WWW.KNIGA.SELUK.RU

┼Ф╦└Ď═└▀ Ţ╦┼╩Ďđ╬══└▀ ┴╚┴╦╚╬Ď┼╩└ - ╩ÝŔŃŔ, ´ţ˝ţßŔ , ˇ¸ňßÝŔŕŔ, ŔšńÓÝŔ , ´ˇßŰŔŕÓ÷ŔŔ

 

YEARáá3 á áISSUEá3áááááááSEPTEMBER 2010

VITAL SPACESá

THE NEWSLETTER OF THE UNECE COMMITTEE ON HOUSING AND LAND

MANAGEMENT AND THE WORKING PARTY ON LAND ADMINISTRATIONá

á á á á INáTHISáISSUE:á Affordable,áHealthyáandáEcologicaláHousing:áTowardsáaáUNECEwideápolicyáframework.á UniversaláDesign:áAccessáforáall,áuniversaládesignáľáwhatádoesáitámean?.á EnergyáEfficiency:áSettingásustainableáenergyáretrofittingástrategiesáforáterritoriesáorábuildingástocks.á RealáEstateáMarket:áUNECEáhelpsáfosteráaásustainableárealáestateámarketáináUkraineá(╚ýňň˛˝ á­ˇ˝˝ŕÓ áÔň­˝Ŕ ).á LandáAdministration:áTrendsáinálandáadministrationáľáefficiency,áreliabilityáandáreducedácostsáforácustomers.á AtátheáSecretariat:áOuránewáinternááAáfarewellámessage.áá Announcements:áUNECEáWorkshopáonáspatialáplanningátoáimproveásecurityáofátenureáinátheáUNECEáregionááWorkshopáonáGreeningáRealáEstateá MarketsááInternationaláForumáonáNaturaláDisastersáandáBuildingáandáConstructionáSafetyááBSHFápublication:áTenureáTrendsáinátheáUKáHousingá SystemáWorldáHabitatáAwardsá2010.áá á ┬űáÝÓÚńň˛ňὲӲŘŔáÝÓá­ˇ˝˝ŕţýá šűŕňááÔݡ˛­Ŕá á policyáareasáforáactionáandácontainsáaárangeáofátargetsáandámeasuresá TOWARDSáAáUNECEşWIDEáPOLICYáFRAMEWORKá thatámemberáStatesácanáadaptáandáimplementárightánowáwitháaáviewá toáremovingábarriersátoáenergyáefficiencyáandámovingátowardsáaálow ONáAFFORDABLE,áHEALTHYáANDáECOLOGICALá energyáandácarbonneutraláhousingásector.á HOUSINGá á Urbanáareasáareánotáonlyátheámainácontributorátoáclimateáchange;á á theyáareáalsoáthemselvesávulnerableátoáitsáadverseáeffects.á UrbanáareasáinátheáUNECEáregionáareáincreasinglyáfacingáchallengesá Therefore,áreducingáCO2áemissionsáinácitiesáandáhelpingáthemátoá ofáensuringáaccessátoáaffordableáhousingáandáimprovingáenergyá becomeámoreáresilientátoáclimaticáchallengesáshouldábeáanáintegralá efficiencyáandáenvironmentalásoundnessáofádwellings.áHousingá partáofáclimateáchangeámitigationáandáadaptationáefforts.áAástudyáoná shortagesáareáexperiencedáinámanyácountriesáinátheáregion;ácarboná ôClimateáNeutraláCitiesöátoábeápreparedábyátheáendáofá2010áwillá footprintsáfromádwellingsáremainátooáhigh,áwithábuildingsábeingá promoteáanáintegratedácrosssectoraláapproachátoáurbaná responsibleáforáoveráaáthirdáofátotaláfinaláenergyáconsumption;áandá developmentáthatáincludesáhousing,álandáuseámanagement,áenergyá homesáareáoftenáunhealthyáenvironmentátoáliveáin.áTheseáchallengesá efficiency,átransportation,áwasteámanagementáandágreenáareas.áTheá areáamplifiedábyáotherásevereáproblemsáfacedábyátheáworld,áiná discussionáofátheáoutlineáofáthisástudyáshowcasedáaánumberáofá particularáclimateáchangeáandálimitedáenergyásupplies.

áSuchá advancedáplanningástrategiesáandáurbanámanagementápracticesá problems,áifánotáproperlyáaddressed,áendangerásocialácohesionáandá focusedáonáachievingátheágoalsáofálowenergy,álowcarbonáandáhighlyá haveáaápotentialánegativeáimpactáonáeconomicáproductivity,ápoliticalá resilientácities.á stabilityáandátheásustainabilityáofáouráenvironment.áTheyáalsoárequireá á muchámoreácoordinationábetweenátheásovereignástates,áthanáweá haveáitátoday.áá á MeetingáináGenevaáforáitsáseventyfirstásessioná(20ľ21áSeptemberá 2010),átheáCommitteeáonáHousingáandáLandáManagementádiscussedá theádocumentáôPrinciplesáandáGoalsáforáAffordable,áHealthyáandá EcologicaláHousingöáandádecidedátoásetáupáaáWorkingáGroupátoá exploreápossibleáoptionsáforáaálegallyábindingáinstrumentáoná affordable,áhealthyáandáecologicaláhousingáinátheáUNECEáregion.áAsá outlinedáináthisádocument,áaáUNECEwideápolicyáframeworkácouldá increaseátheálegitimacyáandávisibilityáofátheáhousingásectoráasáaákeyá componentáofáaácountryĺsásustainableádevelopment.á á SeventyfirstásessionáofátheáUNECEáCommitteeáonáHousingáandáLandá á Management.á Toáprovideáguidanceáforáattainingátheágoalsáofáecologicaláhousing,á á memberáStatesáalsoáadoptedáanáôActionáPlanáforáEnergyefficientá TheáCommitteeáalsoádecidedátoáundertakeáaácountryáprofileáonátheá HousingáinátheáUNECEáRegionö.áAchievingátheágoalsáofáecologicalá housingásectoráofáUkraine,áwhicháwouldáincludeálandáadministrationá housingáisáimpossibleáwithoutádevelopingábetterástandardsáforá issues.á energyáperformanceáofádwellingsáandáimprovingáenergyáefficiencyá á governanceáandáfinancialáinfrastructure.áTheáActionáPlanáoutlinesá á VITALáSPACESáNEWSLETTERá 1á UNECEáHOUSINGáANDáLANDáMANAGEMENTá ForámoreáinformationáonátheáseventyfirstásessionáofátheáCHLM,á Itáhasátoábeástressedáthatánotáonlyáarchitectsáandáurbanáplannersáplayá pleaseásee:áhttp://www.iisd.ca/ymb/unece/hlm71/á aákeyároleáináspreadingátheseánewáideas;átheápoliticaláwilláofá á authoritiesáandátheáawarenessáofátheágeneralápublicáareáofásignificantá Theáofficialáreportáofátheásessionáwillábeáreleasedáshortly,áandáwillábeá valueátoáfurtheráimplementáandáenforceánormsáandástandardsáthatá availableáonátheáUNECEáwebsite.ááá canáleadátoáaámoreáinclusiveábuiltáenvironment.áRecentápoliticalá á discussionsáhaveáoftenáaddressedátheáunderrepresentationáofá Forámoreáinformation,ápleaseácontact:á disabledápeopleáinátheálabouráforceá(dueátoádiminishedáworkingá Mr.áSerhiiáYampolskyiá opportunities),áasáwelláasátheirálimitedáaccessátoágeneraláservices.áButá SecretaryátoátheáCommitteeáonáHousingáandáLandáManagementá arenĺtátheseáproblemsárelatedáinápartátoátheáphysicaládesignáofátheá UNECEáEnvironment,áHousingáandáLandáManagementáDivisioná environment?áInámanyácases,áIábelieveátheyáare.áPhysicaláaccessátoá Tel:á+41á(0)22á917á3663áááááááááá publicáspacesáandábuildingsáisáfundamentalátoáachievingáequalá Email:áserhii.yampolskyi@unece.orgá opportunitiesáforápeopleáonáallálevels.á BUILTáENVIRONMENT,áREGARDLESSáOFáTHEIRá AGEáANDáCAPACITIES,ábyáJakobáKrupkaáá Expertsáalsoáagreeáthatáseveraláobstaclesátoádevelopingáaábarrierfreeá InáEuropeáandábeyond,ámanyácitiesáareáfaráfromábeingáfullyáaccessibleá toávariouságroupsáofádisabledápeople,áwhicháleadsátoátheirádirectá exclusionáfromáfundamentaláservicesásucháasáemployment,á educationáandáhealthácare.áItáisáestimatedáthat,ábyá2020,áhalfáofá Europeĺsápopulationáwillábeáoverá50áyearsáold.áTheá85plusáageágroupá isátheáfastestágrowingásegmentáofátheápopulation,áwhichámeansáratesá ofádisabilityáwilláincrease.áá

SUSTAINABLEáENERGYáRETROFITTINGá

HousingáexpertsáinátheáUNECEáregionáareádiscussingápreventiveá

STRATEGIESáFORáTERRITORIESá

solutionsáthatácouldáadaptáspatialáplanningáandáhousingápoliciesátoá allowáforátheáincreasingápercentageáofáelderlyápopulationsáwhicháareá moreávulnerableátoádisabilities.áSeveraláinnovationsáhaveábeená appliedátoátheádesignáofácities,ápublicátransportáandácommercialáandá residentialábuildingsáthatáincorporateátheáconceptsáofáaccessáforáallá oráuniversaládesign.áTheáideaábehindátheseáconceptsáisátoáensureáthatá theábuiltáenvironmentábecomesáaccessibleáforáallágroupsáofátheá population.áFlexible,áintuitive,ásafe,áaccessibleáandáappealingá surroundingsáformátheárootsáofáuniversaládesign.áLargeráelevatorsá andábathrooms,árampsá(asáalternativesátoástairs)áandácorridorsáwithá specialáflooráindicatorsá(foráthoseáwitháreducedásight)áareáonlyáaáfewá examplesáofágoodápracticeátoápromoteáaábarrierfreeálivingá environment.áá theáworldáfinancialácrisis.áTheáonlyáwayátoásucceedáisátoásetáupá sustainableástrategiesáatáterritorialáscalesáand/oráforábuildingástocks.

