry nikdy nelejte vodu; spsobilo by to pokodenie smaltu.

- Hrnce a panvice neposvajte po dne rry, mohol by sa tm pokodi smalt.

- Skontrolujte, i elektrick kble alebo in elektrick spotrebie v blzkosti rry nemu prs do styku s jej horcimi asami alebo i sa nemu zachyti do jej dvierok.

- Rru nevystavujte poveternostnm vplyvom.

OCHRANA IVOTNHO PROSTREDIA

Likvidcia obalovch materilov Vetky obalov materily sa mu recyklova na 100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklcie ( ). Z tohto dvodu sa rzne asti obalu musia likvidova zodpovedne, v plnom slade s platnmi predpismi o likvidcii odpadov.

Likvidcia spotrebia - Tento spotrebi je oznaen v slade s eurpskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrickch a elektronickch zariaden - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

- Zabezpeenm sprvneho postupu pri jeho likvidcii uvate prispieva k tomu, e likvidcia nebude ma negatvny dopad na ivotn prostredie a zdravie obyvateov.

- Symbol na vrobku alebo na sprievodnch dokumentoch znamen, e s vrobkom sa nesmie zaobchdza ako s domovm odpadom, ale treba ho odovzda v prslunom zbernom stredisku na recyklciu elektrickch a elektronickch spotrebiov.

spora energie - Predohrev rry pouvajte, iba ak je to uveden v tabuke na prpravu jedl.

- Pouvajte tmav lakovan alebo smaltovan peke, pretoe vemi dobre pohlcuj teplo.

- Rru vypnite 10/15 mint pred nastavenm asom ukonenia peenia. jedlo, ktor si vyaduje dlhiu prpravu, sa bude piec

VYHLSENIE O ZHODE

- Tento spotrebi bol vyroben tak, e me prs do kontaktu s potravinami, v slade s eurpskym nariadenm ( ).1935/ 2004 a bol navrhnut, vyroben a uveden na trh v slade s bezpenostnmi poiadavkami “Nzkonapovej” smernice 2006/95/ES (nahrdza 73/23/EHS v znen nasledujcich prav), ochrannmi poiadavkami smernice “EMC” 2004/108/ES.

PRRUKA NA ODSTRAOVANIE PROBLMOV

Rra nefunguje:

• Skontrolujte, i je elektrick sie pod naptm a i je rra pripojen k elektrickej sieti.

• Rru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, i sa problm neodstrnil.

SERVIS

Skr, ako zavolte popredajn servis:

1. Skontrolujte, i nedokete problm vyriei sami poda bodov popsanch v asti “Odstraovanie problmov”.

2. Spotrebi vypnite a znova zapnite. Skontrolujte, i sa tm problm nevyrieil.

Ak po hore uvedench kontrolch porucha naalej pretrvva, spojte sa s najblim popredajnm servisom.

Vdy uvete:

• krtky popis poruchy;

• typ a presn model rry;

• servisn slo (slo uveden po slove “Service” na typovom ttku) umiestnenom vpravo na vntornom okraji rry (viditen pri otvorench dvierkach). Servisn slo sa uvdza aj na zrunom liste;

• vau pln adresu;

• vae telefnne slo.

Ak by bolo nevyhnutn rru opravi, obrte sa na stredisko autorizovanho servisu (zaru sa tm pouitie originlnych nhradnch dielov a sprvny postup pri oprave).

ISTENIE

VAROVANIE

Povrch rry DLEIT UPOZORNENIE: nepouvajte korozvne ani abrazvne istiace prostriedky. Ak sa niektor z uvedench prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebiom, okamite ho poutierajte vlhkou utierkou.

• Povrch istite vlhkou utierkou. Ak je povrch vemi pinav, pridajte do vody niekoko kvapiek umvacieho prostriedku na riad. Ukonte suchou handrou.

Vntro rry DLEIT UPOZORNENIE: nepouvajte abrazvne pongie ani kovov krabky alebo drtenky. asom by pokodili smaltovan povrch a sklo dvierok.

• Po kadom pouit nechajte rru vychladn a potom ju vyistite, radej km je ete vlan, aby ste odstrnili zapeen zvyky a kvrny spsoben zvykami jedl (napr. pri prprave jedl s vysokm obsahom cukru).

• Pouvajte znakov istiace prpravky na rry a prsne dodriavajte pokyny vrobcu.

• Sklo dvierok oistite pecilnymi iatiacimi prostriedkami. Vybratie dvierok rry uahuje istenie (pozrite DRBA).

• Horn ohrevn lnok grilu (pozrite as DRBA) mete spusti (iba na niektorch modeloch), aby sa dal vyisti strop POZNMKA: poas dlhho peenia jedl s vysokm obsahom vody (napr. pizza, zelenina a pod.) sa na vntornej strane dvierok rry a na tesnen me tvori skondenzovan voda. Ke ochladen rry ju osute utierkou alebo pongiou.

Prsluenstvo rry:

• Ihne po pouit prsluenstvo namote do vody, do ktorej ste pridali umvac prostriedok, manipulujte s nm pouitm • Zvyky jedl odstrte vhodnou kefkou alebo pongiou.

istenie zadnej steny a katalytickch panelov rry (ak s k dispozcii):

DLEIT UPOZORNENIE: nepouvajte korozvne ani abrazvne istiace prostriedky, drsn kefy, drtenky na riad ani spreje na istenie rry, pretoe by mohli pokodi katalytick panely a ich samoistiace vlastnosti.

• Nechajte przdnu rru v innosti pri teplote 200°C pribline jednu hodinu.

• Potom, pred ostrnenm vetkch zvykov jedla pongiou, nechajte spotrebi ochladn.

DRBA

VAROVANIE

VYBRATIE DVIEROK

Pri vyberan dvierok:

1. Dvierka plne otvorte.

2. Nadvihnite chytky a potlate ich o najviac dopredu (Obr. 1).

3. Zatvorte o najviac (A), nadvihnite (B) a otote (C), km sa neuvonia (D) (Obr. 2).

Mont dvierok:

1. Vsute zvesy na miesto.

2. Dvierka plne otvorte.

3. Spuste dve blokovacie pky.

4. Zatvorte dvierka.

PRESUNUTIE HORNHO OHREVNHO LNKU (IBA NA NIEKTORCH MODELOCH)

1. Vyberte bon mrieky na upevnenie prsluenstva (Obr. 3).

2. Ohrevn lnok troku vytiahnite (Obr. 4) a spuste (Obr. 5).

3. Pri optovnej monti ohrevnho lnku ho nadvihnite, mierne potiahnite k sebe, priom sa uistite, e sa opiera o bon

VMENA IAROVKY OSVETLENIA RRY

Vmena zadnej iarovky (ak je k dispozcii):

1. Odpojte rru od elektrickho napjania.

2. Odskrutkujte kryt iarovky (Obr. 6), vymete iarovku (daje o type s v poznmke) a op zaskrutkujte kryt iarovky.

3. Rru op zapojte ku elektrickmu napjaniu.

Pri vmene bonej iarovky (ak je k dispozcii):

1. Odpojte rru od elektrickho napjania.

2. Vyberte bon mrieky na upevnenie prsluenstva, ak s vo vbave (Obr. 3).

3. Plochm skrutkovaom vypte kryt iarovky (Obr. 7).

4. Vymete iarovku (daje o type njdete v poznmke) (Obr. 8).

5. Vrte kryt iarovky na miesto a zatlate ho proti stene, aby sa sprvne upevnil (Obr. 9).

6. Op namontujte mrieky na upevnenie prsluenstva.

7. Rru op zapojte ku elektrickmu napjaniu.

POZNMKA:

- Pouvajte iba iarovky s vkonom 25-40W/230V typu E-14, T300°C, alebo halognov iarovky s vkonom 20-40W/230 V typu G9, T300°C.

- iarovky dostanete v prevdzke servisu.

DLEIT UPOZORNENIE:

- V prpade pouitia halognovch iaroviek s nimi nemanipulujte holmi rukami, aby sa nepokodili odtlakami prstov.

- Rru nezapnajte skr, ako ste op namontovali kryt iarovky.

POKYNY NA POUVANIE RRY

INFORMCIE O ELEKTRICKOM ZAPOJEN NJDETE V ODSEKU O INTALCII

1. Ovldac panel 2. Horn ohrevn lnok/gril 3. Chladiaci ventiltor (nevidno ho) 4. Vrobn ttok (neodstraujte ho) 5. Osvetlenie 6. Ventiltor 7. Oton rae (ak je k dispozcii) 8. Spodn ohrevn lnok (nevidno ho) 9. Dvierka 10. Poloha rotov (slo rovne je uveden na prednej strane rry) 11. Zadn stena POZNMKA:

- Poas peenia sa me chladiaci ventiltor striedavo zapna a vypna, aby sa znila spotreba energie.

- Chladiaci ventiltor me osta v innosti urit dobu aj po ukonen peenia a vypnut rry.

DODAN PRSLUENSTVO

A. ROT (2): pouva sa na peenie jedl alebo ako podloka pre peke, formy na torty alebo akkovek in ndobu vhodn B. NDOBA NA ODKVAPKVANIE (1): umiestnen pod rotom sa pouva na zachytvanie tuku alebo sa pouva ako plech na peenie msa, rb, zeleniny, kolov a pod.

PRSLUENSTVO, KTOR SA NEDODVA

alie prsluenstvo sa d kpi samostatne v servisnch strediskch.

VLOENIE ROTOV A INHO PRSLUENSTVA DO RRY

Rot a ostatn prsluenstvo s vybaven blokovacm systmom, ktor brni ich neelanmu vysunutiu z rry.

Obr. 1. Zasute rot vodorovne, zvenou asou “A” smerujcou hore (Obr. 1).

2. Rot v blzkosti polohy zablokovania “B” naklote (Obr. 2).

3. Vrte rot do vodorovnej polohy a zatlate ho, a km sa plne nevsunie “C” (Obr. 3).

4. Pri vyberan rotu postupujte v opanom porad.

In asti prsluenstva, ako pek na odkvapkvanie a plech na zkusky, vsute rovnakm spsobom. Vstupok na plochej strane umouje zablokovanie.

POPIS OVLDACIEHO PANELA

1. Ovldac gombk pre vber funkcie 2. Analgov hodiny 3. Ovldac gombk termostatu 4. Kontrolka termostatu

FUNGOVANIE RRY

• Otote ovldac gombk pre vobu funkci na elan funkciu.

Rozsvieti sa osvetlenie rry.

• Gombk termostatu otote smerom vpravo do polohy elanej teploty.

Rozsvieti sa kontrolka termostatu, ktor zhasne po dosiahnut nastavenej teploty.

Po ukonen prpravy jedla otote ovldacie gombky do polohy “0”.

