WWW.KNIGA.SELUK.RU

- , , , ,

 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

`.`. `L=!=, `m`pjhd` d`kej` h akhgj` a,** h, 2009 rdj 612 aaj 58 ` 36 p..2 %*2%! %!=-,*,..=3* l.l. j=!2=% p*%.%=.= *,=., j%%!,.=,%./ ...

-- [ 1 ] --

rK%-=3%-C!%,"%2"充/L *%C*

&l3=!%/L 3,"!,22 j/!/2==[

l3=!%= "/= *%= ,,/

`.`. `L=!=,"

`m`pjhd`

d`kej` h akhgj`

a,** h, 2009

rdj 612

aaj 58

` 36

p2

%*2%! %!=-,*,. =3* l.l. j=!2="%"

p*%%"== *,=, j%%!,=,%/ %"2%

rK%-=3%-C!%,"%2"充%% *%C*= &l3=!%/L 3,"!,22 j/!/2==[, r/ %"2% l3=!%%L "/L *%/ ,,/ `L=!=," `.`.

` 36 `2=!*2,= =*=, K,*=. $ a,**: h,, 2009. $ 366 c.

ISBN 978-9967-11-276-6 `"2%! *,, $ %2!3,* h2,232= -,,%%,,,.*C!,2=L C=2%%,, "/%*%%! `*=,, =3* j,!,*%L qqp, / C!,- 2 rK%-=3%-C!%,"%2"充%% *%C*= &l3=!%/L 3,- "!,22 j/!/2==[ `.`. `L=!=,", C!"/, *,!,%" C!, ",L 3=2, " !=K%2 25-L q%"2*%L =2=!*2,*%L.*C,,,, = " =L 27-L, 28-L, 30-L q%"2*,. =2=!*2,*,..*C,,L, !=*=/"=2 % "%,.

C32"/. "C=2,., C%!%K% =*%,2 %"/ *%2,2%, 2,,%"=, ,, *%2%!/ C!%"%,, 3/ !C3K,*, C% C!%%3, *%!!*,, -3*,%=%% %2% , %!=,= L, !=K%2=?,. = K%,. "/%2=., % "*= ",3, `2=!*2,/ *,!,*,.,%"=2L.

j,= C!=== ,!%*%3 *!33 ,2=2L, %2 K/2,C%%"== " *=2" 3K%% C%%K, 232=,, =C,!=2=, $ %!=-=,, !,%%"=,, K,%%=,, ,*=,.

` 4109040000-09 rdj aaj .. , ISBN 978-9967-11-276- o!,%", 25-, 28-, 30- () .. . , , , , .

1982 .. 25- , . , - , , .

.

3488 , .

.. , , , , , .

, .. - , , , .

. , .. 27-, 28- 30- . . , . , , .

, , , , , , .

, .

=2,2 C!=2 c%3=!2"充%L d3/ p%,L*%L t!=,,, C,=/L C!2=",2 o!,2= p%,L*%L t!=,, C% 3=!%%3 %2!3,2"3 " `!*2,*, `2=!*2,*, b/% %"2= C=!2,, &e,= p%, [, %*2%! %!=-,*,. =3*, =3充/L 2%!%% p%,L*%L t!=,,, c!%L q%"2*%% q%=, c!%L p%,L*%L t!=,,, =3!=2 c%3=!2"充%L C!,, qqqp : , 25- , 1982 .

, 27-, 28- 30- , . , , , .

- . , , , .

.. , .. , .. , . .

g==2/L =!,*=*,L,%"=2 `2=!*2,/ p. a! C,= " == XX 2%2, : &m= *!= =L C=2/ ,2, *=* C ?= C!,哓=, =*%"== " %3K%, , %"?=, C!*!=C%*%,2 " "%L %!%%L !%2, " *=*=. =2,, =, "2 ?% =2,2=,,,3!3=, %". n= C,2 " C!,"=.

/. =% 3/, %=, %!,%2/ %*!=/ !%%"/,, %- %2/,, /,, %3K/, 2%=, C=2,. =*%"= `2=!*2,- =, $ =*=,%"=2, $ =2!,*, *%2%!/L C% C%?=, !=- " ~%L `!,*, "32!充, %K=2, *%2%!%% =,"2/ -=*2,*, , %"?充= 2%!%= k3/[.

=*%"/ K/, C!2=",, *%2%!/ %2!==, =, =, % 2% *%2,2.

o!%% , %, K% 2"!2, "*= 2. =/. C%!, *%= = ==%%% *%2,2= 23C,, C!"/ %"2*, 3/, % 3 %% C%/ %%"=, 32"!=2, 2% %- , 2=L/ % %2*!/2/. b/C%/ %K,!/ =K, " =%3,/. C%.%=., =!!32/ *%2%!/.,! 2 2*=, 2/ *,%2!%". q =%2%", "!2%2%" 2/ ,,%/ *"=!=2/.

*,%2!%" 2%% *%2,2=. r/, %=/ C%!%K/ *=!2/, =2= =2!,*=,,3/ %!/ C,,.!K2/, %!%/ C!%- 2!=2"= 囅/. C!%2%!%", , C!%,*, "3K % %% C=,! = %, *,%2!/.

l%% =,. =2=!*2,*,. 2=,L, K= !=K%2=%, L= !=K%2=2 = =3*3, %,, ,. %23,, "% 3K3, %2=", , = *=!2=., !3, 2,2, , 32 "% C%23 "=.23, 2!2, !%,, %" ="%. j==, ,. $.2% 3"*=2= 2!=,= 2%C,, 32"=, !%,=, 2%L*%2,, %!%%% 2!3= %2"=/. C% !,*%".

h2%!, %"2"= K C!3",, %% ="=2,2%!,- L C%=, ,"2%%, C!,.2%2 C!%哓 K/ ==23 " = K%,, -,,*,,, %!=/,,C/2=, ,. n=*% , % , *,2,, %K,,3 " "%, -,,*,, C,.,*, !3!/. q=/ !*, C!,!%, C%2"!=?, =3 /, %2 3,2 %"%, *%,*%% C!%2!=2"=, *%2%!% %%- *!=2%,C/2/"=2 %"*= = C!%%2. m% !=" =% 2%3 C!,- !%" = g? %3, *2%.%2,C/2=2 "%, 3.%"/, -,, ,/, %"23 C%!=K%2=2 = =2=!*2,*%L 2=,, &b%2%*[, *%2%!= C% 3%", " 2 =,K% 2 / 2% = % =!: %= =.%,2 = "/%2 3488 2!%" = 3!%" %!, " 1410 *,%2!=. %2 K!%"%L ,,, *%2,2=, 232 ==.%%= C%%= = g $ ,3 70$80 !=3%" " 2, 2, " " %3, *%,*= %K2=%"*=?

b% "= = " %3 2=, %23C= 2!=C%!2%% %%K?,. b.2% "! C!%,"%,2 == %2!3,*%", =% C%= %2=" 2 " %K.%,% ,%"*,. d,- 2= %2%!"=%2 %2 *,. =, %2 %?== C% !%L %, %%%K!== ,, %!=,充%2 C!",, =! 3 3!%"/- , *,=2,*,, 3%", ,, *%,*, C%! *,?

n2K%! C% !,*%" = 2=, &b%2%*[ 2?=2, !, %- =*% 2%%%,*, % *%= !=!=K%2=. o%.2%3 C!2=" - 2, 2%,%"=,, *%2%!/, =,=, %2!3,*, h2,232= -,,%%,,,.*C!,2=%L C=2%%,, "/%*%%! `*=,, =3* j,!,*%L qqp, %, K/2,2!哅/, " !=!=K%2* - 2%,*, %2K%!= C% !,*%". b C!%哓 =L =3%L !=K%2/ K/% 32=%"%, " =2%2,, 2% ==C2=, %"*= * %!= %C!%- "%=2 %K,,=,L %% ! = -,,%%,*,. .=,%" %!=,=, C!, %2/ , C!,C%=K,"=2 * ,, " %"/. 3%",. % K/2!%, !3, "%%K? C%%K/ *.2%- 31. p=!=K%2*= 2%,*, %2K%!= L !=K%2/ ".*2!=/.

3%",., " = ="%L =,.,%"=,L.

h2%, C%,*%", =K,L,%/ " 2%,*,. !*%=,. C!%-哓%!= l.l. l,!!=.,%"=, ="2%!=.2%L *,,. r,2/- "= 2% %K2% 22"%, 2% %, C% !,*= C!,.%,2 !=K%2=2 = "/%2=. 3000$4000 2!%" = 3!%" %!, / C!%,, l,!!=.,%" l.l., `L=!=," `.`. o!%%,!%"=, !=K%2%C%%K- %2, %"*= " 3%",. "/%*%%!. $ l., 1979.

C!,,2 !=!=K%2=/L =, 2% %2K%!=,%"?,*%" = 2=, &b%2%*[.

)2%K/ C!%"!,2 "/"%/, C!C%%,, " %2=" 25-L q%- "2*%L =2=!*2,*%L.*C,,, K/, "*/ "= %2!3,*= %2= C!,*=%L -,,%%,, h2,232= -,,%%,,,.*C!,- 2=%L C=2%%,, "/%*%%! `*=,, =3* j,!,*%L qqp.

n 1979 %= " `2=!*2,3 =C!=",, =,L =3/L %- 2!3,* `.k. l=*,%", ="2%! =/. 2!%*.

=*% =*%, *% C322",, *=* C%*= " `2=!*2,- 3, " =% / ! % %,=%2L, %"%! % 2%, 2% =,=2 %% %% "!,. h 2%*% 2%"=!,?*= =2%L,"%2, =,2!%"=% 3=2, %*2%!= ,,*,. =3* h.t. p K,,=, 2=!% =3%% %2!3,*= %2= C% !%L ,,/ `!*2,- *%%, `2=!*2,*%%,2,232=, C%%, !,2 =.2% =, C!%%2 " 2!3%2, C!"/%% C!,%=.

C!, *%= " %2=% C%=,, ? != % "L %",%- 2 3K, " C!=",%2, 3!%L C%%",/: &k3 %, != 3",2, 2% != 3/=2[.

d=,.2% 2=*: ! "/%2= "L 3, %% =!= = 3!%" %! !="= 780 2!=, = %%%, =/. "%"/充/. =2!,*%" $ `,, $ 960 2!=, " 2% "! *=* ! "/%2= `2=!*2,/ %2=" 2 2040 2!%". p=,= "C=2 ?=, "3,2=, %= ? K% C%!==2, *%= 3=, 2% = "/%2=. "/ 2!. 2/- 2!%" !=C%%% K% 3 ,,%%" *"=!=2/. *,%2!%" C%?=, 2%% *%2,2=.

d !=", : " j/!/2= C!,K,,2% 2!2 "L C%- ?=, =.%,2 = "/%2=. %2 3 % 4 2/ 2!%",.2% "% , C!,!% 70 2/ *"=!=2/. *,%2!%".

e, !==2!,"=2 *=!23 `2=!*2,/ %2 %! dL",= % %!

`3=, C!2="充3 " ", !=!= ! " *%2,2, 2% ",%, 2% C%= C%"!.%2 `2=!*2,/ =,=2 , - =,23 =2 =2!,*=. b !, "/%2= *%!充%L C%%L C%"!.%2, `2=!*2,/ %2=" 2 410 , " %2=3 C%"!.- %2 =2!,*= C%*!/"=2 2%?= =. h充% C%.2%3 `2=!*2, =/"=2 %"/ =2!,*%.

p=! ! `2=!*2,3 %2 %! dL",= % %! `3= g=,= C%?= K%3, " e"!%C=, %L C%*!%" `- 2=!*2,/ %2=" 2 "% 2!, 2/. C!%2= 2!!,2%!,,, C%- *!/2%L %. b2!=2 !, "/. %", *=充/ C32/,, %K,* *%2%!/. !*% *%2!=2,!32 ,!%,3!3%% K%", %". j=*%"= 2%?,= %% C=,! =2=!*2,*%% *%2,- 2=? }2%2 "%C!% ="%,2!%"= 3/., % "%%%2 %- 2=2%%L 2%%2 %2"2,2 = % C% ",= , C% 2%%, *=* L%%, 2=,,%"=2 `2=!*2,3 2%% %2!=,..= "!/"%" %2 *%!充%% %= =2!,*=. n*==%, 2% C%% % =.%,2 /L =2!,*, = !3CC= %2!%"%", K/, %K=!3/ %!/ C,, 3K%*, "C=,/. %*% C% ,*=, C!,K!囅%L C%%/ %K=!3,, %2!%"=, -,%!/.

m*%2%!/ 3/ ,2=2, 2% %L C=,! C! 2 C% %- K%L %,, = "= =2!,*=: g=C=3, b%2%3 `2=!*2,3, *%2%!/ !=/ C!%,"%, 2% C%2"!=2 *%2%!/,,- !, ,.

e? % %% !===%% =.%,2 = ?,2% `2=!*2,/.

j=* ",=L3 充%2.!= 2,,3=2,%"=2, %2=*, ,"/. %!=,%", !=2,L, C% *%2%!/ %% 32=%",2 *=!2,- 3,,L, "!,",. = g 2/ , 2 2%3 ==. =*, =L充/ =!,*=*,, 3/, " %!=. `2=!*2,/,*%C=/ 2"%/ !"", ,2, %!*, !=*%",/, C=2/ 3 C%"%,, K% %C!充/, !*=, C%.%,2 * "%!=23 *%2,2=.

o!, C%%?, 3K,%% K3!, 32=%",,, 2% = C%K! !=",2% %%, " 2% "! *=* 2!=% C=2% %,% ? " == ,*%"%% C!,%=.

%?,= = " =,K% "/%*%L =2, *%2,2=, 2=* =/% %!=-,*% 2!, " !=L% 2=,, &o% %23C- %2,[, %2,=2 4000 2!%". n,2!哅%, 2%% %C,=, ,*%"%% C=,! = %"2*,L ,%% o.`. x3*,L, !="," % 22%, C%%充/ = 2%: 3 % % *!32/ *%- /, C%*= "!,=. o%%K% 223, C!!/"% ",2, !=2*= %2 2!= * C!,-!,,, 2% 2 * %*=3,, 2= %2*=/"=- 2. k C%*!/2 %, 2%?,= *%2%!%%, ",22"32 ,%- %, "% "32!充,. !=L%=. =2!,*= %2,=2 100 2!%".

nC 2 !=",: = 2!!,2%!,, j,!,,,, " !=L% u=-!,, 3/ %K=!3,, *!3C/L 2! %,, ,*, =,=- 2 C%2, 1600 *"=!=2/. *,%2!%", 2% K,*% * C%?=, %- , "% j="*==. g %!%2%% %% *!3C/. ,*%", " 2% , =/L =,2/L $ "2%!%L C% ",, " q%"2*% q% $ h/* ,%L 59 *,%2!%". m%2! = 2%, 2% " =L !C3K,* =.%,2 *%*% %2 ,*%", C%?= %, %2=2%% ",*=, *=* = C!2=" 2, *3= L % `2=!*2,/!

r/ "/,, 2!, "/%2/. C% = 2%% *%2,2=: ,- ,L $ % *%*,. %2 2!%" $ "*=2 C%K!, -%"/ ,*,; !,L $ % 3000 2!%" $.2% ,*%"/L *%, %!/.!K2/, "2!=2 ,=L,*,, "%%!%,, ,2%%,,,%- = C2,/; "!.,L C% C!2=" 2 %K%L %K=2 "%% =.

b `2=!*2,*3 ".% 2 %K2"充% =2=!*2,*,L =2!,*, q3- K=2=!*2,*=, %2% ?=, %%,充/. %2!%"%" " ~% %*=- , !, ,. !=",2% *!3C/ $ ~= c%!,, ~/ x2=*,. j,=2 = %2!%"=. ~%% %*== !*% %2,=2 %2 *,=2= = =2!,*, !=2,2%2 2!=" ,2= C!%K=- =, .%", ,=L,*%". o!, C%, " 2 2,C,% 23!%"/,, = 2% 2 K, * 2, *%2%!/ !=232 " "/%*%%!/.