á Table:áSummaryáofátheáresultsáforáallátheáscenariosá Overáalláanalysisá(withá Cepá Costáforátheá Charges Lifeá Investment/ Scenarioá Energyá Climateá theávariousá scenarios)á Energyásavingádueátoá hotáwaterásavingá Externaláwallsáinsulationá á10ácmá Centralágasáheatingáwithá condensationá Theseásimulationsá(scenarios)áalsoáhelpáináidentifyingátheábuildingsátoá theáenergyásource,á beádemolishedáandáthoseáináwhicháanáimportantáenergyáretrofittingá theábuildingátypology,á Inátheátableáabove,átheá4áscenariosárequireádifferentáinvestmentácostá theseáobjectivesácouldábeáreached).á perádwellingárangingáfromá4Ĺ636áłáá12ĺ884áł.áTheáoptimumáscenarioá á isáreachedáonáaá7ĺ541áłáinvestment/dwelling.á SucháaástrategyácanábeásetáupáináeacháEuropeanácountryáorácityáandá TheáSECámodel,áfocusedáonáaálifeácycleáenergyácostá(LCEC)áanalysis,áisá adapted.áá Ľ forálocaláauthoritiesáforádealingáwitháprivateáhousingáiná Forámoreáinformation,ápleaseádonĺtáhesitateátoágetáinátoucháwitháusá sustainableáenergyáretrofittingástrategies,áinácoherenceáwithá theiráregulationádocumentsáregardingáhousingáandálandá Ľ forásocialáownersáforásettingáupátheáenergyááretrofittingá strategyáofátheiráwholeábuildingástock,á Ľ foráallátheáactorsáinvolvedáináaáneighbourhoodáregenerationá projectáincludingáretrofittingáofáexistingábuildings;á Ľ forálocaláauthoritiesáinátheiráfightáagainstáenergyápoverty.á TheáSECámodelácontributesátoátheádialogueábetweenáactorsá concernedá(sucháasálocaláauthoritiesáandásocialáownersáandá especially,áfinancialáinstitutionsásucháasábanks).á Sucháaálifeácycleáenergyácostáanalysisáhasáalreadyáshownáthat:á Ľ theámostáefficientátechniquesáareádifferentáforáeachá building:átechnicaláspecificitiesáandátheásameátechnologiesá mustánotábeáadaptedáonáallátheábuildingsá Ľ theáenergyáretrofittingácostsáareásometimesáveryádifferentá TheáRoundáTable,áôTowardsáSustainableáRealáEstateáMarketsáiná ŕ­ˇŃŰűÚὲţŰá"═Óá´ˇ˛Ŕáŕ᡽˛ţÚ¸ŔÔűýá­űÝŕÓýáÝňńÔŔŠŔýţ˝˛ŔáÔá Ukraineö,álaunchedátheáUNECEáPolicyáFrameworkáforáSustainableá Ëŕ­ÓŔÝň".ááá RealáEstateáMarketsáináUkraineáandádiscussedátheámaináprinciplesá á andáguidanceáprovidedáinátheástudy.áGovernmentáofficials,á ┬ţáÔ­ňý áŕ­ˇŃŰţŃţὲţŰÓá˝ţ˝˛ţ ŰŔ˝Řá´­ňšňݲÓ÷Ŕ á´ˇßŰŔŕÓ÷ŔŔá representativesáofáprofessionaláassociationsáandátheáprivateásector,á ┼Ţ╩á╬╬═áź╬˝ÝţÔűá´ţŰŔ˛ŔŕŔáń۠᡽˛ţÚ¸ŔÔű§á­űÝŕţÔá asáwelláasáinternationaláexpertsáparticipatedáinátheáRoundáTable,á ÝňńÔŔŠŔýţ˝˛Ŕ╗áŔáţß˝ˇŠńňÝŔňáţ˝ÝţÔÝű§á´­ŔÝ÷Ŕ´ţÔáŔá exchangingáviewsáonátheácurrentásituationáinátheárealáestateásectoráofá ­ňŕţýňÝńÓ÷ŔÚ,á˝ţńň­ŠÓ¨Ŕ§˝ áÔáńÓÝÝţýáŔ˝˝ŰňńţÔÓÝŔŔ.á Ukraineáandádiscussingáhowátoáadaptátheáprinciplesáandáguidanceáofá ¤­ÓÔŔ˛ňŰŘ˝˛ÔňÝÝűňá¸ŔÝţÔÝŔŕŔ,á´­ňń˝˛ÓÔŔ˛ňŰŔá theáPolicyáFrameworkátoáUkraineĺsáparticularáinstitutionalácontext.áá ´­ţ˘ň˝˝ŔţÝÓŰŘÝű§áţß˙ňńŔÝňÝŔÚáŔá¸Ó˝˛ÝţŃţá˝ňŕ˛ţ­Ó,áÓá˛ÓŕŠňá TheáconclusionsáofátheáRoundáTableáprovidedáguidanceátoáaáworkingá group,áestablishedáasáaáfollowáupátoáthisáevent,átoáworkáwithátheá GovernmentáofáUkraineáonátheádevelopmentáofáspecificápolicyá reformsáináUkraineĺsárealáestateásector.á Theárecentáfinancialáandáeconomicácrisisáhighlightedátheáurgentáneedá foráUNECEátoáprovideáguidanceáandápromoteásoundárealáestateá marketsáináitsáregion.áMoreover,áaáfullyáfunctioningárealáestateá sector,ábasedáonátransparentárealáestateáandáfinancialámarkets,ácouldá beáaádrivingáforceáforádevelopmentáandáproduceáeconomic,ásocialá andáenvironmentalábenefitsáforáUNECEámemberáStates.áToáaddressá theseáissues,átheáUNECEáRealáEstateáMarketáAdvisoryáGroupá developedátheáPolicyáFrameworkáforáSustainableáRealáEstateá Markets,áwhicháofferságuidanceáforápolicyáactionáaimedáatábuildingáaá sustainableárealáestateásectoráinácountriesáofátheáUNECEáregion.