ANALGOV HODINY

Analgov hodiny umouj:

1. Zobrazovanie presnho asu. Aby ste zmenili aktulne nastavenie presnho asu, stlate tlaidlo (B) a otote ho smerom vavo, m nastavte presn as.

2. Naprogramovanie zaiatku prpravy jedla. Maximlny naprogramovaten as zaiatku prpravy jedla je Programovanie doby prpravy jedla. Zvote dobu peenia (k dispozcii pri ubovonej funkcii), aby sa rra zapla na urit pecifikovan dobu. Po ukonen pecifikovanej doby sa rra automaticky vypne. Dobu prpravy jedla mono naprogramova na minimlne 5 mint a maximlne na 180 mint.

A. MANULNE PEENIE

1. Otote tlaidlo (B) smerom vavo (bez stlaenia), km sa v okienku nezobraz symbol.

2. Stlate tlaidlo (A) a otote ho smerom vavo, km trojuholnk (D) nebude v polohe asu indikovanho na hodinch (hodinov ruika).

Pri dosiahnut sprvnej polohy zaznie kliknutie.

3. Otote ovldac gombk funkci na symbol elanej funkcie. Rozsvieti sa osvetlenie rry.

4. Gombk termostatu otote smerom vpravo do polohy elanej teploty. Rozsvieti sa erven kontrolka termostatu.

5. Po ukonen prpravy jedla, kee je v manulnom reime, rra sa NEVYPNE automaticky, ale muste otoi ovldacie gombky do polohy OFF (0- •).

B. MANULNE VARENIE S NAPROGRAMOVANM ASU ZAIATKU PRPRAVY JEDLA

1. Otote gombk (B) smerom vavo (bez stlaenia), km sa v okienku nezobraz symbol.

2. Stlate tlaidlo (A) a otote ho smerom vavo, km sa trojuholnk (D) na cifernku nedostane do polohy hodiny, kedy chcete, aby sa zaala prprava jedla (napr. na obrzku: 11:30).

3. Otote ovldac gombk funkci na symbol elanej funkcie.

4. Gombk termostatu otote smerom vpravo do polohy elanej teploty.

5. Po ukonen prpravy jedla, kee je v manulnom reime, rra sa NEVYPNE automaticky, ale muste otoi ovldacie gombky do polohy OFF (0- •).

C. PROGRAMOVAN VARENIE S NAPROGRAMOVANM ASU ZAIATKU A DOBY VARENIA

1. Otote tlaidlo (B) smerom vavo (bez stlaenia), a km sa nezobraz v okienku (C) doba prpravy jedla (5 - 180 min.) 2. Stlate tlaidlo (A) a otote ho smerom vavo, km sa trojuholnk (D) na cifernku nedostane do polohy hodiny, kedy chcete, aby sa zaala prprava jedla (napr. na obrzku: 11:30).

3. Otote ovldac gombk funkci na symbol elanej funkcie.

4. Gombk termostatu otote smerom vpravo do polohy elanej teploty.

5. Po uplynut nastavenej doby prpravy jedla zaznie zvukov signl a rra sa vypne automaticky. Aby ste zruili zvukov znamenie, otote tlaidlo (B) smerom vavo (bez stlaenia), km sa v okienku nezobraz symbol.

Ak po ukonen prpravy jedla chcete predi predtm nastaven dobu, vykonajte hore uveden kroky ako pri programovan alebo pri manulnom nastaven peenia.

D. PROGRAMOVAN VARENIE S NAPROGRAMOVANM DOBY PRPRAVY JEDLA

1. Otote tlaidlo (B) smerom vavo (bez stlaenia), a km sa nezobraz v okienku (C) doba prpravy jedla (5 - 180 min.).

2. Stlate tlaidlo (A) a otote ho smerom vavo, km trojuholnk (D) nebude v polohe hodiny, ktor ukazuj hodiny (hodinov ruika). Pri dosiahnut sprvnej polohy zaznie kliknutie.

3. Otote ovldac gombk funkci na symbol elanej funkcie. Rozsvieti sa osvetlenie rry.

4. Gombk termostatu otote smerom vpravo do polohy elanej teploty. Rozsvieti sa erven kontrolka termostatu.

5. Po uplynut nastavenej doby prpravy jedla zaznie zvukov signl a rra sa vypne automaticky. Aby ste zruili zvukov znamenie, otote tlaidlo (B) smerom vavo (bez stlaenia), km sa v okienku nezobraz symbol.

Ak po ukonen prpravy jedla chcete predi predtm nastaven dobu, vykonajte hore uveden kroky ako pri programovan alebo pri manulnom nastaven peenia.

TABUKA S POPISOM FUNKCI RRY

OVLDAC GOMBK FUNKCI

KONVENN

Ndobu vlote na 3. rove a nalejte do nej pribline pol litra vody. Rru predohrievajte 3 mint. Poas prpravy musia dvierka rry zosta zatvoren.

TURBOGRIL pribline pol litra vody. Poas peenia sa odpora mso obraca, aby sa dosiahlo rovnomern

ROZMRAZOVANIE

SPODN OHREV potraviny na 1./2. rove. Funkcia sa me poui aj na pomal prpravu jedl, ako je zelenina a

HORCI VZDUCH

PECILNE FUNKCIE

TABUKA PRPRAVY JEDLA

Plnen kole (tvarohov Slan plnen torty Slan a sladk odpaovan cesto Lasagne / Zapeen Nkypy Plnen zelenina (paradajky, cukety, baklany) Klobsky / kebaby / rebierka Doby uveden v tabuke sa nesm pouva pri peen s reimom asovho posunu tartu (ak je k dispozcii). V zvislosti od jedla sa mu doby peenie predi.

ODPORANIA A RADY

Ako ta tabuku prpravy jedla Tabuka indikuje najvhodnejiu funkciu na pouitie pre dan jedlo, na prpravu na jednej alebo viacerch rovniach sasne.

Doba peenia sa zana vloenm potravn do rry, bez zartania doby predohrevu (ke sa vyaduje). Teploty peenia a doby s iba priblin a zvisia od mnostva a druhu jedla, ako aj od pouitho prsluenstva. Na zaiatku pouite najniie odporan hodnoty a ak jedlo nie je hotov, potom hodnoty zvte. Pouvajte dodan prsluenstvo a uprednostujte tmav kovov peke alebo plechy. Okrem toho mete poui panvice a prsluenstvo z pyrexu alebo keramiky, nezabudnite vak, e peenie sa trochu predi. Na dosiahnutie najlepch vsledkov prsne dodriavajte odporania v tabuke peenia a vote dodan prsluenstvo, ktor sa m vloi na rzne rovne.

Peenie rznych jedl sasne Pouitm funkcie “KONVENN PEENIE” sa d pripravi naraz viac rznych jedl (naprklad: ryby a zeleninu) pri rovnakej teplote a na rznych rovniach. Vyberte jedlo, ktor sa peie kratie a jedlo, ktor sa m piec dlhie, nechajte v rre.

Kole - Jemn zkusky pete pri funkcii tradinho peenia na jednej rovni. Pouvajte tmav kovov peke a vdy ich ulote na dodan rot. Pri peen na viac ako jednej rovni zvote funkciu peenia s ventiltorom a po ase vymete polohy pekov, aby sa zabezpeila optimlna cirkulcia horceho vzduchu.

- Pri skke, i je kysnut kol upeen, vpichnite do stredu kola dreven pradlo. Ak bude pradlo po vybrat ist, - Ak pouvate peke s teflnovm povrchom, okraje nevymaste maslom, pretoe kol nevyrastie okolo okrajov rovnomerne.

- Ak kol poas peenia “klesne”, nabudce nastavte niiu teplotu alebo znte mnostvo kvapaln v zmesi a mieajte opatrnejie.

- U kolov s vlhkou plnkou (tvarohovou alebo ovocnou) pouite funkciu “KONVENN PEENIE”. Ak je zklad kola vlhk, pete ho na niej rovni a pred pridanm plnky posypte korpus kola strhankou alebo pomletmi suienkami.

Mso - Pouvajte pek alebo pyrexov ndobu vhodnej vekosti pre kus msa, ktor sa m piec. Pri peen vekch kusov prilejte do peka trochu vvaru a poas peenia mso podlievajte. Po upeen nechajte mso odst v rre poas alch 10-15 mint alebo ho zabate do alobalu.

- Ke chcete grilova mso, zvote si kusy rovnakej hrbky, dosiahnete tak rovnomern opeenie. Vemi hrub kusy si vyaduj dlhiu dobu peenia. Aby sa predilo spleniu povrchu msa, zvote niiu polohu v rre, aby bolo mso alej od grilu. Po uplynut dvoch tretn doby peenia mso obrte.

Na zachytvanie tavy z msa sa odpora vsun priamo pod rot s peenm msom ndobu, do ktorej ste vliali pol litra vody.

Poda potreby obrte.

Oton rae (iba u niektorch modelov) Tto as prsluenstva pouvajte na rovnomern opeenie vekch kusov msa a hydiny. Vsute mso na rae, v prpade kuraa mso zviate a pred vsunutm raa na miesto v stene rry a jeho opretm na driak skontrolujte, i mso nespadne. Aby ste predili zadymeniu a na zachytenie unikajcej avy sa odpora vloi na prv rove v rre ndobu, do ktorej ste vliali pol litra vody. Rae m plastov rukov, ktor muste pred peenm vybra a poui ju na vybratie jedla z rry po peen, aby ste predili popleninm.

Pizza Plech mierne vymate, pizza tak bude ma chrumkav krku. Po uplynut dvoch tretn doby peenia posypte pizzu posekanou mozzarellou.

FONTOS BIZTONSGI TUDNIVALK

AZ N S MSOK BIZTONSGA RENDKVL FONTOS

Ez a kziknyv s maga a kszlk fontos biztonsgi figyelmeztetseket nyjt, amelyeket el kell olvasni s mindenkor figyelembe kell venni.

Ez a veszly szimblum a biztonsgra vonatkozan, amely figyelmezteti a felhasznlkat az ket s msokat fenyeget lehetsges kockzatokra.

Minden biztonsgi figyelmeztetst megelz a veszly szimblum s a kvetkez kifejezsek egyike:

FIGYELMEZTETS

Minden biztonsgi figyelmeztets specifikusan rszletezi a meglv potencilis kockzatot, s jelzi, hogyan kell a kszlk helytelen hasznlatbl ered srls, kr s ramts kockzatt cskkenteni. Gondosan tartsa be a kvetkez utastsokat:

- A kszlket le kell vlasztani az elektromos tphlzatrl brmilyen zembe helyezsi munka vgzse eltt.

- A kszlk zembe helyezst s karbantartst szakembernek kell vgeznie a gyrt utastsaival s a helyi biztonsgi elrsokkal sszhangban. Ne javtsa meg, illetve nem cserlje ki a kszlk semmilyen alkatrszt, hacsak az a mvelet nem szerepel kifejezetten a felhasznli kziknyvben.