!=L%=..*"=2%!,=%% C% =.

p=,=2 3?, %!=-,*, ==-2/ `2=!*2,/:

,*%"% C=2% 2!=%L =2, % 囅/, !=",=,, C!%K==2 =.%%= C%%=, %%K充% " !=L% 2=,, &o%- %23C%2,[; *=,2/ %!/ "!,/ " 2!=% C=2% 2, 3%", , C%%/, % !*,, 2/, "2!=,, "2!=2 !*, ,=L,*,, " =2%2,, " %!=. g, *%!%- "/ %; *!="3 C%%3 ,*%"%% C%*!%"= ,!,%L " *%*% *,%2!%", C%2C充% C!.% ?3 " ,*%"% C=2%, C!- %K==2 C=3!= C%%=; "/"%/ ,*,, -%"/ ,*,, =2=!*2,*, %=,/.

n=,/ $ %K=, *%!充/. C%!% $ !=C%%/ C!,3- ?2"充% " C!,K!囅%L C%%, % "2!=2, = =,2% !=2% ,, %2 K!=. q3?2"32 %% 2%!,L, %KA ?,.,.

"%,*%",, % =,K% %2%"!%L " 2 %!%!=-,*= ,- C%2=, %=% *%2%!%L %=,/ %K!=32 2=, %%K充%2, C%%% !-= C!C 22"32 C!,2%*3 = * %=,3.

b %=,=. *,=2 , %% %!, "2!=2 !=2,, ,- "%2/. k2% 2C!=23!= =,. C%"!.%2, %2,=2 30 !=3%", =!"=2 C!,=?, %,. m% C% 3?2"3 %=,/ $.2% =- 2=!*2,*, C32/,, *,=2 *%2%!/. % 3.%L, "=%2 C%!%L 3=2 % 15 C!%2%". u=!=*2!%, 2% !=,=,%/L *%.--,,2 3.%2,, "/,充/L, =C!,!, %=,= a=!=, %%2"22"32 =/ q=.=!/.

b !=C%%充%L = "/%*,. ,!%2=. `2=!*2, &2,L[ ,2 *%*% ", " 2,.2%% "!,, % %2=- 2 L 2C= K%, !=L%=.*"=2%!=, C32/ q=.=!=. n- =*% 囅= C%"!.%2,2兓,"% %2!==2 %3 !=,=- ,, C%.2%3 K% 90 C!%2%" 2C= 3.%,2 %K!=2%, %2=", 10 C!%2%" 2! 2 " ", 2C%"%%,3,.

b % " !=L%=., !=C%%充/. " C% !/. %K=2.,,2- ,"%2 %%L !=,=,, % "/%*=. n= %2,=2 =,K%- ,. ",, " 2=*,. "/%*%%!/. %K=2., *=* `2=!*2,=, c!- =,, C!,K,= * =*,=/ =, , *%2%!/.=!=*2!/ ,=%L =2%-!/.

n!%!=-,*= .= *%!充%% %= `2=!*2,/:

1 $ -%"= %2; 2 $ C%/ !=",/;

3 $ %%"/.!K2/; 4 $ %K= (C% o.j. q*%) j=*,"2%, " ", C!%%,2/ %/ , , j,!,, 2=* C%3=2 K%% *%,2"% 2C=. nK,, 2C- =, "2= C%"% 2 "/!=?,"=2 " !C3K,* 2=*, 2C%K,"/ *323!/, *=* ",%!=, =K!,*%/,.%C=2,*. b,,= 3=!%L %%L !=,=,,, *%2%!3 C%3=2 = % !=",= j,!,,, "/%*=, %= "/ %K?%/. C%*==2L,,充% C%.2%3 !=22 %2"% 2C%K,"/. *323!.

b `2=!*2, %%% 2C= 2%."=2=2 2%%, 2%K/ "/- !=?,"=2 K/ %"%?,, % 2%*% " %=..

n%K充% ",*=,2兓,"%2 32!=-,%2%"%L !=,=,,, *%2%!=,2 %%"!充% "3 C%2, %,=*%"/, C%2%*=,, ,!%"%% C!%- 2!=2"=, %2 C%"!.%2, =. h"2%, 2% 32!=-,%2%"/ 3, p=C%%, C%%" " `2=!-, 2 -%!= *!,2=%", "/C==?,. " %=*,, =? "% %,,2 ", 2%K,*%", C=2,%*, = ,%*.

!3% C!,"/*32, * 2%3, 2% % " `2=!*2, ",2 C!%2,".%= =%"%L 2!*,, 2% " C% %% =.%,2 = "- !. q,= "!=?, g, " q"!% C%3=!,, %2*% 2 %!*, 2,, "2!, !L-3?, / ""%, = " `2=!*2,* $ "C!="%. k2% =23C=2 " "=!--"!=, =,= ",-="32.

m= 2% *%2,2 C=2/ =.% 2 /. 2 C%%":

~/L =,2/L, ~/L %=,2/L, ~/L %!=-,- *,L, o% %2%,2%L %23C%2,, o%.%%=, o% "2!%".

j=* %K!=%"=.2%2 3,",2/L *%2,2? b =2% ? "! 3/ "/*=/"=2 ,, 2% `2=!*2,= $.2% %2*%%"- = =2 3C!*%2,2= c%"==, *%2%!/L 3?2"%"= %, ,,%/ 2 ==. o%%2!,2 ",=2 = *=!23 ,!=,, "/ =2,2, 2% , %"2,2 `-!,*3, k=2,*3 `!,*3, 2% %, %2=" 2 *=* K/ %% %.

q,2=2, 2% " c%"=3 ".%,,, 2=*, 3=2*, 3,, *=* h%2=, `"2!=,, `2=!*2,=. o%2"!, 2%3 3= %K=!3充/ =.2,. *%2,2=.,*%C=/ !=2,2/ %!=- ,/. o!,=2, 2%2 -=*2, 2% %2=*, ?!=-,2%="!= K/, =L/ *=* " ~%L `!,*, h,,, 2=*, " `2=!*2,.

j 2%3 %%,*% 2!%, `2=!*2,/,2 K%% .%2"% a!=,,L, `"2!=,L, h,L, }*"=2%!,=%L, ~- %L `-!,*%L. o% =/ %%%", *!,2=,*,L -3= C=2-%!/ `"2!=,,, h,, "= .% =2=!*2,*, *!,- 2=,*, -3=2%.

`2=!*2,= $ =,K% 3=充/L %2 ". =2!,*%" *%2,2.

a,=L,L *%2,2 $ k=2,%=!,*=*,L $ =.%,2 = !=- 2% ,, 1200 *, %2 K!%" `-!,*, `2=!*2,3 %2 *,%2!%".

~= "%= 2!== $ 2=* =/"=, " !", "!= `2=!*2,3 $ C%,2, %!%/L =2!,*. =K,= 11, = *%2%!%L C!2="/ C%?=, %KA, ! "/%2= !=,/. =2!,- *%", =2 = % C!2=", %K.2%.

c%!=-, `2=!*2,/. $ l.: l/, 1968.

o%"!.%2 3, `2=!*2,%L %L 148,704 127,781 `2=!*2,= *=充=, "/ 3!%" %*== 8,276 7,112 b `2=!*2,= *=充=, "32!, *=充%% *%23!= b.c. `"! %" (1980) C!,"%,2 32%充/ =/ % C%?=,, %KA =2!,*=. o% %"!充/ C!2=", , C%?= =2!,*= %2=" 2 13,978 ,,%%" *"=!=2/. *,%2!%", = %KA $ 24,903 ,,%= *3K,*,. 2!%".

a!= `2=!*2,/ %K!/"=2 " %! %2"哅%L 2%L = C!%2 ,, %,. 2/ *,%2!%". %*% " *%2%!/. 2=. %% C!%%2 %L K=!!, C% 2 !3/ %2="*,,%"?,*=, = *%= %! =!=2, %23C *%!=KL * K!= "%%K? %2!=.

j%2,2=/.*C,, C!,.%,2 *!3/L % ,2, !=K%2=2 = 2% %!%, =2% C!, !=!充% "%3., ,% "2!, 2..

k %L C=,! `2=!*2,/, %K!=%"=",L, ="% 2/ 2, , =, % *!C%*, C%*!/2 =2!3=,. m= 2% *%2,2 %!%2%/ %!%/ =C=/ (C% *%2%!/ C%- 2=, % 90 C!%2%" ,!%"/.) C!哅%L "%/ " ", ,*%", *%- 2%!/ C%2C充% C%=2 " %*=. )=2 = %2*=/"=2, C!- "!=?= " =LK!,. b =*"=2%!,, ~%% %*== %2*%%", ,/ K/"=2 =%L C!,3,"%L -%!/, !=%L ",,/. q=/L K%%L =LK! K/ %K=!3 7 "=! 1927 %= 3 %2!%"= j=- !兓. n C!%2 3 " ,3, " ,!,3 = 180 *,%2!%",, "/%23 40 2!%".

nKA = " `2=!*2, =2%*% %!%, 2% , K/ % !=2= , 2% %"%K%充/L %2 % 2 2, =2!,* % K/ "C/2, C% ", = 700$800 2!%", = 3!%" ,!%"%% %*== C% K/ = 60 2!%". nKA =, C% C%2= -!=3*%% 3%% a=3.!=, =/ " 1955 %3 = !=,/. 3=2*=. %L C%!.%2,, C!,"%,2 " 2=K, 2.

b %%"% =LK!, %!%2%/ " 2%*,%2!%"%L C!,K!- %L C%% =2!,*=. nK!=3 = *%"% *%C,, %, %*=/- "=2 3?2"充% ", , = %"/L !,, C%%K2"3 %K!=%- "=, C!,C=, C!C 22"3 % "%3. o!?=2 =LK!, "%2%*= = =C=. o% =K, 3/., %, &,"32[ %, K% 2, 2.

b C%"!.%2 ,, C%*!/2= % 21,7 100,0 54, j2=2,, " %%, %! =L !C3K,*, $ %! l!K=.!=, ="=% 2=* " 2,"2%% *%% =C,,2=, %!=-=, 2% 2 =LK!,. % *==2, %% C%*!/2% =LK!=,, "/%2= *%2%!/. !*% %2,=2 15 2!%". h%= %, C% =C% =*"=2%!, %!=, C!,="= 3 3,",2% "%%K!=/L ",.

`2=!*2,= $ 2%*% ,=2*%.!=,,? =. n= %*=/2 3?2"充% ", , = -%!,!%"=, *,=2= =L C=2/.

p= C!C%==%, 2% ,/ =C=/ "2!/ q3K=2=!*2,*, !,"=2 ", , = *,=2 %2=%L =2, %% =!=. n- =*% !=K%2/, C!%"充/ "% "! l3=!%%% %-,,*%% %= (lcc), C%"%,, 32=%",2, 2%.!, ",, =2%-!/ " % C%3=!,, " "= C%%",%L !== "/, " "!%.

h%"=2 3=% "/ ,2 C!%哓/ "=,%L2", "%3- /. = `2=!*2,*, =2%-!%L C=2/, 2% C%"% 2 %2="- 2 K% 2%/ C!%%/ C%%/ "% %% =!=.

)2"!2,=,2%!, `2=!*2,/ C!2=" 2 3/, 2=- *, %K!=%. j *%3 %=.2%2 =2!,* K/ C!,C% 2, !=- 2 3K%*,. %,. j,=2 `2=!*2,/ K/ 2%= "=%- 3!充/, !%, =, =!=3*=!,L, /. K3*%" C!, K%- 2C%K,"/. !=2,L, C=C%!%2,*%".

g=2 $ " C,% $ !*% C%.%%=%, 2=, %K!=%"/"=2 ,*,, %."=2,", "C%2",, " =2!,*. m== %.==2, ~/L %*=. nK%K?,,%"=,L %%%" t!!!=, =L- %!=, c3=, m%!=, g"=!= C%"%,% %2=",2 2=K, -,,*%-%!=-,*,. 3%",L C!%%% `2=!*2,/ = %%".=- l=!*%" j.j. o322", " `2=!*2,3. $ l.: h-"% lcr, 1957.