á Forámoreáinformation,ápleaseácontact:á Mr.áSergiiáYampolskyiáá SecretaryátoátheáCommitteeáonáHousingáandáLandáManagementá UNECEáEnvironment,áHousingáandáLandáManagementáDivisioná á Tel:ááá+41á(0)22á917á3663áá TheáinterviewáwasáaáfollowáupátoátheáUNECEáworkshopáonáôEfficientá Email:áserhii.yampolskyi@unece.orgá andáTransparentáLandáManagementáináECEácountriesöáorganizedábyá //á┼Ţ╩á╬╬═á˝´ţ˝ţß˝˛Ôˇň˛á­ÓšÔŔ˛Ŕ■᡽˛ţÚ¸ŔÔű§á­űÝŕţÔá (SecretaryátoátheáWorkingáPartyáonáLandáAdministration)áspokeátoá ═ňńÓÔÝŔÚáŕ­ŔšŔ˝á˝ˇß˝˛ÓÝńÓ­˛ÝţŃţáŔ´ţ˛ň¸ÝţŃţáŕ­ňńŔ˛ţÔÓÝŔ á authoritiesáináAzerbaijanáandáotheráCISácountries.á ÝÓÝň˝áˇ¨ň­ßá˘ŔÝÓÝ˝ţÔűýáŔÝ˝˛Ŕ˛ˇ˛ÓýáÔáýŔ­ţÔţýáýÓ˝°˛ÓßňáŔá á ÔűšÔÓŰᲠŠňŰňÚ°ŔÚá˘ŔÝÓÝ˝ţÔűÚáŔářŕţÝţýŔ¸ň˝ŕŔÚáŕ­ŔšŔ˝á˝ţá TheáfulláinterviewácanábeáreadáinátheánintháissueáofáImpactá Ô­ňýňÝá┬ňŰŔŕţÚáńň´­ň˝˝ŔŔ.á┬á­ÓýŕÓ§á­Óßţ˛űá┼Ţ╩á╬╬═á´ţá Azerbaijaná(Springá2010),ápp.á1213.áItácanábeáaccessedáthroughátheirá ´­ňńţ˛Ô­Ó¨ňÝŔ■á´ţńţßÝű§áŕ­ŔšŔ˝ţÔáÔáߡńˇ¨ňýáŔá´ţá websiteáatá ˝ţńňÚ˝˛ÔŔ■᡽˛ţÚ¸ŔÔţýˇá­ÓšÔŔ˛Ŕ■áÔá­ňŃŔţÝň,á18áŔ■Ý á2010áÔá http://www.amchamaz.org/downloads.aspx?category=10&namespa ╩ŔňÔňá(Ëŕ­ÓŔÝÓ)áÔá˝ţ˛­ˇńÝŔ¸ň˝˛Ôňá˝áËŕ­ÓŔÝ˝ŕŔýáţ˛ńňŰňÝŔňýá ce=newsletter.á ╠ňŠńˇÝÓ­ţńÝţÚáďňńň­Ó÷ŔŔá═ňńÔŔŠŔýţ˝˛ŔáŔá╩ţÝ˝ˇŰزӲŔÔÝţÚá á Ń­ˇ´´ţÚá´ţá­űÝŕˇáÝňńÔŔŠŔýţ˝˛Ŕá┼Ţ╩á╬╬═áßűŰáţ­ŃÓÝŔšţÔÓÝá á ATáTHEáSECRETARIAT:áAáFAREWELLáMESSAGEá ATáTHEáSECRETARIAT:áOURáNEWáINTERNá adaptáitselfátoátheánewááneedsáofátheá NinaáhasájustáobtainedáaáMaster'sádegreeáofáInternationaláEconomicá countriesáandáábeáableátoárespondápromptlyá LawáfromátheáSorbonneáLawáSchool.ááSheáspeaksáEnglish,áFrench,á toátheirádemands.áIárememberáveryáwellá ItalianáandáBulgarianáandáhasásomeáknowledgeáofáSpanisháandá howáproudáweáwereáthatáaánewáformáofá Russian.áSheáisáinterestedáinádifferentáculturesáandálanguagesáandá meetingáwasáôinventedö,ái.e.,áworkshops.á wouldálikeátoáworkáináaámulticulturaláinternationaláenvironment.á gatherácountriesĺáexperts,átoádiscussáissuesáthatáneededápromptá á actionáratheráthanáhavingámeetingsáwhicháneededáaálongástandingá preparationáofáyears.áThisáwasáunheardáofáinátheáUNáasámeetingsáandá theásettingáwasáratheráformaláatáthatátime.á áIáhaveáveryágoodámemoriesáofásucháworkshopsáasátheyáwereámoreá interesting,áveryátopicaláandálessápolitical.áTheáCommitteeáorganizedá severaláofátheseáworkshopsáandáitástilládoes.áWorkingáonátheáhousingá programmeáallowedámeátoágetáacquaintedáwithátheárealáproblemsá countriesáwereáfacing.áTheáinterestingásideáofáitáwasáthat,áyearáafterá á yearáoneácouldáalsoáseeáprogressáachieved.áThisáwasáalsoáthanksátoá Toábetteráunderstandátheároleáofáspatialáplanningáandátheá theádedicationáofásomeáprofessionalsáinátheáMinistries,áwhoáwereá responsibilitiesáofálandáadministrationáauthoritiesátoáreduceátheá workingáveryáhardátoágetáthingsádone.áManyátimesáinásomeáofátheá spreadáofáinformalásettlementsáinátheáUNECEáregion,átheáUNECEá countriesáhousingáwasánotáaápriority;áneverátheálessáthanksátoátheseá WorkingáPartyáonáLandáAdministration,áináconsultationáwithátheá professionalsáthingsáchangedáandáprogressábecameávisible.áá UNECEáCommitteeáonáHousingáandáLandáManagementáandáwithá Throughátheáhousingácountryáprofileáexercise,áwhicháreviewedá CadastreáofáTurkeyáareáorganizingáaáworkshopátoátakeáplaceáiná severalácountriesĺáinátransitionáhousingápoliciesáweábecameáfamiliará Antalya,áTurkey,áoná28áandá29áOctoberá2010.áá witháaácountryĺsálegislation,áinstitutionalásetting,áfinancialámeansáandá á withátheáwayáhousingáwasáprivatizedá(andáitsáconsequences)áasáwellá Informalásettlementsáareáimprovisedádwellingsáwhereáhousingáhasá asátheásituationáofátheáexistingáhousingástockáandáitsámanagementá.á beenáconstructedáwithoutátheárequisiteálegalátitleáforáuseáofátheáland.á Toágetáalláthisáwealtháofáinformationáweáwereámeetingáwithá Moreáthaná50ámillionápeopleáinátheáUNECEáregionáliveáináinformalá Ministers,áheadsáofádepartments,álocaláauthorities,ááexperts,áNGOs,á settlementsátoday.
áInásomeácases,ádueátoátheálackáofáaffordableá associationsáandááprivateásectorárepresentativesátoáreceiveáasámuchá housing,áconstructionsáareábuiltáonápublicáoráprivateálandsáwithánoá informationáasápossibleáincludingádata.áSiteávisitsáwereáalsoáincludedá legaláownershipárights.áInáotherácases,ágoodáqualityáhousingáisábuiltá toáseeáwhatáitáwasáalláaboutáandáwhatáneededátoábeádoneátoá withoutáplanningápermitsáandáináviolationáofálandáuseáplans.áIná overcomeásomeáofátheáproblems.áIárealizedáeveryátimeáIáwasáináaá consequence,áitsáoccupiersácanáhaveáneitherásecurityáofátenure,ánorá countryáunderáreview,áhowáluckyáIáwasátoábeáableátoábecomeá accessátoábasicáinfrastructureá(sucháasápotableáwateráandásanitation)á acquaintedáwithátheápeopleáandátheáenormousáresponsibilityátheyá noráservicesá(e.g.áschools,áhospitals,ápublicátransportation,áetc.).á hadáinámakingátheáchangesáthatáwereáneeded.áWeáwereáalwaysásoá Informalásettlementsáareáalsoáoftenábuiltáináhazardousálocationsáandá welláreceived,áwithásuchágenerosityáandáeagernessátoámakeátheá theirádwellersásufferáfromásocialásegregation.á changesáneeded.áWeáwereáawareáofátheáresponsibilityáweáhadáiná á puttingáforwardárecommendationsáthroughátheáinternationaláexpertsá AccordingátoáaárecentáUNECEástudyá(Selfámadeácities:áinásearcháofá asátheyáneededátoábeárealistic,ánotátooáambitiousáandáconcreteá sustainableásolutionsáforáinformalásettlementsáinátheáUnitedáNationsá enoughátoáenableátheácountryátoáputátheárightápoliciesáináplace.á EconomicáCommissionáforáEuropeáregion),átheáqualityáofálifeáforá ListeningátoátheáCommitteeĺsásessionsáIáwasáalwaysáimpressedátoá dwellersáináinformalásettlementsácouldábeágreatlyáenhancedáifámoreá hearáhowámuchácountriesáhadádoneáandátheáresultsáachieved.ááInáfactá sociallyáresponsibleáhousingápolicyáisáintroduced.áInformalá inátheseálastá18áyearsáitáisáamazingátheáchangesáthatáhaveáoccurred,á communitiesáareátheáresultáofálongtermátrendsáináurbaná andáthisáisávisibleáevenáináthisáshortáperiodáofátime.áá developmentáthatáincludeárapidáurbanization,ápoverty,ádisplacementá IáwillámissátheáfactáthatáIáwillánotábeáableátoáuseáthisáprivilegedá ofárefugeesádueátoáwars,ádysfunctionalálandámanagement,á observatoryáanymoreátoágetáacquaintedáwithátheáspecificitiesáofá inadequateáspatialáplanningásystemsáandáshortageáofáaffordableá countries,ámeetáextraordinaryápeopleáprofessionally,ábutáableátoá housing.áBecauseáitsácausesáareámultidimensionaláinánature,áholisticá alwayságiveáaápersonalátoucháthatámakesátheárelationshipáeasieráandá policiesáareánecessaryátoáachieveásustainableásolutions.áEqual,á áIáwouldálikeátoásayágoodbyeátoáalláofáyouáthatáhaveáreceivedáusáiná beápartáofáanyáseriousápolicyáreform.á sucháanáextraordinaryáwayáináyourácountries,áandáthatáhaveábelievedá á Theápotentialáforáspatialáplanningátoáintegrateáandácoordinateá institutions,áprivateásector,áacademiaáandáNGOsáareáinvitedátoá differentástrategiesádealingáwithálandáandáhousingáissuesáhasábeená participateáinátheáevent.áá acknowledgedábyágovernments.áInáwhatáconcernsálandá á administrationáauthorities,áappropriateácadastraláandálandá Forámoreáinformationáandáifáyouáwishátoáparticipateáasáaáspeaker,á registrationásystemsámustábeásetáupáalongáwitháeffectiveálandáandá pleaseácontact:á realápropertyárecordsátoámakeáinformationáavailableátoátheágeneralá á publicáonálandárightsáandáuseáasáwelláasáonárealápropertyá Mr.áArieláIvanierá transactions.áProvidingáadequateásecurityáofátenureáisáaáprerequisiteá SecretaryátoátheáWorkingáPartyáonáLandáAdministrationá foráextendingáentitlementsátoáhousingárights,áwhicháareáguaranteedá UnitedáNationsáEconomicáCommissionáforáEuropeá underáinternationalálawáandáareáalsoápartáofátheáMilleniumá Telá+41á22á917á1357á DevelopmentáGoals.áForáinstance,ástreamliningáregistrationáandá housing.landmanagement@unece.orgá conveyanceáproceduresáandáreducingátheirácostsáwillácontributeánotá á onlyátoásafeguardátheáinterestsáofáownersábutáalsoáofáthoseáwhoámayá Mr.áYusufáMEHURá haveálegitimateáclaimsáonátheálandátheyáinhabitábutálackátheá HeadáofáDepartmentá necessaryámeansátoáengageáináproductiveáactivities.
áThusátheáneedátoá GeneraláDirectorateáofáLandáRegistryáandáCadastreá experimentáwithágroundbreakingápoliciesáthatácombineámeasuresátoá MinistryáofáPublicáWorksáandáSettlementsá enhanceátenureásecurity,ásucháasáextendedásubsidiesáforátheá DikmenáCd.áNo.á14áBakanliklará upgradingáofásettlementsáandáeffectiveásocialáhousingádevelopmentsá Ankara,áTurkeyá forárelocationáofávulnerableáfamilies.á Phoneá:á+90á312á413á6550á Participantsáinátheáworkshopáwillábeáencouragedátoádiscussátheá áymeshur@tkgm.gov.tr,áááymeshur@gmail.comá implicationáofáefficientáregistrationásystemsáforátheádevelopmentáofá á welláfunctioningáhousingámarkets,átheádevelopmentáofámortgageá á creditsáasáwelláasámicrocreditáasáwelláasáotherápoliciesáthatácouldábeá deemedáimportantáforáexpandingátheáspectrumáofáhousingátenureáiná emergingáeconomiesáandácountriesáinátransition.áááSomeáofátheákeyá questionsátoábeádiscussedáduringátheáworkshopáincludeátheá following:á Howáimportantáisáspatialáplanningátoápreventátheáspreadáofáinformalá settlementsáandáwhatáareátheárolesáofávariouságovernmentálevels?á HowáimportantáisátheádevelopmentáofáintegratedáNationaláSpatialá DataáInfrastructureá(NSDI)áforáguaranteeingásecurityáofátenureáandá howácouldáitábeáimprovedátoáaccountáforátheáneedsáofádwellersáiná informalásettlements?á Howádoesácooperationáoccurábetweenánationaláauthoritiesáináchargeá ofáspatialáplanningáandámunicipaláauthorities?áWhatáareátheá moreáintensiveáuseáofágreenátechnologies.áInácontrastáwithá implicationsáofáincreasedácoordinationárequiredáforátheáextensionáofá cadastreáandáregistrationáservices,átheádevelopmentáofámortgageá financeáandámicrocredit?á Whatáhousingápoliciesá(socialáhousing,áhousingáloans,ásubsides,áetc)á haveáprovedámoreáeffectiveátoáreduceáinformality,áandáináwhichá nationalácontexts?á Whatáareátheálessonsálearnedáofáexperiencesáwithálegalization?á Whatácombinationsáofáfees,ápenaltiesáandáotherásanctionsáhaveá provedásuccessfulátoáreduceáinformalityáandáináwhatácontexts?áá WhatárecommendationsácontainedáinátheástudyáSelfáMadeáCitiesá haveásinceábeenáadoptedábyágovernmentáauthoritiesáandáwhatáwereá theáresults?á Howácanátheárightsáofáminoritiesáandávulnerableágroupsábeá accommodatedáinátheádesignáofápublicápolicyáandáwhatáisátheároleáofá NGOsáandácitizenáorganizationsáinvolvedáináurbanáregenerationá projects?á Theáobjectiveáisátoádiscusságoodápracticeáexperiencesáofáspatialá planningátoáreduceátheáincidenceáofáinformalásettlementsáinátheá UNECEáregionáandátoáascertaináwhatáresponsibilitiesápropertyá registrationáinstitutionsáandácadastresáshouldáassumeáasá fundamentaláagenciesáthatácanáguaranteeátheáextensionáofáhousingá tenureátoáallásectorsáofátheápopulation.áSpeakersáfromágovernmentá improveátheáenergyáefficiencyáofáresidencesáareáalreadyáavailable.á ááTheáimpactáofágreenáupdatesáforácountriesáfacingárestrictionsáiná However,átheábusinessápotentialáforátheásectoráremainsáunexploited.á accessátoávitaláresourcesá(sucháasáwater).á Manyácountriesá(ináparticular,álessáeconomicallyádevelopedáones)á á lackátheánecessaryáresourcesátoáovercomeáwhatáhasábeenáreferredátoá Theágoaláofátheáworkshopáisátoálearnáfromátheáexperienceáofá asátheáôenergyáinefficiencyátrap.öáInáaddition,áevenáináadvancedá stakeholdersáandátoádiscussáchallengesáandáopportunitiesáforáUNECEá industrializedácountries,áaáseriesáofábarriersáandáchallengesáremainá MemberáStates.áTheáoutcomesáofátheáeventáwilláallowáparticipantsátoá thatápreventátheápotentialáofágreenáinvestmentsáfromábeingárealized.á identifyápolicyáguidanceáandásetáprioritiesáonáhowátoáintensifyátheá Theseábarriers,áwhichávaryáfromácountryátoácountry,áareámainlyálegalá useáofágreenátechnologiesáinátheárealáestateásector.á andáinstitutionaláratheráthanátechnical.áTheyáinvolveáôsplitá á incentivesöáproblems,ásucháasáthoseáconfrontingátenantsáversusá Forámoreáinformation,ápleaseácheckáoutátheáfollowingálink:á landlords,áorádevelopersáversusámunicipalitiesáthatápreventátheá http://www.umweltbundesamt.de/umweltoekonomie internalizationáofácostsáandábenefitsáattachedátoábehavioraláchange.á e/veranstaltungen/greening/index.phpá Copingáwithátheseáhurdlesáwillárequireáadoptingáaámultistakeholderá á perspectiveáthatáacknowledgesáexistingáinterestsáandáconstraintsáoná á aávarietyáofáactors.áTheseáincludeánotáonlyárealáestateáfirms,ábanks,á