- A kszlk fldelse ktelez.

- A elektromos kbelnek elg hossznak kell lennie a helyre beszerelt kszlknek a hlzati aljzathoz trtn csatlakoztatshoz.

- Az rvnyes biztonsgi elrsoknak val megfelels rdekben a beszerelsnl legalbb 3 mm-es rintkeztvolsg sokplus megszaktt kell hasznlni.

- Ne hasznljon tbbdugaszos elosztt, illetve hosszabbtt.

- Tilos a kszlk villsdugjt a hlzati zsinrt hzva kirntani a konnektorbl.

- A zembe helyezst kveten az elektromos alkatrszeknek hozzfrhetetlennek kell lennik a felhasznl szmra.

- Ne rjen a kszlkhez semmilyen nedves testrszvel, s ne hasznlja meztlb.

- A kszlk kizrlag hztartsi telkszt berendezsknt trtn hasznlatra kszlt. Minden ms tpus felhasznlsa tilos (pl. helyisgek ftse). A gyrt a helytelen vagy szablytalan hasznlatbl szrmaz krokrt felelssget nem vllal.

- A kszlket brmilyen fizikai, rzkszervi vagy mentlis fogyatkkal l, illetve kell tapasztalattal s a kszlkre vonatkoz ismeretekkel nem rendelkez szemlyek (belertve a gyerekeket) nem hasznlhatjk, kivve, ha a biztonsgukrt felels szemly felgyelete alatt teszik, vagy ha ilyen szemlyek a kszlk hasznlatra nzve instrukcikat adtak.

- Hasznlat kzben a kszlk hozzfrhet rszei nagyon felforrsodhatnak. A kisgyermekeket tvol kell tartani a kszlktl, s felgyelettel kell gondoskodni arrl, hogy ne jtszanak a kszlkkel.

- A hasznlat alatt s azt kveten be rintse meg a kszlk ftelemeit vagy bels felleteit - gsveszly. Ne hagyja, hogy a kszlkhez ruhadarabokkal vagy ms gylkony anyaggal hozzrjenek, amg valamennyi komponens kellkppen le nem hlt.

- A sts vgn vatosan nyissa ki a kszlk ajtajt, hagyva, hogy a forr leveg vagy gz fokozatosan tvozzon, mieltt a stbe nylna. Amikor a kszlk ajtaja zrva van, forr leveg tvozik a kezelpanel feletti rcson keresztl. A szellzrcs szellzst ne akadlyozza.

- Az ednyek s tartozkok kivtelhez hasznljon konyhai kesztyt, gyelve arra, hogy ne rintse meg a ftelemeket.

- Ne tegyen gylkony anyagot a kszlkbe vagy annak kzelbe. Ez ugyanis a kszlk vletlen bekapcsolsa esetn meggyulladhat.

- A kszlkben ne hasznljon melegtshez vagy stshez zrt tartlyokat. A zrt edny belsejben fejld nyoms hatsra felrobbanhat, s a kszlkben krt tehet.

- Ne hasznljon manyagbl kszlt ednyeket.

- A tlhevtett zsrok s olajok knnyen lngra lobbannak. Mindig legyen ber, amikor zsrban vagy olajban gazdag telt - Az elkszlt tel szradsa alatt nem szabad felgyelet nlkl hagyni a kszlket.

- Ha az telek elksztshez alkoholt (pl. rum, konyak, bor) hasznl, ne feledje, hogy az alkohol magas hmrskleten elprolog. Ennek eredmnyeknt az alkohol ltal kibocstott gzk az elektromos ftelemmel rintkezve belobbanhatnak.

A hztartsi kszlkek kiselejtezse - Ez a kszlk jrahasznosthat vagy jrafelhasznlhat anyagok felhasznlsval kszlt. Kiselejtezskor a hulladkeltvoltsra vonatkoz helyi krnyezetvdelmi elrsok szerint kell eljrni. Megsemmists eltt a kszlkeket az elektromos kbel elvgsval tegye hasznlhatatlann.

- A hztartsi gpek kezelsre, feljtsra s jrahasznostsra vonatkoz legfrissebb informcikrt forduljon a helyileg illetkes hivatalhoz, a hztartsi hulladkok begyjtst vgz vllalathoz, vagy a kszlket nnek rtkest bolthoz.

ZEMBE HELYEZS

A st kicsomagolst kveten ellenrizze, hogy szllts kzben nem srlt-e meg a st s hogy annak ajtaja jl zrdik-e.

Problmk esetn vegye fel a kapcsolatot a kereskedvel vagy a legkzelebbi vevszolglattal. A krosods megelzse rdekben csak az zembe helyezskor vegyi le a stt a hungarocell vdalapzatrl.

A BEFOGLAL EGYSG ELKSZTSE

• A stvel rintkez konyhabtor-elemeknek hllknak kell lennik (min. 90 °C).

• Vgezzen el minden asztalosmunkt a btoron, mieltt a stt a befoglal egysgbe szereln, s gondosan tvoltson el minden faforgcsot s frszport.

• Az zembe helyezst kveten a st alja mr ne lehet hozzfrhet.

• A kszlk megfelel mkdse rdekben ne tmtse el munkalap als szle s a st fels szle kztti minimlis

CSATLAKOZTATS AZ ELEKTROMOS HLZATHOZ

Gyzdjn meg arrl, hogy a kszlk adatlapjn megadott feszltsg megegyezik-e a hlzati feszltsggel. Az adatlap a st ells szln tallhat (nyitott ajtnl lthat).

A hlzati tpkbel cserjt (tpusa H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) szakkpzett villanyszerelnek kell elvgeznie. Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos vevszolglattal.

LTALNOS AJNLSOK

Hasznlat eltt:

- Tvoltsa el a karton vdelemeket, a vdflit s az ntapad cmkket a tartozkokrl.

- Vegye ki a stbl a tartozkokat, s a kszlket kb. egy rn keresztl ftse 200°-on, hogy a vdzsr s a szigetelanyagok szaga s fstje elillanjon.

Hasznlat alatt:

- Az ajtra ne tegyen nehz trgyakat, mert ezek megronglhatjk.

- Ne kapaszkodjon az ajtba, illetve ne akasszon semmit a fogantyra.

- Ne fedje le a st belsejt alumniumflival.

- Forr st belsejbe ne ntsn vizet; ez krosthatja a zomncbevonatot.

- Soha ne hzza a serpenyket vagy lbasokat a st aljn, mert ez krosthatja a zomncbevonatot.

- gyeljen arra, hogy ms kszlkek elektromos vezetkei ne rintkezzenek a st forr rszeivel, s ne szoruljanak be a - A stt ne rjk lgkri hatsok.

KRNYEZETVDELMI TANCSOK

A csomagolanyag hulladkba helyezse A csomagolanyag 100%-ban jrahasznosthat, s el van ltva az jrahasznosts jelvel ( ). A csomagolanyagokkal ne szennyezze a krnyezetet, hanem a helyi hatsgok utastsai szerint jrjon el.

A termk kiselejtezse - A kszlken tallhat jelzs megfelel az elektromos s elektronikus berendezsek hulladkairl szl 2002/96/EK eurpai irnyelvben (WEEE) foglalt elrsoknak.

- A hulladkk vlt kszlk szablyszer elhelyezsvel n segt elkerlni a krnyezetre s az emberi egszsgre esetlegesen gyakorolt kros kvetkezmnyeket.

- A termken vagy a ksr dokumentciban lv szimblum azt jelzi, hogy ezt a termket nem szabad hztartsi hulladkknt kezelni, hanem el kell szlltani az elektromos s elektronikus berendezsek jrahasznostst vgz megfelel gyjtpontra.

Energiatakarkossg - A stt csak akkor melegtse el, ha a stsi tblzat vagy a recept ezt rja el.

- Hasznljon stt lakkozott vagy mzas stformkat, mivel ezek sokkal jobban elnyelik a ht.

- Kapcsolja ki a stt 10-15 perccel a belltott stsi id letelte eltt. A hossz stst ignyl telek tovbb slnek azutn is, hogy a stt kikapcsoltk.

MEGFELELSGI NYILATKOZAT

- Ez a kszlk - amely rendeltetse szerint lelmiszerekkel kerl rintkezsbe - megfelel az 1935/2004 szm rendeletnek ( ), kialaktsa, ellltsa s forgalmazsa pedig teljesti a 2006/95/EK szm (a 73/23/EGK szm irnyelv s annak mdostsai helybe lp) “Kisfeszltsg” irnyelv biztonsgi kvetelmnyeit s a 2004/108/EK szm “EMC” irnyelv vdelmi elrsait.

HIBAELHRTSI TMUTAT

A st nem mkdik:

• Ellenrizze, hogy van-e hlzati feszltsg, s hogy a st elektromos bektse megtrtnt-e.

• A stt kapcsolja ki, majd jra be, hogy lssa, fennll-e mg a problma.

VEVSZOLGLAT

Mieltt a vevszolglatot hvn:

1. Ellenrizze, hogy nem lehet-e a problmt a “Hibakeressi tmutat” cm rszben foglalt pontok alapjn megoldani.

2. Kapcsolja ki, majd jra be a kszlket, s ellenrizze, hogy fennll-e mg a hiba.

Ha a fenti ellenrzsek utn a hiba mg mindig fennll, lpjen kapcsolatba a legkzelebbi vevszolglattal.

Mindig adja meg:

• a hiba rvid ismertetst;

• a st pontos modelljt s tpust;

• a szervizszmot (a trzslapon a Service sz utn ll szm), amely a sttr jobb oldali peremn (akkor vlik lthatv, ha a st ajtaja nyitva van) tallhat. A szervizszm a garanciafzetben is megtallhat;

• a teljes cmt;

• a telefonszmt.

Amennyiben a kszlket javtani kell, forduljon javtsra felhatalmazott vevszolglathoz (ez a garancia arra, hogy a javtshoz eredeti alkatrszeket hasznlnak fel s a javtsi munkt megfelelen elvgzik).

TISZTTS

FIGYELMEZTETS

A st klseje FONTOS: ne hasznljon drzshats vagy korrozv mosszereket. H brmilyen ilyen termk vletlenl rintkezsbe kerl a kszlkkel, nedves ruhval azonnal trlje le.

• Egy nedves trlkendvel tiszttsa meg a felleteket. Ha nagyon piszkos, adjon nhny csepp mosogatszert a vzhez.

Szraz ruhval trlje t.

St belseje FONTOS: ne hasznljon drzsszivacsot, illetve fm srolprnt s kaparkat. Az id mlsval ezek krosthatjk a zomncozott felleteket s a stajt vegt.

• A kszlket minden hasznlat utn hagyja kihlni, de mg lehetleg langyos llapotban tiszttsa meg a rslt telmaradkok miatti lerakdsoktl s foltoktl (pl. nagy cukortartalm lelmiszerek).