!=*2!= %2==",. C%!%, =*充/. " ,. %2=*%" !=2,L, ,"%2/. (2=K,= 3).

o!2="充/ =/ 3K,2% ",22"32 % 2%, 2% = C!%2 ,, K%L =2, %%,*%L,2%!,, `2=!*2,/ = 2!!,2%!,, %C%2"%"= 3!充/L *,=2. k==-2, 2*%,2/. *32=!,*%" $ C=C%!%2,*%" %%C2!,, =!=3*=!,L, !"L,. C!2=",2L."%L/. !"",,"2L,L C=%K%2=,* `.m. j!,2%-%", ="= =2=!*2,*%L 2=L%L.

j!3CL, =,"/ %", *%2%!/ C!%2 3, C%%%L " *,%2!%" C!,!% " 500 *,%2!=. %2 ~%% C%=, %K!=%- "=, " "% "! %!%/ =, *=充%% 3. l3 C!%,, C%/,*%C=/, %K=!3充/ " !=. `2=!*2,/, ? != C%2"!=2 / % C!,=囅%2, * 3C!*%2,23 c%"=- =: = !3,. =2. % =L/, ="% !=!=K=2/"=2 2%!%- , 2. C%/. *=%".

h"2%, 2% 2!=/, %2%,/ 3/, * &%"=*,[, K%- =2/ C%/,,*%C=/,: 2= %K/"=2 50 C!%2%" 3!==, 90 C!%2%" K!,,. n, " 2 %%"/, C%2="?,*=, %%2=, ==%".

m=% *==2, 2%, %%,*% 2!%, 2%% *%2,2=,2 % .%/ !2/ % 2!%, !3,. =2!,*%" c%"=/, " =2%2,, %*==%, 2% *==2/L C% `2=!*2,/ "% %% .% %!%L ! %L `.

c%"== !=C== = %2="/ =2, %*%% 50$55 ,,%%" 2 ==, %2 %%"%% *%2,2= %2%!"=, `2=!*2,=, `"2!=- ,, %L *%2,2 2= !L-%"=2 = % *%!%2 5$ =2,2!%" " %, %.!= " "%,. !=. %!%/ =C=/ C%- /.,*%C=/.. b == "*= " `2=!*2, K/, %K=!3/ =, *=充%% 3, C!, =!,*=*,L %% c3 C%==2, 2% =C=%".2%% 充%% 2%C,"= K%, = ". !3,., "2 " 2/. =2!,*=..

c%%,*,,/*=, C%,. 2 C%*==,: " `2=!*2,,2 C!,=*, 2%!%,L !=%!=, !=-,2=, K!,,, C,!,- 2=, 2%C==, %!%%.!32=, %%"=, %,K=, =!==. nK=!3- / *!3CL, 2%!%, / $ 3*%",2=, -%%C,2=, b%!=2 %%,- u=!=*2!

d"% !2,/L C!,% = 2=* !3%C!% ", !*%/..2%" $ 3!==, 2%!,, ,%K,, 2=2==.

qL= %K/= C%/.,*%C=/. " `2=!*2, "2 :

*=/"=2 %2=充%2 *%2,2=, 3!%"%2 *,=2=. m% 2%, "C%,2, *=*, =*, " "% "! = *==, d=,L b%2%*,,, %C32,, *!=L,L "!/L !=L% 兓*%L %K=2,,, %"% `2=!*2,/ 3 *=2 % "%%/. K%, 2% C!,!%/ !3!/ " 2!=,,%/. !=L%=. %K/, "/.

b,,%, C!, !=!=K%2* C%/. *=%"/..2%% =2!,*= K3 ,!%*%,C%%"= %C/2 %"%, j!=L% q"!=, *%2,2=- %% -=, %, 2!=/ %K/"=2 -2, =, ,!=/, 2.C. `!,*=*, %%, ,2=2, 2% =C=/ -2,, C!,!%%% == 323C=2 =C== q%,充/. x2=2%".

j%%, K%=22"= =2=!*2,*,. ! ? C%%2 !=- *!/2/,,%"=,, " *%2%!/. C!,,=2 3=2, %, 2!=/, C!%%=2. m%2=2%=,3充%2 =2!,*= %KA 2, "%-C!"/., %2=充%2, = "%-"2%!/., 2, 2% `2=!*2,= K/= %2*!/2= !=",2% ="%. e? "2, 2 == K/2%"=% - ,, 2%.2%% %% *%2,2= "%%K? 3?2"%"=%.

b =2%2,, d j3* "% "! "%% *!3%"2%% C32- 2", %K% / =2,,.%%, `2=2,*%%, h,L*%% %*=%", %2*!/ C% C32, %% %2!%"%", % C%/ %!*, / C!!=,, 3 %!%3 * `2=!*2,. o% *%*,. KC%/.

C%C/2%* C!%,*32 = = %!C="=2 !,, 2% %% =2!,*= 3?2"32. & %K% %*=, $ C,= %, $ %% C%3=!, = "/%*,. ,!%2=., =.2% 2=*, %K!=%, 2% %C%!,% %2"! "%%%2 3?2"%"=, =2!,*=, *%2%!/L ,, %2 K/2 %K=!3, 2% , K, C%=, " 2=., %- 23C/. C="=,.

o%% *% =L, C%,*= %% =2!,*=, *%2%!/L = C!%2 ,, "3. 2%2,L ,充% C!,"*= ",=, *%2%- !/. %!*,. !="...

p,*, " =/L C="=, ".2,. %K%"=/., C%*!/2/.

=, %!. " C%,*=. %% =2!,*=, =2%*% ",*, 2% % %3 *==2: , %, %"* ,*%= !,2 C!%,*32 = =, .2% 3=% .

g,, 2% %32 =.%,2 = , ,*%= K332,%- "=/[.

e2 ? %% "%%K!=, `2=!*2,/:.2% ,2"充/L *%- 2,2, ? % ="% "!, K/% ?,. n.%- !%% *== %K.2% l.l. q%%" " !, = *%!%"*% C!, " k%% C% 3= "!3, 3 g%%2%L =, a!,2=*%% j%!%"*%% %!=-,*%% %K?2"=: &m=C!,!, =% *2% =- 2, = ,, =2, 2% =3/"=2 = 2, 2% =2=!*2,*,L =2!,* " 2 ,2"充/ = =L C=2 ,*% 3*, *%2,2%, ,"32 2%*% %, 3,/, C%%2 %"%K%- 充/ %2 *=*%% K/ 2% , K/% &32, [ % 2%!%/ ?,, C%.2%3 C%%K/ %2="=2 K !=K%2 " K%L !, "% " *%L !3%L 2%* %% =!=.

b!% 2%, ,*2% ,*%= =3/"= = 2, 2% =2=!*2,*,L =2!,* C!,,C,=% %2,=2 %2 ". %2=/. %"!- 充% C%*%K,%L "!%2 ". = ?,. % 3, "%, =, "2=, = 2=* 2, 2% =2=!*2,*%% =2!,*=, ".-,! * =, "2= =/ 囅/, =/,*!充, " ,! 2!=/ % %"=, K",, 3"=, [.

o!%% 20 2 %2= C!%,,.2%L !,,, " C- =2, C% ",% %%K?, % 2%, 2% " `2=!*2, !%, %"*.

7 "=! 1978 . = =!2,*%L 2=,,, =.% ?L " "!%L %*%%2, `2=!*2,*%% C%3%2!%"=, !%, =,*, *%2%- !%% ="=, },,% l=!*% o==. m= ! ,%2!=/. =2=!- *2,*,. 2=,L C% ",, ?,/,, `2=!*2,*,L =2!,* C!2= K/2 ,*% 3*, *%2,2%.

o!%% "% ",2%!, ,!%"%L =3*, l3=!%/L %-,-,*,L %. b 00 =%" 00 ,32 1, 1957 %= C% !,",*%- 3 "!, = ". =2!,*=. "*,, " !=K%23 2/ , 2=,L, %K!"=2%!,L, 2*, 2/ =!%", !=,%%%" C% , " K%, =2%!%,, 32*, &3,[ =3/ *%!=K, ",.%, `2=2,- *%, h,L*%, q"!% k%",2% %*==..

b !=*=..2%% "/=?% %K/2, " =3* XX "*= %%- "!充%, %=%"=% ", %%,充/ %!=-,*, =- K,,,3=, != %L *%!/, %*=/, =2%-!=, %.

o!2=",2, =/. !=,/. %K=2L =3*, !3%,*=, %22/ = %,, " 2% ,, 2=*, "%C!%/: h 2 , *,= g,? a332 , =2%C/ K!= =2!,*%" C!, 2= ,, ,*%"?

)2% "//"=2 C% !% , ,?

h "% C!,3?2"% C! !3,, 2!==, ",3,, `!*2,*,, qqqp =*2,"% "*, ",%"=, 2%% *%2,- 2= " ", l3=!%/ %-,,*, %%. 23 ="32= 1955 %= " =2=. C% ",% %%K?, % 2%, 2% q%"2*,L q% =C!=" 2 *%C*3 =33.*C,, %-,,*,.,- %"=,L " `2=!*2,, " "%=. ~%% %*==, 2%.2=.*- C,, %!=,32 `*=,L =3* qqqp " ", 3=2, q%- "2*%% q%= " C!%",, 2!2% lcc.

o!,,3 `m qqqp "%%, = q`} C!%", 3?,.

,%"=,L:

,3, ", , =2%-!/. C!%哓%" " `2=!*2, = %K?3 ,!*3 , =2%-!/ ,.

,%"=, %%"/. =*%%!%2L C!?, =2=!- *2,*,. "%, ",,. %K?L ,!*3 ,L "% l,!%"%% %2=", -,,*%-%!=-,*%% %C,=, `2=!*2,/, %%,*%L.=!=*2!,2,*,,,2%!,, `2=!*2,*%L %K- =2,, K,%%!=-,*%L.=!=*2!,2,*, `2=!*2,/, =",- =,%%-,!%!=-,*%L.=!=*2!,2,*, !=L%= C="=,,%"=, %%K充%2L %-,,*,. ",L " `2=!- 30 % K! 1955 %=, j=,,!== "/ ,-.*2!%.% &nK[ 3=2,*=, C!"%L q%"2*%L =2=!*2,*%L.*C,,, (q`}). g= , * K!= 2%% *%2,2= %2C!=",, 3= &k=[, !-!,!=2%! 17. b%=" 2.*C,, K/% C%!3- % c!% q%"2*%% q%= l.l. q%%"3.

5 "=! 1956 %= 2=% =2%L,2%!,*%L $ ".2%2 3=2,*, C!"%L q`} 23C,, = K! =!%L `2=!*2,/.

g=*%," !=!3*3 3%", C% !,*, C!,23C,, * 2!%,22" C!"%L q%"2*%L =3%L 2=,, " `2=!*2,. 13 -"!= = %K- !"=2%!,L &l,!/L[ "", %3=!2"充/L -= qqqp, *!=- % C%%2,? %!% ! % = ~/ C% !/ *!3%.

d%%, % %% `2=!*2,=, *=* 2=,2"充= =*%*=, *!/"== "% ,% C% "3= ", 2L, %=*% %=*, % 3- ?2"%"=,, 2%% *%2,2= g, "/*=/"=, ? " 3K%- *%L !"%2,, K% "3. 2/ 2,L ==. =*, -,%%-/ c!,, = %%"=,, 2%!,, ,2!,%% !=C%%, 3, C!C%==- ,, 2% /L =2!,*,2 C!="% = 3?2"%"=,. o%C%,L l= = =,.2%2 "%%K!==/L *%2,2 ,, ="=,. =2,.2%=, (,, =2,C%=,).

a/%.2% " 43 %3 =L.!/, %"=2%, C!%L2 ? K% "3. 2/ 2 % 2. C%!, C%*= &*,%[ %2*!/2, `2=!*2,/ 2=2 -=*2,*, %2*!/2, !3*,, %! *=, $ 3=2- ,*=, C!"%L !3*%L =2=!*2,*%L.*C,,, 1819$1821 %- %". h充%,. 2=!=, , K/ 32=%" -=*2 3?2"%"=, " ~% C%3=!,, g,, 3"=%L "/ % =2!,*=. b 2 %2"=/. !3*,. %!C="=2L %,, C!"/. %"2*,.

=2=!*2,*,. 2=,L K/, ="=/,=, k==!"=, a,- =3=.

o%2% ? K% 130 2 C%=%K,% 2%%, 2%K/ "/ - ,2 %!2=, K!%"%L ,,, `2=!*2,/. %*% " 1950 % %"2/, 3,, , 3/., 2,*%", %! *%" %,. 2!= = *=!2=. C% ",%,%K!=, K!%". q%2!3,2"% 3/.

C!,% %%K充% %?32,/ !32=2/ " C!,% lcc.

g =% "! *==2, 2% ="=, 2%% *%2,2= C!%,%% %2 !"!*%% %"= &=!*2%[, *%2%!% C% / C!"%,2 *=* &"[,, &%", a%%L ",/[. h &=!*2%[ K/% %K!=%"=% %"% &=!*2,*%[, 2% 2 "!/L. `!- *2,*%L =/"=, "!/ 2!=/, =?, C% %", a%%L ",/, C%.2% ="=, 2=, %2%,2 * "/%*, ,!%2= q"!=. `2=!*2,*= $ C!%2,"%C%%/L 3 *%2,2.

b 1956 %3 = 2!2L *%-!,, lcc K/% !% %2*!/2 " `2=!*2, 57 2=,L, " 2% , qqqp $ C 2, qx` $ , `, $ 2/!==2, `"2!=, $ 2!,, t!=, $ ", `!- 2,= $ 2, ),, $ " 2, m%!",, C%, $ C% %%L, m%"= g=, $ ", *%2%!/ !=C%==, *=* C%!2"充% = *%2,2, 2=*, = 3K=2=!*2,*,. %2!%"=.. o% ="!- , lcc %, 2!=/ "!3, !=K%2/. b =2% ? "! =,- K% *%,2"% 2=,L C!,=,2 qqqp, qx`, `"2!=,,, `,,.

g= 2"!2 "*= %"2*,, C% !,*=, %=% 14 =3/.

2=,L, *=* = C%K!, 2=*, " 3K, *%2,2=: &l,!/L[, &n=,[, &o,%!*= [, &j%%%*= [, &b%2%*-1[, &b%q%"2*= [, &o% %23C%2,[, &k==!"[, &m%"%=- =!"*= [, &k,!=*= [, &a,=3[, &l%%囅= [, &p3*= [.

q *=/ %% !=22 *%,2"% C% !,*%", C!, 3"- ,,"=2, *%,2"% L, *%2%!/ =.% 2 " `2=!*2, %, = K% "!,. b %/. 2%!%%,*,. 3%",*, 2=,,. j C!,!3, *%= %="== 2=, p3*=, *%!%2 "2!= = *=,2/. K!=. /= a!* %2,== 40$60 2!%" " *33. r*!/2 %2 % K/% *3=:

C%?=*= 2!%,22"= C!2=" = %K%L !%"%, "/,=% "2!% 2%, 2!. 2%!% %*!3充% =2!,*%"/ ,*%, *%- 2%!/L = "! %/"= "%=,,.%%*=*%% *2%!= ~%% %*==.

b/%2= !=C%%, %"2*,.,%"=2*,. 2=,L " `2=!*2, b =2% ? "! L2"32 2=,L, %2=/ C% "/- C%, ==%L C!%!=/ K/, =*!/2/, = &n=,[ C!= 3/ o%,. j!% 2%%, C!%",,%"=,L " %2- =,, %2 2=,L -%!,!%"=/ "!充/ K=/, 2=*,, *=* &q%- !32"%[ = -%"% ,* }L!, ,%"=, %!%L 2!=/ o!,-)=!, &d!3= [ $ = -%"% ,* t,-.!= ,3, %K,!%L %K=2, %! r.=, %*!3=?,.

% %!.

g= C%, %/ =,2% !=,!,, %-,,*,, =.!%2%!%%,*,, L,*,, =2!%%,*,, ,%%,*,, %%,*,, %=,2/, %%!-%%,*,, K,%%,*,, !3, C!2=", % %"% =2!,*. m==,,%"=, *%,*,. 3L " 2!=2%-!, ,*!%C3=,L =,2%% C% g,, C!%"%,2 -%2%2!, C% !/. , ,L, =*2,%2!,*,,%"=,, =K, =,*32"充/, C32,*=, =L C=2/, =*%% %,!%"=,,%%-!/.

q%"2*, 3/ " %2=" =,.,.*C,,L !3,. 2!= %K%"=, C%2, " 囅%- %L *!=L, ~/L %*=. n,,3,, 2=*, 3K,/ !=L%/ b%2%%L `2=!*2,/, *3= ? ,*%= 23C== %= %"*=. g= 25 2 =%-3,/ C%= C!%, %2, 2/ *,%2!%". a/% %"!% K% 70 C%.%%", " *%2%!/. 3=2"%"=% %*%% 600 %"*. h2!哅%, 2% C!%%,- 2%2 C%.%%" " %K? %2=",= C%2, 10 2.

o%,% *==%% "/, %22,, 2% =3/,%"=, C%"%,, =2 ! %C%!,/. "/"%%". b =2%2,, K/% 32=%"%, 2% =2,= 2, C%2C, "%3.= = C%- "!.%2, `2=!*2,/. o!,, 2!%K3!%", = 2=* %-,,- *,., !=,%.,,*,. 2%%",%"=, *"=,, *!%" %=% C!C%/*, !=",2, C=%*,=2,*,.,%"=,L.

o!"/ !32=2%.2,. !=K%2 2= "/"% % ,.!%%2, ="/.