INTERNATIONALáFORUMáONáNATURALá

andáinsurersábutáalsoáconsumers,ámunicipalitiesáandánationalá governmentáofficials.áá Firstly,áaáprerequisiteáforáaáwideráandámoreáintensiveáuseáofágreená technologiesáisátheáneedáforácontinuedáskilládevelopmentáamongá developersáandáawarenessáaboutátheáadvantagesáofágreená investmentsáamongáconsumers.áBesides,áthereáisátheáneedáforá appropriateápoliciesáandáinstitutionsátoásupportátheáundertakingáofá innovations,áasáinvestmentsáinágreenátechnologiesádoánotáoccurá spontaneously.áIncentivesáwilláneedátoábeácreatedáforáaávarietyáofá actorsátoámodifyátheirátraditionalábehaviorápatterns.á Duringátheátransition,ágovernmentsáneedátoáassumeáresponsibilitiesá toátackleáexistingáhindrances.ááInátheácontextáofábroadánationalá strategies,ácomprehensiveásolutionsááthatáinvolveábothásupplyáandá demandásideáapproachesáwilláneedátoábeágraduallyáimplemented.áá Governmentácapacitiesáshouldábeáenhancedáandáfiscaláincentivesá shouldábeáapplied,áforáinstance,átoátheáorganizationáofáenergyápricingá andábillingá(e.g.átaxácreditsáforáconsumersátoáswitchátoáfuelefficientá andánonpollutingábuildings).áOtheráregulatoryáreforms,áincludingátheá updatingáofávaluationástandardsáandácertificationáforádevelopers,áwillá alsoáneedátoábeádiscussed.áá UPCOMINGáEVENTá Overátheálastátwoáyears,átheáRealáEstateáMarketáAdvisoryáGroupá (REM)áhasácontributedátoátheáactivitiesáofátheáUNECEáWorkingáPartyá onáLandáAdministrationáthroughácapacitybuildingáactivities,á disseminationáofáinformationáonágoodápracticeáandáknowhowáoná specificápolicyáareasárelatedátoátheárealáestateásector.áSpecificallyáoná theásubjectáaboveáreferred,áREM,átogetheráwithátheáUNECE,áisá organizingáaáworkshopáonágreeningárealáestateámarketsátoábeáhostedá byátheáGermanáFederaláEnvironmentáAgencyáináDessau,áGermanyá (2930áNovemberá2010).áSpeakersáandáparticipantsáinátheáeventáwillá reviewáexistingáobstaclesáandáascertaináeconomicáandásocialábenefitsá associatedátoáaágreenárealáestateásectoráasáfollows:áá ááTheáimpactáofáaámoreáintensiveáuseáofágreenátechnologiesáonátheá durabilityáofáhomesáandátheáloweráoperationsáandámaintenanceá costsáforáfamilies;á ááTheároleáofálocaláauthoritiesáinátheádesignáofápublicáprivateá partnerships;áá ááExistingátaxincentivesáavailableátoáfacilitateágreenáretrofitsáandá newáconstructionáandátheátradeoffsáinvolvedáforátargetedáregulatoryá schemes;á ááTheápotentialáofáupdatingácertificationáandáexistingáaccountingá practicesáofáfirmsátoábetteráquantifyátheáeffectáofágreenáinvestments;á ááTheáintroductionáofágreenábuildingávaluationámethodsáinátheá analysisáofáriskáforáinvestmentsáwithárealáestateácollateral;ááá ááTheáimpactáofáincreasedáuseáofágreenátechnologiesáonáhigherá productivityáandábetteráhealtháofápopulationsáthrougháimprovedá livingáspaces;á Theáforumáwillábringátogetherápolicyámakers,ábuildingáexperts,áurbaná planners,áinternationaláorganizations,áNGOsáandátheáprivateásectorá toáaddressápreventionáandápostdisasteráreconstructionámeasures.á Toáparticipate,ápleaseácontactátheáUNECEáSecretariat.áá Link:á http://www.unece.org/hlm/prgm/hmm/construction%20safety/bak u/welcome.htmá Forámoreáinformation,ápleaseácontactáMr.áJakobáKrupkaáatá jakob.krupka@unece.orgá

TENUREáTRENDSáINáTHEáUKáHOUSINGáSYSTEMá Introductioná

Willátheáprivateárentedásectorácontinueátoágrow?á Establishedáiná1985,átheáWorldáHabitatáAwardsárecogniseápractical,á Anáanalysisáofárecentátenureátrendsáinátheá capableáofábeingátransferredáoráadaptedáforáuseáelsewhere.áá changesáoverátheámediumáterm.áTheá Entriesáareáassessedábyáaápaneláofáinternationalájudgesáandáanáawardá researcháalsoáexaminesátheáimplicationsáofá ofá10,000áisápresentedátoátheátwoáwinningáprojectsáatátheáannualá theseáchangesáandádrawsáparticularáattentioná UnitedáNationsácelebrationáofáWorldáHabitatáDay.á Analysisáofátenureáprovidesáaápowerfulálensá includingácentraláandálocalágovernments,ácommunitybasedágroups,á foráunderstandingátheáUKáhousingásystem.áImportantádifferencesácaná NGOs,áresearcháorganisationsáandátheáprivateásectoráfromáanyá beáidentifiedábetweenátheáthreeámainátenuresáinátheáUK.áTheá countryáofátheáworld.á proportionáofáhouseholdsáinádifferentátenuresáľátenureámixáľáhasá á changedásignificantlyáoverátheálastáoneáhundredáyears.áTheseátenureá Howátoáenterá trendsáhaveábeenátheáresultáofáaácombinationáofápolitical,áeconomicá á andásocialádriversáthatáactedáoverábothátheáshortáandálongáterm.á StageáIáofátheásubmissionáprocessárequiresáonlyáaáconciseásummaryá Forátheáfirstátimeáináaácenturyátheárelativeásizeáofátheáowneráoccupiedá Awardsáwebsiteáatáwww.worldhabitatawards.org.á sectoráhasádeclinedáandátheáprivateárentedásectoráhasáincreasedá á significantly.áIfárecentátrendsápersist,átheáprivateárentedásectoráwouldá Alláentriesámustábeáreceivedábyá1stáNovemberá2010.áá beálargeráthanátheásocialárentedásectorábyá2013áandábyátheáendáofátheá á decade,áoneáináfiveáhouseholdsácouldábeáprivateárenters.áItáseemsá Pleaseáfeeláfreeátoáforwardáthisámessageátoáothersáwhoámayábeá reasonableátoáassumeáthatásomeáofátheálikelyádriversáofárecentá interested.áShouldáyouáhaveáanyáqueries,ápleaseácontactáus.á changesáinátenureámixáwillácontinueáand,átherefore,áthatátheáprivateá á Itáisáhighlyáunlikelyáthatátheárecentáadditionáofáoneámillioná BuildingáandáSocialáHousingáFoundationá householdsátoátheáprivateárentedásectoráisáentirelyádrivenábyáchoice.á MemorialáSquareá Therefore,áthereáisáanáurgentáneedátoáensureáthatáprivateárentingáisá Coalville,áLeicestersquareá ableátoámeetátheárequirementsáofátheáhouseholdsáwhoáwouldápreferá LE67á3TUá toáliveáináotherátenures.áOtherwiseáprivateárentingáisáinádangeráofá UnitedáKingdomá becomingátheátenureáofálastáresort,áanáunsatisfactoryádefaultáoptioná Telá:á +44á(0)1530á510444á foráhouseholdsáwhoádoánotáhaveátheáchoiceátoáaccessásocialáhousingá Faxá:á +44á(0)1530á510332á InputsátoáthisánewsletteráareácoordinatedáandáeditedábyáMs.áCeciliaá Batac.áYouámayácontactáheráatáCecilia.Batac@unece.orgá Disclaimer:áThisáisánotáaáUNáofficialápublication.áThisánewsletteráisádistributedáonlyáelectronicallyátoáCHLMáandáWPLAámembersáandáinterestedáindividualsáandá organizationsáwishingátoáreceiveáinformationáonátheáworkáonáhousingáandálandámanagement.áTheáviewsáexpressedáináthisánewsletteráareáthoseáofátheáauthorsáofá theáarticlesáandádoánotánecessarilyáreflectátheáofficialápositionáofátheáUnitedáNations.á