• Hasznljon specilis sttiszttkat, s kvesse a szer gyrtjnak utastsait.

• A stajt vegt erre alkalmas tiszttfolyadkkal tiszttsa meg. A st ajtajt a tisztts megknnytse rdekben el lehet eltvoltani (lsd KARBANTARTS).

• A grill fels fteleme (lsd KARBANTARTS) leereszthet (csak egyes modelleknl) a st mennyezetnek megtiszttsa MEGJEGYZS: nagy vztartalm telek (pl. pizza, tlttt zldsgek stb.) hosszan tart stse esetn az ajt belsejben s a tmtsen pralecsapds keletkezhet. Ha a st mr hideg, akkor egy ronggyal vagy szivaccsal trlje szrazra.

Tartozkok:

• A tartozkokat minden hasznlat utn kzvetlenl ztassa be mosogatszeres vzbe, hasznljon stkesztyt, ha mg • Az telmaradkok kefvel vagy szivaccsal knnyen eltvolthatk.

A st hts falnak s katalitikus oldalpaneleinek (ha vannak) tiszttsa:

FONTOS: ne hasznljon drzshats vagy korrozv mosszereket, durva kefket, ednysrolkat vagy sttisztt sprayket, amelyek krosthatjk a katalitikus felleteket, s veszlyeztethetik az ntisztt kpessgeket.

• Mkdtesse a stt resen lgkeverses funkcival 200 °C-on krlbell egy rig.

• Ezutn hagyja lehlni a kszlket, mieltt egy szivaccsal eltvoltan az telmaradvnyokat.

KARBANTARTS

FIGYELMEZTETS

AZ AJT LEVTELE

Az ajt levtele:

1. Nyissa ki teljesen az ajtt.

2. Emelje fel a kallantykat, s nyomja ket elre, amennyire lehetsges (1. bra).

3. Zrja be az ajtt, amennyire lehet (A), emelje meg (B), s fordtsa el (C), amg ki nem olddik (D) (2. bra).

Az ajt visszaszerelse:

1. Illessze a zsanrokat a helykre.

2. Nyissa ki teljesen az ajtt.

3. A kallantykat mindkt oldalon engedje le.

4. Zrja be az ajtt.

A FELS FTELEM MOZGATSA (CSAK BIZONYOS MODELLEKNL)

1. Tvoltsa el az oldals tartozktart rcsokat (3. bra).

2. Hzza ki egy kicsit a ftelemet (4. bra), s engedje le (5. bra).

3. A ftelem visszahelyezshez emelje azt fel, mikzben kiss maga fel hzza, meggyzdve arrl, hogy az oldals tartelemekre kerl.

A STVILGTS IZZJNAK CSERJE

A hts stvilgts (ha van) izzjnak cserje:

1. Vlassza le a stt az ramforrsrl.

2. Csavarja le a lmpafedelet (6. bra), cserlje ki az izzt (a tpushoz lsd a megjegyzst), majd csavarja vissza a lmpafedelet.

3. Csatlakoztassa ismt a stt az ramforrsra.

Az oldalfali lmpa cserje (ha van):

1. Vlassza le a stt az ramforrsrl.

2. Vegye le az oldals tartozktart rcsokat, ha vannak (3. bra).

3. Egy nem tl les csavarhzval vatosan emelje ki a lmpafedelet (7. bra).

4. Cserlje ki az izzt (a tpushoz lsd a megjegyzst) (8. bra).

5. Helyezze vissza a lmpafedelet, s nyomja a fal fel, mg a helyre nem kattan (9. bra).

6. Szerelje vissza az oldals tartozktart rcsokat.

7. Csatlakoztassa ismt a stt az ramforrsra.

MEGJEGYZS:

- Csak 25-40W/230 V, E-14 tpus, T300°C izzt, vagy 20-40W/230 V, G9 tpus, T300°C halognizzt hasznljon.

- Az izzk beszerezhetk a vevszolglattl.

FONTOS:

- Halognizz hasznlatakor tilos ahhoz fedetlen kzzel nylni, mert az ujjlenyomatok miatt krosods trtnhet.

- Ne mkdtesse a stt, ha a lmpafedl nincs visszahelyezve.

ST HASZNLATI UTASTSA

AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATSRA VONATKOZAN LSD AZ ZEMBE HELYEZS C. RSZT

1. Kezelpanel 2. Fels ftelem/grill 3. Htventilltor (nem lthat) 4. Adattbla (nem tvolthat el) 5. Lmpa 6. Ventilltor 7. Forgnyrs (ha van) 8. Als ftelem (nem lthat) 9. Ajt 10. A polcok elhelyezkedse (a szintszm a st ellapjn van feltntetve) 11. Hts fal MEGJEGYZS:

- Elfordulhat, hogy fzs kzben a htventiltor rvid idkre bekapcsol, gy cskkentve minimumra az ramfogyasztst.

- A sts vgn, miutn a stt mr kikapcsolta, lehetsges, hogy a htventilltor tovbb mkdik egy bizonyos ideig.

A STHZ JR TARTOZKOK

A. RCS (2): a rcs hasznlhat telek stshez, vagy lbosok, stformk s stben hasznlhat egyb ednyek tartjaknt.

B. ZSRFOG TLCA (1): ezt a zsr s teldarabkk felfogsa cljbl a rcs al helyezheti, illetve hs, hal, zldsgek, lepny stb. ksztsekor stlapknt hasznlhatja.

A STHZ NEM JR TARTOZKOK

A tbbi tartozk a Vevszolglatnl kln is megvsrolhat.

A RCSOK S EGYB TARTOZKOK BEHELYEZSE A STBE

A rcs s az egyb tartozkok olyan blokkol megoldssal kszltek, amely megakadlyozza azt, hogy vletlenl kihzhatk legyenek.

1 bra 1. A magasabb “A” rszt felfel fordtva, vzszintesen helyezze be a rcsot (1 bra).

2. Dntse a rcsot a “B” blokk helyzetnek megfelelen (2 bra).

3. Tegye ismt vzszintes helyzetbe, majd a teljes illeszkedsig lkje be a rcsot “C” (3 bra).

4. A rcs kihzst a fentiekkel ellenttes sorrendben vgezze.

Az egyb tartozkok, mint a zsrfog tlca s a stemnyes tepsi behelyezse pontosan ugyangy trtnik. A lapos rszen tallhat kiemelkeds teszi lehetv a blokkolst.

A KEZELLAP BEMUTATSA

1. Funkcivlaszt gomb 2. Analg ra 3. Hmrsklet-szablyoz gomb 4. Hmrsklet-szablyoz jelzfnye

A ST MKDSE

• Forgassa el a funkcivlaszt gombot a kvnt funkcira.

A st lmpja kigyullad.

• Forgassa el a hmrsklet-szablyoz gombot az ramutat jrsval egyez irnyban a kvnt hmrskletre.

A kivlasztott hmrsklet elrsekor a hmrsklet-szablyoz jelzfnye felgyullad, majd elalszik.

Ha elkszlt, forgassa el a gombokat “0” helyzetbe.

ANALG RA

Az analg ra lehetv teszi a kvetkezket:

1. A pontos id megtekintse. A pontos id belltshoz nyomja be a (B) gombot, s forgassa el az ramutat jrsval ellenttes irnyban.

2. A stsi id kezdetnek belltsa. A stsi idt maximum 12 rval korbban lehet belltani.

A sts idejnek beprogramozsa. Vlassza ki a sts idtartamt (brmelyik funkcival), ha meghatrozott idtartamon t kvnja a stt bekapcsolva tartani. A megadott stsi idtartam lejrtakor a st automatikusan kikapcsol. A minimlisan bellthat stsi id 5 perc, a maximlis 180 perc.

A. MANULIS STS

1. Forgassa el a (B) gombot (megnyoms nlkl) az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg meg nem jelenik 2. Nyomja meg a (A) gombot s forgassa el az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg a (D) hromszg az ra (ramutatk) ltal mutatott rtkre nem ll.

A helyes pozcit egy kattans fogja jelezni.

3. Forgassa el a funkcivlaszt gombot a kvnt funkci jelre. A st lmpja kigyullad.

4. Forgassa el a hmrsklet-szablyoz gombot az ramutat jrsval egyez irnyban a kvnt hmrskletre. A hmrsklet-szablyoz piros jelzfnye kigyullad.

5. A sts vgn, mivel kzi zemmdban a st NEM kapcsol ki automatikusan, a gombot OFF helyzetbe (0- •) kell lltani.

B. MANULIS STS A STS KEZDSI IDPONTJNAK BEPROGRAMOZSVAL

1. Forgassa el a (B) gombot (megnyoms nlkl) az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg meg nem jelenik 2. Nyomja meg a (A) gombot s forgassa el az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg a (D) hromszg nem ll r a sts kvnt kezdsi idpontjra (pl. bra: 11:30).

3. Forgassa el a funkcivlaszt gombot a kvnt funkci jelre.

4. Forgassa el a hmrsklet-szablyoz gombot az ramutat jrsval egyez irnyban a kvnt hmrskletre.

5. A sts vgn, mivel kzi zemmdban a st NEM kapcsol ki automatikusan, a gombot OFF helyzetbe (0- •) kell lltani.

C. PROGRAMOZOTT STS A STS KEZDSI IDPONTJNAK S IDTARTAMNAK BEPROGRAMOZSVAL

1. Forgassa el a (B) gombot (megnyoms nlkl) az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg meg nem jelenik a (C) ablakban a stsi id (5-180 perc).

2. Nyomja meg az (A) gombot, s forgassa el az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg a (D) hromszg nem ll r a sts kvnt kezdsi idpontjra (pl. bra: 11:30).

3. Forgassa el a funkcivlaszt gombot a kvnt funkci jelre.

4. Forgassa el a hmrsklet-szablyoz gombot az ramutat jrsval egyez irnyban a kvnt hmrskletre.

5. A belltott stsi id lejrtakor a kszlk hangjelzst bocst ki, s a st automatikusan kikapcsol. A hangjelzs kiiktatshoz forgassa el a (B) gombot az ramutat jrsval ellenttes irnyban (ne nyomja le) gy, hogy az ablakban A beprogramozott stsi idtartam lejrtakor, ha meg kvnja hosszabbtani a stsi idt, kvesse a fenti tmutatt, vagy vgezzen manulis stst.

D. PROGRAMOZOTT STS A STS IDTARTAMNAK BEPROGRAMOZSVAL

1. Forgassa el a (B) gombot (megnyoms nlkl) az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg meg nem jelenik a (C) ablakban a stsi id (5-180 perc).

2. Nyomja meg az (A) gombot, s forgassa el az ramutat jrsval ellenttes irnyban addig, amg a (D) hromszg az ra (ramutatk) ltal mutatott rtkre nem ll. A helyes pozcit egy kattans fogja jelezni.