*,=2,*,. !3KL.C%., %%= = %K%,. C%3=!,. g,.

c%/ %"2*,. =2=!*2,*,.,%"=,L 3%"% != = 2!, C!,%=. o!"/L, % !,/ 60-. %%",.=!=*2!,32 %K?,, C!"=!,2/,,%"=, ,, % ="!,,=, "3.2%%% &`2== `2=!*2,*,[. b% "2%!%L C!,% 3K%*%,3=- , !=,/ ", C!,!%/. !2,L C!,% K/ ==2 %KA,, 3,,L 3/. = %3?2", *%C*/., *=* C!=- ",%, 3=!%/. C!%!=, * , %% %22, *=!2%!=-,- *,, %%%%-,,*,,%"=, " !=L% %! r.=, C!%"%,/ qqqp, cdp, qx`, C!%!=3 onk}jq $ , "/C% "3 3=2, %*=%%%" qx`, l3=!%/L =*,L ,%%,*,L C!%*2, = *%2%!/ !=K%2=, 3/ qqqp, `"2!=,,, `,,, qx`, t!=,,.

j=* 3 3*=/"=% (.2%.%2 %%K% C%!*32), %"!- 充= C!%!==,%"=,L " `2=!*2,* C!%"%,2 %K =- 2/ 32% =*23=/. 3 =!%%%.% L2"=:.2%, C!%% C%%/ !/K%%"/. -%2,,L,, !=2 K,%%,*,. !3!%" %*==,, =*%,,3, =C=%" C%/.,*%C=/., "%%- %2L,.,C%%"=,.

=* 2% 3 3=2,*%" 25-L q`}, =,. =K!=% 3 % 2/ , %"*, %*%% 300, *%2%!/. ,, = =2!,* /L %, 2%*% "/=% = 2,L %, 350 $.2% %! *,,.*,C=, 2, 3%", %2=" ?,. L, !3/, K/% % %%.

b *=K! 1959 %= "==2 %3=!2", C!2=",2, *%2%C!,,=, 3=2, ",%"=,. = 2% *%2,2, C%- C,=, d%%"%! %K `2=!*2,, %KA " ",L ,,2=!,%"=%L %%L. o!"/L C3*2.2%% d%%"%!= =,2: &`2=!*2,=,C%- 32 2%*% " ,!/. .. g=C!?=2, " =2%2,, K/ !%C!, 2, "%充%%.=!=*2!=, 2=*,, *=* %=, "%充/. K=, 3*!C,L, C!%", "%充/. ="!%", = 2=*,C/2=, K/.

",%" %!3, [.

q%=% d%%"%!3, 2!==-3=2,=,2 C!="% C!%"%,2 - %K.%,/,%"=,, *!% =C!="充/. = "%充/ ,, = 2=* *%2!%,!%"=2 %K, %%"%!= !3,, 2!==,. q32"%"=", != 2!!,2%!,=/ !=%=, K/, 2/ = ,2/L !%*, 2%,% % "=% =,, 2=* *=* %.2%- % 2!!,2%!, `2=!*2,/ C% *3*= &!=K,!=,[ ! %3=!2".

b =2%2,, 2!!,2%!,=/ C!2,,,, `,, `!2,=, m%!",, t!=,, `"2!=,, m%"= g=,, ),,. q% "%L 2%!%/ q%"2*,L q% %, %C!充% = ",, 2% `2=!*2,= %뛅= K/2 "%K%%L 2!!,2%!,L, K/ %, C!%"%,2,%"=, 3/ ". 2!= = !="/. C!="=..

o% C%C,=, d%%"%!= C!%"%,/ 2=,%"=, *%%!- ,,!%"=, C,=/ *%,22% C% =2=!*2,*,,%"=- , , *%2%!/L C% K/ ="= m=3/ *%,22% C% =2=!*2,- *,,%"=, .

d 2%2 C% !,*%" " `2=!*2, C!%,*32= 3.% !3- K/, "=,%C%,=,. e2 %% C!,!%", *%= C!2=",2, !=/. 2!= C!%2 ,"=, !3 !33 !3*3 C%%?, " *!,2,*%L ,23=,,. }2% !3 !/L %K,-%!=,L 3 3/,, %- "2/,%"*,, "=,%C%?, 2=,L. =*, =3/ %2!3,- *, =L 2!=/ !=K%2=, = =!,*=*,. 2=,. &l=*-l!%[, &k,2-`!,*=[, &`3-q*%22[, %"%=*%L $ &q*%22[, &b==[, ="2!=,L*%L $ &l%3%[, =,L*%L $ &q2%,2%[, =!2,*%L $ &`,!=2-a!=3[. b "% %!, =!,*=*, C,=,2/,%"=, = %"2*,. 2=,. &l,!/L[, &b%- 2%*[. r = = 2=,. !=K%2=, 3/: a%=!,,, b!,,, cdp, l%%,,, o%,, ).%%"=*,,, p3/,,, = 2=* `"2!=,,, `,,, `!2,/, t!=,,, C%,,, h,,.

j,=2 `2=!*2,/ 3!%", 2%*. n,, =2=!*2,*,. C,%- !%" $ ="2!=, d3= l%3% =%"=, 2% ".2%L &C!%* 2%L[ 2!= !%%"= *%!%2 "2!= !=" = 24 2!= " *33, 2% 3,, % % 35 2!%" K/% "C% %K//, = *%2%!/ C%!/"/ %2,=, 3==?L ,/ $ K% 75 2!%" " *33.

o!, "L "%L 3!%"%2, *,=2 `2=!*2,/ % "%%K!=- . j=*-2% =!,*=*,L 2%!%% r, uL, !=K%2=",L = 2=,, &k,2-`!,*=[, 2=* %2"2, = "%C!%:.%%% , " `2=!*2,? b !=L% &k,2-`!,*=[ " 2, %= K/% L 2C!=23!%L , $ 40 !=3%", 62 $ , $ 45 !=3%", 33 $ , $ 50, 2!, $ "/ $ 57 !=- 3%". n=/ " 2, 20 =%" 2C!=23!= %"!,= *=%* $ 45 % $ 9 !=3%".

o!, 45 !=3=. %!%= =, *!%,%"/ =C/, =!=% %!, 2=%",=.!3C*%L, *% %==,% ,%= 2= = 2-%/. C!%"%=.. j,%C*= "/!,"== 2C!=23! = ,3 35. o!, C%% 2, C!%3*= C!, ,3 45 !=3%" K/= "C% 2!C,=, =,/ %2=" = 3%"%2",, %, == r, uL, = =K/L "2! C!,, 2!==, .

q.= 2!!,2%!,=/. C!,2 =,L !=/. %3=!2" " `2=!*2, (" 2%, Antarctic a News Bulletin of the Zealand Antarctic Society) g=2,, 2% 2=, &k,2-`!,*=[ !=C%%= = C!,K!L C%%, *,=2,*, 3%", 2*,, = "32!,- *%2,2=/. 2=,..

h%"=2 `2=!*2,/ m.o. p3, 3*=/"=, 2% %%"!- 充% =K%2/ C%%.%%= = %"% =2!,* =.%,2 C% =*,=%% = % =! 2C= %%L !=,=,,, C% ,/. "2!%", 3!==%", 2L !=C%==2 ! % C%- % =,K% %% K=, = C% =,K%,. = g =C=%" = $ C%% ,,=%L "=%2, "%3.=, %!%%L % 3.%2, *=* " =2% ?,. C32/..

r/ C!,.% 2 * "/"%3, 2% =,K% 2 / 3%",,%"*, $ = 2=,, &b%2%*[, =.% ?L " !=L% 02!=- %L `2=!*2,*,, *%2%!= C!2=" 2 %K%L %!%3 =- 3 !=",3 = "/%2=. C%! *= 2!.-2/!. 2/ 2!%". j 2% , 2=, !=2,= " !=L% o%=.%%= =L C=2/:

24 ="32= 1960 %= = L =!,2!,!%"== !*%!% ,*= 2- C!=23!= $ ,3 88,3 !=3=, = !%%"= 2C!=23!= ,3 56 !=3%". m.h. l=*=!%" (1971) C!,"%,2 =/ % ,- L %!%=, !=,%L,2兓,"%2, = 2=,, &b%2%*[ (2=K,= 4).

),% L %!%=, !=,%L,2兓,"%2, = 2=,, &b%2%*[ o!, !=",, !,.,.*2!=/. 2C!=23! =/..%- %/. 2%* %% =!= (nL *% $ *32,, `L-,22 $ c!=, ) %*==%, 2%, %=% %2="充%L &*=.%%=[, =,K%.%%= C%%= " !=L% 2=,, &b%2%*[ (2=K,= 5).

%!2,*, !=2/ e.l. d!%K/"=, =/ " 1962 %3, C%*==,, 2% =K%2/L ,,3 2C!=23!/ %2 %- 2,32 ,3 92 !=3=.

o!, 2=*,. ,*,. 2C!=23!=. !*% 2 C!,"// "%L- 2"= %*!3=?,. = "?2". m=C!,!, *!3C,*, = 2=%" 2 2"!/, =2%*%, 2% =%2 %2 ",32 2= K C%2%!%L C%%?,, = !="/ /, %K,!=2 = 2=*% ,, = C*. }2% %K3%"% %%K%L -%!%L, 2"!%2 %2/. *!,2=%" =: , C!, 2C!=23! C%! *= ,3 30$40 !=3%" .=,*% 2!, ? %C=" 2 *!,2=/ - =, 2% %=2 "%%%2 *%,, 2% C=, !232%% 2%K,*= 2!%2!= ? = 10$20 !=3%" C!,"%,2 * !*% "%!=2=, 2!,.

l=*=!%" m.h. b%C!%/ ,,*%L %!=-,, `!*2,*,, `2=!*2,- *,. $ k., 1971.

q!,,.*2!=/ 2C!=23!/ "%3.= m= K%% %!% % !%"% =% C!,%K!2=2 *%,2, %,%=. o% !,*,,, !=!3K=2 K%*3,,, %% !=%!"= , 2%*% 2%= %% C!, 2 % !*3 " *=2" 2%C,"=. q2=- %",2 %.!3C*, 2=. m!*% %K!/"=2 "%,= =L, = " =/ %,, 2%2/. /. K=%*. t%2%=CC=!=2/, !3, C!,K%!/ 2!3?,, =2 , !=K%2=2. d= K, =%!=2 %2 K!%充%L C,*,. qC,!2 %K.%,% !="%,2 2%*% 2C%L "%%L $.%%= 2%2= *!,2=,32. o!, ,3 !=3%" 2=,*, 2!3K/ %2=/"=2 %2 3=!= 2%C%!=, C!, 87 $ ,? K%*, %C=2, !=/C=2 = *, *3%*,. }2% %充/L C!,=*,, 2!3*23!/ 2== C% ", , ,*,. 2C!=23!.

m,*= 2C!=23!= "32!, =2!,*= %K3%"= / ! % -=*2%!%", "=L,,, *%2%!/. " 2 : =,2= "/%2= = 3!%" %*==; "/%*= %2!==2= C%%K%2 囅%L C%"!.%2,, %2!,=2/L !=,=,%/L K==; =,2= 3=- 充%2 %2 %*==; C!%K==, =2,,*%,*%L 2%2,.

b !=L% ~%% C%=, = =!,*=*%L 2=,, &`3- `2= `2=!*2,*,. $ l., 1969. $. 2.

q*%22[, =.% ?L = "/%2 2800 2!%", ,,=%L %*=== 2C!=23!= ,3 74,5 !=3=.

b32!,*%2,2=/ 2=,,,2 ! %3=!2", 3=2"3- ?,. " %K%"=,, `2=!*2,/, " 2=K, 6 C!,"% 2 ", %K.2,. 2=,..

m*%2%!/ =/ % "32!,*%2,2=/. =2=!*2,*,. 2=,.

&o,%!*= [ (qqqp) &j%%%*= [ (qqqp) &q%"2*= [ (qqqp) &o% %23C%- 2,[ (qqqp) &`3-q*%22[ (qx`) l%% =*,2, 2% *,=2 02!=%L `2=!*2,/ %2= " K 3%", "/%*%%!, g=C% !, C!, 2C!=23!/L !- , 2%% *%2,2= =",,2 " %%"% %2 "/%2/ = 3!%" %!, !=2% , %2 %*==, = %2 K,%2, * ~%3 C%3.

,.%,!%" h.h. a,%*,=2%%, 02!=%L `2=!*2,/, =**,=- 2,=, %"*=. $ l.: m=3*=, 1968.

q3!%"%2 *,=2= " 2 %%L, ="/. C!,, 2%%, 2% = 2% *%2,2 %2322"32 C!,"// = =/ %K,2=2,, `2=!*2,= $ *!=L %K//L. r,",2= %=, " K,%%!=-,- *% /:.2%2 =2!,* %%"!充% % K ,, " 2% "! *=%% K%=2 .

`2=!*2,= ,2=2 ,充%L ,"%2%% ,!=. b %2,, % `!*2,*, 2 , K/. "L, , %L, , C%". n !=2,2%2, 3 *==%: .,, ,=L,*,. 0"23?,. !=2,L %*==% 2!, ",=, =, 2 " K3*"=% / %"= C!%- K=2 2%*% = `2=!*2,*% C%3%2!%". d!" K% 2 C%23C,2 * %"%3 =!2"3 = = 2/ , *,%2!%". q=/ K,=L, C!,2,, = %2!%" n充= g, " ~%L o=2=%,,. g=2% 囅L,, = C!"/L " , !=2,2/ 3?- 2"= $ %!*, "%%!%, $ "2!=2 "% %,. !=L%=. `2=!- *2,/, !=232 2%*% " "%, %, C! % = 3, = 3, = K%,. 3=2*=. %2*!/2%% !32=. q=% *!3CL, ,"/.