 


¤ţ§ţŠŔň ­Óßţ˛ű:

źá Đ└╠┴└Ď╚╬═ş5á Đá¸ň˛ű­ň§áŕ­ÓŞÔáăňýŰŔá á á á á á ¤┼đ┼Ň╬─áÎ┼đ┼ăáđ┼╩ËáĐ└╠┴└Ď╚╬═á á ╠└Ď┼đ╚└╦█á╩á┴┼╔Ďá╠╚─đ└ěËá á á á á á á ŔšńÓÝţá˝ÔţßţńÝűýáß­Ó˛˝˛Ôţýá˝űÝţÔá╠ţ°ň,á ţÝŔáŠňáŕ­Ó˝ÝţŕţŠŔňáŔš­ÓŔŰز Ýňá á ýň˝˛ţáŔšńÓÝŔ áÝňáţßţšÝÓ¸ňÝţá á 5770áŃţńáţ˛á˝ţ˛Ôţ­ňÝŔ áÎňŰţÔňŕÓ,á ţÝáŠňá2010áŃţńáňÔ­ţ´ňÚ˝ŕţŃţáŔá1431áŃţńáýˇ˝ˇŰŘýÓÝ˝ŕţŃţáŰň˛ţŔ˝¸Ŕ˝ŰňÝŔÚá ╠┼ĂË═╚┬┼đĐ╚Ď┼ĎĐ╩╚╔áÍ┼═Ďđá┼┬đ┼╔Đ╩╬├╬á╬┴đ└ă╬┬└═╚▀á ┼┬đ┼╔Đ╩╬┼á└├┼═ĎĐĎ┬╬á┬áđ╬ĐĐ╚╚á ´­Ŕá´ţńńň­Šŕňá˘ţÝńţÔááICHEICáŔáCAFáRussiaá á á á á Đ└╠┴└Ď╚╬═ş5.áĐá¸ň˛ű­ň§áŕ­ÓŞÔáăňýŰŔá...╗

ź─ţŕŰÓńű XII-ţÚ °ŕţŰű-˝ňýŔÝÓ­Ó Ŕý. ÓŕÓń. ╦.╠.┴­ň§ţÔ˝ŕŔ§ Proceedings of the XII-th L.M.Brekhovskikh's conference ├┼╬Đ Đň­Ŕ  ŔšńÓÝŔÚ ˛­ˇńţÔ °ŕţŰű-˝ňýŔÝÓ­Ó Ŕý. ÓŕÓń. ╦.╠. ┴­ň§ţÔ˝ŕŔ§ └ࡽ˛ŔŕÓ ţŕňÓÝÓ 12 ╠╬Đ╩┬└ ├┼╬Đ └ࡽ˛ŔŕÓ ţŕňÓÝÓ. ĐţÔ­ňýňÝÝţň ˝ţ˝˛ţ ÝŔň / ¤ţń ­ňń. ╦.╠.┴­ň§ţÔ˝ŕŔ§, ╚.┴.└Ýń­ňňÔţÚ. ╠ţ˝ŕÔÓ, ═ÓˇŕÓ, 1982 Ń. ¤­ţßŰňýű Óࡽ˛ŔŕŔ ţŕňÓÝÓ / ¤ţń ­ňń. ╦.╠.┴­ň§ţÔ˝ŕŔ§, ╚.┴.└Ýń­ňňÔţÚ. ╠ţ˝ŕÔÓ, ═ÓˇŕÓ, 1984 Ń. └ࡽ˛Ŕ¸ň˝ŕŔň ÔţŰÝű Ô ţŕňÓÝň / ¤ţń ­ňń. ╦.╠.┴­ň§ţÔ˝ŕŔ§, ╚.┴.└Ýń­ňňÔţÚ. ╠ţ˝ŕÔÓ, ═ÓˇŕÓ, 1987 Ń....╗

ź└Űňŕ˝ÓÝń­ ĐţŰŠňÝŔ÷űÝ └Űňŕ˝ÓÝń­ └Űňŕ˝ÓÝń­ ˝ţŰŠňÝŔ÷űÝ ˝ţŰŠňÝŔ÷űÝ cţß­ÓÝŔň cţ¸ŔÝňÝŔÚ cţß­ÓÝŔň cţ¸ŔÝňÝŔÚ Ô ˛­Ŕń÷Ó˛Ŕ ˛ţýÓ§ ˛ţý Ôţ˝ŘýţÚ ╩đ└Đ═╬┼ ╩╬╦┼Đ╬ ´ţÔň˝˛ÔţÔÓÝŘň Ô ţ˛ýň­ňÝÝű§ ˝­ţŕÓ§ Ëă┼╦ I └Ôѡ˝˛ Îň˛ű­ÝÓń÷Ó˛ţŃţ ŕÝŔŃÓ 2 ╠╬Đ╩┬└ 2006 ┴┴╩ 84đ7-4 Đ60 ╩đ└Đ═╬┼ ╩╬╦┼Đ╬ ´ţÔň˝˛ÔţÔÓÝŘň Ô ţ˛ýň­ňÝÝű§ ˝­ţŕÓ§ ­ňńÓŕ˛ţ­-˝ţ˝˛ÓÔŔ˛ňŰŘ ═Ó˛ÓŰŔ  ĐţŰŠňÝŔ÷űÝÓ ńŔšÓÚÝ, ýÓŕň˛ ┬ÓŰň­ŔÚ ╩ÓŰÝűÝŘ° ę └. ╚. ĐţŰŠňÝŔ÷űÝ, ę ═. ─. ĐţŰŠňÝŔ÷űÝÓ, ˝ţ˝˛ÓÔŰňÝŔň, ŕ­Ó˛ŕŔň ´ţ ˝ÝňÝŔ , ę └. Đ. ═ňýšň­, ˝ţ´­ţÔţńŔ˛ňŰŘÝÓ  ˝˛Ó˛Ř , ISBN 5-94117-167- ę...╗

ź╚. ┬. ╠ň­˝Ŕ ÝţÔÓ ╦. ╚. ▀ŕţß˝ţÝ ═ňŃţ˝ˇńÓ­˝˛ÔňÝÝűň Ýňŕţýýň­¸ň˝ŕŔň ţ­ŃÓÝŔšÓ÷ŔŔ: ŔÝ˝˛Ŕ˛ˇ÷ŔţÝÓŰŘÝÓ  ˝­ňńÓ Ŕ ř˘˘ňŕ˛ŔÔÝţ˝˛Ř ńň ˛ňŰŘÝţ˝˛Ŕ ŢŰňಭţÝÝűÚ ­ň˝ˇ­˝ URL: http://www.civisbook.ru/files/File/monitoring_2.pdf ¤ň­ň´ň¸Ó˛ŕÓ ˝ ˝ÓÚ˛Ó ═╚Ë-┬ěŢ http://www.hse.ru Ë─╩ 321 ┴┴╩ 60.56-01 ??? ╠ň­˝Ŕ ÝţÔÓ, ╚.┬. ═ňŃţ˝ˇńÓ­˝˛ÔňÝÝűň Ýňŕţýýň­¸ň˝ŕŔň ţ­ŃÓÝŔšÓ÷ŔŔ: ŔÝ˝˛Ŕ˛ˇ÷ŔţÝÓŰŘÝÓ  ˝­ňńÓ Ŕ ř˘˘ňŕ˛ŔÔÝţ˝˛Ř ńň ˛ňŰŘÝţ˝˛Ŕ / ╚.┬. ╠ň­˝Ŕ ÝţÔÓ, ╦.╚. ▀ŕţß˝ţÝ. ╠52 Ś ╠.: ╚šń. ńţý ├Ë ┬ěŢ, 2007. Ś 000 ˝. (Đň­. ╠ţÝŔ˛ţ­ŔÝŃ Ń­ÓŠńÓÝ˝ŕţŃţ...╗

ź┬đ┼╠┼══╬┼ ¤╬╦╬Ă┼═╚┼ _ ╬ ─╚¤╦╬╠═╬╠ ¤đ╬┼╩Ď╚đ╬┬└═╚╚ ╚šńÓÝŔň ˝ŰˇŠňßÝţň _ ╬đ┼═┴Ëđ├Đ╩╚╔ ├╬ĐË─└đĐĎ┬┼══█╔ ╚═ĐĎ╚ĎËĎ ╠┼═┼─Ă╠┼═Ď└ ╬­ňÝߡ­Ń 2010 ┴┴╩ 72 ╬ 11 đ Ó š ­ Ó ß ţ ˛ Ó Ý ţ ´­ţ˘ň˝˝ţ­ţý, ŕ.˝.Ý. └. Đ. ĐÔŔ­ŔńţÔţÚ, ´­ţ˘ň˝˝ţ­ţý, ŕ.´.Ý. ╬. ┬. ď­ţŰţÔűý, ńţ÷ňݲţý, ŕ.ř.Ý. ═. └. ┴Ó­ÓÝÝŔŕ, ńţ÷ňݲţý, ŕ.ř.Ý. ╚. ┴. ┴ň­ňŃţÔţÚ, ńţ÷ňݲţý, ŕ.ř.Ý. └. Đ. ├Ŕ­ŔÝţÚ, ńţ÷ňݲţý, ŕ.ŕ. ╦. └. ╩ţ°ňŰňÔţÚ, ńţ÷ňݲţý, ŕ.´.Ý. ┼. ├. đňÔŕţÔţÚ, ńţ÷ňݲţý, ŕ.■.Ý. └. └. ÍÔň˛ŕţÔűý, ńţ÷ňݲţý, ŕ.ř.Ý. └. Đ. ŮýÓ˛ţÔűý. ╠Ó˛ň­ŔÓŰű ┴ŔßŰŔţŃ­Ó˘Ŕ¸ň˝ŕÓ ...╗