3. Forgassa el a funkcivlaszt gombot a kvnt funkci jelre. A st lmpja kigyullad.

4. Forgassa el a hmrsklet-szablyoz gombot az ramutat jrsval egyez irnyban a kvnt hmrskletre. A hmrsklet-szablyoz piros jelzfnye kigyullad.

5. A belltott stsi id lejrtakor a kszlk hangjelzst bocst ki, s a st automatikusan kikapcsol. A hangjelzs kiiktatshoz forgassa el a (B) gombot az ramutat jrsval ellenttes irnyban (ne nyomja le) gy, hogy az ablakban A beprogramozott stsi idtartam lejrtakor, ha meg kvnja hosszabbtani a stsi idt, kvesse a fenti tmutatt, vagy vgezzen manulis stst.

A STFUNKCIK LERSNAK TBLZATA

FUNKCIK GOMB

ALS S FELS

LGKEVERSES stsekhez is hasznlhat. Az telek helyzett sts kzben fordtsa meg az egyenletesebb sts

GRILLFTTEST

TURBOGRILL 2. szintre helyezze el, kb. fl liter vz hozzadsa mellett. Sts kzben ajnlatos forgatni a hst, hogy KIOLVASZTS Javasoljuk, hogy a felleti kiszrads elkerlse rdekben az lelmiszert hagyja benne a

ALS MELEGTS

HLGBEFVS

SPECILIS FUNKCIK

TELKSZTSI TBLZAT

Tlttt tortk (sajttorta, rtes, gymlcstorta) Kekszek / apr stemnyek Kenyr/Pizza/(Olasz) Lngos Ss tortk (zldsgtorta, quiche) Lasagna / Tepsis tszta / Cannelloni / Felfjtak Brny / Borj / Marha / Serts 1 kg Tepsis/flis hal (fil, egsz) Tlttt zldsg padlizsn) Hamburger A tblzatban szerepl rtkek nem a ksleltetett indts zemmdban (ahol van) vgzett stsre vonatkoznak. Az adott teltl fggen a stsi id akr hosszabb is lehet.

ALKALMAZSI TANCSOK S JAVASLATOK

A stsi tblzat hasznlatnak mdja A tblzat a legjobb funkcit jelzi, amelyet brmely adott telhez kell hasznlni, amely egyszerre egy vagy tbb szinten kerl elksztsre. A stsi id attl a pillanattl kezddik, amikor az telt a stbe helyezik, nem tartalmazza az elmelegtst (ahol ez szksges). A stsi hmrskletek s idtartamok csupn tmutatsul szolglnak, s ezek az tel mennyisgtl s a hasznlt tartozk tpustl fggnek. Hasznlja kezdetben a legalacsonyabb ajnlott rtket, s ha az tel nem sl elgg, lpjen t magasabb rtkekre. Hasznlja a mellkelt tartozkokat, valamint lehetleg stt szn fm stemnyes formkat s tepsiket.

Pyrex vagy kermia anyag ednyek s tartozkok is hasznlhatk, br gy a stsi idtartamok valamivel hosszabbak lesznek.

A legjobb eredmnyek elrse rdekben krltekinten kvesse a stsi tblzatban arra vonatkozan adott tancsokat, amelyek a klnfle tartszintekre helyezend (mellkelt) tartozkok kivlasztsra vonatkoznak.

Klnbz telek stse egyszerre A “LGKEVERSES STS” funkci hasznlatakor lehetsg van ugyanazt a hmrskletet ignyl, de klnbz telek (pl. hal s zldsgek) tbb szinten trtn egyidej stsre. Vegye ki azt az telt, amelyik kevesebb stsi idt ignyel, s hagyja bent a stben azt az telt, amely tbb stsi idt ignyel.

dessgek - Ksztsen knyes dessgeket az Als/fels sts funkci hasznlatval csak egy tartszinten. Hasznljon stt szn fm stemnyes formkat, s azokat mindig a mellkelt rcsra helyezze. Egynl tbb szinten val stshez vlassza a levegkeringets funkcit, s gy rendezze el a stemnyes formkat a tartszinteken, hogy azzal segtse a forr leveg optimlis keringst.

- Annak ellenrzshez, hogy a kelt stemny elkszlt-e, szrjon egy fa fogpiszklt a stemny kzepbe. ha a fogpiszklra nem ragad a tszta, a stemny ksz van.

- Tapadsmentes tortast hasznlata esetn ne vajazza meg a szleket, mert egybknt elfordulhat, hogy a stemny nem egyformn emelkedik meg az oldalak mentn.

- Ha a stemny “sszeesik” sts kzben, lltson be legkzelebb alacsonyabb hmrskletet, esetleg cskkentve a folyadk mennyisgt a keverkben s gyengdebb keverst alkalmazva.

- A lds tltelk stemnyekhez (gymlcs- vagy sajttorta) a “LGKEVERSES STS” funkci hasznlata szksges. Ha a stemny als tsztalapja tzott, lltsa alacsonyabbra a tartszintet, s szrja meg az als lapot zsemlemorzsval vagy kekszrlemnnyel, mieltt beletenn a tltelket.

- Hasznljon brmilyen fajta olyan tepsit vagy jnai ednyt, amely megfelel a stsre kerl hsdarab mretnek.

Egybesltek ksztsekor a legjobb, ha egy kis hsalaplt nt az edny aljra, amely a sts alatt tovbb zesti a hst.

Amikor a slt elkszlt, hagyja pihenni a stben tovbbi 10-15 percig, vagy fedje be aluflival.

- Amikor hst kvn grillezni, vlasszon minl inkbb egyenletes vastagsg darabokat annak rdekben, hogy egysges stsi eredmnyeket rjen el. A nagyon vastag hsdarabok hosszabb stsi idt ignyelnek. Annak megelzsre, hogy a hs kvl meggjen, tegye alacsonyabbra a rcsot, hogy gy az telt tvolabb tartsa a grilltl. A sts ktharmadnl fordtsa meg az telt.

A sts kzben keletkez szaft felfogshoz helyezze a zsrfog tlct fl liter vzzel kzvetlenl az al a rcs al, amelyre a hst helyezte. Szksg szerint tltsn utna vizet.

Forgnyrs (csak egyes modelleknl) Ezt a tartozkot nagy hsdarabok s szrnyasok egyenletes stshez hasznlja. Helyezze a hst a nyrsrdra, ktzze meg a csirkt sprgval, s ellenrizze, hogy jl rgztve van-e, mieltt a rudat a st ells faln lv foglalatba illeszten, s a megfelel tartra fektetn. A fstkpzds megelzshez s a sts kzben keletkez szaft felfogshoz helyezze a zsrfog tlct fl liter vzzel az els tartszintre. A rdon egy manyag foganty van, amelyet a sts megkezdse eltt le kell venni, s a sts vgn kell hasznlni az gsi srlsek megelzsre, amikor az telt kiveszi a stbl.

Pizza Enyhn zsrozza meg a tepsiket, hogy a pizza lapja ropogs legyen. A sts ktharmadnl szrja a mozzarellt a pizzra.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ ВАЖНЫМ

В данном руководстве и на самом приборе даются важные указания и предусмотрены знаки, касающиеся соблюдения безопасности при пользовании прибором. Необходимо всегда соблюдать эти указания и знаки.

Знак опасности, указывающий на наличие возможного риска для пользователя прибора и других людей.

Все сообщения, относящиеся к вопросам соблюдения безопасности, сопровождаются этим символом, а также следующими словами:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ устранена, то она может стать причиной тяжелых травм.

Все указания по безопасности содержат сведения о конкретной возможной опасности и о том, как уменьшить риск травм, повреждений и ударов электрическим током, которые может повлечь за собой неправильное пользование прибором. Необходимо строго соблюдать следующие правила:

- Перед выполнением любой операции по установке необходимо отключать прибор от сети.

- Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Запрещается ремонтировать или заменять любую из деталей прибора, за исключением случаев, конкретно оговоренных в руководстве.

- Заземление прибора является обязательным.

- Кабель питания должен иметь достаточную длину для того, чтобы подключить прибор, встроенный в кухонную мебель, к электрической сети.

- Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

- Использование переходников и удлинителей не допускается.

- Запрещается тянуть за кабель питания для того, чтобы вытащить вилку из розетки.

- После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя.

- Нельзя прикасаться к прибору влажными руками или другими частями тела и нельзя пользоваться им, будучи разутыми.

- Этот прибор предназначен исключительно для приготовления пищи в бытовых условиях. Запрещается использовать прибор для любых других целей (например, для обогрева помещения). Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ошибочными действиями при работе с прибором или его использованием не по назначению.

- Запрещается пользование прибором лицами с пониженными физическими или умственными способностями или не обладающими нужными знаниями и навыками (включая детей). Эти лица могут пользоваться духовкой только при условии получения конкретных указаний по ее использованию от тех, кто несет ответственность за их безопасность.

- Доступные для контакта детали духовки нагреваются в процессе пользования ею. В связи с этим необходимо следить за тем, чтобы дети не подходили близко к прибору и не играли с ним.

- Необходимо соблюдать осторожность и исключать контакт с нагревательными элементами и внутренними поверхностями прибора при пользовании им, в противном случае возможны ожоги. Следует исключать контакт с тканью или иным воспламеняющимся материалом до тех пор, пока все детали прибора не остынут до температуры, не представляющей опасности.

- По окончании приготовления дверцу прибора следует открывать с особой осторожностью, обеспечивая постепенный выход горячего воздуха или пара перед тем, как выполнять какие-либо операции внутри прибора.

При закрытой дверце прибора выход горячего воздуха происходит через отверстие, расположенное над панелью управления. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия.

- Необходимо пользоваться специальными варежками при извлечении кастрюль и других принадлежностей из духовки, следя при этом за тем, чтобы не касаться нагревающихся деталей.

- Нельзя помещать внутрь прибора или вблизи него предметы из воспламеняющегося материала: это создает опасность возникновения пожара при случайном включении прибора.

- Нельзя разогревать или готовить продукты в закрытых емкостях. Создаваемое внутри емкости при нагревании давление может привести к ее взрыву с повреждением прибора.

- Нельзя пользоваться емкостями из синтетических материалов.

- Разогретые до высокой температуры жиры и масло могут легко воспламениться. При приготовлении блюд с большим количеством жира или масла необходимо постоянно следить за этим процессом.

- Нельзя оставлять прибор без наблюдения во время высушивания продуктов.

- Если для приготовления блюда используются алкогольные напитки (например, ром, коньяк, вино и т.д.), необходимо иметь в виду, что при высокой температуре происходит испарение спирта. При этом не исключено воспламенение паров спирта при контакте с электрическим нагревательным элементом.