3?2" =2!,*=, *%2%!% 3"!充%2 %% ="=2 *%2,/, $.2% K*!/= 3*=. j!% %K=!3/ = `2=!- *2,*% C%3%2!%" *!%/ *?,. n2=/ %K,2=2, `- 2=!*2,*, , "!充% " =/ L: %2 2 2=, ="/ %K!=% 2%%, 2%K/ C!,3%,2 "%L !%, "/!=2,2 2/L. b,%" *%!充%% &=, [ =2!,*= =%, % =2% ,充%2 *=%% %"%= ",*=, 2% =2 %C% !/ "%/ %%L, =,K% K%=2/. K,%%,*,. %K=2L " ,!. q=/,"2/, ,. $.2% C,",/ =,,,C!=2%!*, C,",/, *%2%!/ C!,== * ,3 C!=2/., % " %2,, %2 "%,. %K!=2" 32 2=2, 3* C!",=2 C% 3, 2%*% " "% 3"2"32 K C!*!=%.

m=3/L *%,22 C% =2=!*2,*,,%"=, %C3K,*%"= =/, %=% *%2%!/ C!,K!囅/ "%/ `2=!*2,/ = "/ 5000 *,2%", 5$10 ,,%%" 2L-*!=K%%", K% 2/ 2L r.=, 150 2/ %!*,. %C=!%", 500 2/ *%2,*%", 800 2/ %!*,. %%".

b/%*% %,"=2 3/,, K,%%,*= C!%3*2,"%2 =*,. "%. j C!,!3, ".%%/., 3!%"/. %!. ~%% C%3=!, % ",*= *%2!=, =2=!*2,*%% *!, $ !=- *=, L2"= !%=%*, "%.% ?% C% "%3 C!%,.%,, 2!%, * *!"2*=.

m= C%"!.%2, "%/ =2% %% 3",2 ,=2*, *!=%"=2%- K3!/ C 2=, %2,=?, " !=!=. *%*% ,.

o%,2=%, 2% C%2%2 !=*%" " *3K,*% 2! "%/ %- 2,=2 2*%" *,%!=%" $.2% =K%2/L &!*%![ %!- *,. C=*2%/. %!=,%", 2=*= K,%== ,2=2 % "/- %*%L, =K=2 , " 2=* =/"=/. C!%3*2,"/. !=L%=.

%*==, %% %C%2=",% 2 *=* , K/,% 400$500 *%!%" = %% *2=!.

g=C=/ *!, %!%/, C!%/充= 充%2 % =*=2 " K%%L % *%2!=,, " C%"!.%2% % "%/, "/%*%L C,2=2%2,. o% "%3 K,%.,,*%3 %2="3 !%=*, =% %2,=2 %2 2=*,. ,*=2%", *=* *!"2*,,,, *=, *!=K/.

j%%, "%C!% %K/, 2!K32 =3%% C%.%=, % "!,2, 2%,充% `2=!*2,= 2=2 2 %C/2/ !=L%% C=2/, , 3!% !=C%! 2, K%=22"% ,, "%,, =, ,. n "%%%, 2%,充% ".2% *!= "%,*32 ,=2*, %*=*, -!/ C% "/!=?,"=, *,2%", 2L, C!%3*2,"/. !/K.

h C2,, *!% C,",%", ".2,. *!=. $ " `2=!*2,, = q3K=2=!*2,*,. %2!%"=. "2!=2 K3!"2,*,, C%%!,*,, -32 !%%/, K=*=/, =2=!*2,*,L *%*, !3, C!2=",2, 58 ",%" C!=2/..

k=-o== (j==!*, %2!%"=) $ p,-, (a!=,, ) $ l%2",% (r!3"=L) $ o%!2-q2, (t%**, %2!%"=) $ c!2",* (%2!%" ~= c%!, ) $ %2!%" j! d%!%= " `2=!*2,3 =,=2 " k,!=, t%2=*,, 34,, `!*2,*%%, `2=!*2,*%% =3%-,%"=2*%%,- 2,232= c%*%,22= C% ,!%2%!%%,,, *%2!% = C!,!%%L !%L. h2,232 2% 3,2%*%",%"=,L `!*2,*,, `2=!*2,- /, %% %!=,3 !=,/.*C,,, * "!%L, %L C% !/ &=C*=[ g,, % C%%2"%!= =3= 2%2 %2= "/%*%L C!=",22"充%L =!=%L $ %!% k,=.

b %2 &q%"2*, =2=!*2,*,.*C,,,[,2,232= % ",=, !=3 C!,"* C%2%"/L ?,*, =/L %K/*%"充/L, , %2,=?,L %2 %2, 2/ !3,., C!%% C!,K,2/L * 2.

d% " 2%, 2% = %%L, % 2=,*,. 2%* =2%"% "2,- = K%= =23= C=2,*= "/!=",!%"=/ C,",%, 3?, *%"!2,, %%%"%L =C,: &d C, " `2=!- *2,3[. }2% "/"=% *% "%, " !3,: = %, /.2= "%2 = *%!%K*= 2=2 " 3?, "% 3 %L, %,, !%/,, !3 ,, 2%"=!,?=,, =*%/,...

o,=, C%2%"%% ?,*= "/,=2 !=K%2,*, C%2%"%% "%2"=, = %2!3,* %2=.*C,,L, *%2%!/L =2, C%C32/ *%!=K,, =%2%, %2C!=" 2,. = 2%L *%2,2.

q%"2*,.*C,,, " `2=!*2,3 2=, =,2% %%- , !=. b =2%2,, ==, 25- q%"2*= `2=!*2,*=.*C,,, %K!== " %K?L %%2, %*%% 1000 %"*, =/.

!=,/. 3%*%" %=, = 2=*,%2!=/. 3/.. }*C,- , %K3,"== = -%2,, " %2=" C==,!*,. 2C%.%%" &a=*,!, [, &}2%, [, !3%"/. ,-.*2!%.%%" &n*[, &o,%! }2%,,[, =3%-,%"=2*,. 3%" &o!%-哓%!

b,[, &o!%-哓%! l,.=, q%%"[.

o!"/L.2=C =,. =2=!*2,*,. =K%2 K/ ="! 3,",- 2%L K/2!%2%L. b,2,232 = K "%%*,2/, 32/, C*, %-%!,, %%2"22"3?3 %*32=,, "/=, =!3K囅/ C=- C%!2=. g, C% "3 K/% ",%, K 2 K!%*!=2,=, " C%- 3 !3,C%32 =*%C充/L %C/2 %!=,=,,.*C,,L.

o!2% %%K%L =K%2/,2,232= " 2 =K, C% !- ,*%" C,=%L *,=2,*%L %%L, " !2! *%2%!%L ".% .%"/ *%2/, 32/, !3*=",/, 2%*% "% !3%%, 2% %% , C!,, %% K/ = 2 %K!3 2!=,3 2*2=. j=/L %K2"充%!3% 3*=/"=2 "?, " %!%/L, !%2% %"*=, %*, 3*=/"=2, "%!,2: &m= *%L !2 2%*% K=!=.= 2=?,2 %K%L?[ $ C%,= ? 2%%, =*%*% %K.%,/ K332 %, 2=, = *3C% =2!,*=, C!, 2C!=23! ,3 70$80 !=3%".

o!,*,3" 2 2 *=, C!, K/% =*!/"=2 %, % %C/2/ C% !,*, C%%"2%"=, " 2 %K%L *,,, C!,*3C,2 ,=!2, =."=2,2, , 2, C%!2=2,"/L =,2%-%, !=,%- C!,,*, " `2=!*2, ,% K32 ,,, C%3 = $ !3, *=32 C=,K%. q3=.2, =2=",, C%3/"=:

3 2 , =% %L, %",*%. m% %, != ,, *%= 3",, 2% 3 %,.,%"?,*%", *!% *=, K/, %=- /, =*"% ,, 3*,.

p=, %*2 K!*, 32!% = C% C!,K/ " n哓3. %C= C% !,*%" = C!!% K C!3",, =C%,== %!%/L *!=- %/L 2=K%! /=. bC=2, 3,,"=% 2, 2% *=/L, = ,K= C% 2 2 *%" %%L, !3%L C%*=L.

b k,!= = C%%=, !3,2 " C% 2%"=!,?,, !%/, = , = C!!% %哓*%% "%*==, /,*!充 3,",, 2%3, *=*, %K!=% = 3=% !=2,2 " = *=!K C% "=%=.

m% *=* K/ , K/% 2 %, 3%K%, =% C!%K,!=2 * ="- 2%K3=, *%2%!/ C%"32 C% !,*%" = %!*%L "%*=, 2%, 2C%.%.

o%=*= " ="2%K3/ C!%.%,2 C% 32*,, ., " !3% C%- %= !3 !33. m=K,, &h*=!3/[ 2=*, 2% " *=%, ,.

3=% C%2,2 "% 10$15 C% !,*=.

m% C!=","% %"%! 2: " 2哅%2, = " %K,. b% %.=, % %!*,. "%!%2 n哓/, " 2%!2"充% %=,, C% , C% 2!=C3 = 2C%.%. j=* K/ =*% , 3= C%%, "= %?3?= C% %=, , !%3,, 33, =!=,3, % . m= *%!=K 3"2"3 %" !3%: *=2 !=% !"32 " ", 2, 2% K/%,, =,=2 %"= ,, 3, %2 K/2, %"/L.2=C , =."=2/"=?,L, %,2!哅/L.

d=*, % %!*%L C32 * 2%3 *%2,23. , *2% =- C!=" 23= "% "2%!%L, 2!2,L, " %L, = " "%%L !=, !=*=/"=, % =!*,..*%2,*,. 2!==., ,"%C,/. C%!2%"/.

%!%=., C!=,*=. mC23= C!, C!,, 3=,.*"=2%!=. m%- ",*, C% 2%L 2!"%%L C!K,!=, " C= 2, ", 2% K/% C!%,2=% % %!*,., %*=*,. C322",., % &%!%*%"/. !"3- ?,.[, &C 2, 2/. ,2%"/.[ ,!%2=., 2. 2=., 3!==/ "2!/ "/=2 "%/ 2==2,2!%"%L "/%2/. g=,. !K - , *% %32 *!/2 !%=/ *%!=K,.

o%2, " 2 " C!%%=2 =2=!*2,*=,=. b %- =,,.2% 3*=/"=%, % ,*=* "!,%, 2% ".2% "! %!%/L *%2,2 C!,23C, % ". 2%!% %."= =, "!, " % !=,2/L,3!3 =LK!=,, 3!==/, "2!=,, 2 ,, 2% , *%!=K, , =%23 ".2% "! 2 * C32L-%!%.

m= C32 = "% K!%" k=2,*%L `!,*,, =2 `- 2=!*2,/ * 2=,, &l,!/L[ = 2C%.% &a=*,!, [. C%.% 2= C%,2, =2=!*2,*, "2!=%, " C 2/L != %,2 * K- != 2%% *%2,2=.

o%2!%= &a=*,!, [ = "!-,, " %!% b,=! (cdp) " 1964 %3. d,= 3= 122, ,!,= 16,5 2!=, = 32=%"- / "= ",=2 C% 2/! 2/ , %=,/. , *=/L. b n- %% C!, % = K%!2 281 C% !,*=, %,3 "% ". /=.

*%C=,, *%2%!%L %% L C!2% % C%!%"3 ,2.K $ %. m= %2== %"%% 32= *=2= = "%,.. p=!% 32 K% "=%%% *3C, %= !=C%===, %=*%, ", 3%K2"=,.

b %2C/2,, 20 %*2 K!, / C!%2%*=, = C=3K % 22 =%", 3"2"% 2!"%, %,= "/.% *%!=K " %!. m %, != "C%,= %"= C!,2= `*=,, =3* j,!,*%L qqp =*=,*= l.h. h==,"=: &q=% 2!=% " %! $.2% *=*=, %2!,, *=* K/ =C!%, *%!=K = K![. h "-2=*,, *=*.2% C%*=2 2!=/, "/.% " %! / l=*,%"/ C!%- "=,.

b 2% "!, *%= / 32=/ C32,, " *=23 "/C,2 C% 2=*=3 =, * =L %=, *%!=K 3 "/ " %!. bC!%, 2=*% ==% C322", *%*% %K=,%: , C!, %2- C/2,, *%!=K *==%, =,2,, " C="=,, % %C==2, " K32.%!%%. g=K= "C!, *=3, 2% %,K " "%,.

C!C%%,.. &a=*,!, [ *%, %?% *%,= C% !%"%L, *= *%/3?L, %KA 2%L =,. o%2/ 3!*, ",, = %!, % K% K/% ,2/, "/. q",L "2! " " ,%.

h "%", " *%2%!/L 3 !=, /, %, %K!=?=, * `2=!*2,- . b%2 / C/" 23= = *%-%!2=K% 3, = *=*%"% K/% 2, C!"/? 16, 1819 %= ==% C="=, "3. !%,L*,.

C%" &b%2%*[, &l,!/L[ C% *%=%"=, a,=3=, k==!"=. m== &a=*,!, [ *% %= K/ C% 2,. = "%L K%!2. j%!C3= &b%2%*=[, &l,!%%[ K/, *%%/, C!%%- 充/. %%"/. %%*, 2%*,, /, ,2=, %KK,2= C%"%= =2, C%%2,?= !3L =/, 3K=.

n2=, = *%!%L a=2,*=, =2=2,*, "%/, !%/, ",%"/, "%=, "2!2, *, 3/*, ~/L k%",2/L %*=. o!%L/ %2*!/2/ *=C,2=% j3*% %2!%" ~= c%!,, ~/ q=","/ %2!%"=. d= C!,"/%3 *.%%= !3- *%3 %"*3 K*% ".2,. *!=.,, ==,*.*C,,, *=C,2= "2%!%% !== a,=3 C%2 =C=.,"=2 3*%3 ,, /充% C%"2%!,2!3*, `,!=2L2"=. &o!%%=2 "%,,/*=,, $ %"%!,2 " L, $ % %2=充LL ,!%2/, *=*%L %, a,=3 k==!"/ "2, %2 %2,32, 3C%- 2!K," ""%%% 2=!=,, ",=L, 3,, % %2,, *%*% %% K, * C%3;, %2=",2 % C!C!, 2, ,= *=* C!, C!C 22",. C!%%,/.[.

o!"/L %2!%" = C32,,%"=2L =C%,=.!K2 %!/, "/33"L, %*==, ,% *%*% "3. ,, ,!,- %L " C%%",3 ,/, % C%3,, L2=2= k*%"=, " "=. *%2%!%% K/ %K=!3. d!3%L %2!%" !% "3*== = %- =C=%L 2%!%, %*!3%2 " 12 ,, %2"=/ %!C="=2, ="=,, *=C,2==-L2=2= g="=%"*%%, 2=!% %-,!= C= &b%2%*[. d= %2!%"= "2!=, " =?, K/, %, =/, !=/, $ %!,2/, !%"/, "3*=,*,, /.

o% 1820 %, *%!=K, C!%%=, "%L C32. )2%K/ =- 22 = =LK!, "%K%/ %2 "=.2/ =2!%/ "32 =K, K%!2%". nK", =2, C/2=2 %22!2 2! C*=,, %, " %! L "%. q*!?32 % K%!2= *, ,/, /C 32%L , = C/ 3C! % C!%",=2 "C!.

28 "=! 1820 %= %!C="=2, C%%, * =2=!*2,*% K!3. b.2%2 ,= a,=3=, k==!"= 2=, " %, ! ,=, j%3K=, l===. =* K/= "/C%=,2%!,- *= ,,, *%2%!3 j3* ,2= "%%%L.

n2"=/ !3*, %! *, C!%", " C="=,, 751 ,, ,.