źĐÔŔńň˛ňŰŘ˝˛ÔˇÚ ţ Ň­Ŕ˝˛ň ßňš ˝˛­Ó§Ó ┬ŔŰŘ ý ďňÚ Ŕ đÓŰآ ŇţńŠ 1 Đţńň­ŠÓÝŔň ¤­ňńŔ˝ŰţÔŔň.. 4 ¤ň­ÔÓ  ÝňńňŰ . ─ˇ§ţÔÝÓ  ´ţńŃţ˛ţÔŕÓ ŕ ˝ÔŔńň˛ňŰŘ˝˛Ôˇ. 6 ═ňńňŰ  Ô˛ţ­Ó . ╩Óŕ ÝÓˇ¸Ŕ˛Ř˝  ­Ó˝˝ŕÓšűÔÓ˛Ř ţß ╚Ŕ˝ˇ˝ň Ň­Ŕ˝˛ň..27 ═ňńňŰ  ˛­ň˛Ř . ╬˛Ôň¸Ó  ÝÓ ´­ŔšűÔ, ˝ÔŔńň˛ňŰŘ˝˛ÔţÔÓ˛Ř ţ Ň­Ŕ˝˛ň..45 ╦Ŕ¸Ýţň ´ţ˝Ô ¨ňÝŔň ˝ÔŔńň˛ňŰŘ˝˛ÔţÔÓ˛Ř ţ Ň­Ŕ˝˛Ó.64 ĐŰňńˇÚ ÝÓ˝˛ÓÔŰňÝŔ ý ńŰ  ÝţÔţţß­Ó¨ňÝÝű§ Ôň­ˇ■¨Ŕ§..65 ¤­ŔŰţŠňÝŔň. ╬ßšţ­Ýţň ­ˇŕţÔţń˝˛Ôţ ĐÔŔńň˛ňŰŘ˝˛ÔˇÚ ţ Ň­Ŕ˝˛ň ßňš ˝˛­Ó§Ó.. 66 ╠ű ýţŰŔý˝  ţ ˛ţý, ¸˛ţßű ┴ţŃ ´­ŔýňÝŔŰ ř˛ţ˛ ˇ¸ňßÝűÚ...╗

ź╠ţ˝ŕţÔ˝ŕŔÚ Íňݲ­ ╩Ó­ÝňŃŔ Carnegie Endowment for International Peace ŢĎ═╚Î═╬ĐĎ▄ ╚ ╩╬═ď┼ĐĐ╚╬═└╦▄═└▀ Ďđ└─╚Í╚▀ ┬ ┬╬╦├╬ Ëđ└╦▄Đ╩╬╠ đ┼├╚╬═┼ đ╬ĐĐ╚╚ ¤ţń ­ňńÓŕ÷ŔňÚ └. ┴. Ůݡ˝ţÔţÚ Ŕ └. ┬. ╠ÓŰÓ°ňÝŕţ ╠ţ˝ŕÔÓ Ľ 1998 Ë─╩ 2 ┴┴╩ 86.213 Ţ45 ޲ÝŔ¸Ýţ˝˛Ř Ŕ ŕţݢň˝˝ŔţÝÓŰŘÝÓ  ˛­ÓńŔ÷Ŕ  Ô ┬ţŰŃţ Ë­ÓŰŘ Ţ45 ˝ŕţý ­ňŃŔţÝň đţ˝˝ŔŔ: Đß. ˝˛Ó˛ňÚ / ¤ţń. ­ňń. └. ┴. Ůݡ˝ţ ÔţÚ Ŕ └. ┬. ╠ÓŰÓ°ňÝŕţ; ╠ţ˝ŕ. Íňݲ­ ╩Ó­ÝňŃŔ. Ś ╠., 1998. Ś 124 ˝. ISBN 0 87003 146 5 ┬ ˝ßţ­ÝŔŕň ţ´ˇßŰŔŕţÔÓÝű ńţŕŰÓńű, ´­ţ¸Ŕ˛ÓÝÝűň ÝÓ ýňŠ­ňŃŔţÝÓŰŘÝţý ÝÓ ˇ¸Ýţý...╗

źăÓŕ­ű˛ţň Óŕ÷ŔţÝň­Ýţň ţߨň˝˛Ôţ ┬ňŕ˛ţ­-┴ň˝˛ ╬˘Ŕ÷ň­ţÔ ┬.╚. ¤ţńŕŰÓ˝˝ű ŔýýˇÝţŃŰţߡŰŔÝÓ G: ÔţšýţŠÝţ˝˛Ŕ Ŕ˝´ţŰŘšţÔÓÝŔ  Ô ńŔÓŃÝţ˝˛Ŕ¸ň˝ŕţÚ ´­Óŕ˛Ŕŕň ╩ţŰŘ÷ţÔţ, 2004 ┬ÔňńňÝŔň ├ŰÓÔÝÓ  ˘ˇÝŕ÷Ŕ  ŔýýˇÝÝţÚ ˝Ŕ˝˛ňýű Ś šÓ¨Ŕ˛Ó ţ­ŃÓÝŔšýÓ ţ˛ ­ÓšŰŔ¸Ýű§ Ŕݢňŕ÷ŔÚ, Ó ˛ÓŕŠň ţ˛ ÔţšÝŔŕÝţÔňÝŔ  Ŕ ­ÓšÔŔ˛Ŕ  šŰţŕÓ¸ň˝˛ÔňÝÝű§ ÝţÔţţß­ÓšţÔÓÝŔÚ. ┬ÓŠÝňÚ°ˇ■ ­ţŰŘ Ô ř˛ţý ŔŃ­Ó■˛ ÓݲŔ˛ňŰÓ, ˇ¸Ó˝˛Ôˇ■¨Ŕň Ô ÝňÚ˛­ÓŰŔšÓ÷ŔŔ Ŕ ˇńÓŰňÝŔŔ Ŕš ţ­ŃÓÝŔšýÓ ´Ó˛ţŃňÝÝű§ ýŔŕ­ţţ­ŃÓÝŔšýţÔ, Ó ˛ÓŕŠň ­ÓšŰŔ¸Ýű§ Ôň¨ň˝˛Ô, ŔńňݲŔ˘Ŕ÷Ŕ­ˇňýű§ ŔýýˇÝÝţÚ ˝Ŕ˝˛ňýţÚ ŕÓŕ...╗

źPrime-´ţńÓ­ŕŔ 1 VIEW HOME Previous Page NEXT pagE PRIME ¤ţńÓ­ţ¸ÝűÚ Đň­˛Ŕ˘ŔŕÓ˛ ╩ţý´ÓÝŔ  PRIME ´­ňńţ˝˛ÓÔŰ ň˛ ´ţŰÝűÚ ŕţý´Űňŕ˝ ¤ţńÓ­ţ¸ÝűÚ ˝ň­˛Ŕ˘ŔŕÓ˛ ÝÓ ţ­ŃÓÝŔšÓ÷Ŕ■ ´ˇ˛ň°ň˝˛ÔŔ  ˝ň­ÔŔ˝ţÔ ´ţ ÝÓ´­ÓÔŰňÝŔ ý travel Ŕ lifestyle management. Ô Ű■ߡ■ ˛ţ¸ŕˇ šňýÝţŃţ °Ó­Ó. ╩ŰŔňݲţÔ PRIME ´ţÔ˝■ńˇ Šńˇ˛ ţ˝ţßţň ţ˛Ýţ°ňÝŔň, ăÓ ßţŰňň ´ţń­ţßÝţÚ Ŕݢţ­ýÓ÷ŔňÚ ţß­Ó˛Ŕ˛ň˝Ř ŕ Ŕ˝ŕŰ■¸Ŕ˛ňŰŘÝűň ´­ŔÔŔŰňŃŔŔ Ŕ Ôű´ţŰÝňÝŔň Ű■ßű§ ┬Ó°ňýˇ ´ň­˝ţÝÓŰŘÝţýˇ Ó˝˝Ŕ˝˛ňݲˇ. ´ţŠňŰÓÝŔÚ. ăÓ ßţŰňň ´ţń­ţßÝţÚ Ŕݢţ­ýÓ÷ŔňÚ ţß­Ó˛Ŕ˛ň˝Ř ŕ ┬Ó°ňýˇ ´ň­˝ţÝÓŰŘÝţýˇ...╗

ź╩ÝŔŃÓ └Űňŕ˝ÓÝń­ ŇÓŔŰŘ. đÓÚ˝ŕŔÚ ˝Óń ÝÓ ńÓ¸Ýţý ˇ¸Ó˝˛ŕň. ĐÓýűň ŕ­Ó˝ŔÔűň ­Ó˝˛ňÝŔ , Ýň´­Ŕ§ţ˛ŰŔÔűň Ô ˇ§ţńň ˝ŕÓ¸ÓÝÓ ˝ jokibook.ru šÓ§ţńŔ˛ň, ˇ ÝÓ˝ Ô˝ňŃńÓ ýÝţŃţ ˝ÔňŠŔ đÓÚ˝ŕŔÚ ˝Óń ÝÓ ńÓ¸Ýţý ˇ¸Ó˝˛ŕň. ĐÓýűň ŕ­Ó˝ŔÔűň ­Ó˝˛ňÝŔ , Ýň´­Ŕ§ţ˛ŰŔÔűň Ô ˇ§ţńň └Űňŕ˝ÓÝń­ ŇÓŔŰŘ 2 ╩ÝŔŃÓ └Űňŕ˝ÓÝń­ ŇÓŔŰŘ. đÓÚ˝ŕŔÚ ˝Óń ÝÓ ńÓ¸Ýţý ˇ¸Ó˝˛ŕň. ĐÓýűň ŕ­Ó˝ŔÔűň ­Ó˝˛ňÝŔ , Ýň´­Ŕ§ţ˛ŰŔÔűň Ô ˇ§ţńň ˝ŕÓ¸ÓÝÓ ˝ jokibook.ru šÓ§ţńŔ˛ň, ˇ ÝÓ˝ Ô˝ňŃńÓ ýÝţŃţ ˝ÔňŠŔ 3 ╩ÝŔŃÓ └Űňŕ˝ÓÝń­ ŇÓŔŰŘ. đÓÚ˝ŕŔÚ ˝Óń ÝÓ ńÓ¸Ýţý ˇ¸Ó˝˛ŕň. ĐÓýűň ŕ­Ó˝ŔÔűň ­Ó˝˛ňÝŔ ,...╗