Удаление в отходы старой электробытовой техники - Данное изделие изготовлено из материалов, допускающих их переработку или повторное использование. При удалении прибора на слом необходимо соблюдать местные нормы по удалению отходов. Перед удалением в отходы необходимо срезать кабель питания, чтобы прибор нельзя было больше использовать.

- Более подробную информацию о том, как следует обращаться с прибором, а также о его сдаче и переработке можно получить в соответствующем местном учреждении, службе сбора бытового мусора или в магазине, в котором было приобретено это изделие.

УСТАНОВКА

После распаковки духовки проверьте ее на отсутствие повреждений, которые могли иметь место во время транспортировки, и убедитесь в том, что дверца плотно закрывается. В случае возникновения любых вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Чтобы избежать возможных повреждений, следует снимать духовку с основания из полистирола только перед установкой.

ТРЕБОВАНИЯ К КУХОННОЙ МЕБЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ВСТРАИВАНИИ

ДУХОВКИ

• Материал кухонной мебели, находящейся в непосредственном контакте с духовкой, должен быть устойчивым к высоким температурам (не менее 90 °C).

• Прежде чем устанавливать духовку в свою нишу, подготовьте в кухонной мебели все необходимые отверстия и разрезы и удалите все стружки и опилки.

• После завершения установки доступ к нижней части духовки должен быть невозможен.

• В целях правильной работы духовки зазор между верхней панелью духовки и нижней кромкой рабочей поверхности (столешницы) должен всегда оставаться свободным.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Проверьте, чтобы напряжение, указанное на паспортной табличке изделия, соответствовало напряжению сети в вашем доме. Паспортная табличка установлена в передней части духовки (видна при открытой дверце).

Возможные замены кабеля питания (типа H05 RR-F 3 x 1,5 мм2) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Обращайтесь в этих случаях в авторизованные сервисные центры.

УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Перед первым использованием прибора - Снимите картонные прокладки, наклеенные прозрачные пленки и этикетки с принадлежностей к духовке.

- Выньте все принадлежности из духовки и прогрейте ее при температуре 200° в течение примерно одного часа для того, чтобы устранить запахи и пары, распространяемые изоляционным материалом, а также защитную смазку.

В процессе эксплуатации духовки - Не ставьте тяжелые предметы на дверцу; это может привести к ее повреждению.

- Не дергайте за дверцу духовки и не вешайте никаких предметов на ручку дверцы.

- Не закрывайте полость духовки фольгой.

- Никогда не наливайте воду непосредственно внутри горячей духовки, в противном случае можно повредить - Не двигайте кастрюли и сковороды по дну духовки, в противном случае можно поцарапать покрытие.

- Следите за тем, чтобы электрические провода других электроприборов, находящихся около духовки, не касались ее нагревающихся частей и не застревали в дверце духовки.

- Не подвергайте духовку воздействию атмосферных факторов.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Удаление упаковочных материалов в отходы Упаковочный материал допускает 100% вторичную переработку, о чем свидетельствует соответствующий символ. Не следует выбрасывать различные части упаковки вместе с бытовым мусором. Они должны быть переработаны в соответствии с действующими местными нормами.

Удаление изделия в отходы - Данный прибор имеет маркировку в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

- Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

- Символ, имеющийся на изделии или в сопроводительной документации, указывает на то, что данное изделие не может быть удалено в отходы как бытовой мусор, а должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Экономия электроэнергии - Пользуйтесь функцией предварительного прогрева только в том случае, если это указано в таблице рекомендаций по приготовлению блюд или в используемом вами рецепте.

- Пользуйтесь темными или черными эмалированными формами, обеспечивающими эффективное поглощение тепла.

- Выключайте духовку за 10-15 минут до истечения суммарного заданного времени приготовления. Если для доведения блюд до готовности требуется больше времени, то и при выключении духовки процесс их приготовления будет продолжаться.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

- Данный прибор предназначен для контакта с пищевыми продуктами и соответствует положениям Регламента Европейского Совета №1935/2004. Прибор разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/CE (заменяющей Директиву 73/23/EEC и последующие изменения) и требованиями по защите Директивы по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Духовка не работает • Проверьте наличие напряжения в сети и правильность подключения духовки к электрической сети.

• Выключите и вновь включите духовку, чтобы проверить, устранена ли неполадка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем обращаться в сервисный центр 1. Попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в разделе “Руководство по устранению неисправностей”.

2. Выключите духовку и снова включите ее, чтобы проверить, устранена ли неисправность.

Если после выполнения вышеописанных действий вам не удалось устранить неисправность, то обратитесь в ближайший сервисный центр.

При этом сообщите:

• краткое описание неисправности;

• тип и модель духовки;

• сервисный номер (число после слова “Service” на паспортной табличке, расположенной с правой стороны на внутренней стенке духовки; она видна при открытой дверце духовки); сервисный номер также указан в гарантийном обязательстве;

• ваш полный адрес;

• ваш номер телефона.

В случае необходимости ремонта духовки обращайтесь в авторизованный сервисный центр (в таком сервисном центре гарантируется использование оригинальных запасных частей и правильно выполненный ремонт прибора).

УБОРКА ПРИБОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наружные поверхности духовки ВАЖНО: Нельзя пользоваться коррозионными или абразивными чистящими средствами. При случайном попадании таких средств на поверхность духовки немедленно протрите ее влажной тряпкой.

• Протирайте влажной тряпкой. При сильном загрязнении добавляйте в воду небольшое количество средства для мытья посуды. Вытирайте насухо сухой тряпкой.

Внутренние поверхности духовки ВАЖНО: Не пользуйтесь губками с абразивным слоем или металлическими мочалками. Постоянное пользование такими средствами приводит к повреждению покрытий эмалированных поверхностей и стекла дверцы.

• После каждого использования необходимо дать духовке остыть и очистить ее (предпочтительнее, пока духовка еще теплая) от следов нагара и пятен, которые могут появляться при пригорании остатков продуктов (например, продуктов с высоким содержанием сахара).

• Пользуйтесь чистящими средствами, предназначенными специально для духовок, и следуйте указаниям изготовителя.

• Для мытья стекла дверцы духовки пользуйтесь соответствующими жидкими моющими средствами. Для того чтобы облегчить чистку духовки, можно снять дверцу (см. раздел “Техобслуживание”).

• Для чистки верхней части внутри духовки предусмотрена возможность опустить верхний нагревательный элемент гриля (только в некоторых моделях).

ПРИМЕЧАНИЕ: При продолжительном приготовлении продуктов, содержащих много воды (например, пицца, зеленые овощи и т.п.), на внутренней стороне дверцы и на прокладке может образовываться конденсат. После того как духовка остынет, необходимо просушить дверцу изнутри, пользуясь салфеткой или губкой.

Принадлежности • Замочить принадлежности после их использования в воде со средством для мытья посуды; если принадлежности еще горячие, пользуйтесь специальными варежками.

• Остатки пищи легко удаляются с помощью щетки или губки.

Чистка задней перегородки и боковых каталитических панелей (если предусмотрены) ВАЖНО: Нельзя пользоваться для чистки каталитических панелей абразивными средствами, жесткими щетками, губками для кастрюль или спреем для духовок, так как это может привести к повреждению покрытия панелей, в результате чего они теряют свою способность к автоочистке.

• Оставьте пустую духовку включенной при температуре 200 °C примерно на один час.

• По окончании цикла чистки, при остывшей духовке, удалите, если необходимо, остатки продуктов, пользуясь влажной губкой.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ

Снятие дверцы духовки 1. Полностью откройте дверцу духовки.

2. Поднимите два стопорных рычага петель вперед до упора (Рис. 1).

3. Закройте дверцу так, чтобы она заблокировалась (A), поднимите ее (B) и поверните (C) так, чтобы дверца оказалась снятой (D) (Рис. 2).

Установка дверцы на место 1. Вставьте петли в свои гнезда.

2. Полностью откройте дверцу духовки.

3. Опустите два стопорных рычага.

4. Закройте дверцу.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

(ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

1. Снимите боковые решетки, на которые устанавливаются принадлежности (Рис. 3).

2. Слегка вытяните нагревательный элемент (Рис. 4) и опустите его (Рис. 5).

3. Для установки нагревательного элемента на место приподнимите его, потянув слегка на себя, следя за тем, чтобы элемент опирался на соответствующие боковые пазы.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

Замена задней лампочки (если предусмотрена) 1. Отключите духовку от электросети.

2. Выкрутите плафон (Рис. 6), замените лампочку (тип новой лампочки указан в примечании ниже) и вкрутите снова плафон.

3. Подключите духовку к электросети.

Замена боковой лампочки (если предусмотрена) 1. Отключите духовку от электросети.

2. Снимите боковые решетки, на которые устанавливаются принадлежности (Рис. 3) (если они предусмотрены).

3. Пользуясь плоской отверткой в качестве рычага, подденьте плафон лампочки в направлении кнаружи (Рис. 7).

4. Замените лампочку (тип новой лампочки указан в примечании ниже) (Рис. 8).

5. Поставьте плафон на место и прижмите его к стенке, чтобы он оказался правильно зафиксированным (Рис. 9).

6. Установите на место боковые решетки, на которые устанавливаются принадлежности.

7. Подключите снова духовку к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пользуйтесь только лампочками накаливания со следующими характеристиками: 25-40 Вт/230 В, тип E-14, T 300 °C, или галогенными лампочками: 20-40 Вт/230 В, тип G9, T 300 °C.

- Лампочки такого типа можно приобрести в сервисных центрах.

ВАЖНО:

- При использовании галогенных лампочек нельзя касаться их голыми руками.

- Нельзя пользоваться духовкой, пока плафон лампы не будет установлен на место.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУХОВКИ

СВЕДЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИВЕДЕНЫ В РАЗДЕЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ УСТАНОВКЕ

ДУХОВКИ

1. Панель управления 2. Верхний нагревательный элемент/гриль 3. Охлаждающий вентилятор (не виден) 4. Паспортная табличка (не снимать) 5. Лампочка 6. Вентилятор 7. Вертел (если предусмотрен) 8. Нижний нагревательный элемент (не виден) 9. Дверца 10. Положение полок (номер уровня указан с передней стороны духовки) 11. Задняя стенка ПРИМЕЧАНИЕ:

- В процессе приготовления охлаждающий вентилятор в целях экономии электроэнергии может работать периодически.

- В конце процесса приготовления, после выключения духовки, охлаждающий вентилятор может продолжать работать в течение еще некоторого промежутка времени.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ДУХОВКОЙ

A. РЕШЕТКА (2): используется для приготовления блюд, а также в качестве опоры для кастрюль, форм для тортов и прочих емкостей, пригодных для духовки.

B. ПОДДОН (1): при установке под решеткой выполняет функцию сбора жира и кусочков пищи; используется также в качестве емкости при приготовлении мяса, рыбы, овощей, лепешек и т.п.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ДУХОВКОЙ

Дополнительные принадлежности можно приобрести отдельно в сервисном центре.