535 $ " ~% C%3=!,,. q2% L C="=, C!%2*=% "% =..

x2 != C322"充,*, =.%,, = ~/L C% !/L *!3. %- *% ", 1821 %= C!"= !3*= =2=!*2,*=.*C,, "%"!=- 2,= " j!%2=2.

o!%% C%2, 2% 2,, C!"/ =*, %2"=,, %2, 3K,/. !=L%%" 2%% *%2,2=. 14 *=K! 1911 %= %2, ~%% C%= %!" `3. b = , 12 "=!

1912 %= 2= C%K/"= =,=, q*%22, 2!=,*, C%,K,L = %K!=2% C32, "2 % "%,, C32,*=,. m%% % % ~%% C%=, % %%22"充,* x*2%. b 1929 %3 = C%% 2= =!,*=*,L,%"=2 a!.

m= !3% 32!% C% "/.%, n哓/ " C% !,*, C!, , %,"充% %K3=2 C3*2/ =,. K33?,. %2=%"%*. l/ l=*- ,%"/ K%,,2!% C!,3,"=, * !=%"%!= 2., *2% 3 " C!"/L != C!%.%, C%.2, =!!32=. d= %2 %%% 3C%,=, %!%%" (&b "==23, C%, / =.%,, " p,%-- f=L!%... ` / %2==","=, " a3.%-`L!...[) = K!%=% " !%=2,*,L 2!C2. a/"=/ C% !,*, =/"=,.2, %!%= 2=*, 2%%, *=*, %C32,, "%,2 -!3兓*%% 2!%LK3= %KA : &n2=%"*= &*,%2=2! `=-%%[, 3?= $ &o!%C* l,!=[,$ !="%3%, K.%,L.

o!"/ C3*2% =.%= =% 3= K/ C%!2 `.,!=, !=- C%%充/L ! % c,K!=2=!%. b2%!= %2=%"*= C!C%=== " k=-o== $ = j==!*,. %2!%"=.. b k=2,*%L `!,* = 3% %뛅% K/% =L2, " p,-,, l%2",%, =,2, C!2%,2 "%%%2 C%K/"=2 " a!=,,,, r!3"=. g=2 $ o%!2 q2, = =% *%3,"2/. t%**,. %2!%"=.. o%- / C% !,*%" = 2=,, a,=3 / % 3",2 %2!%" ~= c%!,...

l/ 3"2"%"=, K = % K.

m= C!*!=% =2!%, C%!,"==,.%!%= C%%=:

*=*, C%2, K/%, C% *!=LL !, %= %?3?== K%, " C%. k3% , "/K! 2%%, 2%K/ C%=*%- ,2 *%!=K. m= "!.L C=3K / %K=!3,, K=L C!,- ,/. !=!%", %K!=%"=, C!C*2,",*3C=2 " %%L %*=*%L "%. q 3%"%2", %%2!, C==2/ C*,, C%2/: "/ , %, "C% %,%, ",,. ", " =, 3.%C32- / 3, K%3 3"!充%2 = " "! C="=,.

o% !,*, = , *=2/ ". *=%", ,"32 C% "=-2/! - %"*=, C,2=2 " "3. !2%!==.,,%= = /"=2 " K=!, C!%=2 3K3 C=23, /%, %*. b 2!=,,. =,. =2=!*2,*,.

.*C,,L &3.%L =*%[, C%.2%3 = 3 C!%=2 C,!2%%, ,,,,*, !=!, *=C,2== %32 C%3,2 %!=,- 3 %3.

o!%.% 2 %, ,, * "!3 3?% 2C%.% C!,- K,=2 * a%-%!3. ) K, * C!%,"3, 2 %,"充 2=%- " 2 %*!3=?, "%/, " =? C% " 2 !/K=, 3/*,.

b "!L /* C!,"=2 =*, %, %!%=. l,3 = *, " 32 a%-%!=, ".%, " 2哅/ "%!%2= C!%,"= C! % C% 3%"- %L !=, 3 e"!%C%L, `,L, *%2%!= ,2 3!, = p3- , $ "!%CL*3 =2, `=2%, $ =,=2*3.

c%!% q2=K3 !=*,3 C% %K, 2%!%= C!%,"=, = /.

.%=., C3*=?,. * "% %2 ,, 32=,. o% %L/ %- !%= "% C!%,"= 32 ="2%%K,,. q"2 2 %*= K%,.

%%",,%= !, ,., *=* =LK!,, C%,=2 K%, =,.

b%/ 3% "2= =/"=, a%-%! " !"%2, = 2%, "!%- 2%, 2% C="=, " %2=2 -2% *=%/, %2 K/2, = 2*,, =,. o%!%L % %K!/",2/ K!= =C%,=2 2/ 2=,2"充%% =*=. p=*,3", C% *%= 2!%L/ *,C=!,/, ,=2*, C=2=/, !K!,2%-,,L "!* C!,=2 2%2, - C!="%C%%K3, 2=2!=3 *%!=2,"%2. n!2=, 2=!,/.

*!C%2L, "%"/=?,. C% 2%!%= =%L 3*%L =2, C!%,"=, ="!=2 "%3?3 ! *=!2,3 *=%*.

) = * 3, 2 =? "2!=2 !"3*,, ,, C=!*,, =/, ",/, 2,, 32=*, "%!/. }2, "%!/ ",/ C% C!="3, "3 2%!%/. k%", K = /,: %% , 32=%" %%L 2!=/? b %*!3,, 32%L , K%"2"3- 2 =! / ",/ K%=L. a!= a%-%!= 2% C!,K,=2, 2% 3= 2 !3 %2 !3=.

j!% !/K=*,. -, " C!%," = ="2!3 C/"32 K%- , C==,!*, C=!%.%,*,, ,=2*, %*=*, *%!=K,.

h=2 "%!/, %2,, ",/, = 3, &C/"32[ !=K%, %*!=,/ q2=K3=. d/ 2 2!3K/ ="%%", -=K!,* $ C!,2/ %- "!充%% %!%=, *%2%!/L = %%"*%"3 "%,2%!, != C!"!=?= ="%"=2 , " !3,/, !="=,/, "%" "%!%=- , C!,.%, " 3C=%*, K%=2.

b !=/ "!= !=*,3",L C% K!= a%-%!= %!%,- %"=, C%-!=%3 $ b,=2,L, m%"/ p,%, j%2=2,%C%, 0=!!=%, h2=K3%. o!%, 2%2,, %, C% L % ,2, C%32 "%%C!%"%%, !=K%2=/ ? !=K=, p,=, =/. !=/. L,C%32 ",=2,L*, =*"3*,. g ,!% 3,"=2 2=!/ 2,, 32=*, "%!/ ,=2*,, *%!%K*=,, K2%=, =,,, 2*= 2,C= =!,*=*%% %2 &u,2%[.

b 330 %3 =L.!/ !,*,L "=/*= j%2=2, %KA ", b,=2, 2%,L "%L,C!,,, " *%2%!3 ".%,= " l== `,,, ="= m%"/ p,%, %=*% C!2,%% ="=, 3!=% %%. o!,%"=/L " j%2=2,%C%, %!%, =.% = C!*!2* %!*,., 3.%C32/. %!%, "3?,. " e"!%C3, `,, `-!,*3, /!= K%3 !% " C%,2,*%L,.*%%,*%L ,, *!=.

a%-%! % C%.% = ,!%*3, C%%"%3 !*3. o!%," ,"=2 2C/ l!=%!/ %!, "2 =,"% g%%L p% %/"=2 2!, %2!%"=, = *%2%!/. =.%,2 q2=K3. m= 32!充L =! K3.2= g%%2%L p% %C!="/"=2 "% ="=,: 3, %= %*!=,"=2 C%"!.%2 "%/ " %%2,2/L "2,, %=, L- 2",2%, =C%,=2 %%2%L K=!=,L !%. a!= a%-%!*%% C!%,"=,%K,, "2%", K%=22"% *!=%*, , C%!==,, "%.%" , %,. C%.2%".

q2=K3 C%*%! 2 "%%K!=, "%L 2=!,%L, C%"2%!,/, %!2=, , ",2"充/. 2L,.!=%", "%!%", ,=!2%", 3%, K*% 2%!%"/. C!%C*2%", 2哅%2%L,.*%2,*%L 3*,.

3%*, C2!%2%L %%,*%L 2%C/.

q !"L,. "! %.!=,, " q2=K3 %2=2*, %K%!%,- 2/. 2, *%C*,C!=2%!*,. "%!%",,CC%!%, C%- / ,2!/ "%/, !*%"/ %%!3,, K%,2"%, *%2%!/. 23!*, C!=, " 2,.

o%2,2, %K%!= q" 2%L q%-,,, *%!%%"=, ",=2,L*,,C!=2%!/, 2!C2% % /"=2 % !", 2/, = C%"!.- %2, *%2%!/.,-C% % K% C%,. *!=%* C!%23C=2 ",*%- C= %=,*= ",=2,L*,. "!.

b 2=!,% 32=*% "%! ",=, %2L ,充% C!,- "*=2 =,2/ K!,,=2/,,3!3/, %*!%",? !%/.

23!*,. "=2,2L 3,. "!. q!, %C,3%L !%*%,, 3,",2/. %*!%",? K% "% =,2!%"/"=2 K%=2= *%*, *=!2,,"2%% !3*%%.3%,*= `L"=%"*%%, *%- 2%!/L C% C!,=, %%%, 23!*,. 32=%" 3*!== 2/ "%!=. g, " %%L, =/. *!%/. *%=2, C!%" C%, ,, 3! l32=-= j= `2=2!*, C!"/L C!,2 3!*%L !C3K,*, (1923$1938 .). b =/ "% "%! C%*=/"=2 "! % *%,/.

n=*% q2=K3 $ 2%*%,2%!,*= !,*", C!%%%,.2% %"%L % %"!充%L 3!,,, =/L K%%L C%!2, C!%- /充/L, 2%!%"%--,=%"/L 2!. b C!%,"%,2 "/- 2"!2, "L C!%/充%L C!%3*,, 2!=/. j=2, = 2 %2!=,, *%2%!3 K/% K/ "2!2,2 " %!%:.2%, *= C!%/充%2, C!2="充= 2*2,/,, *%"充%- %K3"/,, 2*%/, C!C!, 2, ,,, C,?"= $ 3*%%- /,, *%,2!*,,, %%%/,, 2=K=/,,, 2 = C!%- /充%2 C!C!, 2, , =,%2!%,, 3%2!%,.

q2=K3 $ "=/L *323!/L 2! 3!,,. b %!% =-.% 2 2!, 3,"!,22=, *%!"=2%!,, =3%-,%"=2*, 3!,, %C!/L, !==2,*, 2=2!/, *,%23,, =!.%%- ,*,L 3L.

q% q2=K3 $ %!%/L %!% "3.,,%/ =- ,. e% %%K= %",2%2 =, C/"3?,. C% C!%,"3 L, C%!*,"== C%,,"=, %%"/. !*=, "2 ?,, =, %%,充/. K=*%", =22", ==,%", %2L, !2%- !=%" = 23!*%, *%, =,L*% /*=.. n2!/ C,, ,=!2%" 2%, 2%K/ =!%,!%"=, .2%L C2!%2%L, %,, C%=3L, = C!%,"%,, "C=2, %",2%2, "%, C%*%L- 2",.

m= C%"%: q2=K3 / C!%.%,, "!% $ ".2% "! 32%* % %%K充%.%!%. n %K!=% %C,= %%L %!% h"= a3,: & "/ = "/L K%!2, = = C!,K,=?,L q2=K3, = !*, %/ %, %, =2%"% K2", = K/ 2%*, C=!%, = % C!,!=*, -=2=2,*,L, ",="/L, 2=,- 2"充% K/L = ," 3%L %,... m% " " %2=,, $,.%,2% C%K!,, g%%2%L !%, 充% !=*!/"=?,L C! =,,, K/ C!,!=*, q*32=!,, q2=K3=, c==2/, $ " C%!*32% =2%"%-K%L =!%L, 囅%L, C!%!=%L, *=* !=%充/ K!3*, =/. h =.2%L =!%L, *=* ==, 2=,2"充/, C!*!=/, =2%"%, C%",% K?32 2/, =*,, K,*, %,: %%2/, *,, 32% =/C=/ !, 2,2/.

=%" $ = *32=!,L*% K!3, !% , 3 ", "!.3 %,3 %! c==2/;,3!3/, ! K,%"/, *!3C/ $ = =2=. " g%%2% !%, = K3., 2%!%"/. %*=., ,% %2!==?, " 2* - %L "%, !*,, %/ " q2=K3, C ? %2*!/2/, K- 2 ?,, ==, =.%=. C!%2," 3/... !=,= !" / %= % C!2,L, *, "/%*, ,=!2/ "%*!3 =%K!=/.

*3C%%" K%L `.,, !",L %!%%L *3C% q%-,,, =/ q!=, !3 23 "%!= j%2=2,=... r C!%= %!= c==- 2/, C% =,2= *=充/ %!%%, C%!32= C!%!=%-K/ C%*!/"=%. q=, %2=, "= %/. *"%/.,3!3=, %, = !3, C%",=?,. = "%%L 2=, 2%!,2, "%/ K= K=*= k=!=[.

a%% "C=2, C!%,"%,2 %2 ! a%-%!, %, - ?,L e"!%CL*,L, `,=2*,L =2!,*,, !=,%/L %2, "!.,L !3 *%2%!%%, *!% C.%%", ="2%=,, =."=2,, *, 2%!- %"/. d,=.2%% %%!3, K% C%32%!= *,%2!%", C% , "%K%% C!%.% 2 =/ K%, *%!=K,. q C!="%L 2%!%/, C! %2%, 2%,2 *!C%2, C3*, *%2%!%L ? %" ="% !=, C% C!,% "/.%, )!%% %!. g= %2% C%*=== 2, %%,充/ ,=!2/, *3C%= K/,,*3% C%"/ C!%- *2%!=,, *=* K32% C%C== %= = C! %, C=",%= 23,, &l%-,[, ,= -, % 3!,,.

o32 ! C!%," = %*%% "3. =%". ) = / 3=- , %2 q2=K3=, 2 =? "2!=, C% K!= K/ !/K=- *, C%*,, !", ,%K,2/, %=,, C%*!/2/ %%%L...

h d=!=*%% C!%,"=, *%2%!/L %, 2 l!=%!% %! }L*,, 3",, =*, K!= C%3%2!%"= c=,C%,, *%2%!/L "% "! "2%!%L ,!%"%L "%L/ 2= 2% %2%充/. K%". b C%!23 c=,C%, "/=,"=, "%, =2/ =,=, -!=3/.

j=*-2% =2% "/, " q!,% %!. d% 3K,/ 3, C%!=,= %3K,= %, *==%, 2% == &a=*,!, [ C/"2 C% "%, = C% K3, ,2%3, %3 23 K3. q"%%K!=/L " %!*%L "%/ $ !32=2 %!=, K%%% *%,2"= %L, =%% =32, !/, %=*=,.

b q!,% %!, "C!"/ = " = C="=,, == C!%- " 2.=!=*2! %!*%L "=/*= mC23. l%! =2%!,%, C% - = "%= " C 2 K=%", =*==%. 2!"%%L %,= C!, 2/.