źĐ. ╦. ▀Ôţ­˝ŕÓ  ěË╠└┼┬Đ╩╚╔ ╩đ┼ĐĎ ╚ ╩└╦▄┬└đ╚▀ Í└đ▀ └╦┼╩Đ┼▀ ╠╚Ň└╔╦╬┬╚Î└ ěˇýÓňÔ˝ŕŔÚ ╩­ň˝˛ ´­ňń˝˛ÓÔŰ Ű ˝ţßţÚ ´ŰÓ˝˛Ŕ¸ň˝ŕŔÚ ÓÝ˝ÓýßŰŘ, ˝ţ˝˛ţ Ô°ŔÚ Ŕš ˝ţ˛ňÝ ­ÓšÝţýÓ˝°˛ÓßÝű§ ­ňšÝű§ Ŕ ŰŔ˛ű§ ­ňŰŘň˘ţÔ Ŕ ˝ŕˇŰŘ´˛ˇ­. ┬ ÷ňݲ­ň ÓÝ˝ÓýßŰ  ßűŰţ ˇ˝˛ÓÝţÔŰňÝţ đÓ˝´ ˛Ŕň ˝ ´­ňń˝˛ţ ¨ŔýŔ ÝÓ ˘ţÝň ╚ň­ˇ˝ÓŰŔýÓ, ˝ŰňÔÓ Ŕ ˝´­ÓÔÓ Ś Ó­§ÓÝŃňŰű ˝ ­Ŕ´ŔńÓýŔ Ŕ ňÔÓÝŃňŰŔ˝˛ű. ¤ň­ňń đÓ˝´ ˛Ŕňý Ś ˛­ň§¸Ó˝˛Ýţň ˝ţţ­ˇŠňÝŔň, ˝ŔýÔţŰŔšŔ­ţÔÓÔ°ňň §­Óý ├­ţßÓ ├ţ˝´ţńÝ , Ś ˝Ôţňţß­ÓšÝÓ  ÓÔÓÝ-ŕţý´ţšŔ÷Ŕ , ´­ňńÔÓ­ Ô°Ó  ­Ó˝˝ýţ˛­ňÝŔň ÓÝ˝ÓýßŰ . ¤ţ ˝˛ţ­ţÝÓý...╗

źđ└Фđ┼─┼╦┼══█┼ ╚═ď╬đ╠.-┬█Î╚Đ╦. đ┼ĐËđĐ█ ╚ ╠└Ď. ╠╬─┼╦╚đ╬┬└═╚┼ ╠╩┬╠-2004 Đ. 3ľ18 đ└┴╬Î╚┼ Đ╬┬┼┘└═╚▀ ┬ű˝ţŕţ˝ŕţ­ţ˝˛Ýűň ˝ň˛Ŕ ´ň­ňńÓ¸Ŕ ńÓÝÝű§ Đ╬ đ└═ ńŰ  GRID-˝Ŕ˝˛ňý Ů.╚. ěţŕŔÝ, └.╠. ďňńţ˛ţÔ 1. ┬ÔňńňÝŔň ═Ó¸ŔÝÓ  ˝ 2001 Ń. Ô ĐŔßŔ­˝ŕţý ţ˛ńňŰňÝŔŔ đ└═ ńňÚ˝˛Ôˇň˛ ÷ňŰňÔÓ  ÝÓˇ¸ÝÓ  ´­ţŃ­ÓýýÓ ô╚ݢţ­ýÓ÷ŔţÝÝţ-˛ňŰňŕţýýˇÝŔŕÓ÷ŔţÝÝűň ­ň˝ˇ­˝ű ĐŔßŔ­˝ŕţŃţ ţ˛ńňŰňÝŔ  đ└═ö. ╬ߨŔň ÝÓ´­ÓÔŰňÝŔ , ´­ţŃ­ÓýýÓ Ŕ ´ŰÓÝű ­Óßţ˛ Ńţńű ´ţ ÝţÔţÚ ´­ţŃ­Óýýň ßűŰŔ ţńţß­ňÝű ÝÓ šÓ˝ňńÓÝŔŔ ¤­ňšŔńŔˇýÓ Đ╬ đ└═ 6 ýÓ­˛Ó 2001 Ń. ┬ ŕÓ¸ň˝˛Ôň ÝÓ´­ÓÔŰňÝŔÚ...╗

ź╚˝˛ţ­╚¸ň˝ŕÓ  ŕÝ╚ŃÓ đÓŔ˝Ó ╦ŘÔţÔÝÓ ┴ň­Ń ¤ţ¸ňýˇ ࡭Ŕ÷Ó Ýň ­ňÔݡň˛? Đ Ó Ý ŕ ˛- ¤ ň ˛ ň ­ ß ˇ ­ Ń └ ╦┼ Ď ┼╔▀ 2 01 3 Ë─╩ 575 ┴┴╩ 28.04 ┴ 480 ¤­ňńŔ˝ŰţÔŔň ├ňÝň˛Ŕŕ Ŕ řÔţŰ■÷ŔţÝŔ˝˛ đÓŔ˝Ó ╦ŘÔţÔÝÓ ┴ň­Ń (1913ľ2006) ┴ň­Ń đ. ╦. ┴ 480 ¤ţ¸ňýˇ ࡭Ŕ÷Ó Ýň ­ňÔݡň˛? / ˝ţ˝˛. ┼. ┬. ╩Ŕ­´Ŕ¸ÝŔŕţÔÓ, ╠. ─. ├ţۡßţÔ˝ŕŔÚ; ´ţń ­ňń. ┬. ═. ├ţ­ßˇÝţÔţÚ. ľ Фß.: └Űň˛ňÚ , ┬˝■ ŠŔšÝŘ   ´ň­ň§ţńŔŰÓ ţ˛ ţńÝţŃţ ˇńŔÔ˝. ŰňÝŔ  ŕ ń­ˇŃţýˇ. ═ň˛ ÝŔ¸ňŃţ ˇÔŰňŕÓ˛ňŰŘÝňň, ˝ŰÓńţ˝˛Ýňň, ISBN 978-5-91419-803-6 ÓšÓ­˛ÝňÚ, ¸ňý ­Óš­ˇ°Ŕ˛Ř Ô˝ňţߨňň ˇßňŠńňÝŔň Ŕ...╗

ź┴╚┴╦╚╬Ď┼╩└ JAUNA KRTBA ┬˝Ş ´­ţ PVN 2014 ┬˝Ş ´­ţ ═─Đ 2014 ═╬┬█╔ ă└╩╬═ ═╬┬█┼ ¤đ└┬╚╦└ ═╬┬└▀ ─┼╩╦└đ└Í╚▀ ═╬┬█╔ ¤╬đ▀─╬╩ PVN 2014 WWW.PVN.LV ┬˝Ş ţ ═─Đ 2014 www.pvn.lv ¤ň­ňń ÔÓýŔ Ô˛ţ­ţň ŔšńÓÝŔň ŕÝŔŃŔ ô┬˝Ş ţ ═─Đ 2014ö Ô ˝ň­ŔŔ ┴ŔßŰŔţ˛ňŕÓ NEXIA INTERNATIONAL. ┬ ŕÝŔŃň Ôű ÝÓÚńň˛ň ÓÝÓŰŔ˛Ŕ¸ň˝ŕŔÚ ţßšţ­ ÝţÔţÔÔňńňÝŔÚ Ô šÓŕţÝň ţ ═─Đ. ޲ţýˇ ´ţ˝Ô ¨ňÝ ´ň­ÔűÚ ­ÓšńňŰ ŕÝŔŃŔ. ┬ţ Ô˛ţ­ţý ­ÓšńňŰň ŕÝŔŃŔ ´­ŔÔţńŔ˛˝  ˛ňི šÓŕţÝÓ ═─Đ, ˝ ÔŕŰ■¸ňÝÝűýŔ ŕţýýňݲӭŔ ýŔ, ˇ˛ţ¸ÝňÝŔ ýŔ Ŕ ˛ňིţý ´­ÓÔŔŰ ╩╠ ╣ 40 ţ ´­ŔýňÝňÝŔŔ Ýţ­ý šÓŕţÝÓ, Ó...╗

ź5/2008 5/2009 ├ţńŔÝÓ XXXVII Cena 15 K ╚šńÓÝŔň ÝÓ ┴˙ŰŃÓ­˝ŕÓ˛Ó ŕˇŰ˛ˇ­Ýţ-´­ţ˝Ôň˛ÝÓ ţ­ŃÓÝŔšÓ÷Ŕ  ÔáÎň°ŕÓ˛Ó ­ň´ˇßŰŔŕÓ ╬˛´­ÓšÝˇÔÓ§ýň ─ňÝ  ÝÓ ÝňšÓÔŔ˝Ŕý╬˝˛˛Ó ÝÓ ┴˙ŰŃÓ­Ŕ  ýÓŰŕÓ˛Ó ýÓ­Ŕ  ţ˛ └˝ňÝţÔŃ­Óń ´  Ô᤭ÓŃÓ ň─ÝÓ ─ŔÓýÓݲňÝÓ ˝ÔÓ˛┴Ó ─ÔÓ ˘ŔŰýÓ šÓ ┴˙ŰŃÓ­Ŕ  Ôá´­ÓÚý˛ÓÚý Đ˙˝˛ţ  ˝ň ˝­ň¨Ó˛Ó ÝÓ ß˙ŰŃÓ­˝ŕŔ˛ň ţ­ŃÓÝŔšÓ÷ŔŔ ÔáÎň§Ŕ  c ˝˙─˙­ŠÓÝŔň ┴˙ŰŃÓ­Ŕ˛ň ÔáÎň§Ŕ  ╩ţŃÓ˛ţ ŕŔÝţ˛ţ ňáÔ˝Ŕ¸ŕţ ┬˝ň ´ţ-ńţß­ň Ŕá´ţ-ńţß­ň ˝ŕŔ˛ň ţ­ÓÝŔšÓ÷ŔŔ Ŕá˝ń­ˇŠňÝŔ  ÔáÎň§Ŕ . ┴ň°ň ´­ňń˝˛ÓÔňÝ ˛ňýÓ˛ŔŕÓ. ¤˙­ÔŔ ˛ ţ˛ ˛ §, äPoslov záechô, ßň°ň ÝÓ...╗

ź┬ Ýţýň­ň: ┴┴╩ 84 (82đţ˝=đˇ˝) 83.3  5 ┼ 63 Ë─╩ 82 (059) 82 (059) Ś ç ═╬┬█╔ ç áçç ┼═╚Đ┼╔Đ╩╚╔ ╦╚Ď┼đ└Ď╬đ ╦Ŕ˛ň­Ó˛ˇ­ÝűÚ ÓŰŘýÓÝÓ§ ╩­Ó˝Ýţ ­˝ŕ, 2008. ╣ 3(11). 304 ˝˛­. ç ç Čç é đ┼─└╩Í╚▀: └Ýń­ňÚ ╦┼╬═Ď▄┼┬ Ś šÓý. ŃŰÓÔÝţŃţ ­ňńÓŕ˛ţ­Ó. ëçé ┬ŰÓńŔýŔ­ Đ╠╬╦Ę┬ Ś ŕ­Ŕ˛Ŕŕ, ŕ­ÓňÔňń. ç Đň­ŃňÚ ─▀─┼═╩╬ Ś ˘ţ˛ţ§ˇńţŠÝŔŕ. Ěë: (ŚĚôö, └─đ┼Đ ─╦▀ ╩╬đđ┼Ф╬═─┼═Í╚╚: áç) 660048, ╩­Ó˝Ýţ ­˝ŕ, ˇŰ. ╩ÓŰŔÝŔÝÓ, 12, ŕ. 523. Śëé (ç, ĎňŰň˘ţÝű: 96 38 93 Ś ­ňńÓŕ˛ţ­ Čäëç Ě.) 8 905 976 8 913 ôéé é e mail: çç sergkuz58@mail.ru ĐÓÚ˛ Ô ╚ݲň­Ýň˛ň:...╗