УСТАНОВКА РЕШЕТОК И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В ДУХОВКУ

Для решеток и других принадлежностей предусмотрена система блокировки, предотвращающая их непроизвольное извлечение из духовки.

Рис. 1. Вставьте решетку горизонтально, так чтобы выступ А был сверху (Рис. 1).

2. Наклоните решетку с учетом положения фиксации В (Рис. 2).

3. Верните решетку в горизонтальное положение и втолкните ее так, чтобы она оказалась полностью вставленной, положение С (Рис. 3).

4. Для извлечения решетки выполните описанные действия в обратном порядке.

Другие принадлежности, в частности, противни для сбора жира и выпечки, вставляются точно таким же образом.

Предусмотренный на плоской части выступ обеспечивает фиксацию положения этих принадлежностей.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Ручка выбора режима 2. Аналоговые часы 3. Ручка термостата 4. Индикатор термостата

РАБОТА ДУХОВКИ

• Поверните ручку выбора режима в положение, соответствующее нужному режиму.

При этом загорится лампочка освещения духовки.

• Поверните ручку термостата по часовой стрелке до положения, соответствующего нужной температуре.

При этом загорится индикатор термостата, который отключится по достижении выбранного значения температуры.

По окончании приготовления поверните ручки в положение “0”.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Аналоговые часы позволяют:

1. выводить на дисплей текущее время. Для изменения текущего времени нажмите кнопку (B) и поверните ее против часовой стрелки для установки правильного текущего времени.

2. Задание момента начала приготовления блюда Максимальное программируемое время начала приготовления составляет 12 часов.

Задание продолжительности приготовления Выберите продолжительность приготовления (при любом режиме), если требуется, чтобы духовка была включена в течение определенного времени. По истечении заданного времени духовка автоматически выключается. Минимальное программируемое значение продолжительности приготовления составляет 5 минут, максимальное - 180 минут.

A. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

1. Поворачивайте кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) до тех пор, пока в окошке не появится 2. Нажмите кнопку (A) и поверните ее против часовой стрелки так, чтобы символ треугольника (D) казался установленным на время, показываемое часами (часовая стрелка).

При установке в правильное положение будет слышен щелчок.

3. Установите ручку выбора режима на символ нужного режима. При этом загорится лампочка освещения духовки.

4. Поверните ручку термостата по часовой стрелке до положения, соответствующего нужной температуре. При этом загорится красный индикатор термостата.

5. По окончании приготовления, так как в ручном режиме духовка НЕ выключается автоматически, следует установить ручки выбора режима и термостата в положение “Выкл” (0- •).

B. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ С ЗАДАННЫМ ВРЕМЕНЕМ НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Поворачивайте кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) до тех пор, пока в окошке не появится 2. Нажмите кнопку (A) и поверните ее против часовой стрелки так, чтобы треугольник (D) оказался в квадранте, соответствующем тому времени, когда необходимо начать процесс приготовления (например, на рисунке: 11:30).

3. Установите ручку выбора режима на символ нужного режима.

4. Поверните ручку термостата по часовой стрелке до положения, соответствующего нужной температуре.

5. По окончании приготовления, так как в ручном режиме духовка НЕ выключается автоматически, следует установить ручки выбора режима и термостата в положение “Выкл” (0- •).

C. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ЗАДАННЫМИ ВРЕМЕНЕМ НАЧАЛА И

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Поверните кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) так, чтобы в окошке (C) отобразилось значение времени приготовления (5-180 мин).

2. Нажмите кнопку (A) и поверните ее против часовой стрелки так, чтобы треугольник (D) оказался в квадранте, соответствующем тому времени, когда необходимо начать процесс приготовления (например, на рисунке: 11:30).

3. Установите ручку выбора режима на символ нужного режима.

4. Поверните ручку термостата по часовой стрелке до положения, соответствующего нужной температуре.

5. По истечении заданного времени приготовления подается звуковой сигнал, и духовка автоматически выключается. Для отключения звукового сигнала поверните кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) так, чтобы в окошке появился символ.

По окончании приготовления блюда в случае необходимости увеличить заданную ранее продолжительность приготовления выполните описанные выше действия по программированию или же следуйте указаниям для ручного режима приготовления.

D. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ЗАДАННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Поверните кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) так, чтобы в окошке (C) отобразилось значение времени приготовления (5 - 180 мин).

2. Нажмите кнопку (A) и поверните ее против часовой стрелки так, чтобы символ треугольника (D) оказался установленным на время, показываемое часами (часовая стрелка). При установке в правильное положение будет слышен щелчок.

3. Установите ручку выбора режима на символ нужного режима. При этом загорится лампочка освещения духовки.

4. Поверните ручку термостата по часовой стрелке до положения, соответствующего нужной температуре. При этом загорится красный индикатор термостата.

5. По истечении заданного времени приготовления подается звуковой сигнал, и духовка автоматически выключается. Для отключения звукового сигнала поверните кнопку (B) против часовой стрелки (не нажимая ее) так, чтобы в окошке появился символ.

По окончании приготовления блюда в случае необходимости увеличить заданную ранее продолжительность приготовления выполните описанные выше действия по программированию или же следуйте указаниям для ручного режима приготовления.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВКИ

РУЧКА ВЫБОРА РЕЖИМА

OCВEЩEНИE Включение/выключение внутреннего освещения духовки.

OБЫЧНЫЙ

температуры. Погасшая индикаторная лампочка термостата будет означать, что духовка BЫПEЧ. Рекомендуется менять местами приготавливаемые блюда для достижения более C ПOДPYМЯН. однородных условий приготовления. При приготовлении только на одной полке приготавливаемые продукты на средних уровнях. Рекомендуется пользоваться противнем TYPБO-ГPИЛЬ на 1-й или 2-й уровень, налив в него около пол-литра воды. Рекомендуется переворачивать Этот режим используется для ускорения размораживания продуктов. Рекомендуется класть РАЗМОРАЖИВАНИЕ размораживаемые продукты на средний уровень. Рекомендуется оставлять продукты в упаковке, чтобы предотвратить их обезвоживание снаружи.

приготавливаемого блюда. Рекомендуется устанавливать приготавливаемое блюдо на 1-й/2НИЖНИЙ НАГРЕВ КОНВЕКЦИЯ другой. При использовании только одного уровня рекомендуется ставить

CПEЦ. ФYНКЦИИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БЛЮД

Блюдо Режим Предварительный УРОВЕНЬ Температура Время Принадлежности (чизкейк, штрудель, фруктовый пирог) Печенье, небольшие торты Блюдо Режим Предварительный УРОВЕНЬ Температура Время Принадлежности Пироги с несладкой начинкой (с овощами, Волованы, соленое теста Лазанья, макаронные изделия, запекаемые в (сорт макарон), запеканки, пудинги Баранина, телятина, говядина, свинина, 1 кг Курица, кролик, утка, Фаршированные цукини, баклажаны) гамбургеры Жареный цыпленок, 1-1,3 кг Указанные в таблице значения времени приготовления не относятся к режиму с отсрочкой пуска (если таковой имеется).

В зависимости от типа приготавливаемого блюда продолжительность приготовления может увеличиваться.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Как пользоваться таблицей приготовления блюд В таблице указывается оптимальный режим для приготовления тех или иных блюд, с использованием одного или нескольких уровней одновременно. Указанная про??олжительность приготовления отсчитывается от момента помещения приготавливаемого блюда в духовку; время предварительного нагрева (если он предусмотрен) не учитывается. Приведенные значения времени и температуры приготовления имеют ориентировочный характер;

реальные значения зависят от количества продуктов и от используемых принадлежностей. Рекомендуется начинать с самых низких значений температуры и времени, приводимых в таблице; если результат не соответствует ожидаемому, переходите к более высоким значениям. Рекомендуется пользоваться прилагаемыми в комплекте принадлежностями и формами для тортов или противнями, сделанными из темного металла. Допускается использование кастрюль и принадлежностей из огнеупорного стекла (pyrex) или керамики; продолжительность времени приготовления при этом слегка увеличивается. Для получения оптимальных результатов следуйте приведенным в таблице приготовления рекомендациям по выбору принадлежностей (поставляемых в комплекте с духовкой) и уровней их установки.

Одновременное приготовление различных блюд Пользуясь режимом с конвекцией (“ПОДРУМЯНИВАНИЕ”), можно одновременно готовить различные блюда, для приготовления которых требуется одинаковая температура (например, рыбу и овощи), на разных уровнях. Вынимайте из духовки блюда, требующие меньшего времени для приготовления, оставляя при этом блюда, требующее большего времени.

Десерты - Нежную сладкую выпечку следует готовить только на одном уровне в обычном (статическом) режиме.

Рекомендуется пользоваться всегда формами для тортов, сделанными из темного металла, и устанавливать их на решетку, поставляемую вместе с духовкой. В случае приготовления на нескольких уровнях выбирайте режим с принудительной конвекцией и размещайте формы для тортов на решетках таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию горячего воздуха.

- Чтобы проверить готовность тортов из дрожжевого теста, проткните центр пирога деревянной палочкойзубочисткой. Если палочка остается сухой, это значит, что пирог готов.

- При использовании формы для тортов с антипригарным покрытием не нужно смазывать ее края сливочным маслом, т.к. выпекаемое изделие может подняться по бокам неравномерно.

- Если в процессе приготовления пирог “опал”, в следующий раз выпекайте его при более низкой температуре;

возможно, следует также уменьшить объем жидкости и замешивать тесто постепенно, до тех пор, пока вся жидкость не впитается.

- При приготовлении выпечки с начинкой сочной консистенции (пироги с сыром или фруктами) следует использовать режим “ПОДРУМЯНИВАНИЕ” (выпекание с конвекцией). Если дно пирога оказывается слишком влажным, следует выбирать более низкий уровень и, прежде чем класть начинку, посыпать основание выпекаемого изделия панировочными сухарями или раскрошенным печеньем.

Мясо - Пользуйтесь противнями любого типа или емкостями из огнеупорного стекла, размеры которых соответствуют приготавливаемым кускам мяса. При приготовлении жаркого следует налить на дно емкости немного бульона; это не позволит мясу высохнуть и придаст ему более выраженный вкус. Когда жаркое будет готово, оставьте его в духовке еще на 10-15 минут или заверните в алюминиевую фольгу.

- Для того чтобы достичь одинаковой степени готовности мяса, приготавливаемого на гриле, выбирайте куски одинаковой толщины. Очень толстые куски мяса требуют большего времени приготовления. Чтобы избежать подгорания брызг мясного сока на поверхностях камеры духовки, устанавливайте решетку на более низкие уровни, на большем расстоянии от гриля. Переворачивайте мясо по истечении 2/3 общего времени приготовления.