K C%2",L, % * ",*%L !=%2, " %K%% C!*!=%, = 3K%*% *!/2/ C!"%.%2"% C% /"= = 2., *%% !=3 3*==%.

m=% K/% C!,23C=2 *,C%, "%,. C! /. %K =%2L:

C!%"%,2 ,,*% %K%"=, C% !,*%" 2=,, &b%2%*[.

j %=,, = = 2C%.% %*==% "% 2!, &"%2%,*=[, %2=/ =.%,, = 3 &o!%-哓%! b,[. g=2% = C%"% " !3% $ "/ ,%, 2% "2 =, C/"32 C%.%,*,, C- ,=,2/, !=K%2=?, = =%-2!=*2%!/. C%=.. b `2=!*2, %, K332 !=K%2=2 = 2=* =/"=/. *3C%=. &b[, &q[, !=C%%- 充/. = "/%2 2!. 2/ , "/ 2!%". g=, 2%, " *%% 2, ",%"?,*, &b%2%*=[ C! 32 = =3 &a=*,!,[, / K=%=!,, 3K3 = 2%, 2% %= C!C%= = %,=/L C%=!%* $ %C%,23 !,,%"=,L. dL2",2%, = "/C== !*%2= 3== %K%"=2 &"%2%,*%"[, *%2%!/ C%- C=32 " "/%*%%! `2=!*2,/ =%2%,, C,=,2%" =%- 2!=*2%!/. C%%", *%2%!/ K332 C%,=2 = "/%23 "%,.%- % % 充%, C% ! C!%",, 2!=*2%!%". q!=",2/ =/.2,. "3. !3CC,%"?,*%" %32 C!,2, 3?2"充3 C%3,%"=, .

m= "/,, !=K%2/ K=! &q2=!/L *%![. o!%,2 %K%%"=,, *=2/ = C%%= =3/L %2!3,*, l%*"/, ,*!%K,%% q=K,2 `K/%", *%2%!/L 3 % !=*=/"= = % C% !,*=.,,.,2!=.: !, =,. C%C32,*%", %*=/"=2, 2 K%, K,2, 3/*,, %%!%?充/.3%,*,, C%.2/, = =%"%/. n, C!,"% 2 " `2=!*2,3 , 3%K!,, " "%,. *%=2=. "/!=?,"=2 3*, %3!/, C%,%!/. o%%K%% !%=.%KK, $ "? =,= " =/ %3= "% "! C% !%L %,.

q%2% % %K? %K!=,.*C,,,, = *%2%!% / C%=*%- ,, *=C,2=% 2C%.%=, % C%%?,*=,. f, ".%,= " "%, C!,"// !=*,.

g= =, *=*-2% =2% C!%, C%, ,, q!,- %% %!. b c,K!=2=!*% C!%,", .2% %! %, 2 `2- =2,*, %*=%, " !%"=2%-%3K%L /*, *=* K32%, "%/, "2=, =,2/ c!*3%"/ 2%K/. m= "!%CL*% K!3 C%- *==, *=,2/L C%3%2!%" c,K!=2=!, = =-!,*=*% $.!K q!!=-a3% "!,%L q,,-l3=.

b, C%!2, = = , %!% c,K!=2=!, " *%2%!% "2 %,"- 充= 2%!%" .*,C==, %%,充/. 3%", C!,K/"=?,.

=. m= !% -% %% K/. C 2. }2% %"!充/ %=, C%2!%充/, ",,%, 2=* ="%. m= C%K!, ! % %!%- %, =.%,2,C=*,L %!% k ,=. l3 ,, ,2 C%- %= L2!=%L ,. o!,==?,L " =2% ? "! `,,, *%!%"= *%2%!%L %K2"充%!3% C%C,/"=2 3*=/ % ==,, 3K!=2%!= c,K!=2=!=, % K/,"2 ? !", !*=, !,- = C% ="=, j=C.

b "%% "* c,K!=2=! K/ C!"!=? =!=K=, " *!C%2, *%2%!%L C%2% % %% "! "=,,C=/. b 1704 %3 =."=2,, =,=. m%%*!=2% hC=, C32 C!%"%!%",, ,%L C/2== "%"!=2,2 %!%, % " C%C/2*, ="!,, 3=L. b 2% "! *=* =, c,K!=2=!= " ", %%!3, q3.*%% *=== =%% "%!%% (%, !=,!= K%3.*%- %,*3, 2!=2,*3 !%, 2=* *=* 2% 3 "/.%=, q!- ,%% %! " `2=2,*,L %*=), b,*%K!,2=,, t!=,, hC=, =*,, %=, % C%!=,, " c,K!=2=!*% C!%," 2=23-*"%.

o!, C%.% * c,K!=2=!3 C% = "%= " 2 K=%", 2=% 3*=,"=2, 2 C!,.%,% ! ,3, % 3?, 32!% %! K/% C%C%*%LL, *=*= C!%,= *%,, %, C==,!/ "/, = C=3K3 C% 3, !*%%, % % C= ?% %=. b 3%"%2", "/.=2 %!*%L "%3., %2! 2 = ,, "%/ KK!囅%% %!, "%2%!充/, *!,*=, C!,"22"32 -,- %", *%2%!/, %K!=", " K%, !3CC/, !3% "/*=*,"=, "%/, 2 2, C%2% C%2, K K!/ 2!,2% "",,"=2- " "%/. q*%*% K/ , K%"=.2,, ,/,,, ?/, ,"%2/,, "= C%!==2,. 3,",2= C!,C%%K充%2 * %K,2=, " %*=. d= " "%3., *%= -,/ %"!=2 "%, &,!*%"/[ C!/*,, %,, "%= $.2% %% %.

j "!3 %!,%2 = %-"%2%* 2= ,,-,,, 2%*% " - !, K哅%% *3C%= ,"= K/= C%K, = = C!%2,"%C%%%L 2%!% %!,%2= K% %*!=,% " K%-!%%"/ 2%=. q 2!3% "!,% ".23 ,"%C,3,!3 "2%", *==%, K32% !=C=.3 ==" %!%%L /.

o!"%==% C!3=2!,"== %2=%"*= " C%!23 `.,!=, 2%K/ C%C%,2 =C=/ "%/, 2%C,"=, %=*%,-= *=*,.-2% C!- C 22",L, " =/. C!,% 2%C,"=, !3*%"%2"% 3= !=,2, " %!% q32=.

q 3= %!% *=2 K%,, % "%K!= = *%/ %!/ `%, = C%2% K= = "/=?,L " %! C%3%2!%". }2% 2%- *% "=/L C%!2 = C!*!2* %!*,. C32L, %, C3*2 C!!=- K%2*, =!%" %!, %% *,. C!C!, 2,L. q*=,2/ C,*,, / q=2=-j=2=,= 2*% %!,"=2 =,", " *%2%!/L %= "2 =3 &a=*,!,[.

o!, C%.% * C%!23 = *%!=K C% , C 2 -=%", /* *%2%!/. =*% %! *= ". 2!=. m= "/%*%L =2 = *%!%L %!% ! =/L 2 =L p%,/. c%3=!2"充/L -= h- C=,, !=""= = %3. p % ,, C%,, 2 "/C !/ *!3% C%!,, % %==:.*C,, %2%"= 3"==2 =*%/ %3=!2"=, *3= %= C!,K/=. e? , !=C%==, "= "/C=, 2% 2/., %, 3*=/"=, 2% = *%!=K 2 K%/.,, *=C,2= C!%,2 C!,K/2 C%!2%"%% "!==, 2%K/ =%,% 3%- 2%"!,2.2%2 -=*2. d!3%L 2/L "/C %!= C!,=, %=3, *%2%!/L "*%! ",, C!%"%, 3% = !L C%!2=.

q32= $ %,, %,"充/. C!*!2*%" %!*,. %!%, % C!,,=2 " 2,C/ 3%" $ %2 !/K=*,. 2!=3!%" % %!%/.

%"!充/. =L!%". q3=,,3?, 2!=,2% C% c,K!=2=!*%- 3 C!%,"3, =C!=" 2 2%C,"% C! =, C322", C% `2=2,*%3 %*=3. q32=, *=*, c,K!=2=!, =,=2 "/%- % "% ". %2%,. C%%,. n2= %2,% C!%,"=2 ",, ". 3%", =C!=" ?,. * K!= q"!%L `-!,*,.

q32= =.%,2 " l=!%**%, % %2%,2 *,C=*, "=, ,,= %"%!,.2% $ hC=*% l=!%**%. g,C=*, C%! *,,,C=*, , (C2/),,C=*= "%充%-%!*= K==.

h2%!, %!%= $.2% %%"*%"% *%%,=% C%,,.

m= , %C%2"%"=, "==/, ",=2,L/, =!=K/, K!K!/ $ *%- !充/ %K,2=2, l=!%**%, C%!23=/, 1580 %= $,C=/.

c%!% C%.% = %!%3 ="*3 %2 , ="%*. e"= 23C, = C%!% C%!2=, *=* = 2"% %%"3 %K!3,"=2 %!%/L C%2%* !*=/,.2%L C!充%L, 3%%%L C32,/ K%% *=C,2=- ,2,*%% %!%=. m= 3*,. 3%*=. "2 %,"充= 2%!%" %!%/, *%-2=,, C!%.=,2/, =C,2*=,, -!3*2=,, %,, !3,, 2%"=!=,. g C!==2,, %,. 2!=, C!, / = K%,2"%, ,. =,2% , 2., *%2%!/ 3?2"32 " %3=!2"=., %, C!%,"% 2. m 2%*% =!,- *=*,, %, "!%CL*, -,!/ K/"=2 "%,,,*,.

o!%="/ =C!K%L C!==2 "%, 2%"=!/, *%2%!/ %"%- K%/ %2 2%!%"%L C%,/ (.2,, %KA 2 ,*, / C% !=", !3,, %3=!2"=,). n%K充% %% C%*%L !=,%=CC=!=23!/. o%*3C=2L " ==,=., ==,,*=. C%%, C!,3?2"充%.2% ,2, hC=,,, *%2%!/ C!,=2 = = C=!%=..

q32= $ %!% *%2!=2%". g 2 *"=!2=/, %K,2=2, *%2%- !/. 32%C=2 " K%=22". n, ,"32 " %%.2=/. K%*!K=., 2*=, K2%=, ",=. -%2==,, K=L=,, " , =%".

d!3= q32= C!% K=2 = ! /. 3,=., % 2 *!//, " =*,. C!%,",, C%C%!*=, %,*=.. g * C!%.%, C!,2=2 C%.% %2/ !K 2,*, C!%K%L *3C,2 "/ K- 3*,. b2!=2 %2"%,C=" " ,=. -=K!,/- , =C=2=,, " !=%"2/. =L*=. % ""%%/, !,3*=,, C%C% =/. ,!%*,, *%=/, ! , /, K.=,, %% %=2 2%% =!,%=. b =% 2! %!%=, C! % = 2!%23=!, C!%=2, ?/ -,3!*,, !%% !"=, K3=,*,, 3%*,, *%, C,2%=, *3",/ 3*,, %!/*=, .!=- , "%/, C%*, / K= ,*3%L *=*%L.

b2 =, =*%, %!%% q. `K/%",.2% % 3 "%% C322", " `2=!*2,3. a33, ,*!%K,%%%, 3/L %2K,!=2 C!%K/ =, *"=,/, *%2%!= K3!,2 = 2!!,2%!,, 2=,, &b%2%*[,, C!%"%,2 ==,/, C/2= %K=!3,2 ,*!%- K/. o% % %"=, C%,* C!%.%,2 3C%.

h2!哅%, 2% " C%, %/ !=L% 2=,, &b%2%*[ C!,- "*=2 %%K% ",=, =,. ,*!%K,%%%". r/. =K%!=2%!,, *%,*%L ,*!%K,%%,, `*=,, =3* qqqp, =C!,!, =,2- !%"== "%%%2 22"充%L *%!"=,, K=*2!,L = % *%2,2. m %32 , ,*!%%!=,/, =充/ = 2%L =- 2!,*, %.!= 2 " 2%?=. = %, 2/ 2, ? a/% !% %2%K!=2 C!%K/: =, = ==,=.

a%%L,2! C!2=" 2,3, 2=* =/"=/. - K!=/. -,2!%", ! *%2%!/ C!%C3*=2 K%, %KA/ "%/ !=,/. %!,%2%" ,*%"%L 2%?,. b ,. %K=!3,"=2 C/=, C%!/ !=2,L, *%,*=, "3*=,*= C/, %2%- ,", " %, 2/ 2, ==.

kK%C/2%, 2% = =2=!*2,*%L 2=,, &`3-q*%22[ = 3K, 27,5 2!= "% 3, "%!=2 *%2%!%% %2=" 2 %% %2 2, "/ "/ ,"/ K=*2!,,. a=*2!,%% 2=,, 3 %22,,. , * %%3,,"2/. ",%". o!C%==2, 2% %, "/C=, " %2=充/ "!=, %.!=,, " %2% ,, C%*%.

m= &2=!%L[, *=* / 2=, =/"=2 q=K,2= `K/%"=, - C%.% "=2 =,L*, /*%. }2% %K2% 22"%, = 2=* % K%%L %C/2, =*%C充/L " =2=!*2,*,..*C,,., C!,%, = K%3 C%%? 2%*% " C%3,,,-%!=,, % = =!!32, %K =2=!*2,*,..*C,,., % 2=,, &b%2%*[, %, " %K?,, ,2 , %!%%", %2==","=2 = 3%.

b q32 % =!*%, 3%,.%2 C,2. `K/%" ,.%,- 2% C% /"=2 = 2%, *=* / l=*,%"/ =% C, !=- *=/"=2 % 2%, 2% `2=!*2,= $.2% 2%*% =% K%% = g C%*%%!, 2% %= 2%*%,!=2 K%3 !% " -%!,!%"=,, *,=2= g,, % %%, =/. K%,. 3 $ %!%/ =C=/ C!哅%L "%/. a% 80 C!%2%" "%/, *%2%!=,2 = =L C=2,.!=,2 %= " =*%!",!%"=% ",, C!2=" 2 %K%L "%%K!=/L *=. n %2 " K33? %3.%!%3 3K3 %"2"3, *%= 3 K32."=2=2 !*, %!, ,*%" !3,. *%2,2%".

h"2%, 2% 3 L= "% %,. !=L%=. g, %?3?=2- %2=2%* C!哅%L "%/, *%2%!= 2=%",2, *=* , 2!=%, C!2%.*C%!2=,,C%!2=, C!K!%%* 2!% 2 %?/ "%%C!%"%/. b =3,"/. !=L%=. %!*,. C%K!,L %=2 %C!哅,2/ 32=%"*,.