ź¤đ└┬╚Ď┼╦▄ĐĎ┬╬ ═╚Ă┼├╬đ╬─Đ╩╬╔ ╬┴╦└ĐĎ╚ ¤╬ĐĎ└═╬┬╦┼═╚┼ ţ˛ 10 Ŕ■Ý  2008 Ń. N 232 ╬┴ ╬┴đ└ă╬┬└═╚╚ ¤đ╚đ╬─═╬├╬ ¤└đ╩└ đ┼├╚╬═└╦▄═╬├╬ (╬┴╦└ĐĎ═╬├╬) ă═└Î┼═╚▀ ┬╬Đ╩đ┼Đ┼═Đ╩╬┼ ¤╬┬┼Ď╦ËĂ▄┼, ËĎ┬┼đĂ─┼═╚╚ ┼├╬ ¤╦╬┘└─╚ ╚ ¤╬╦╬Ă┼═╚▀ ┬ ˝ţţ˛Ôň˛˝˛ÔŔŔ ˝ţ ˝˛Ó˛Ř ýŔ 2, 18 - 21 ďňńň­ÓŰŘÝţŃţ šÓŕţÝÓ ţ˛ 14 ýÓ­˛Ó 1995 ŃţńÓ N 33-ďă ╬ß ţ˝ţßţ ţ§­ÓÝ ňýű§ ´­Ŕ­ţńÝű§ ˛ň­­Ŕ˛ţ­Ŕ §, ˝˛Ó˛ŘňÚ 95 ăňýňŰŘÝţŃţ ŕţńňŕ˝Ó đţ˝˝ŔÚ˝ŕţÚ ďňńň­Ó÷ŔŔ, ˝˛Ó˛ŘňÚ 58 ďňńň­ÓŰŘÝţŃţ šÓŕţÝÓ ţ˛ 10  ÝÔÓ­  2002 ŃţńÓ N 7-ďă ╬ß ţ§­ÓÝň ţŕ­ˇŠÓ■¨ňÚ ˝­ňńű, ˝˛Ó˛Ř ýŔ 6, 9, 15 - 18...╗

ź╬┴┘╚══█╔ ┬┼ĐĎ═╚╩ ┴ŔßŰŔţ˛ň¸ŕÓ ŃÓšň˛ű ─ýŔ˛­ŔÚ ÍÔŔßňŰŘ ╠╬╔ ¤└¤└ ¤┼Ďđ╬ă└┬╬─Đ╩ ┴ŔßŰŔţ˛ň¸ŕÓ ŃÓšň˛ű ╬ߨŔÝÝűÚ Ôň˝˛ÝŔŕ ─ýŔ˛­ŔÚ ÍÔŔßňŰŘ ╠╬╔ ¤└¤└ ¤┼Ďđ╬ă└┬╬─Đ╩ 2007 Ë─╩ 78 ┴┴╩ 85.313 (2đţ˝.╩Ó­) Í 28 ¤ň˛­ţšÓÔţń˝ŕÓ  ňÔ­ňÚ˝ŕÓ  ţߨŔÝÓ Ôű­ÓŠÓň˛ ßŰÓŃţńÓ­Ýţ˝˛Ř ═└Ď└╦╚╚ Í┬╚┴┼╦▄ (Đě└) (NATALIA TSVIBEL) šÓ ´ţýţ¨Ř Ô ŔšńÓÝŔŔ ř˛ţÚ ß­ţ°■­ű. ÍÔŔßňŰŘ, ─ýŔ˛­ŔÚ Í 28 ╠ţÚ ´Ó´Ó /─ýŔ˛­ŔÚ ÍÔŔßňŰŘ; ┼Ô­ňÚ˝ŕÓ  ­ňŰŔŃŔţšÝÓ  ţߨŔÝÓ. ľ ¤ň˛­ţšÓÔţń˝ŕ: ¤­Ŕݲ, 2007, - 40 ˝. : ŔŰ. - (┴ŔßŰŔţ˛ň¸ŕÓ ŃÓšň˛ű ╬ߨŔÝÝűÚ Ôň˝˛ÝŔŕ; Ôű´.13) Ë─╩ ┴┴╩...╗

ź╚═ĐĎđË╩Í╚▀ ╣ ─-03/06 ´ţ ´­ŔýňÝňÝŔ■ ńňšŔݢŔ÷Ŕ­ˇ■¨ňŃţ ˝­ňń˝˛ÔÓ └╠╚╩Đ└═ ńŰ  ńňšŔݢňŕ÷ŔŔ Ŕ ´­ňń˝˛ň­ŔŰŔšÓ÷ŔţÝÝţÚ ţ¸Ŕ˝˛ŕŔ Ô Űň¸ňßÝţ ľ ´­ţ˘ŔŰÓŕ˛Ŕ¸ň˝ŕŔ§ ˇ¸­ňŠńňÝŔ § ´­ţŔšÔţń˝˛ÔÓ ╬╬╬ ╚═Ď┼đĐŢ═-´Ű■˝, đţ˝˝Ŕ  ╚Ý˝˛­ˇŕ÷Ŕ  ­Óš­Óßţ˛ÓÝÓ ├ţ˝ˇńÓ­˝˛ÔňÝÝűý ˇÝŔ˛Ó­Ýűý ´­ňń´­Ŕ ˛Ŕňý ╠ţ˝ŕţÔ˝ŕŔÚ Ńţ­ţń˝ŕţÚ ÷ňݲ­ ńňšŔݢňŕ÷ŔŔ (├ˤ ╠├Í─), ďňńň­ÓŰŘÝűý Ńţ˝ˇńÓ­˝˛ÔňÝÝűý ˇ¸­ňŠńňÝŔňý ÝÓˇŕŔ đţ˝˝ŔÚ˝ŕŔÚ ţ­ńňÝÓ Ď­ˇńţÔţŃţ ╩­Ó˝ÝţŃţ ăÝÓýňÝŔ ÝÓˇ¸Ýţ-Ŕ˝˝ŰňńţÔÓ˛ňŰŘ˝ŕŔÚ ŔÝ˝˛Ŕ˛ˇ˛ ˛­ÓÔýÓ˛ţŰţŃŔŔ Ŕ ţ­˛ţ´ňńŔŔ Ŕý. đ.đ. ┬­ňńňÝÓ đţ˝šń­ÓÔÓ (ď├Ë đ═╚╚Ď╬...╗

źAnnotation ¤ţ¸ňýˇ 22 Ŕ■Ý  1941 ŃţńÓ ţßň­ÝˇŰţ˝Ř ˛ÓŕţÚ ˝˛­Ó°ÝţÚ ŕÓ˛Ó˝˛­ţ˘ţÚ ńŰ  ÝÓ°ňŃţ ÝÓ­ţńÓ? ┼˝˛Ř ńÔň ţ˝ÝţÔÝűň Ôň­˝ŔŔ ţ˛Ôň˛Ó. ¤ň­ÔÓ : Ô­ÓŃ Ôň­ţŰţýÝţ, ßňš ţß˙ ÔŰňÝŔ  ÔţÚÝű ÝÓ´ÓŰ ´­ňÔţ˝§ţń ¨ŔýŔ ˝ŔŰÓýŔ ÝÓ ÝÓ°ˇ ýŔ­Ýˇ■ ˝˛­Óݡ. ┬˛ţ­Ó : ├Ŕ˛Űň­ ´­ţ˝˛ţ ţ´ň­ňńŔŰ Đ˛ÓŰŔÝÓ. └Űňŕ˝ÓÝń­ ╬˝ţŕŔÝ ÔűńÔŔÝˇŰ Ŕ ŔšŰţŠŔŰ Ô ŕÝŔŃň ┬ňŰŔŕÓ  ˛ÓÚÝÓ ┬ňŰŔŕţÚ ╬˛ň¸ň˝˛ÔňÝÝţÚ (┬­ňý , 2007, 2008) cţÔň­°ňÝÝţ ÝţÔˇ■ ŃŔ´ţ˛ňšˇ ÝÓ¸ÓŰÓ ÔţÚÝű: вÓŰŔÝ Ńţ˛ţÔŔŰ ╩­Ó˝Ýˇ■ └­ýŔ■ Ýň ŕ ˇńÓ­ˇ ´ţ ├ň­ýÓÝŔŔ Ŕ Ýň ŕ ţßţ­ţÝň ˝˛­ÓÝű ţ˛ ŃŔ˛Űň­ţÔ˝ŕţŃţ...╗


 
ę 2014 www.kniga.seluk.ru - ź┴ň˝´ŰÓ˛ÝÓ  řŰňಭţÝÝÓ  ßŔßŰŔţ˛ňŕÓ - ╩ÝŔŃŔ, ´ţ˝ţßŔ , ˇ¸ňßÝŔŕŔ, ŔšńÓÝŔ , ´ˇßŰŔŕÓ÷ŔŔ╗

╠Ó˛ň­ŔÓŰű ř˛ţŃţ ˝ÓÚ˛Ó ­Óšýň¨ňÝű ńŰ  ţšÝÓŕţýŰňÝŔ , Ô˝ň ´­ÓÔÓ ´­ŔÝÓńŰňŠÓ˛ Ŕ§ ÓÔ˛ţ­Óý.
┼˝ŰŔ ┬ű Ýň ˝ţŃŰÓ˝Ýű ˝ ˛ňý, ¸˛ţ ┬Ó° ýÓ˛ň­ŔÓŰ ­Óšýň¨ŞÝ ÝÓ ř˛ţý ˝ÓÚ˛ň, ´ţŠÓۡڽ˛Ó, ÝÓ´Ŕ°Ŕ˛ň ÝÓý, ýű Ô ˛ň¸ňÝŔŔ 1-2 ­Óßţ¸Ŕ§ ńÝňÚ ˇńÓŰŔý ňŃţ.