Для сбора сока, стекающего при приготовлении мяса на гриле, рекомендуется ставить под него поддон для сбора жира, налив в него около полулитра воды. При необходимости добавляйте в поддон воды.

Вертел (только в некоторых моделях) Вертел используется для равномерного прожаривания крупных кусков мяса и птицы. Сначала нужно нанизать на вертел куски мяса; в случае приготовления цыпленка обвяжите его специальной бечевкой, пригодной для приготовления продуктов; убедитесь в том, что куски мяса прочно насажены на вертел, а затем вставьте вертел в гнездо на передней стенке духовки, оперев при этом на соответствующую опору. Для сбора сока, выделяющегося в процессе приготовления, и меньшего образования дыма рекомендуется устанавливать на первый уровень поддон для сбора жира, налив в него около полулитра воды. У вертела предусмотрена специальная пластиковая ручка, которая снимается перед началом приготовления и надевается после окончания приготовления перед выниманием вертела из духовки, что позволяет избегать ожогов.

Пицца Слегка смазывайте противни для того, чтобы пицца получалась с хрустящей корочкой снизу. Раскладывайте нарезанную моцареллу по истечении 2/3 времени приготовления пиццы.

RU 5019 Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA

Pages:     | 1 ||


Похожие работы:

«Святая Клара Ассизская – Супруга Христа Распятого Ксения Козлова Санкт-Петербург 2009 1 Да будет любим Милосердный Господь, ради нас сокрывший Себя в Пресвятых Дарах! 2 “Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее”. Книга Песни Песней Соломона 2, 2-3; 8,...»

«462 000 Самый большой тираж газет Ваш курс (211 000) и Новый курс (251 000) это больше, чем весь город омск №24 (328), 25 июня 2010 года ИД ТРИЭС Размещение рекламы: 362-204 Служба распространения: 399-111 Прием частных объявлений: 589-955 вам не принесли издание, звоните Если вы увидели, что газета разбросана в подъезде, 2 Окна и двери по телефону вы сталкиваетесь с некачественной работой 399- наших распространителей, а также по всем остальным вопросам, связанным с доставкой газеты,...»

«Представительство Управление образования Национального олимпийского комитета Витебского облисполкома Республики Беларусь в Витебской области ОЛИМПИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП методические разработки внеурочных мероприятий по программе развития олимпийского образования в Витебской области 1 - 4 классы Витебск 2011 Содержание 1 класс 4 • Представление об Олимпийских играх древности, легенды и мифы Олимпиад. Зарядка в стране Олимпиоников • Прыжки в стране Олимпиоников Тенько Е.М., УО ГСОШ № 8 г. Витебска 2...»

«Volodymyr Bekh Yuliya Bekh THEORY OF SOCIAL WORK Monography Sumy University Book 2013 1 УДК 316.35 ББК 65.272 Б 55 Translated by Olena Tytarenko Bekh, Volodymyr Theory of Social Work : monography / V. Bekh, Yu. Bekh ; Б 55 ed. by I. Predborska. – Sumy : University Book, 2013. – 208 p. ISBN 978 966 680 663 8 The monograph highlights the genesis, morphology and functional capacity of social work as a natural phenomenon. The origin, nature, content, morphological and procedural forms of social...»

«Ботаник, открывший новый мир растений Это рассказ о замечательном английском натуралисте Джозефе Бэнксе. Он был участником первого кругосветного плавания Джеймса Кука, во время которого былао открыто восточное побережье Австралии. Перед ним открылось удивительное царство незнакомых европейцам растений. И здесь мы постараемся рассказать об этом ученом и об открытом им растительном мире. Каждый, кто проходил по площади Маквори в Сиднее, несомненно задерживал взгляд на светлом нарядном здании с...»

«ООО НЕКСИА ПАЧОЛИ КОНСАЛТИНГ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ГЫДА Том 2 книга 9.3 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения глава 1 села Гыда Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Москва 2013 1 Состав работы 1 этап работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 1. Макет текстовой части схемы теп- Макет текстовой части схемы теплоснабжения...»

«Муниципальное образовательное учреждение Теребренская основная общеобразовательная школа Согласовано Согласовано Утверждаю Руководитель ММО учителей Заместитель директора по УВР Директор МОУ Теребренская ООШ технологии А.В. Мишенина С.А. Лях Н. Г. Мурашко Приказ №от2013 г. Протокол №от_28.06.13 г. 28.08.2013 г. Рабочая программа по технологии 6 класс учитель технологии Зубкова Л.С. 2013-2014 учебный год Пояснительная записка. Рабочая программа разработана на основе федерального компонента...»

«Как размножаются деньги Книга вторая Николай Мрочковский, Марина Климова www.finance1.ru *Чтобы получить бесплатный аудиосеминар Как выжить в кризисе, зайдите на страницу http://www.finance1.ru/free (с) Николай Мрочковский, Марина Климова Любое копирование и перепечатка материалов книги возможна только со ссылкой на авторов и сайт www.finance1.ru 2 Оглавление 1.  О чем эта книга? 2.  Куда деваются деньги большинства людей Сегодняшняя реальность жизни среднестатистического россиянина День сурка...»

«Тема: Введение в стратегический менеджмент. Видение, миссия и цели организации Автор: Смирнова Н.К. Конспект Оглавление Введение Раздел 1. Понятие стратегии 1.1. Что такое стратегический менеджмент 1.2. Определение стратегии 1.3. Объект стратегического менеджмента 1.4. Предмет стратегического управления и базовые характеристики стратегии организации 1.5. Принципы стратегического менеджмента Раздел 2. Школы стратегии. Эволюция понятия стратегия 2.1. Десять школ стратегии 2.2. Сравнительный...»

«2007 Community Plant Variety Office 2007 ‘ ‘ ‘ ‘ Office communautaire des varIETEs VEGEtales Community Plant Variety Office Annual report [Annex] Служба на Общността за сортовете растения Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales Odrudovy r Spolec ad enstv EF-Sortsmyndigheden Gemeinschaftliches Sortenamt henduse Sordiamet °› Community Plant Variety Office Office communautaire des varits vgtales • Приложение Годишен доклад Ufficio comunitario delle variet vegetali Kopienas Augu k u birojs sirn...»

«Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2008 № 154н КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Коды Форма по ОКУД на 2009 год Дата (год, месяц, число) 2009 03 Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) \ Общество с ограниченной ответственностью Мантуровская Управляющая Компания жилищно коммунального хозяйства по ОКПО...»

«Руководство администратора Cisco Business Edition 3000 Первая публикация: November 21, 2012 Последнее изменение: February 01, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 Номер документа: OL-27022-02 © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. СОДЕРЖАНИЕ Предисловие xv Назначение xv На кого ориентировано руководство xv Структура xv Условные обозначения xvi...»

«НОЯБРЬ 2012 г. №21 НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОКУСИРОВАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛАЦИИ (ФУЗ) ПОД КОНТРОЛЕМ МР-ТОМОГРАФИИ вице-президент компании распространен, что во Инсайтеку удалось созг-н Рони Ягель, старший многом связано с недоста- дать новую модель устройспециалист по клиническо- точной информированно- ства для проведения ФУЗму применению ФУЗ-МРТ стью врачей и пациентов, МРТ для ультразвуковой г-н Даниэль Молчанов и г-н а также с недостаточным абляции с улучшенными Герман Зеленин, представ-...»

«Юлия Леонидовна Латынина Сто полей Серия Вейская империя, книга 2 Сто полей: АСТ; М.; ISBN 978-5-17-062378-5 Аннотация Когда некогда единая империя вступает в эпоху перемен; когда в отколовшемся от нее королевстве в частной собственности оказываются армия, законы и налоги, а в самой империи по-прежнему считают, что в стране не должно быть ни богатых, склонных к независимости, ни бедных, склонных к бунтам; когда в королевстве сеньоры смотрят на жизнь, как на поединок, а в империи полагают, что...»

«НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРОЕКТИРОВЩИКА Схемы подключений нагревательных приборов Распределители для подключения нагревательных приборов Гидравлическая балансировка систем отопления и холодоснабжения ГЕРЦ Арматурен Г.м.б.Х А-1230 Вена, ул. Рихарда Штрауса, 22 тел.: +43/(0)1/616 26 31-0 факс: +43/(0)1/616 26 31-27 e-mail: office@herz-armaturen.com http://www.herz-armaturen.com Смесители / Mixers / Feinarmaturen www.herz-armaturen.com Программа HERZ C.O. Программа предназначена для гидравлического...»

«УМК, реализуемые в МБУ СОШ № 45 в 2012-2013 учебном году. Содержание образовательного процесса: Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): Основные Предметы в соответствии Программы с указанием уровня. Учебники. Название, автор, с учебным планом, класс(ы) Автор, гриф, название издательства, издательство, год издания. год издания, кол-во часов в неделю по уч. плану ОУ Школа России. Программы Русский...»

«Эдуард Тополь Любовь, пираты и. Любовь, пираты и. / Эдуард Тополь: АСТ; Москва; 2010 ISBN 978-5-17-069065-7, 978-5-271-30418-7 Аннотация Вниманию читателей предлагается новый остросюжетный роман Дочь капитана. Сомалийские пираты захватили судно, но до этого нет дела никому, кроме дочери капитана. Ее сила, целеустремленность и отвага, ее обаяние и женственность помогают совершить невозможное. В книгу также вошли изысканные и остроумные рассказы, глубокие и очень личные эссе знаменитого автора....»

«ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 45-67-67 круглосуточно №79(1249) Рекламно-информационное издание ООО Пронто-НН (с 20.00 до 8.00 автоответчик) Выходит с 12 декабря 1994 г. 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам 15 октября 2012 г.. 2 ИЗ РУК В РУКИ №79(1249) 15 октября 2012 г. ПРИЛОЖЕНИЯ Бизнес-Регион - региональное рекламное приложение (по четвергам) · · · · · · · · Коммерческий автотранспорт НЕДВИЖИМОСТЬ 410 Малые коммерческие автомобили · · · · · · · · Квартиры и...»

«Синтия Вейдер Пилатес от А до Я Синтия Вейдер Добро пожаловать в удивительный мир пилатеса - метода, который по своей популярности может соперничать только лишь с йогой и танцем живота. Уникальность данной книги заключается в том, что под одной обложкой собраны самые эффективные упражнения Йозефа Пилатеса - основателя метода. Тренируясь по программам, собранным в книге, вы не только снизите вес и избавитесь от лишних складочек, но и комплексно оздоровите свой организм, возможно, даже...»

«РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОВОСРСК РЕШЕНИЕ г. Новосибирск От 27.03.2007 № 2 О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения городского Совета Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска а основании части 4 статьи 44 Федерального закона Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 30 Устава города овосибирска, городской Совет...»


 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.