o% c,K!=2=!= "/, " `2=2,*,L %*=. j%!=K " *3! = j==!*, %2!%"=. `2=2,*,L %*= $ "2%!%L C% ",- , $ !=C%% 3 c!=,L, h=,L, = "%2%* $ 3 e"!%C%L, `-!,*%L, = =C= $ 3 q"!%L, ~%L `!,*%L, `2=!*2,%L. o!%2 充%2 % "!= = *,%2!%", =,= ,!,= %*%% 3000 *,%2!%", 3K,= $ "/ 3000 2!%".

a%= =2 `2=2,*%% %*== C!%2,!=2 !=3=, "!%L ,!%2/, 40 !=3=, %L ,!%2/ " C%- =..*"=2%!,=%%, 2!%C,*%%, 3K2!%C,*%% *,=2%".

m= %*=% !=","=2 2/! %%"/. 2!= L2", =2%-- !/ $ h=*,L, `2=!*2,*,L ,,3/, ~/L, `2=2,- *,L =*,3/, *%2%!/ !=/ 3.*"=2%!= %%L C%,充%- % =", =2%-!/. }2, 2!/ C!, "=,%L2",, %K=2 , =",, !=","=?, = C!,=?,, =2!,*=,, %K3%"- ,"=2 %C%2"% ,/. =C=/. "2!%" " 3!充/. ,!%2=., "!%-"%2%/., %-"%2%/. (C==2%") $ " 3K2!%C,*,., 2!%C,*,..

m=,K%L ,/ "2! %2,=2 " 3!充/. ,!%2=., %%K%L =2, `2=2,*%% %*==. l/, * ~%L `- !,*, = =2 ! &!"3?, %!%*%"/[ ,!%2/ * `2=!*2,. n c,K!=2=!= C% "%= `2=2,*%%, ~%% %*=%" % 2=,, &l,!/L[ 3% C!%L2 %*%% 25000 *,%2!%".

q3%"/ C,=,2/ 3 = "2%!%L =% C="=, =- =,,,-%!=, % *%!%2, 3=, C!%L充% C32,, !=2% ,, % K,=L% C%!2=, 2C!=23! "%/, "%3.=, K=!%2!,*% =",,, *%%!,=2=. 3=, ",, "%/. q2=% 3 %, 2% %L %!=, *% C!%,2 *=*3 " C 2 K=%", "%, " 2 K=%" %2=" 2 C!, 2/ %?3?,, %=*% ,%L "%/ 2, 3C%*=,"= 2, 2% C%2C充% %% K32 C!,"/*32, * K%- L *=*.

q3%,2 % *%!%2 15$16 3%", " 32*, C!%.% % 400 ,, " C!"% = &3.%C32/L[ /* C%2, 600 *,%2!%".

d ="2%%K,,2=.2% 2=*= 3 K%= *%!%2, % = *%!=K %= %"%% %?32,=, %%K充% *%= 2%, = K=*, ",,, *=* -%!2" %?% !==/"=2 "%3 C%"!.%2,, "%/ 2!,2% !=23C=2, %K!=3 "% K%!2%" K%, C,2/ 2/.

o!%L充/L C32 / *!3C3% %2= = *=!2 ,!= " =- L *=2. m=% *==2, 2%,%K!==2 `2=!*2,3 = *=!2 2=, 2=* ="%. m= %%L, ,., *%2%!=,== " 1910 %3, `2=!- *2,/ 2, " C!%2!=2"%, " =2% ? "! !=C%%= `2=!*2,=, %*!=% " ,,L "2, *=*, %*=. j3= %= "==, `2=!*2,=? l%2,.2% %,K*=? m2. j=!2%!=-/ "% ,!= $ !3*,, =,L*,, =!,*=*,, -!=3*,, !3, $ =*!=- ,"=,.2%2 !=L% " ,,L "2.

b , 2% "!., %%,*, C=2/.2%% =2!,*=, *%2%!/ %2% 2, %K/%L %=%%L C%!%/ $ =, " 2 &!="%- C!="/,[ " %%,*% %2%,, !3,, C%!%=,, 32"!- , " =3* 2=* ="%. b%2 C%3 %2=",2, K%,2"= =2=%" %2%,, =2!,*%"%%, =2!,*%"%% C!%,.%, * 3, = * "%. =* K/% C!,!% % 1925 %=.

}*C,, a,=3= C%.%,= * K!=, 2%% =2- !,*= 2/! !== "% ". 2!. %/"=?,. %*==. $ `2=2,- *%,,.%, h,L*%. a!= K/, C%!%K% !=%2!/, %C,=/. o!,=2%, 2% a,=3 C,=: &qL , ! o%, % K/2 C%",[. n %%*!=2% =/"= `2=!*2,3 &=2!,*% =[. j2=2,,.2%2 2!,, *=*,.*","=- 2/L 3 $ & %L =2!,*[, "C!"/ C% ", " !=K%2=. =- ,. 3/..

p=*2%!/ a,=3= (= % " 2% "! 3=2"%"= " "%L = )!% %!),A ,, % ",*%".2% C% 2% ="=,, *%2%!% 3=L% 3% , %, !=. o!, C!"% ",*= ,=, = =,L*% /* 2!, C!"!=2, " &=2!,*%"/L =LK![. q%"% &=LK![ a,=3 , !=3 ,C%%"= ".2% /.

m*%2%!/ =!3K囅/,=, "= "C%,=2 l,.=,= k==!"=, %=*% 3 `2=!*2,= %K == K%,, , C%=3L, a,=33. d% " 2%, 2% *%= 3= &b%2%*[, &l,!/L[ C%%, * 2%3 =2!,*3, ",,%2 K/= C%.=, % k==!" %=.%!%L C%%/, = % *!=%%, 2%% %C,=, =2=!*2,*%% K!=.

o%!%L % "!% 2%*32 *=!2/,.2% C!,"%,2 * C!=", "/"%=. =*, *%*% 2 == %, =!,*=*,L,!

= !"*%"%L *=!2 =,!== 23!*%% -%2= o,!, pL= &3",- [ %!2=, %"!充/. K!%" `2=!*2,/, = 2. C%- /. %!, *%2%!/ K/, %2*!/2/ " C%, %/. d %KA , ,C%2/ C%2!K%"= "/3=/L ,- % "/. C!,=..

n*==%, 2% *=!2= K/= C!=",% C!%,2==, 2=* *=* % = K 2*, *%%!,=2.

m"!/. 2%*%"=,L, %,K%*, C!%2% =K3,L " =3- * %K `2=!*2, =%. h"2/L =,L*,L %!=- d=- !,C K/ 3K, 2% " /. C% !/. ,!%2=. % K/2 %!%/L =2!,* =, 50 ,,%%" %"*, K%,, !*=,.

n=/ (C!,!% " %% "! a,=3%) " `- 2=!*2,3 %2C!=",= =!,*=*=.*C,,, *%2%!= %K,!== 32=%",2 2%!%"/ %2%, ,, *%2%!/ *%K/ ,, "3g,. o!C%==%, 2% " !=L% q"!%%, ~%% C%- %" g, 3?2"32 %2"!2,, %, ", C%"!.%2 % 2!=%L o32%,L. b"充/L " =K3, =!,*=*,L *%- !哓 "/, , = C%2!%L*3 "3. 3%", *%2%!/ =2! , " C!"/. =. `2=!*2,/...

m= *%!=K 2! 2 %?3?, "!,. j%%, !3 , C%-C!囅3 2 %, % %", K = /,, 2% % K*%, = % *=2, 2% L K32 *%=. d3=2, 2%.2% %2 KK!囅%2, %*!3=?% 2K C!%2%!=, = %2, % 3,",2%L 2,,/, C!"%=%% C%*% C!,!%/.

j=* 2%*% "/, " `2=2,*,L %*=, *%!=K =*==% ,, *=* K32% % C%*=/"= "% ,3, ="= C% 2: %*= $ %!, % %, C322"充,*, 3 %K!=?=, ",=, = *=*3.

j==!*, %2!%"= $.2% !3CC= %2!%"%" " 100$120 *,%2!=.

%2 "!%-=C=/. K!%" `-!,*,. l/ =C!=" , * 2!3 =!-.,C== $ = %2!%" c!=-j==!,, C!"/L C% ,3 ,2L, 2!2,L C% C%?=,. j==!*, %2!%"= K/,,"2/ ? !", !, =, !*=. o% ",22"3 3%% o,, 2=!%, = %%, ,. "%,, K%, %K=*,, C%-=2/, $ &*=,[. n2- =, C%% ="=, j==!*, (%K=,) %2!%"=.

q3?2"32 !=,/ ,C%2/ % C!%,.%,, j==!*,.

%2!%"%". n= C!C%==2, 2%.2% $ C 2!2,/. "3*=%", !3= 32"!=2, 2% j==!/ " 2 C!%%, %!/..!K- 2%" `2=*%%.!K2=, 2!2, 2% %2!%"= $ %2=2*, `2=2,/.

o!%,"=2 %, ,,% "2, 2/ %"*, " %%"%,C=/, ",. %2=" ",, !3CC/ *%!充%% =, $ 3=L.

n2!%"= %/, K==2=, %% L2"3?,., C%23.,. "3- *=%",, ,. %, $ L2"3?,L $ = %2!%" !,- "/%2%L C%2, 2/! 2/ , 2!%". q*%/ "3*=%" C%!%, "%/- , *32=!,*=,, =,. l%%.,/. !"", !, ,.

!=*%%"% !"% C! / 2"%%, 3"=/ 32/, C3*=, 3*,., ,/. ,2". o% C!=,, =% 2=!% !=*%%"% !"% =.%,2 = %2!%" !,-, = "/%*%L %!. r % 2%- 2/L, C%2, 2/! 2!= " ,=2! 2"%, = %3= *!%= "%- = = 23 2!=. l%,, != C/2=, 3K,2 %: 2"% %K%!= % %%"=,, % "2*, %"= %2!=2=, %2 C, "%2==","=, C%,K, =2, *!%/. o%.2%3 , C!%"=, % !=*%%"/ - !"%. b哅%L %% "22, "/K!=/"= K/ % =!%=2/ "2/.

b %2=% "! %= % 3*!==2 !*, C% C!%%2, ,2,,.

%2 !=%!"=2 2%*% % ,/L %"*. l%2"% 2%2/., *!C*,. "%%*% C!%,/"=2 ,2. n, C% "%, "%L2"= K,*, * ",%L ?2,,, *%*%3 "%%3. h ,2" "2 "!"*,, *==2/, C==2, =2 ?2*,. m= %% *2=! %K,!=2 %% C% 5 2% 3.%% ,2=, *%2%!/ %32 =,2 4 2%/ !=%充%L ?2,/.

c%"%! 2: j==!/ $.2% %L !=L. o%=3L,.2% 2=*. g %% *3!%!2%", *3= C!,=2 23!,2/ % "% "2=, %% K% 2"!2, ,,%%" %"*. `.!%C%!2 c!=-j==!,, $ "2%- !%L C% ",, C% l=!,= $ " = =",=,, , l%*"%L, k%%%, n%, q2%*%%, %,, K%,, %!%=, q"!- %L, g=C=%L `-!,*,.

3!, = j==!=. $ %=, %.%/. %2!=L, C%.2%3 C!,.%,2 3," 2 2%3, 2% K%,2"% =, !=K%2=2 " -! %K3,"=,. 3!,2 232 $ "=2,. a,充/ %2,, 33,"/ =*,, ""%%/ "/2="*,-C!%=, 2=!,/. K- 3*, K=L/, *"=!=2/ K=, C%?=*=,, %% =,% C!,,=2 "%3/, %/ "=/, %% !3%,$ " C!,,.. d= ="/L 2=!,/L,C=*,L %K/=L $ C2 C% %= C% %*=, "%K充/. $, 2%2 =2!%% =C!? "=2 ,, =K/ =!3=2 C%*%L 23!,2%".

l%, 2%2, , K/, 3K/ " 2%, 2% j==!/ $.2% *!=L "2=. c!%%2 C,=, =C!,!, 2% ,! *%=2 2=, C% %! K% .=2, " 2, =.% 2 =/ cC!,, `2= C%!,"=2 K%, 2% = *=,,?L -%!3 *%3%%K!=%% ,,!=.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
:

.. .. , , , , 6 - , 2008 [336.22 + 347.191 + 657](470 + 571) 65.052.21(265.261.4(2) + 67.404.(2) 15 .., H.A. 15 : , , , , . 6- ., . . .: ,...

RU RU Additional languages www.stahl-ex.com RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU Ex d RU RU RU RU 8265/0 RU 8265/4 , Ex e RU 8265/5 RU RU 1 RU 1.1 RU 1.2 1.3 RU 2 RU 3 ...

-, . , . , , 10 . , , . , : ? : , , . ...

: 00013-A 2 2011 . : 450008 , , . 30 , , : 12 2011 . .. : 12 2011 . .. ...

7. : .. (), .. ( ) 7.1. F2- : .. , ..-.., . . , deminov@izmiran.ru. , F2- Nm (, ) ...

, 10 OCR & Alligator , ` `. . . 4 I. 8 II. 63 III. 123 IV. 180 V. 250 VI. 301 VII. 358...

: 00013-A 4 2011 . : 450008 , , . , . 30 , , : 10 2012 . .. : 10 2012 . .. ...

( 14) interights | 2009 . / / - (...

.. // . , 1895. 3. . 247-290. , , , . , , - , , ...

//, ., 2006 ISBN: 570241975-8 FB2: ProstoTac , 01 October 2011, version 1.0 UUID: 14AC6CA4-73A6-4388-B786-EB5D92331741 PDF: fb2pdf-j.20111230, 13.01.2012 , , -. . , , ...

p: - , , . p. !! p. p p : - , - , ! - , !! - . ! . : - , ? - ! - ! ! ...

, , News for . SC . Process Industry 4.0 , . SmartBridge . Automation ...

1 2 2011 3 636 45 85 : --, : , , , , , -- 85 . / . .: 2011. - 136 . ISBN 978-9967-448-39- ...

A67/27 15.2 14 2014 . : EB134/26 1. 1. 5, 23,...

// , , 1981 FB2: dctr , 02/08/2010, version 1.0 UUID: OOoFBTools-2010-2-8-17-6-36-345 PDF: fb2pdf-j.20111230, 13.01.2012 #1 , ߠ ...

63 : : www.alfabank.ru 8 2005 . : 2006 . , . (.. , , ...

Vladimir Ya. Levanidov's Biennial Memorial Meetings . 2 2003 , (- ) .. 1, .. 1, .. 1, .. 1, .. 2 1 - (), , 17, , 107140, , E-mail: physiology@vniro.ru 2 - ...

. . -. . ( I) . 1. : . . . . : .. 18 : ... . ...

48 : 9 2 (19), 2013, . 4 www.rypravlenie.ru 304.9, 330.11 , , IT- , IT- - , ...

2012 821.161.1-3 84(2=)6 , 17 . , . , , , , . ; ...
 
<<     |    
2014 www.kniga.seluk.ru - - , , , ,

, .
, , , , 1-2 .